სტატისტიკური მონაცემები საარსებო შემწეობის შესახებ 2012

5.1 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახებისა და მოსახლეობის რაოდენობა
EXEL

 

5.2 საარსებო შემწეობაზე გადარიცხული თანხა
EXEL

 

5.3 საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
EXEL

 

5.4 საარსებო შემწეობის მიმღები პირების განაწილება სქესობრივ ჭრილში
EXEL

 

5.5 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების განაწილება წევრთა რაოდენობის მიხედვით
EXEL

 

5.6 ბაზაში რეგისტრირებული საარსებო შემწეობის მიმღები დევნილი ოჯახებისა და მოსახლეობის რაოდენობა
EXEL

 

5.7 ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57000-ს და საანგარიშო თვეში არ გადარიცხვიათ საარსებო შემწეობა
EXEL

 

5.8 პირთა რაოდენობა რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57000-ს და საანგარიშო თვეში არ გადარიცხვიათ საარსებო შემწეობა
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ