მომავალი დედებისათვის

მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფა

თარიღი: 2018-03-14

რას ითვალისწინებს მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა?

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამიზნე ჯგუფის „ბავშვთა ბუნებრივი კვების დაცვისა და ხელშეწყობის, ხელოვნური საკვების მოხმარების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფას.

ვის შეუძლია მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით სარგებლობა?

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფია ერთი წლის ჩათვლით ასაკის ჩათვლით ბავშვი, რომლის:
• ოჯახი კვების ვაუჩერის მოთხოვნის შესახებ განცხადების შეტანის მომენტში რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" და შეფასების შედეგად მინიჭებული აქვს 65 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა;
• ოჯახი რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღებია.

გსურთ თქვენი ბავშვი უზრუნველყოთ ხელოვნური კვების ვაუჩერით?

მიმართეთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს. სოციალური მუშაკის მიერ ოჯახის შეფასების შედეგად მომზადებული დასკვნის საფუძველზე (სადაც მითითებულია, რომ არსებობს ბავშვის მიტოვების რისკი, წონის დეფიციტი და საჭიროა სათანადო პრევენციული ღონისძიებების გატარება), ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი მიიღებს მატერიალიზებულ ვაუჩერს.

როგორ ვისარგებლოთ კვების ვაუჩერით?

• ქვეპროგრამის ფარგლებში მიწოდებული საქონლის ღირებულების ასანაზღაურებლად გამოიყენება მატერიალიზებული ვაუჩერი, რომელიც განკუთვნილია მიწოდებული საქონლის დაფინანსებისათვის და შედგება შესაბამისი თვეების ტალონებისაგან.
• კვების ვაუჩერის ტალონები გაიცემა დადებითი გადაწყვეტილების მიღების მომდევნო თვიდან ბავშვის ერთი წლის ასაკის მიღწევის თვის ჩათვლით თვეებზე.
• ვაუჩერი გაიცემა რაიონული/რეგიონული ცენტრებიდან დადებითი გადაწყვეტილების მიღების თვიდან მომდევნო თვის 5 რიცხვის ჩათვლით ბენეფიციარის კანონიერ წარმომადგენელზე, რომელიც უზრუნველყოფს არა უგვიანეს საქონლის მიღების მიმდინარე თვის 10 რიცხვის ჩათვლით, საქონლის მიმწოდებლისათვის ვაუჩერის შესაბამისი თვის ტალონის გადაცემას.
• საქონლის მიმწოდებელი დასაქონლებული ვაუჩერით თითოეულ ბენეფიციარზე გაცემული კვების პროდუქტების ჩამონათვალის, რაოდენობისა და ღირებულების თაობაზე ინფორმაციას აწვდის სააგენტოს არა უგვიანეს ვაუჩერის შესაბამისი თვის ტალონის დასაქონლების თვის 15 რიცხვის ჩათვლით.
• კვების ვაუჩერის თითო ტალონი ითვალისწინებს კვების პროდუქტების დაფინანსებას ბენეფიციარის კანონიერ წარმომადგენელზე გაცემული კვების პროდუქტების ფაქტობრივი ჯამური ღირებულების შესაბამისად, თვეში არა უმეტეს 80 ლარის ოდენობით.
• გაცემული ვაუჩერის ზედიზედ 2 თვის ტალონის გამოუყენებლობა იწვევს ვაუჩერის ავტომატურ გაუქმებას.

 

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ

sohbet hatti sohbet hatlari sohbet telefonlari sohbet telefonlari sex hatlari canli sohbet hatlari canli sohbet hatti