ბავშვებისათვის

კოხლეარული იმპლანტი

თარიღი: 2019-02-06

ვისზე გაიცემა კოხლეარული იმპლანტი?     

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, კოხლეარულ იმპლანტს, 6 წლამდე ასაკის, აბსოლუტური სიყრუის მქონე და ყრუ-მუნჯი ბავშვები მიიღებენ. ასევე, ამ ასაკის ზემოთ მყოფი პირები, თუ სამედიცინო დასკვნის თანახმად, ნაჩვენებია კოხლეარული იმპლანტის ოპერაცია და ის პირები, რომლებსაც წინა წლების შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, მიღებული აქვთ კოხლეარული იმპლანტი და  იმპლანტაციის ოპერაციას და/ან რეაბილიტაციას საჭიროებენ.

ვის უნდა მიმართოთ კოხლეარული იმპლანტის მისაღებად?

კოხლეარული იმპლანტის მისაღებად პირის კანონიერმა წარმომადგენელმა განცხადებით უნდა მიმართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალურ ან რაიონულ განყოფილებას, რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის, 18 წლამდე ასაკის შემთხვევაში კი-დაბადების მოწმობის ასლი (პირადობის მოწმობის არქონისას);
  • შშმ პირის (მათ შორის, შშმ ბავშვის) სტატუსის დამადასტურებელი საბუთის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტი-ფორმა №IV-50/2, რომელშიც მითითებული იქნება კოხლეარული იმპლანტის საჭიროება.

თუ განმცხადებელი პირის კანონიერი წარმომადგენელი/მინდობით აღმზრდელია, განცხადებას ასევე თან უნდა ერთოდეს:

  • კანონიერი წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) და მისი ასლი,
  • კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი, მინდობით აღმზრდელის შემთხვევაში - მინდობით აღზრდის ხელშეკრულების ასლი.

ვის ენიჭება კოხლეარული იმპლანტის მიღებაზე უპირატესი უფლება?

კოხლეარული იმპლანტის მიღებაზე უპირატესი უფლებით სარგებლობენ იმპლანტის საჭიროების მქონე 5-დან 6 წლამდე და 0-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვები.

როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება?

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სპეციალური კომისია, კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის თაობაზე  შემოსულ განცხადებებს დადგენილი წესით განიხილავს.  კომისიის გადაწყვეტილება, ბენეფიციარებს ერთი კვირის ვადაში, წერილობით ეცნობებათ. ასევე, დამატებით ეცნობებათ დამხმარე საშუალების გამცემი ორგანიზაციის რეკვიზიტები.

რა მომსახურებას ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მოქალაქეთა კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფა?

მოქალაქეთა კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფა მოიცავს კოხლეარული იმპლანტის შეძენასა და რეაბილიტაციას.

რეაბილიტაცია გულისხმობს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტების მიერ, არანაკლებ 12 თვის განმავლობაში, სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარებას:

  • ოპერაციის შემდგომ, პერიოდულად, კოხლეარული იმპლანტის მორგება-რეგულირებას;
  • ლოგოპედის (მეტყველების თერაპევტის) მომსახურებას ბენეფიციარისთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე.

რა თანხას მოიცავს, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მოქალაქეთა კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის დაფინანსება?

  • კოხლეარული იმპლანტის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 35 920 ლარს;
  • ოპერაციის შემდგომ, რეაბილიტაციის პერიოდში, კოხლეარული იმპლანტის მორგება-რეგულირების ღირებულება, რომელიც ანაზღაურდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, არაუმეტეს - 3 000 ლარისა (ამასთან, ერთი პროცედურის (მანიპულაციის) ღირებულება შეადგენს 500 ლარს);
  • ერთი ბენეფიციარისთვის ლოგოპედის (მეტყველების თერაპევტის) მომსახურების ღირებულება, რეაბილიტაციის პერიოდში, არ უნდა აღემატებოდეს 2 000 ლარს (ერთი ვიზიტის ღირებულება - 20,83 ლარს).

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ