შშმ პირებისათვის

სამუშაო ადგილების სუბსიდირება

თარიღი: 2018-06-07

რას გულისხმობს სამუშაო ადგილების შრომის ანაზღაურების სუბსიდირება?

შრომის ანაზღაურების სუბსიდირება სამუშაოს მაძიებლებისთვის ითვალისწინებს, დამსაქმებლებთან შეთანხმების მიღწევის გზით,  ახალ ან არსებულ თავისუფალ სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულ ბენეფიციართა შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებას 50%-ის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს თვეში 470 (ოთხას სამოცდაათი) ლარისა, 4 (ოთხი) კალენდარული თვის განმავლობაში.

სუბსიდირების დასრულების შემდეგ, დამსაქმებელი გაუგრძელებს შრომით ხელშეკრულებას ბენეფიციარს არა ნაკლებ 6 თვის ვადით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

ვის შეუძლია ისარგებლოს სამუშაო ადგილების შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებით?

სუბსიდირების კომპონენტით სარგებლობა შეუძლიათ:

  • ახალგაზრდებს (16 წლიდან 29 წლის ჩათვლით);
  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს (შშმპ);
  • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებს (სსსმპ).

რა არის საჭირო შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების მისაღებად?

სუბსიდირების მისაღებად საჭიროა სამუშაოს მაძიებელი (16-29 წლის ჩათვლით ახალგაზრდა, შშმ პირი, სსსმ პირი) დარეგისტრირდეს worknet.gov.ge_ზე და პროგრამაში ჩართვასთან დაკავშირებით, განცხადებით მიმართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს.

შენიშვნა: საბოლოო გადაწყვეტილებას ბენეფიციართან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების  თაობაზე, სააგენტოს შეთავაზების საფუძველზე, იღებს დამსაქმებელი.

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ