ბავშვებისათვის

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

თარიღი: 2018-06-13

რა არის პროგრამის მიზანი?

პროგრამის მიზანია დედათა და ახალშობილთა სიკვდილიანობის შემცირება, ნაადრევი მშობიარობების რიცხვისა და თანდაყოლილი ანომალიების განვითარების შემცირება ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის გზით.

ვის შეუძლია ისარგებლოს პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებებით?

  • ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის მოსარგებლეა საქართველოს მოქალაქე, ასევე საქართველოში მუდმივად მცხოვრები ყველა ორსული.
  • ანტენატალური სკრინინგით აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე და სიფილისზე. შეუძლია ისარგებლოს ყველა ორსულმა, რომლებიც არ დარეგისტრირებულან პროგრამის მოსარგებლედ, ან დარეგისტრირდნენ ორსულობის 13 კვირის შემდეგ ორსულთა და ახალშობილთა მეთვალყურეობის ელექტრონულ მოდულში, ან არ უსარგებლიათ პირველი ვიზიტით.
  • გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის კომპონენტის მოსარგებლეები არიან მაღალი რისკის ორსულთა შემდეგი ჯგუფები (ქ. თბილისის მასშტაბით):

ა) ქრომოსომული/გენური პათოლოგიის არსებობა ერთ-ერთ მშობელთან და/ან ოჯახის წევრთან;

ბ) ნაადრევი ბავშვის დაბადება თანდაყოლილი განვითარების მანკით;

გ) ანამნეზში მკვდრადშობადობა ან ჩვეული აბორტები (3-ზე მეტი);

დ) ქალის ასაკი 35 და მეტი წლის;

ე) ნაყოფის ულტრაბგერითი გამოკვლევით განვითარების მანკის ნიშნების აღმოჩენა;

ვ) ერთ-ერთი მშობლის ნარკომანია და ალკოჰოლიზმი;

ზ) ხელოვნური განაყოფიერება;

თ) ორსულს აქვს ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი;

ი) ორსულობის პერიოდში მავნე ფაქტორების ზემოქმედება: ი.ა) ტერატოგენური მოქმედების მედიკამენტები (ანტიკონვულსანტები, იზოტრეტინოინი, ვარფარინი, ციტოსტატიკები); ი.ბ) ინფექციების მწვავე ფორმები: ციტომეგალოვირუსის და ტოქსოპლაზმას მწვავე ფორმები, სიფილისი, წითურა; ი.გ) ტერატოგენური მოქმედების ქიმიური აგენტები; ი.დ) მაიონიზირებელი რადიაცია.

ანტენატალური მეთვალყურეობით გათვალისწინებული სერვისების მისაღებად, ორსულმა ორსულობის 13 კვირის ვადამდე უნდა მიმართოს პროგრამის მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც მოხდება მისი რეგისტრაცია. ამავე სამედიცინო დაწესებულებიდან გაიცემა მათზე ფოლიუმის მჟავა. ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, რკინის პრეპარატის მიღებას, სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული რეცეპტის და პირადობის მოწმობის საფუძველზე, ორსული შეძლებს აფთიაქებიდან. პროგრამით გათვალისწინებული ყველა სერვისი სრულად ანაზღაურდება სახელმწიფოს მხრიდან და არ ითვალისიწინებს თანაგადახდას ბენეფიციართათვის.

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამა მოიცავს:

  • 2018 წლის 1 თებერვლიდან დარეგისტრირებული ორსულებისათვის, კომპონენტით იფარება 8 ანტენატალური ვიზიტი (ორსულობის მე-12 0/7 კვირამდე, მე-20 0/7, 26-ე 0/7, 30 0/7-ე, 34 0/7-ე, 36 0/7-ე, 38 0/7-ე და მე-40 0/7 კვირებზე) რაც მოიცავს:

პირველი ვიზიტი

ა)მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;

ბ)სისხლის საერთო ანალიზი;

გ)შარდის კულტურალური გამოკვლევა;

დ)სისხლის ჯგუფისა და რეზუს-კუთვნილების განსაზღვრა;

ე)რეზუს-ანტისხეულებზე ტესტირება რეზუს-უარყოფითი სისხლის კუთვნილების ქალებში

ვ)სკრინინგული ტესტები (B ჰეპატიტის ვირუსი, C-ჰეპატიტის ვირუსი, აივ ინფექცია და სიფილისი)

ზ)ულტრაბგერითი გამოკვლევა

მეორე ვიზიტი

ა)მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;

ბ)ულტრაბგერითი გამოკვლევა

მესამე ვიზიტი

ა)მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;

ბ)შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა;

გ)ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში;

დ)რეზუს-ანტისხეულების განსაზღვრა რეზუს-უარყოფითიან ქალებში;

ე)სკრინინგი გესტაციურ დიაბეტზე

მეოთხე ვიზიტი

ა)მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;

ბ)შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა;

მეხუთე ვიზიტი

ა)მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;

ბ)შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა;

მეექვსე ვიზიტი

ა)მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;

ბ)შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა;

გ)ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში;

მეშვიდე ვიზიტი

ა)მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;

ბ)შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა;

მერვე ვიზიტი

ა)მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია;

ბ)შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა.

სერვისი გათვალისწინებული იყო 1 თებერვლამდე რედაქციით და გრძელდება.

სერვისი დაემატა 1 თებერვლიდან.

  • ყველა ორსულისთვის, რომლებიც არ დარეგისტრირებულან, ან დარეგისტრირდნენ ორსულობის 13 კვირის შემდეგ, ორსულთა და ახალშობილთა მეთვალყურეობის ელექტრონულ მოდულში პროგრამის მოსარგებლედ, ან არ უსარგებლიათ პირველი ვიზიტით ვაუჩერის ფარგლებში დადგენილ ვადებში, პროგრამით გათვალისწინებულია სკრინინგული კვლევების (В და С ჰეპატიტებზე აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე) უზრუნველყოფა.
  • ყველა ორსულისთვის, სიფილისზე ეჭვის შემთხვევაში, გათვალისწინებულია სიფილისზე კონფირმაციული კვლევის ჩატარება, ადრეული და მოგვიანებითი სიფილისის მკურნალობა, ასევე მათი ახალშობილთა გამოკვლევა თანდაყოლილი სიფილისის გამოსარიცხად.
  • პროგრამით გათვალისწინებულია გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა ორსულებში, რაც მოიცავს:

გენეტიკურ პათოლოგიებზე სკრინინგულ გამოკვლევას სამმაგი ტესტ - სისტემით; 

სკრინინგით ვერიფიცირებული ორსულების ინვაზიური კვლევას (ამნიოცენტეზი) კარიოტიპირების მეთოდით.

  • ანტენატალური მეთვალყურეობის ფარგლებში, ყველა ორსული ორსულობის 13 კვირამდე უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით, ხოლო დადასტურებული რკინადეფიციტური ანემიის შემთხვევაში რკინის შემცველი პრეპარატით.
  • „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული იმ ოჯახებისათვის, რომელთა საარსებო შემწეობის მისაღები ზღვრული ქულა არ აღემატება/ან ტოლია 100 000-ს, 6-23 თვის ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით
  • ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე მოიცავს:

ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა გამოვლენას ქვეყნის მასშტაბით (მათ შორის, მუკოვისციდოზზე ქ. თბილისის მასშტაბით) დაბადებული ყველა ახალშობილის სკრინინგის მეშვეობით;

ფენილკეტონურიისა და ჰიპერფენილალანინემიის მქონე ახალშობილთა მეორად დიაგნოსტიკას, დაავადების დადასტურების მიზნით;

ფენილკეტონურიითა და ჰიპერფენილალანინემიით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ყოველთვიურ მონიტორინგსა და ამბულატორიულ დახმარებას;

ფენილკეტონურიის და ჰიპერფენილალანინემიის პათოლოგიური გენების მატარებელი ოჯახების კონსულტირებას, ამ პათოლოგიათა პრევენციის მიზნით;

ფენილკეტონურიითა და ჰიპერფენილალანინემიით დაავადებულ ბავშვთა ოჯახის წევრებთან ტრენინგის ჩატარებას;

ერთ წლამდე ასაკის ბავშვთა ჰიპოთირეოზის მეორად დიაგნოსტიკას და ამბულატორიულ მონიტორინგს, რაც მოიცავს ენდოკრინოლოგის და პედიატრის მომსახურებასა და სისხლის ლაბორატორიულ კვლევას ჰორმონებზე.

პროგრამით გათვალისწინებული ყველა სერვისი სრულად ანაზღაურდება სახელმწიფოს მხრიდან და არ 

ითვალისიწინებს თანაგადახდას ბენეფიციართათვის.

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ