ბავშვებისათვის

ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა

თარიღი: 2011-11-28

რა არის ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა?

  ქვეპროგრამის ამოცანაა განვითარების შეფერხების რისკის ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, შესაძლებლობის შეზღუდვისა და მიტოვების პრევენცია.
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით, ბავშვთა სოციალური, შემეცნებითი, თვითმოვლისა და კომუნიკაციური უნარების განვითარებას.
ბავშვთა ადრეული განვითარების სერვისი, ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებიდან გამომდინარე, მოიცავს სხვადასხვა სპეციალისტის, თვეში არანაკლებ 8 მომსახურებას.

ვის შეუძლია ისარგებლოს ბავშვთა ადრეული განვითარების სერვისით?

 ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება გონებრივი განვითარების შეფერხების (მათ შორის, დაუნის სინდრომი, ცერებრული დამბლა, აუტიზმი და სხვა) მქონე 0-7 წლამდე ასაკის თვეში არა უმეტეს 480 ბავშვისა, მათ შორის, არა უმეტს 335 ბავშვს (მიუხედავად მათი საცხოვრებელი ადგილისა) მომსახურება მიეწოდება ქ. თბილისში. ამასთან, ბავშვი არ შეიძლება იყოს ერთდროულად ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის და დღის ცენტრების ქვეპროგრამის ბენეფიციარი.

  რა დოკუმენტაცია უნდა წარადგინოთ ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის მომსახურების მისაღებად?

  ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი/მინდობით აღმზრდელი განცხადებით მიმართავს სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოს. განცხადებას თან უნდა ერთოდეს:
• პირის კანონიერი წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი;
• კანონიერი წარმომადგენლობის შემთხვევაში - დამადასტურებელი საბუთი და მისი ასლი, მინდობით აღმზრდელის შემთხვევაში - მინდობით აღზრდის ხელშეკრულების ასლი;
• ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;
• ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა).
სოციალური მუშაკი ახორციელებს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლას/დედანთან შესაბამისობის შემოწმებას, მაძიებლის შეფასებას და მომსახურებაში მოთავსების მიზანშეწონილობის შესახებ დასკვნას ამზადებს ყველა საჭირო დოკუმენტაციის მიღებიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში.
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მოსარგებლეთა შერჩევას და შესაბამის გადაწყვეტილებას სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე იღებენ რეგიონული საბჭოები, მაძიებლების რეესტრის რიგითობის მიხედვით, შემდეგი თანმიმდევრობით:
• რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღები ოჯახების ბავშვები;
• მინდობით აღზრდაში მყოფი ბავშვები;
• „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული იმ ოჯახების ბავშვები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა ყველაზე უფრო დაბალი აქვთ განცხადების წარდგენის დღისთვის;
• ბავშვები, რომლებიც ამ მომსახურებით სარგებლობდნენ წინა 12 თვის განმავლობაში (მიუხედავად მომსახურებით სარგებლობის ვადისა).
ვაუჩერი გაიცემა ბენეფიციარის კანონიერ წარმომადგენელზე გადაწყვეტილების მიღებიდან არა უგვიანეს მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე.

როგორ ფინანსდება ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამაში ჩართული ბენეფიციარი?

  ვაუჩერის ერთი თვის ტალონი ანაზღაურდება არა უმეტეს 144 ლარის ოდენობით განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში. ამასთან: ბენეფიციარებს ვაუჩერის შესაბამისი თვის ტალონი დაუფინანსდებათ ლიმიტის 100 %-ით.
შენიშვნა: ვაუჩერის ტალონის ზედიზედ 2 თვის მანძილზე გამოუყენებლობა იწვევს ვაუჩერის გაუქმებას.

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ