საყოველთაო ჯანდაცვა

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №36

2013 წლის 21 თებერვალი ქ. თბილისი

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“

N36

პერინატალური სერვისის ხარისხის ინდიკატორები

  პერინატალური სერვისის ხარისხის ინდიკატორები

 

საყოველთაო ჯანდაცვა

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ