შშმ პირებისათვის

ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობა

თარიღი: 2018-06-10

რას ითვალისწინებს ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობა?

ღონისძიების მიზანია ყრუთა სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

რა ღონისძიებებს მოიცავს ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობა?

  • საქართველოს (ქ. თბილისის გარდა) მინიმუმ რვა რეგიონში 10 სურდოთარჯიმნის მომსახურებით უზრუნველყოფას (თითოეულ ამ რეგიონში მინიმუმ ერთი სურდოთარჯიმანი),
  • სურდოთარჯიმანთა შერჩევას და მათ მიერ გაწეული მომსახურების მონიტორინგს,
  • ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სურდოთარჯიმნის მომსახურების შესახებ ინფორმაციის განთავსებას ძირითად საჯარო დაწესებულებებში (ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, საქართველოს სასამართლოები, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, აგრეთვე, სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულები),
  • სურდოთარჯიმანთა მეშვეობით, ყრუთა ინფორმირებას სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილი სხვადასხვა მომსახურების შესახებ და საჯარო დაწესებულებებში მომსახურების მისაღებად საჭირო კომუნიკაციის ხელშეწყობას.

ვის შეუძლია ისარგებლოს ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული 

მომსახურებით?

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ საქართველოში მცხოვრები ყრუ პირები.

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ