აივ ინფექცია / შიდსი

თარიღი: 12.10.2018წ.

რა არის ,,აივ-ინფექცია/შიდსის" სახელმწიფო პროგრამის მიზანი?

 • აივ-ინფექცია/შიდსის ახალი შემთხვევების დროულად გამოვლენა;
 • აივ- ინფექცია/შიდსის გავრცელების შეფერხება;
 • აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

ვინ არის პროგრამის მოსარგებლე?

 • პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები;
 • პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი პირები, იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტის არქონის მიუხედავად;
 • მაღალი რისკის ჯგუფებში (ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლები და მათი სქესობრივი პარტნიორები, მამაკაცები რომლებსაც აქვთ სქესობრივი კავშირი მამაკაცთან (მსმ), ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სქესობრივი კავშირი რაიმე სახის ანაზღაურების მიღების მიზნით (სექს-მუშაკი) და მათი კლიენტები) 15-ნიშნა დაშიფრული კოდით იდენტიფიცირებული პირები.

მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებს სახელმწიფო დახმარების სახით.

რას მოიცავს პროგრამა?

აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა უზრუნველყოფაამბულატორიული მომსახურებით (გარდა იმ ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებისა, რომლის უზრუნველყოფას ახორციელებენ დონორი ორგანიზაციები). რაც გულისხმობს:

 • პირველ და განმეორებით ვიზიტს;
 • ოპორტუნისტული ინფექციების მკურნალობას, შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფას;
 • ინსტრუმენტულ დიაგნოსტიკას;
 • ექიმის ვიზიტს პაციენტთან;
 • C ჰეპატიტის მკურნალობის მონიტორინგს;
 • ტუბერკულოზის იზონიაზიდით პროფილაქტიკური მკურნალობის განხორციელებას.

აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა უზრუნველყოფასტაციონარული მკურნალობით (გარდა იმ ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებისა, რომლის უზრუნველყოფას ახორციელებენ დონორი ორგანიზაციები. რაც) გულისხმობს:

 • შიდს-ინდიკატორული დაავადებების ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტულ დიაგნოსტიკას და მკურნალობას;
 • აივ-ინფექცია/შიდსის თანმხლები დაავადებების ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტულ დიაგნოსტიკას და მკურნალობას.

პაციენტებისთვის აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებისა და აივ-ინფექციის/შიდსის სადიაგნოსტიკო/სახარჯი მასალების ნაწილის უზრუნველყოფას ახორციელებენ დონორი ორგანიზაციები.

 ვის უნდა მიმართოთ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად?

 აივ-ინფექცია/შიდსის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისათვის, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა მიმართოთ იმ დაწესებულებებს,  რომელიც ახორციელებს აღნიშნულ პროგრამას.

 როგორ ხდება სახელმწიფო პროგრამა აივ-ინფექცია/შიდსის ანაზღაურება?

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ანაზღაურდება სრულად და არ ითვალისწინებს თანაგადახდას პაციენტის მხრიდან.

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე - 1505 ან/და სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში.

მიმწოდებლები

,,2018 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის N592 დადგენილება

 

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ