სტატისტიკური მონაცემები სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის შესახებ 2013 წელი

7.1 სოციალური რეაბილიტაციის ქვეპროგრამების ბენეფიციართა რაოდენობა
EXEL

 

7.2 სოციალური რეაბილიტაციის ქვეპროგრამების დასაფინანსებლად გადარიცხული თანხა
EXEL

 

7.3 სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის რეგიონული საბჭოების აქტივობები
EXEL

 

7.4 სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მიერ მეურვეობა-მზრუნველობის კუთხით განხილული შემთხვევები
EXEL

 

7.5 "მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციის და დეინსტიტუციონალიზაციის" ქვეპროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა რაიონების მიხედვით
EXEL

 

7.6 "მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციის და დეინსტიტუციონალიზაციის" ქვეპროგრამაში ჩართული ბავშვებზე გადარიცხული თანხების ოდენობა რაიონების მიხედვით
EXEL

 

7.7 არაფულადი ბენეფიტის მიმღებ 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა რაოდენობა
EXEL

 

7.8 არაფულადი ბენეფიტის მიმღებ 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა დასაფინანსებლად გადარიცხული თანხა
EXEL

 

7.9 სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციართა განაწილება ასაკობრივი ჯგუფებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით
EXEL

 

7.10 სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციართა განაწილება სქესისა და ქვეპროგრამების მიხედვით
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ