შშმ პირებისათვის

მეურვეობა მზრუნველობის დაწესება

თარიღი: 2011-11-26

როდის წესდება მეურვეობა/მზრუნველობა?

 სრულწლოვანი პირების შემთხვევაში, მეურვეობა/მზრუნველობა წესდება:
• პირზე, რომელიც სასამართლოს მიერ აღიარებულია ქმედუუნაროდ, სულით ავადმყოფობის ან ჭკუასუსტობის გამო;
• სრულწლოვან ქმედუნარიან პირზე, მისი თხოვნით, თუ მას თავისი ჯანმრთლობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია დამოუკიდებლად განახორციელოს თავისი უფლებები და შეასრულოს თავისი მოვალეობანი;
• პირზე, რომელიც ბოროტად იყენებს ალკოჰოლს ან ნარკოტიკულ ნივთიერებებს და ამის გამო საკუთარ ოჯახს მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში აყენებს.
არასრულწლოვან ბავშვებს მეურვეობა/მზრუნველობა უწესდებათ მათი აღზრდის მიზნით, პირადი, ქონებრივი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად.
ბავშვისთვის მეურვეობისა და მზრუნველობის დაწესება შეიძლება იმ შემთხვევაში, როდესაც:
• სასამართლო აცნობებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს, ბავშვის ორივე მშობლისთვის მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შეზღუდვის ან ჩამორთმევის შესახებ;
• შეჩერებულია მშობლის უფლებები და მოვალეობები;
• გარდაცვლილია ბავშვის ორივე მშობელი;
• ბავშვისათვის დანიშნული მეურვე გარდაიცვალა, ან ფუნქციები ჩამოერთვა;
• სასამართლო ბავშვს მიტოვებულად აღიარებს;
• მშობელი ქმედუუნაროდ ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად არის აღიარებული.

ვინ არ შეიძლება დაინიშნოს მეურვედ ან მზრუნველად?

• პირი, რომელსაც არ მიუღწევია თვრამეტი წლის ასაკისათვის;
• პირი, რომელიც სასამართლოს მიერ ცნობილია ქმედუუნაროდ;
• პირი, რომელსაც ჩამოერთვა ან შეეზღუდა მშობლის უფლება, მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შესრულებისათვის თავის არიდების გამო;
• მშვილებელი, თუ შვილად აყვანა გაუქმდა იმის გამო, რომ იგი ჯეროვნად არ ასრულებდა მშვილებლის მოვალეობებს;
• პირი, რომელიც განთავისუფლებულია მეურვის ან მზრუნველის მოვალეობისაგან იმის გამო, რომ იგი ჯეროვნად არ ასრულებდა ამ მოვალეობას.

რა არის მეურვისა და მზრუნველის მოვალეობანი?

 მეურვე და მზრუნველი მოვალე არიან, იცხოვრონ სამეურვეო (სამზრუნველო) არასრულწლოვან პირთან ერთად. ცალკეულ შემთხვევაში, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ნებართვით, შეიძლება მზრუნველისა და სამზრუნველო პირის ცალ-ცალკე ცხოვრება, თუ აღნიშნული ორგანო მივა იმ დასკვნამდე, რომ მათი ცალ-ცალკე ცხოვრება უარყოფით გავლენას არ მოახდენს სამზრუნველო პირის აღზრდაზე, მისი უფლებებისა და ინტერესების დაცვაზე.
 ბავშვის მეურვე და მზრუნველი ვალდებული არიან, შეასრულონ მათთვის დაკისრებული მშობლის მოვალეობები. იზრუნონ სამეურვეო (სამზრუნველო) პირის რჩენისათვის, შეუქმნან მას აუცილებელი ყოფითი პირობები, უზრუნველყონ მოვლით და მკურნალობით, დაიცვან მისი უფლებები და ინტერესები. სულით ავადმყოფის მეურვე მოვალეა, თვალ-ყური ადევნოს სამეურვეო პირის მუდმივ სამედიცინო მომსახურებას.

რა შეიძლება იყოს მეურვეობა/მზრუნველობის შეწყვეტის საფუძვლები?

 მეურვეობა/მზრუნველობის შეწყვეტა ხდება მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს გადაწყვეტილებით.
- მეურვეობა შეწყდება:
• თუ გარდაიცვალა სამეურვეო პირი;
• თუ სამეურვეო არასრულწლოვანმა პირმა მიაღწია შვიდი წლის ასაკს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ის, კანონით დადგენილი წესით, ქმედუუნაროდ არის აღიარებული;
• თუ სამეურვეო არასრულწლოვანი პირის, რომელსაც არ შესრულებია შვიდი წელი, მშობელს აღუდგა მშობლის უფლებები და მოვალეობები;
• თუ ქმედუუნაროდ აღიარებული სამეურვეო პირი სასამართლომ ცნო ქმედუნარიანად.

- მზრუნველობა შეწყდება:
• თუ გარდაიცვალა სამზრუნველო პირი;
• თუ სამზრუნველო არასრულწლოვანმა პირმა მიაღწია სრულწლოვანებას;
• თუ სამზრუნველო არასრულწლოვანი პირი დაქორწინდა;
• სხვა სამზრუნველო პირების მიმართ - თუ მოისპო მიზეზი, რომელმაც გამოიწვია მზრუნველის დანიშვნა.

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ

sohbet hatti sohbet hatlari sohbet telefonlari sohbet telefonlari sex hatlari canli sohbet hatlari canli sohbet hatti