დებულება

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის
ბრძანება №01-14/ნ
2018 წლის 3 ოქტომბერი
ქ. თბილისი


საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ" ქვეპუნქტის, „სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის „კ" ქვეპუნქტის, „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის „წ" ქვეპუნქტის, „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის (№3024-რს) მე-2 მუხლის მე-19 პუნქტის, „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა" ქვეპუნქტის, 21-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანდართული დებულება.
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 ივნისის №190/ნ ბრძანება.
3. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო განისაზღვროს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს უფლებამონაცვლედ დევნილთა და ეკომიგრანტთა პოლიტიკის განხორციელების ნაწილში 2019 წლის 1 დეკემბრამდე.
4. ამ ბრძანების მე-2 პუნქტის ფარგლებში მიღებული/გამოცემული აქტები ინარჩუნებენ იურიდიულ ძალას შესაბამისი აქტების მიღებამდე/გამოცემამდე.
5. ბრძანება ამოქმედდეს 2018 წლის 10 ოქტომბრიდან.

 

საქართველოს ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან დევნილთა,

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის მინისტრი                                                                                                           დავით სერგეენკო

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულება


მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოციალური მომსახურების სააგენტო (შემდგომში - სააგენტო) არის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცის სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო) სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.
2. სააგენტო თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით, სხვა სამართლებრივი აქტებითა და წინამდებარე დებულებით.
3. სააგენტო ანგარიშვალდებულია სამინისტროს წინაშე, საქართველოს საკანონმდებლო აქტებითა და ამ დებულებით დადგენილ ფარგლებში და წესით.
4. დასახული მიზნებისა და დაკისრებული ფუნქციების განსახორციელებლად სააგენტოს გააჩნია სპეციალური უფლებაუნარიანობა. იგი საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს. საკუთარი სახელით გამოდის მხარედ სასამართლოში და მესამე პირებთან ურთიერთობებში.
5. სააგენტოს აქვს ბეჭედი - საქართველოს სახელმწიფო გერბის გამოსახულებით და სააგენტოს სახელწოდებით, დამოუკიდებელი ბალანსი, ანგარიში ხაზინასა და საბანკო დაწესებულებაში, ემბლემა და იურიდიული პირის სხვა რეკვიზიტები.
6. სააგენტოს იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, 0119, წერეთლის გამზირი №144.

მუხლი 2. სააგენტოს მიზნები, ფუნქციები, უფლებამოსილებები და საქმიანობის პრინციპები
1. სააგენტოს მიზნებია მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაცია და მისი განხორციელების ხელშეწყობა. 
2. სააგენტოს ფუნქციები და უფლებამოსილებებია:
ა) სოციალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამების განხორციელება ან განხორციელების ხელშეწყობა;
ბ) ქვეყანაში სიღატაკის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, სოციალური დაცვის ღონისძიებების შესახებ წინადადებების მომზადება, დამტკიცებული პროგრამების განხორციელება, კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში;
გ) მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვის მიზნით, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის" შექმნა და მისი პერიოდული სრულყოფა;
დ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, სოციალური დახმარების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;
ე) „სახელმწიფო პენსიის შესახებ" და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" საქართველოს კანონებით ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოსათვის განსაზღვრული უფლება-მოვალეობების განხორციელება;
ვ) მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება, კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში;
ზ) მეურვეობისა, მზრუნველობის, მხარდაჭერის, შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის პროცესის წარმართვა და კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და მშვილებელთა ერთიანი რეესტრის და მინდობით აღსაზრდელთა და მინდობით აღმზრდელთა მონაცემთა ბაზის წარმოება, საქართველოს ტერიტორიაზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული ცენტრალური და ადგილობრივი მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციების უზრუნველყოფა, აგრეთვე, სხვა სახელმწიფოში გაშვილების მიზნებისათვის, ცენტრალური მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციის უზრუნველყოფა;
თ) მეურვის, მზრუნველის და მხარდამჭერის საქმიანობაზე ზედამხედველობა;
ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებში ჩართული სუბიექტის (დაწესებულების ან/და მისი უფლებამოსილი თანამშრომლის) მიერ ბავშვზე ძალადობის გამოვლენის და ბავშვზე ძალადობის შესახებ ინფორმაციის შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოსთვის მიწოდების ვალდებულების შეუსრულებლობაზე, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 239-ე მუხლის 68-ე ნაწილის შესაბამისად, ოქმის შედგენა შესაბამის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ;
ლ) საქართველოს შრომის ბაზარზე საშუამავლო მომსახურების გაწევის ეფექტურად უზრუნველსაყოფად, ცალკეულ დამსაქმებლებთან, დამსაქმებელთა გაერთიანებებთან და დასაქმების კერძო სააგენტოებთან თანამშრომლობის განვითარება;
მ) საქართველოს შრომის ბაზარზე მოთხოვნა-მიწოდების მიმდინარე და პერსპექტიული ტენდენციების გამოვლენის მიზნით, კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და განხორციელება;
ნ) სამუშაოს მაძიებლებისათვის საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურებების გაწევა;
ო) სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების ღონისძიებათა ორგანიზება, განხორციელება ან/და განხორციელებაში მონაწილეობა;
პ) დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება;
ჟ) დასაქმების ფორუმების ორგანიზება ან/და ორგანიზებაში მონაწილეობა;
ს) კომპეტენციის ფარგლებში, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხებზე მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადებაში მონაწილეობა;
ტ) სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებისაგან, იურიდიული და ფიზიკური პირებისაგან თავისი საქმიანობისათვის საჭირო კანონმდებლობით ნებადართული ინფორმაციის გამოთხოვა;
უ) კომპეტენციის ფარგლებში პარტნიორ, დონორ, საერთაშორისო, საქართველოს ან უცხო ქვეყნის შესაბამის ორგანიზაციებთან/დაწესებულებებთან/იურიდიულ პირებთან ურთიერთობის დამყარება (მათ შორის, ხელშეკრულებების/მემორანდუმების გაფორმება), ერთობლივი პროექტების შემუშავება და განხორციელება;
ფ) კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტოს საქმიანობისათვის საჭირო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შემუშავება და მიღება;
ქ) დაკისრებული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების შექმნა, გარდაქმნა და გაუქმება;
ღ) სააგენტოს მიკუთვნებულ სხვადასხვა საკითხზე მოსახლეობისათვის შესაბამისი მომსახურებების შესახებ ინფორმირების გაუმჯობესების, ასევე, მოსახლეობისათვის გეოგრაფიული ბარიერების თავიდან ასაცილებლად, თვითმმართველ ერთეულებთან აქტიური თანამშრომლობის უზრუნველყოფა (განსაკუთრებით სოფლის დონეზე), სააგენტოში არსებული შესაბამისი ინფორმაციის შეუფერხებელი გაცემისა და მოსახლეობის მხრიდან ადგილობრივ დონეზე სააგენტოში ელექტრონული მომართვიანობის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით. თანამშრომლობის კონკრეტული ფორმატი და მასთან დაკავშირებული საკითხები განისაზღვრება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ან/და გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად;
ყ) სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოების მუშაობის კოორდინაცია, მართვა და მონიტორინგი;
შ) სააგენტოს უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე მოქალაქეთა განცხადებების, საჩივრებისა და წინადადებების განხილვა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;
ჩ) დაკისრებული ფუნქციებისა და მოვალეობების განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით, საკუთარი ბეჭდვითი საშუალების (გაზეთი, ჟურნალი და სხვა) გამოცემა;
ც) შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში ვეტერანის სტატუსის მაძიებელ პირთა განაცხადების მიღება (ანკეტირება), ვეტერანთა უფლებების დაცვის მიზნით, შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;
ძ) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის გამოყენებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება, კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
ჭ) ეკომიგრანტების დაზარალების ფაქტის დადგენა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოება;
ხ) დევნილთა და ეკომიგრანტთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით, ყველა სამართლებრივი ქმედების განხორციელება, მათ შორის, კანონმდებლობით დადგენილი წესით უძრავი ქონების შესყიდვა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოება;
ჯ) დევნილთათვის გადაუდებელი დახმარების გაწევისა და დროებითი განსახლების ორგანიზება;
ჰ) საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ფიზიკური პირების კუთვნილი უძრავი ქონების აღრიცხვა-დეკლარირება კანონმდებლობის შესაბამისად;
ჰ1) დევნილთა და ეკომიგრანტთა ერთიანი მონაცემთა ბაზების წარმოება და მისი ადმინისტრირება
ჰ3) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით მინიჭებული სხვა ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების განხორციელება.
3. სააგენტომ, სამინისტროს თანხმობითა და კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შეიძლება განახორციელოს შემდეგი ქმედებები:
ა) უძრავი ქონების შეძენა, გასხვისება და დატვირთვა;
ბ) სესხის აღება;
გ) თავდებობა;
დ) საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის განსაზღვრა;
ე) თანამშრომელთა მატერიალური წახალისებისა და სახელფასო დანამატისათვის გამოსაყოფი სახსრების, აგრეთვე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრა;
ვ) სხვა გადაწყვეტილებები, რომლებიც დაკავშირებულია სააგენტოს ქონებასთან, თუ ისინი სცილდება ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებს.
4. სააგენტო, დაკისრებული მიზნებისა და ფუნქციების განხორციელებისას, ხელმძღვანელობს შემდეგი პრინციპებით:
ა) დისკრიმინაციის გამორიცხვა პირის სოციალური და ქონებრივი მდგომარეობის, რასის, კანის ფერის, რელიგიის, სქესის, ასაკისა და პოლიტიკური შეხედულების მიხედვით (ამასთან, დისკრიმინაციად არ ჩაითვლება ნებისმიერი ღონისძიებები, გამიზნული იმ პირთა განსაკუთრებულ საჭიროებათა დასაკმაყოფილებლად, რომლებსაც სქესის, ასაკის, ფიზიკური არასრულფასოვნების, ოჯახური ან/და სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით კანონმდებლობით დადგენილი წესით ცნობენ განსაკუთრებული დაცვისა და დახმარების გასაწევ პირებად);
ბ) სოციალური დახმარების სფეროში ადამიანის კანონით გარანტირებული უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა;
გ) დამოუკიდებლობა კანონით განსაზღვრული საკითხების გადაწყვეტისას;
დ) სამართლიანობა და მიუკერძოებლობა;
ე) კანონმდებლობის დაცვა და საქმიანობის საჯაროობა.

მუხლი 3. სააგენტოს ხელმძღვანელობა
1. სააგენტოს ხელმძღვანელობს დირექტორი (შემდგომში - დირექტორი), რომელიც იმავდროულად არის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის (შემდგომში - მინისტრი) მოადგილე. დირექტორს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მინისტრი.
2. სააგენტოს დირექტორი, მინიჭებულ უფლებამოსილებათა ფარგლებში, მოქმედებს დამოუკიდებლად და პერსონალურად აგებს პასუხს სააგენტოს მიერ განხორციელებული საქმიანობის კანონიერებაზე, მიზანშეწონილობასა და ეფექტიანობაზე, სააგენტოს მფლობელობაში არსებული ქონების დაცვასა და ფულადი სახსრების მიზნობრივ ხარჯვაზე.
3. დირექტორს ჰყავს მოადგილე (მოადგილეები), რომლებსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს დირექტორი, მინისტრთან შეთანხმებით. დირექტორის მოადგილეების რაოდენობა განისაზღვრება სააგენტოს საშტატო ნუხით.
4. დირექტორის არყოფნის შემთხვევაში, დირექტორის მოვალეობებს ასრულებს მის მიერ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული ერთ-ერთი მოადგილე (რაც არ გულისხმობს იმავდროულად მინისტრის მოადგილის თანამდებობის შეთავსებას).
5. მოადგილეებს შორის უფლებამოსილებებსა და ფუნქციებს ანაწილებს დირექტორი.

მუხლი 4. სააგენტოს დირექტორი
სააგენტოს დირექტორი:
ა) ხელმძღვანელობს სააგენტოს, წარმართავს მის საქმიანობას და წყვეტს სააგენტოს გამგებლობის სფეროს მიკუთვნებულ საკითხებს;
ბ) პასუხისმგებელია საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს საკანონმდებლო აქტების, მინისტრის ბრძანებებისა და სხვა კანონქვემდებარე აქტების შესრულებაზე;
გ) ერთპიროვნულად უძღვება სააგენტოს საქმიანობას. ახორციელებს სააგენტოს საერთო ხელმძღვანელობას, სამართლებრივ, მეთოდურ-საინფორმაციო და მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას;
დ) ახორციელებს სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულების (ცენტრალური აპარატი და ტერიტორიული ორგანო) საფინანსო-სამეურნეო, საორგანიზაციო საქმიანობისა და მინიჭებული ფუნქციების შესრულების კონტროლს;
ე) განკარგავს სააგენტოს სახსრებს და აკონტროლებს მათ გამოყენებას, პასუხისმგებელია სააგენტოს საკუთრებაში, მფლობელობასა და/ან სარგებლობაში არსებული ქონებისა და ფულადი სახსრების მიზნობრივი და სწორი ხარჯვისათვის;
ვ) წარმოადგენს სააგენტოს მესამე პირებთან ურთიერთობაში, ან ანიჭებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას;
ზ) მინისტრს შესათანხმებლად წარუდგენს დირექტორის მოადგილეთა კანდიდატურებს, განსაზღვრავს მათ უფლებამოსილებებს;
თ) ახორციელებს სააგენტოში ვაკანტურ თანამდებობებზე კანდიდატების შერჩევას;
ი) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოში დასაქმებულ პირებს, მათ მიმართ იყენებს წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომებს;
კ) უფლებამოსილია სააგენტოს თანამშრომლების განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო ფუნქციური დატვირთვისთვის ან შესრულებული სამუშაოსთვის, რომელიც აღემატება მათ ჩვეულ სამსახურებრივ მოვალეობებს, სამინისტროსთან შეთანხმებით, დაუწესოს დამატებითი საზღაური (დანამატი);
ლ) სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებით, გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს. აუქმებს ან ცვლის თავისი მოადგილეების ან სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული ერთეულების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს;
მ) უფლებამოსილია, სხვადასხვა უწყებებიდან მოიწვიოს სპეციალისტები ან/და დამოუკიდებელი ექსპერტები;
ნ) ანაწილებს მოვალეობებს სააგენტოს თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ სათანადო მითითებებს და დავალებებს, აკონტროლებს სააგენტოს თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებას;
ო) სამინისტროს წარუდგენს წინადადებებს სააგენტოს საქმიანობისათვის საჭირო ღონისძიებების რეგულირებისა და სრულყოფის შესახებ;
პ) ზრუნავს სააგენტოს თანამშრომელთა პროფესიულ მომზადება/გადამზადებაზე, უნარ-ჩვევების განვითარებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე;
ჟ) სამინისტროსთან შეთანხმებით ამტკიცებს სააგენტოს სახელფასო ფონდსა და საშტატო ნუსხას;
რ) სამინისტროში წარადგენს სააგენტოს ბიუჯეტის პროექტს, სამინისტროსთან შეთანხმებით, ამტკიცებს საკუთარი შემოსულობების ფარგლებში, შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების წლიურ გეგმას;
ს) ამტკიცებს სააგენტოს შინაგანაწესს, სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულების დებულებებს, საორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ხარჯებს;
ტ) სააგენტოს ორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით, ქმნის სათათბირო ორგანოებს (კომისიებსა და საბჭოებს) და განსაზღვრავს მათ უფლებამოსილებებს;
უ) ახორციელებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

მუხლი 5. სააგენტოს სტრუქტურა
1. სააგენტო დაკისრებულ უფლებამოსილებებს ახორციელებს ცენტრალური აპარატისა და ტერიტორიული ორგანოების მეშვეობით.
2. სააგენტოს სტრუქტურასა და თანამშრომელთა რაოდენობას განსაზღვრავს დირექტორი, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 6. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოები
1. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოები (შემდგომში - რეგიონული საბჭო) წარმოადგენს სააგენტოს სათათბირო ორგანოებს.
2. რეგიონული საბჭოს შემადგენლობას და დებულებას, კანონმდებლობის შესაბამისად, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, ამტკიცებს სააგენტოს დირექტორი.
3. რეგიონული საბჭოს შემადგენლობაში შედიან სააგენტოს თანამშრომლები, სამინისტროს სისტემაში არსებული სხვა ორგანიზაცია/დაწესებულების წარმომადგენელი (წარმომადგენლები), საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ან მისი შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს - საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ან/და აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენელი (წარმომადგენლები), შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენელი (წარმომადგენლები), ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცი(ებ)ის და/ან პროფესიული ასოციაცი(ებ)ის წარმომადგენელი (წარმომადგენლები), აგრეთვე სხვა დაინტერესებული პირ(ებ)ი.
4. რეგიონული საბჭოს უფლებამოსილება და ფუნქციები განისაზღვრება რეგიონული საბჭოს დებულებით და მოქმედი კანონმდებლობით.

მუხლი 7. სახელმწიფო კონტროლი
1. სააგენტოს სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანოა სამინისტრო, რომელიც ზედამხედველობას უწევს სააგენტოს საფინანსო-ეკონომიკურ საქმიანობას, აგრეთვე სააგენტოს მიერ განხორციელებული საქმიანობის კანონიერებას, მიზანშეწონილობასა და ეფექტურობას.
2. მინისტრი აჩერებს ან აუქმებს სააგენტოს არამართლზომიერ გადაწყვეტილებას, უკანონო აქტის ან მოქმედების შესრულებას.
3. სამინისტრო უფლებამოსილია, მოითხოვოს კონტროლის განსახორციელებლად საჭირო მასალებისა და ინფორმაციის წარდგენა.

მუხლი 8. სააგენტოს ქონება და დაფინანსების წყაროები
1. სააგენტოს გააჩნია ქონება, რომელიც მას გადაეცემა კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
2. სააგენტოს ქონებას შეადგენს ძირითადი საბრუნავი საშუალებები, აგრეთვე სხვა მატერიალური ფასეულობები და ფინანსური რესურსები.
3. სააგენტოს დაფინანსების წყაროებია:
ა) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი სახსრები;
ბ) გრანტები და ქველმოქმედებიდან მიღებული შემოწირულობები;
გ) საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები.
4. შემოსავლის მიღების მიზნით, სააგენტო უფლებამოსილია, დადოს სათანადო ხელშეკრულებები.
5. ამ მუხლის მე-2, მე-3 და მე-4 პუნქტებით განსაზღვრული სახსრები და შემოსავლები მთლიანად ხმარდება სააგენტოს მიზნებს და ფუნქციების განხორციელებას.
6. სააგენტო, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, აწარმოებს საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგებას, ადგენს ბალანსს და დასამტკიცებლად წარუდგენს სამინისტროს.

მუხლი 9. სააგენტოს ლიკვიდაცია და რეორგანიზაცია
1. სააგენტოს ლიკვიდაცია და რეორგანიზაცია ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
2. ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონება გადადის სახელმწიფოს საკუთრებაში.

მუხლი 10. დასკვნითი დებულებები

ამ დებულების გაუქმება, მასში ცვლილებებისა და/ან დამატებების შეტანა ხდება მინისტრის ბრძანებით, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

დანართი N1

 

 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალური აპარატის დებულება

 

 თავი I. დეპარტამენტების სტრუქტურა და სტატუსი

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

ეს დებულება განსაზღვრავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს (შემდგომში სააგენტო) დეპარტამენტების (სამსახურის) სტატუსს, უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს მათ საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.

 

მუხლი 2. დეპარტამენტების სტატუსი

1. დეპარტამენტები (სამსახური) წარმოადგენენ სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულებს, რომლებიც ერთიანობაში წარმოადგენენ სააგენტოს ცენტრალურ აპარატს.

2. დეპარტამენტები (სამსახური), თავისი საქმიანობისას, ხელმძღვანელობენ საქართველოს კონსტიტუციით, საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“, „სოციალური დახმარების შესახებ“, „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“, „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“, „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 3 ოქტომბრის N01-14/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულებით, წინამდებარე დებულებით, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით. 

3. დეპარტამენტი (სამსახური) ანგარიშვალდებულია სააგენტოს დირექტორის ან შესაბამისი კურატორი დირექტორის მოადგილის წინაშე.

 

მუხლი 3. სააგენტოს დეპარტამენტები

სააგენტოს დეპარტამენტებია:

ა) შიდა კონტროლისა და აუდიტის დეპარტამენტი;

ბ) იურიდიული დეპარტამენტი;

გ) სოციალური დახმარებების ადმინისტრირების დეპარტამენტი;

დ) სახელმწიფო გასაცემლების დეპარტამენტი;

ე) ეკონომიკური დეპარტამენტი;

ვ) ადმინისტრაციული დეპარტამენტი;

ზ) ლოჯისტიკის სამსახური (დეპარტამენტი);

თ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი;

 

მუხლი 4. დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა

1. დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.

2. დეპარტამენტის უფროსი ანგარიშვალდებულია სააგენტოს დირექტორისა და კურატორი დირექტორის მოადგილის (შემდგომში - კურატორი) (არსებობის შემთხვევაში) წინაშე.

3. დეპარტამენტის უფროსი:

ა) დეპარტამენტის უფლებამოსილების ფარგლებში, ხელმძღვანელობს და წარმართავს დეპარტამენტის საქმიანობას;

ბ) პასუხისმგებელია დეპარტამენტისათვის დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებაზე;

გ) ახორციელებს ზედამხედველობას და კონტროლს დეპარტამენტის საქმიანობაზე;

დ) უზრუნველყოფს დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიერ შრომის შინაგანაწესის დაცვის კონტროლს;

ე) დეპარტამენტის თანამშრომლებს აძლევს მითითებებსა და დავალებებს;

ვ) კურატორთან შეთანხმებით (არსებობის შემთხვევაში), სააგენტოს დირექტორს წარუდგენს წინადადებებს დეპარტამენტის შიდა სტრუქტურის, საკადრო რესურსის, მუშაობის ორგანიზების, თანამშრომელთა წახალისების და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე;

ზ) შუამდგომლობს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის გამოყოფის თაობაზე, რომლებიც საჭიროა დეპარტამენტის წინაშე მდგარი ფუნქციებისა და ამოცანების შესასრულებლად;

თ) ხელმოწერით ადასტურებს ან ვიზას ადებს დეპარტამენტში მომზადებულ დოკუმენტებს, თუ სააგენტოს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

4. დეპარტამენტის კომპეტენციის (საქმიანობის) ფარგლებში, დეპარტამენტის უფროსის მოთხოვნის, მითითების ან დავალების შესრულება სავალდებულოა სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული (აჭარის ა/რ და აფხაზეთის ფილიალები, სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრი, ქ.თბილისის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრი, სოციალური მომსახურების ცენტრი და რაიონული (საქალაქო) განყოფილება) ერთეულების ხელმძღვანელებისათვის.

5. დეპარტამენტის უფროსს შეიძლება ჰყავდეს მოადგილე (მოადგილეები), რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი. დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე:

ა) ხელს უწყობს დეპარტამენტის უფროსს მასზე დაკისრებული მოვალეობების განხორციელებაში;

ბ) კონტროლს უწევს დეპარტამენტის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე, დეპარტამენტის უფროსის მითითებებისა და დავალებების შესრულებას;

გ) დეპარტამენტის მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით, დეპარტამენტის უფროსს წარუდგენს შესაბამის წინადადებებს;

დ) უფლებამოსილების ფარგლებში, დეპარტამენტის თანამშრომლებს აძლევს დავალებებს;

ე) ახორციელებს დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიერ შრომის შინაგანაწესის დაცვის კონტროლს;

ვ) დეპარტამენტის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს დეპარტამენტის თანამშრომელთა წახალისების და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე;

ზ) დეპარტამენტის უფროსს წარუდგენს ინფორმაციას იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის  თაობაზე, რომლებიც საჭიროა დეპარტამენტის წინაშე მდგარი ფუნქციებისა და ამოცანების შესასრულებლად;

თ) ხელმოწერით ადასტურებს ან ვიზას ადებს დეპარტამენტში მომზადებულ დოკუმენტებს, თუ სააგენტოს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული;

ი) ახორციელებს დეპარტამენტის უფროსისა და სააგენტოს ხელმძღვანელთა მიერ მასზე დაკისრებულ სხვა უფლება-მოვალეობებს.

6. დეპარტამენტის უფროსის არყოფნის ან სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში:

ა) მის უფლებამოსილებებს ასრულებს დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ დეპარტამენტის უფროსს ჰყავს რამდენიმე მოადგილე, დირექტორის გადაწყვეტილებით, დეპარტამენტის უფროსის ერთ-ერთი მოადგილე ასრულებს მის უფლებამოსილებებს;

გ) დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის არსებობის მიუხედავად, დირექტორის გადაწყვეტილებით, დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შესრულება შეიძლება დაეკისროს სხვა დასაქმებულს;

 დ) იმ შემთხვევაში, თუ დეპარტამენტის უფროსს არ ჰყავს მოადგილე, დირექტორის გადაწყვეტილებით, დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობას ასრულებს სხვა დასაქმებული.

7. დეპარტამენტი შეიძლება შედგებოდეს სააგენტოს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისაგან - სამმართველოებისაგან, ან - მათ გარეშე. სამმართველოს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.

8. სამმართველოს უფროსი:

ა) ასრულებს დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის დავალებებს;

ბ) წარმართავს სამმართველოს საქმიანობას;

გ) სამმართველოს თანამშრომლებს აძლევს მითითებებს და დავალებებს;

დ) პასუხისმგებელია სამმართველოზე დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებაზე, სამმართველოში დასაქმებული თითოეული მუშაკის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებაზე და შრომის შინაგანაწესის დაცვაზე;

9. დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე და სამმართველოს უფროსი პასუხისმგებელნი არიან უშუალოდ დეპარტამენტის უფროსის წინაშე.

10. დეპარტამენტის თანამშრომლები:

ა) დეპარტამენტის საშტატო რიცხოვნობა განისაზღვრება სააგენტოს საშტატო განრიგით.

ბ) დეპარტამენტის თანამშრომლებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.

გ) დეპარტამენტის თანამშრომლები ასრულებენ ამ დებულებით, მოქმედი კანონმდებლობით და შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესაბამის ფუნქციებს და მათი განხორციელებისას ემორჩილებიან შესაბამისი სამმართველოს უფროსს, დეპარტამენტის უფროსის მოადგილესა და/ან დეპარტამენტის უფროსს.“.

 

 თავი II.  შიდა კონტროლისა და აუდიტის დეპარტამენტი

 

მუხლი 5. დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები

შიდა კონტროლისა და აუდიტის დეპარტამენტისაქმიანობის მიზნები და ამოცანებია:

) სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების მიერ გაწეული საქმიანობის შერჩევით შემოწმება;

) სააგენტოს დასაქმებულთა მხრიდან კანონმდებლობის დარღვევის, ასევე, სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებული, კერძო და საჯარო ინტერესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენის შემთხვევაში, მათი გამომწვევი მიზეზების შესწავლა, მსგავსი შემთხვევების პრევენციის მიზნით, წინადადებების (რეკომენდაციების) მომზადება/წარდგენა სააგენტოს დირექტორისათვის ან/და კურატორისათვის;

) სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ შესაბამის სამუშაო შეხვედრებში, კონფერენციებში და სწავლების პროცესში მონაწილეობა;

) დაკისრებული ფუნქციების შესრულების მიზნით, კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტოს სტრუქტურულ და ტერიტორიულ ერთეულებთან, ცენტრალურ და ადგილობრივ საჯარო დაწესებულებებთან, კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან თანამშრომლობა;

ე) სააგენტოს საქმიანობის ეკონომიურობის, ეფექტიანობისა და პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით, რეკომენდაციების შემუშავება;

) საბიუჯეტო სახსრების გამოყენების, ვალდებულებების აღების, შესყიდვების პროცედურის განხორციელების, ხელშეკრულების გაფორმების, გადახდების განხორციელების შესწავლა და შეფასება;

) შიდა აუდიტის შედეგად, შიდა აუდიტორული ანგარიშის შედგენა;

) შემუშავებულ და გაცემულ რეკომენდაციათა შემდგომი შესრულების მონიტორინგი და კონტროლი;

) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის სხვა დავალებების შესრულება.

 

მუხლი 6. დეპარტამენტის სტრუქტურა

დაკისრებული მიზნების და ამოცანების განხორციელების მიზნით შიდა კონტროლისა და აუდიტის დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:  

) საარსებო (ფულადი) შემწეობის დანიშვნა-ცვლილებების კანონიერების კონტროლის სამმართველო

) სახელმწიფო გასაცემლების დანიშვნა-ცვლილების მართლზომიერებისა და ფინანსური კონტროლის სამმართველო.

 

მუხლი 7. დეპარტამენტის ფუნქციები

1. საარსებო (ფულადი) შემწეობის დანიშვნა-ცვლილებების კანონიერების კონტროლის სამმართველო:

) ახორციელებს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების მიერ:

.) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაშირეგისტრირებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და ფულადი სოციალური დახმარების - საარსებო შემწეობის დანიშვნა-ცვლილებების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების შერჩევით შემოწმებას;

.) დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესობის ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების ფარგლებში გაწეული საქმიანობის შერჩევით შემოწმებას;

) განიხილავს და ამზადებს პასუხს შემოსულ კორესპონდენციაზე;

) მონაწილეობს დეპარტამენტის საქმიანობის სამუშაო გეგმ(ებ)ისა და ანგარიშ(ებ)ის შედგენაში;

) კომპეტენციის ფარგლებში, შეიმუშავებს შესაბამის წინადადებებს, რეკომენდაციებს და წარუდგენს დეპარტამენტის ხელმძღვანელს;

) დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების განხორციელებას უზრუნველყოფს სამმართველოში დასაქმებული პირების, აგრეთვე, სააგენტოს სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალის  მთავარი სპეციალისტების (მონიტორები) მეშვეობით;

) ტერიტორიულ ერთეულებში დასაქმებული მთავარი სპეციალისტები (მონიტორები) ანგარიშვალდებული არიან შიდა კონტროლისა და აუდიტის დეპარტამენტის უფროსისა და შესაბამისი მოადგილის, აგრეთვე, საარსებო (ფულადი) შემწეობის დანიშვნა-ცვლილებების კანონიერების კონტროლის სამმართველოს უფროსის წინაშე;

) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ასრულებს სააგენტოს დირექტორის, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ცალკეულ დავალებებს.

2.  სახელმწიფო გასაცემლების დანიშვნა-ცვლილების მართლზომიერებისა და ფინანსური კონტროლის სამმართველო:

) ახორციელებს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების მიერ:

.) სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის და სოციალური პაკეტის – „სახელმწიფო გასაცემლებისდანიშვნა-ცვლილებების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების შერჩევით შემოწმებას;

.) ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურების დანიშვნა-გაცემის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების შერჩევით  შემოწმებას;

.) ფულადი გასაცემლების საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებებით და ინსტრუქციებით განსაზღვრული პირობების შესრულების კუთხით გაწეული საქმიანობის შერჩევით შემოწმებას;

.) მატერიალურ-ტექნიკური ფასეულობების, ძირითადი საშუალებების, მცირეფასიანი ინვენტარის ექსპლუატაციის და მათი ექსპლუატაციისთვის საჭირო ფასეულობების აღრიცხვის შერჩევით შემოწმებას;

) განიხილავს და ამზადებს პასუხს შემოსულ კორესპონდენციაზე;

) მონაწილეობს დეპარტამენტის საქმიანობის სამუშაო გეგმ(ებ)ისა და ანგარიშ(ებ)ის შედგენაში;

) კომპეტენციის ფარგლებში, შეიმუშავებს შესაბამის წინადადებებს, რეკომენდაციებს და წარუდგენს დეპარტამენტის ხელმძღვანელს;

) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ასრულებს სააგენტოს დირექტორის, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ცალკეულ დავალებებს.

3. შიდა აუდიტორული საქმიანობის მიმართულებით დეპარტამენტმა:

) განახორციელოს სააგენტოს სტრუქტურულ და/ან ტერიტორიულ ერთეულებში შიდა აუდიტორული შემოწმება;

) შიდა აუდიტის ან კომპეტენციის ფარგლებში სხვა ქმედებების განხორციელებისას, სააგენტოს სტრუქტურული და/ან ტერიტორიული ერთეულიდან შეუზღუდავად მოითხოვოს მისთვის საჭირო ყველა ინფორმაცია, დოკუმენტი და ხელი მიუწვდებოდეს მონაცემთა ბაზებზე, მიუხედავად მათი ფორმისა (ელექტრონული ვერსია და სხვა), გამოიძახოს სააგენტოს სისტემის ნებისმიერი თანამშრომელი და მიიღოს მისგან შესაბამისი ინფორმაცია ან განმარტება;

) სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებისას, მესამე პირებისაგან გამოითხოვოს და მათი თანხმობის შემთხვევაში, მიიღოს საჭირო ინფორმაცია და/ან მონაცემები და/ან მასალები;

) საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოს დირექტორთან შეთანხმებით, მოიწვიოს სპეციალისტი ან ექსპერტი;

) შეისწავლოს დეპარტამენტში შემოსული კორესპონდენცია და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება;

4. სააგენტოში დასაქმებული ყველა პირი ვალდებულია, ითანამშრომლოს დეპარტამენტთან, მათი საქმიანობის განხორციელების დროს, უზრუნველყონ ყველა მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდება, არსებული მონაცემთა ბაზებისა და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა ან/და საჭირო ქმედებების განხორციელება.

 

მუხლი 8. დეპარტამენტის  უფლებები და მოვალეობები

1. დეპარტამენტი სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების მიერ გაწეული საქმიანობის შესწავლას ახორციელებს როგორც გეგმიური, ასევე არაგეგმიური შემოწმების პრინციპით.

2. გეგმიური შემოწმება ხორციელდება სააგენტოს დირექტორთან ან/და კურატორთან  შეთანხმებული, წინასწარ დამტკიცებული პროგრამის მიხედვით.

3. არაგეგმიური შემოწმება ხორციელდება:

) სააგენტოს დირექტორის ან/და კურატორის დავალებით;

) სააგენტოს დირექტორთან ან/და კურატორთან შეთანხმებით, სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების საქმიანობასთან დაკავშირებით  მიღებული/აღმოჩენილი ინფორმაციის საფუძველზე.

4. დეპარტამენტი უფლებამოსილია:

) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;

) სააგენტოს დირექტორს ან/და კურატორს წარუდგინოს როგორც დეპარტამენტის საქმიანობასთან, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოს სტუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების  მუშაობასთან  დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;

გ) მოითხოვოს ინფორმაცია დირექტორის ბრძანებების, დავალებების, მითითებების შესრულების მდგომარეობის შესახებ;

დ) შეისწავლოს დეპარტამენტში შემოსული კორესპონდენცია და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება;

ე) შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების პრევენციის მიზნით, სააგენტოს დირექტორს ან/და კურატორს წარუდგინოს წინადადებები;

ვ) შემოწმების შედეგების მიხედვით, სააგენტოს დირექტორის ან/და კურატორის წინაშე დააყენოს საკითხი სააგენტოს სტრუქტურულ და ტერიტორიულ ერთეულებში დასაქმებულთა მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ან/და წახალისების ზომების გამოყენების შესახებ;

ზ) განახორციელოს სააგენტოს დირექტორის მიერ  დეპარტამენტისათვის  მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

დეპარტამენტი ვალდებულია:

5. საქმიანობის განხორციელებისას დაიცვას „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონი, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, მათ შორის, „ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების წესისა და პროცედურების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 მარტის N133 დადგენილება, შიდა აუდიტის სტანდარტები და ეთიკის კოდექსი, შიდა აუდიტის მეთოდოლოგია; ამასთან, სამსახური (დეპარტამენტი), თავის საქმიანობისას, იყენებს ჰარმონიზაციის ცენტრის მიერ შემუშავებულ მეთოდოლოგიურ დოკუმენტებს, მეთოდურ მითითებებს, სტანდარტებს, წინამდებარე დებულებასა და სხვა სამართლებრივ აქტებს;

6. უზრუნველყოს შიდა აუდიტის ობიექტის პერსონალური მონაცემების, სახელმწიფო, სამსახურებრივი და კომერციული საიდუმლოებების დაცვა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და არ გაამჟღავნოს ის ინფორმაცია, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა თავისი საქმიანობის განხორციელებისას ან მასთან დაკავშირებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც იგი გამომდინარეობს შიდა აუდიტორული შემოწმების მიზნიდან ან/და გათვალისწინებულია შესაბამისი კანონმდებლობით;

7. სააგენტოს დირექტორის თანხმობის გარეშე, არ გახადოს საჯარო შიდა აუდიტორული შემოწმების შედეგები, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

 

თავი III. იურიდიული დეპარტამენტი

 

მუხლი 9. დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები

იურიდიული დეპარტამენტის საქმიანობის მიზნები და ამოცანებია:

ა) სააგენტოს საქმიანობის მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობით წარმართვის ხელშეწყობა;

ბ) სააგენტოს კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვა მესამე პირებთან ურთიერთობებსა და სასამართლოში;

 

მუხლი 10. დეპარტამენტის სტრუქტურა

დაკისრებული მიზნების და ამოცანების განხორციელების მიზნით იურიდიული დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:

ა) სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველო;

ბ) სასამართლო საქმეების წარმოების სამმართველო.

 

მუხლი 11. დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები

1. სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს ფუნქციებია:

ა) სააგენტოს საქმიანობის კანონშესაბამისობის ხელშეწყობა;

ბ) კომპეტენციის ფარგლებში სააგენტოს ფუნქციების რეალიზაციისას წამოჭრილი სადავო საკითხების  სამართლებრივ გადაწყვეტასთან დაკავშირებით წინადადებების შემუშავება;

გ) კომპეტენციის ფარგლებში და ხელმძღვანელობის დავალებით, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების ან სააგენტოს სახელით გასაფორმებელი ადმინისტრაციული გარიგებების (შეთანხმებები, მემორანდუმები, ხელშეკრულებები და ა.შ.) პროექტების მომზადება, ან პროექტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების ან ადმინისტრაციული გარიგებების ექსპერტიზა;

დ) კომპეტენციის ფარგლებში და დადგენილი წესით, დაინტერესებულ პირთა განცხადებების, წერილების და ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვა და მათზე გადაწყვეტილებების (პასუხების) პროექტების მომზადება;

ე) მოთხოვნისამებრ, სამმართველოს საქმიანობის შესახებ ანგარიშის შედგენა და დეპარტამენტის უფროსისათვის წარდგენა; დეპარტამენტის სამუშაო გეგმის და საერთო დავალებების შესრულებაში მონაწილეობა;

ვ) სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებისათვის სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო სიახლეების მიწოდება;

ზ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილისა, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.

2. სასამართლო საქმეების წარმოების სამმართველოს ფუნქციებია:

ა) სააგენტოს სახელითა და დადგენილი წესით, სასამართლო წარმომადგენლობა სააგენტოს კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის მიზნით;

ბ) სააგენტოს (ცენტრალური აპარატის, ან საჭიროების შემთხვევაში ტერიტორიული ერთეულის) საქმიანობასთან დაკავშირებული სადავო საკითხების სასამართლო წესით გადასაჭრელად, საქმის მასალების შესწავლა და სასამართლო წარმოებისათვის მომზადება;

გ) სააგენტოს (ცენტრალური აპარატის, ან საჭიროების შემთხვევაში ტერიტორიული ერთეულის) სახელით სასარჩელო განცხადებების, შესაგებლების, სააპელაციო და საკასაციო საჩივრების მომზადება, საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა საპროცესო მოქმედების შესრულება;

დ) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის, მოთხოვნის შესაბამისად, სასამართლო წარმომადგენლობაზე კონსულტაციების გაწევა;

ე) კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტოში შემოსული კორესპოდენციის (წერილები და განცხადებები) განხილვა, პასუხებისა და დასკვნების პროექტების  მომზადება;

ვ) დეპარტამენტის ყოველწლიური სამუშაო გეგმისა და ანგარიშების შედგენაში მონაწილეობა;

ზ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილისა, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.

 

მუხლი 12. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები

1. დეპარტამენტი უფლებამოსილია:

ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს ნებისმიერი სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;

ბ) სააგენტოს ხელმძღვანელობას განსახილველად წარუდგინოს დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხების გადაჭრის წინადადებები;

გ) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

 

 თავი IV. სოციალური დახმარებების ადმინისტრირების დეპარტამენტი

 

მუხლი 13. დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები

სოციალური დახმარებების ადმინისტრირების დეპარტამენტის საქმიანობის მიზნები და ამოცანებია:

ა) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მეშვეობით, ფულადი სოციალური დახმარების (შემდგომში - საარსებო შემწეობა) ანაზღაურება;

ბ) კომპეტენციის ფარგლებში, ფულადი სოციალური დახმარება – საარსებო შემწეობის სფეროში  სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მუშაობის ერთიანი პრაქტიკის დამკვიდრება;

გ) მოქალაქეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებების გაუმჯობესების მიზნით, ფულადი სოციალური დახმარების (საარსებო შემწეობა) მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებში შესატანი ცვლილებებისა და დამატებების პროექტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება; 

დ) კომპეტენციის ფარგლებში, ბენეფიციარებისათვის არასწორად ჩარიცხული თანხების საბიუჯეტო ანგარიშზე აღდგენის პროცესში მონაწილეობის მიღება;

ე) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის ფორმირებაში პრაქტიკული და მეთოდური დახმარების გაწევა;

ვ) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მიერ მომზადებული ინფორმაციის საფუძველზე, „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამით“ გათვალისწინებული ფულადი დახმარების ანაზღაურება;

ზ) კომპეტენციის ფარგლებში, „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მუშაობის ერთიანი პრაქტიკის დამკვიდრება;

თ) „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებში შესატანი ცვლილებებისა და დამატებების პროექტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;

ი) „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის N145 დადგენილების შესაბამისად, კომპეტენტური ადმინისტრაციული ორგანოდან მოწოდებული მონაცემების საფუძველზე, დევნილის, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის განსაზღვრული ყოველთვიური შემწეობის ანაზღაურება.“

 

მუხლი 14. დეპარტამენტის სტრუქტურა

დაკისრებული მიზნების და ამოცანების განხორციელების მიზნით სოციალური დახმარებების ადმინისტრირების დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:

ა) სოციალური დახმარების სამმართველო;

ბ) სოციალური პროგრამების ადმინისტრირების სამმართველო.

 

მუხლი 15. დეპარტამენტში შემავალი სამმართველოების ფუნქციები

1. სოციალური დახმარების სამმართველო, კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფს:

ა) ფულადი სოციალური დახმარების („საარსებო შემწეობა“) სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებული წერილებისა და განცხადებების განხილვას და შესაბამისი პასუხების მომზადებას;

ბ) ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის განმეორებით შესწავლა–გადამოწმებაზე გადაწყვეტილების მიღებას, კომპეტენციის ფარგლებში;

გ) ტერიტორიული ერთეულების წერილობით კონსულტირებას დეპარტამენტის მიერ ადმინისტრირებად საკითხებთან დაკავშირებით; 

დ) მოქალაქეთა მიღებას და კონსულტაციის გაწევას დეპარტამენტის მიერ ადმინისტრირებად საკითხებთან დაკავშირებით;

ე) საჭიროების შემთხვევაში, ტერიტორიული ერთეულებისათვის სწავლება/ტრენინგების პროცესში მონაწილეობის მიღებას;

ვ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, კურატორი დირექტორის მოადგილისა, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის  სხვა დავალებების შესრულებას.

2. სოციალური პროგრამების ადმინისტრირების სამმართველო, კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფს:

ა) სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მიერ მოწოდებული მონაცემების საფუძველზე, ფულადი სოციალური დახმარების „საარსებო შემწეობის“ მიმღებთა პირად ანგარიშებზე თანხის განსათავსებლად საჭირო ინფორმაციის სააგენტოს ხელმძღვანელობისათვის წარდგენას;

ბ) სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშზე დასაბრუნებელი ფულადი სოციალური დახმარების „საარსებო შემწეობის“ თანხის შესახებ მონაცემების მომზადებას;

გ) „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის N145 დადგენილების შესაბამისად, დევნილის, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ყოველთვიური შემწეობის გადარიცხვის ორგანიზებას;

დ) „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამით“ გათვალისწინებული ფულადი დახმარების მიმღებთა პირად ანგარიშებზე თანხის განსათავსებლად სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მიერ მომზადებული საჭირო მონაცემების სააგენტოს ხელმძღვანელობისათვის წარდგენას;

ე) სააგენტოს დირექტორის ან კურატორი დირექტორის მოადგილის (არსებობის შემთხვევაში) დავალების შემთხვევაში, ტერიტორიული ერთეულების მიერ ფულადი სოციალური დახმარების „საარსებო შემწეობის“ დანიშვნის, შეჩერების, შეწყვეტისა და აღდგენის საკითხებთან დაკავშირებით შესრულებული სამუშაოს ანალიზს;

ვ) მონაცემთა ერთიან ბაზაში განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ტერიტორიული ერთეულებისათვის კონსულტაციის გაწევას;

ზ) საჭიროების შემთხვევაში, ტერიტორიული ერთეულებისათვის სწავლება/ტრენინგების პროცესში მონაწილეობის მიღებას;

თ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, კურატორი  დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის  სხვა დავალებების შესრულებას. 

 

მუხლი 16. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები

სოციალური დახმარებების ადმინისტრირების დეპარტამენტი უფლებამოსილია:

ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია და საჭირო დოკუმენტები;

ბ) უშუალოდ, კურატორი დირექტორის მოადგილი(არსებობის შემთხვევაში)  თანხმობით, სააგენტოს დირექციაში განსახილველად წარადგინოს დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;

გ) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

 

 

თავი V. სახელმწიფო გასაცემლების დეპარტამენტი

 

მუხლი 17. დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო გასაცემლების დეპარტამენტის საქმიანობის მიზნები და ამოცანებია:

ა) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მეშვეობით, სახელმწიფო გასაცემლების (სახელმწიფო პენსია, სახელმწიფო კომპენსაცია, სოციალური პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურება (დახმარება), „შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების“ მიზნით დასაფინანსებელი დახმარება და სხვა გასაცემლის) დანიშვნა-ცვლილებისა და დარიცხვის სამუშაოთა დოკუმენტური და ელექტრონული საქმისწარმოების ორგანიზება და მართვა;

ბ) კომპეტენციის ფარგლებში, სახელმწიფო გასაცემლების სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტების საფუძველზე, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მუშაობის ერთიანი პრაქტიკის დამკვიდრება;

გ) მოქალაქეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებების გაუმჯობესების მიზნით, სააგენტოს ადმინისტრირების სფეროს მიკუთვნებულ სახელმწიფო გასაცემლების მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებში შესატანი ცვლილებებისა და დამატებების პროექტების მომზადებაში, საჭიროების შემთხვევაში, მონაწილეობის მიღება; 

დ) ცენტრალიზებული წესით სახელმწიფო გასაცემლების ავტომატიზებულ აღრიცხვასთან დაკავშირებით, ღონისძიებათა დაგეგმვა, პროექტირება, მეთოდური უზრუნველყოფა და მართვა;

ე) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, სახელმწიფო გასაცემლების მიმღებ ბენეფიციართა მონაცემების ერთიანი ბაზის  შექმნა/განახლება და მისი დამუშავება, გასაცემლების მიმღებთა რიცხოვნობის და/ან მათზე რიცხული თანხების შესახებ საჭირო ინფორმაციის მოსამზადებლად;

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში, ბენეფიციარებისათვის არასწორად ჩარიცხული თანხების საბიუჯეტო ანგარიშზე აღდგენის პროცესში მონაწილეობის მიღება;

ზ) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის დაკისრებული მოვალეობების შესრულებისას, პრაქტიკული და მეთოდური დახმარების გაწევა.

 

მუხლი 18. დეპარტამენტის სტრუქტურა

დაკისრებული მიზნების და ამოცანების განხორციელების მიზნით სახელმწიფო გასაცემლების დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:

ა) საპენსიო უზრუნველყოფის სამმართველო;

ბ) საინფორმაციო სისტემების ადმინისტრირების  სამმართველო;

გ) საინფორმაციო სისტემების ტესტირების, დანერგვის და კონსულტაციების სამმართველო.

 

მუხლი 19. დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები

1. საპენსიო უზრუნველყოფის სამმართველო, კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს:

ა) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მეშვეობით, სახელმწიფო გასაცემლების (სახელმწიფო პენსია, სახელმწიფო კომპენსაცია, სოციალური პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურება (დახმარება), „შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების“ მიზნით დასაფინასებელი დახმარება და სხვა გასაცემლის) დანიშვნა-ცვლილებისა და/ან დარიცხვის სამუშაოთა დოკუმენტური და ელექტრონული საქმისწარმოების ორგანიზებას და მართვას;

ბ) მოსახლეობის სახელმწიფო გასაცემლებით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ტექნიკური პროცესის (დანიშვნა-ცვლილება-დარიცხვა) თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად, წინადადებების მომზადებას;

) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის საკონსულტაციო, პრაქტიკული და მეთოდური დახმარების გაწევას;

) სახელმწიფო გასაცემლების დასაფინანსებლად, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებიდან ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემების (ბაზა, განაცხადი) მიღება/დამუშავებას;

) წერილებისა და მოქალაქეთა განცხადებების განხილვასა და პასუხების პროექტ(ებ)ის მომზადებას;

)  გამონაკლის შემთხვევებში,  მოქალაქეთა მიღებას და მათთვის კონსულტაციის გაწევას;

) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, კურატორი დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულებას.

2. საინფორმაციო სისტემების ადმინისტრირების სამმართველო, კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს: 

ა) სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციის, სოციალური პაკეტის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურების (დახმარება), „შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების“ მიზნით დასაფინანსებელი დახმარების და სხვა გასაცემლის საინფორმაციო სისტემების ადმინისტრირებას;

ბ) სახელმწიფო გასაცემლების მარეგულირებელ საკანონმდებლო/ნორმატიულ აქტებში შეტანილი ცვლილებების ასახვას პროგრამულ უზრუნველყოფებში;

გ) სისტემების მუშაობის ანალიტიკას;

დ) ვალიდაციების წესების ზედამხედველობასა და ცვლილებების მომზადებას;

ე) სისტემების კონფიგურაციის მართვას და მომხმარებელთა წვდომის დონეების განსაზღვრას;

ვ) საინფორმაციო ბაზების მომზადებას შიდა და გარე მომხმარებლებისათვის;

ზ) შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაციის სახელმწიფო გასაცემლის მიმღებთა ერთიან ბაზასთან შედარებას და შემდგომი რეაგირების მიზნით, ინფორმაციის სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის გადაცემას;

თ) სახელმწიფო გასაცემლების დასაფინანსებლად, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებიდან ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემების (ბაზა, განაცხადი) მიღება/დამუშავებას;

) სახელმწიფო გასაცემლების დასაფინანსებლად, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებიდან ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემების (ბაზა, განაცხადი) საფუძველზე გადასარიცხი თანხების ნაერთი რეესტრების სააგენტოს ხელმძღვანელობისათვის წარდგენას;

კ) სახელმწიფო გასაცემლების მიმღებთა პირად ანგარიშებზე თანხის განსათავსებლად მომსახურე საბანკო დაწესებულებაში გასაგზავნი საჭირო მონაცემების (ელექტრონული ბაზების) სააგენტოს ხელმძღვანელობისათვის წარდგენას;

ლ) უკანდაბრუნებული და დასაბრუნებელი თანხების შესახებ ტერიტორიულ ერთეულებსა და მომსახურე საბანკო დაწესებულებას შორის ინფორმაციის მიმოცვლის უზრუნველყოფას;

მ) ტერიტორიული ერთეულების მიერ წარმოდგენილი მონაცემების (ელექტრონულ ფორმატში) საფუძველზე, ერთიანი ცენტრალური ბაზის ყოველთვიურ განახლებას;

ნ) მონაცემთა ერთიან ბაზაში, იდენტური მონაცემების მქონე პირთა გამოვლენასა და შემდგომი რეაგირების მიზნით, ინფორმაციის სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის გადაცემას;

ო) საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის საკონსულტაციო,  პრაქტიკული და მეთოდური დახმარების გაწევას;

პ) კომპეტენციის ფარგლებში, წერილებისა და მოქალაქეთა განცხადებების განხილვას და პასუხების პროექტ(ებ)ის მომზადებას;

ჟ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის კურატორი მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულებას.

3. საინფორმაციო სისტემების ტესტირების, დანერგვის და კონსულტაციების სამმართველო, კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს:

ა) სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციის, სოციალური პაკეტის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურების (დახმარება), „შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების“ მიზნით დასაფინანსებელი დახმარების და სხვა გასაცემლის საინფორმაციო სისტემებში:

ა.ა) შეტანილი ცვლილებების ტესტირებას;

ა.ბ) ცვლილებების დანერგვას;

ბ) მომხმარებლის მოთხოვნათა სერვისების უზრუნველყოფას, მონაცემთა ბაზებიდან ბიზნეს -პროცესებისათვის საჭირო ინფორმაციების ამოღებას.

გ) სისტემასთან მუშაობის საკონსულტაციო სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფას;

დ) სწავლებების ჩატარებას  სისტემის  მომხმარებლებისათვის;

ე) სახელმწიფო გასაცემლების ბაზით სარგებლობის მეთოდოლოგიურ უზრუნველყოფას;

ვ) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის საკონსულტაციო, პრაქტიკული და მეთოდური დახმარების გაწევას;

ზ) სახელმწიფო გასაცემლების დასაფინანსებლად, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებიდან ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემების (ბაზა, განაცხადი) მიღება/დამუშავებას;

) სახელმწიფო გასაცემლების დასაფინანსებლად, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებიდან ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემების (ბაზა, განაცხადი) საფუძველზე გადასარიცხი თანხების ნაერთი რეესტრების სააგენტოს ხელმძღვანელობისათვის წარდგენას;

ი) სახელმწიფო გასაცემლების მიმღებთა პირად ანგარიშებზე თანხის განსათავსებლად მომსახურე საბანკო დაწესებულებაში გასაგზავნი საჭირო მონაცემების (ელექტრონული ბაზების) სააგენტოს ხელმძღვანელობისათვის წარდგენას;

კ) უკანდაბრუნებული და დასაბრუნებელი თანხების შესახებ ტერიტორიულ ერთეულებსა და მომსახურე საბანკო დაწესებულებას შორის ინფორმაციის მიმოცვლის უზრუნველყოფას;

ლ) კომპეტენციის ფარგლებში, წერილებისა და მოქალაქეთა განცხადებების განხილვასა და პასუხების პროექტ(ებ)ის მომზადებას;

მ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის,  კურატორი დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულებას.

 

მუხლი 20. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები

სახელმწიფო გასაცემლების დეპარტამენტი უფლებამოსილია:

ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია და საჭირო დოკუმენტები;

ბ) უშუალოდ, კურატორის თანხმობით, სააგენტოს დირექციაში განსახილველად წარადგინოს დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;

გ) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

 

 თავი VI ეკონომიკური დეპარტამენტი

 

მუხლი 21. დეპარტამენტის მიზნები, ამოცანები და ფუქნციები

1. ეკონომიკური დეპარტამენტის საქმიანობის ძირითადი მიზნები და ამოცანებია:

ეკონომიკური და ფინანსური საქმიანობის ეფექტურად წარმართვა;

) სააგენტოს ფინანსური და მატერიალური აქტივებისა და პასივების აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოება და კონტროლი.

) აღრიცხვა-ანგარიშგების ფორმებისა და დოკუმენტების მომზადება კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

) სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის კოორდინაცია და ორგანიზება.

2. მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე, დაპარტამენტის ფუნქციებია:

) სააგენტოს შემოსავლებისა და ხარჯების საგეგმო პარამეტრების შემუშავება;

) სააგენტოს  ბიუჯეტის პროექტის შედგენა და შესაბამის უწყებებში წარდგენა, საბიუჯეტო და არასაბიუჯეტო შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა-ანგარიშგება, განხილვა და დამუშავება;

) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებსაქართველოს კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესების დაცვით, სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების ორგანიზაციულ-ტექნიკური და სამართლებრივი უზრუნველყოფა;

) დამტკიცებული საბიუჯეტო ასიგნებათა ანგარიშსწორების წარმოება და მიზნობრივად ხარჯვის ოპერატიული კონტროლი;

) ფულადი სახსრების მოძრაობის კონტროლი;

) სააგენტოს შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობისა და საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, შესაბამისი ინფორმაციის მომზადება ვებ-გვერდზე განსათავსებლად;

) სააგენტოს მუშაობის პროცესში სხვადასხვა საფინანსო-ეკონომიკური საკითხების გადაწყვეტისათვის წინადადებების მომზადება;

) ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების მიხედვით, შესაბამის დაწესებულებასთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ღირებულების ოდენობის განსაზღვრა;

) სააგენტოს უფლებამოსილების ფარგლებში განსახორციელებელი გადარიცხვებისათვის აუცილებელი პირველადი დოკუმენტაციის საფუძველზე, სახაზინო ვალდებულებებისა და საგადახდო დოკუმენტების ოპერატიულად მომზადება.

 

მუხლი 22. დეპარტამენტის სტრუქტურა

დაკისრებული მიზნების და ამოცანების განხორციელების მიზნით ეკონომიკური დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:

) ფინანსური რესურსების მართვის და ბუღალტრული აღრიცხვის სამმართველო;

) საბიუჯეტო პროცესების მართვის სამმართველო;

) სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველო.

 

მუხლი 23. დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები

1. ფინანსური რესურსების მართვის და ბუღალტრული აღრიცხვის სამმართველოს ფუნქციებია:

) ბუღალტრული აღრიცხვის ორგანიზება;

) ცენტრალურ აპარატსა და ტერიტორიულ ერთეულებში ხარჯთანუსხების შესრულების  კონტროლი;

) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, საბუღალტრო აღრიცხვის სწორი ორგანიზების უზრუნველყოფა;

) სააგენტოს სტრუქტურულ და შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულებში დასაქმებულთა ხელფასების დარიცხვა;

) ფულადი სახსრების მოძრაობის და სამსახურებრივი მივლინებების ხარჯების აღრიცხვა, ანგარიშსწორებათა ოპერატიულად ორგანიზება და ანგარიშვალდებული პირების მიხედვით ანგარიშსწორება;

) პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტებისა და საგადახდო მოთხოვნების დროულად და ხარისხიანად შედგენის კონტროლი

) მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის შედეგების შესწავლა და დოკუმენტური ასახვა;

) ბუღალტრული დოკუმენტებისა და სხვა საბუთების დადგენილი წესით შენახვა და არქივში ჩაბარება;

) ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების საკითხებთან დაკავშირებით, ტერიტორიული ერთეულებისათვის მეთოდური დახმარების გაწევა და სამმართველოს კომპეტენციის ფარგლებში, მათი საქმიანობის ზედამხედველობა/კონტროლი;

) სააგენტოს ხარჯების საგეგმო პარამეტრების შემუშავება;

) შესაბამისი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით სააგენტოსათვის გამოყოფილი ხარჯების პარამეტრებიდან გამომდინარე, სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების ხარჯთა ნუსხის განსაზღვრა;

ხარჯების გეგმის ცვლილებების პროექტების მომზადება;

) სააგენტოს ცენტრალური აპარატისა და ტერიტორიული ერთეულების ხარჯთა ნუსხის შესრულების ანალიზი;

) სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი პროექტების მომზადებაში მონაწილეობა;

) სააგენტოს (თვის, კვარტლის, წლის) საფინანსო-ეკონომიკური ანგარიშის მომზადებაში მონაწილეობა;

) სააგენტოს მიერ მისთვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან გასაწევი ხარჯების შესრულების მიმდინარეობის ანალიზი;

რ) სახაზინო სამსახურში ვალდებულებების დარეგისტრირება და დადასტურება;

ს) სააგენტოს უფლებამოსილების ფარგლებში განსახორციელებელი გადარიცხვებისათვის აუცილებელი პირველადი დოკუმენტაციის საფუძველზე, სახაზინო ვალდებულებებისა და საგადახდო დოკუმენტების ოპერატიულად მომზადება;

ტ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ცალკეული დავალებების შესრულება.

2. საბიუჯეტო პროცესების მართვის სამმართველოს ფუნქციებია:

ა) ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის მომზადების მიზნით, სააგენტოს კომპეტენციას განკუთვნილი საკითხების/ინფორმაციის მომზადების ორგანიზება და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის წარდგენა;

ბ) სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ბიუჯეტის პროექტების შედგენა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის წარდგენა;

გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სააგენტოსთვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში დამტკიცებული/დაზუსტებული ბიუჯეტის კვარტალური განწერის პროექტის მომზადება და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის წარდგენა;

დ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სააგენტოსთვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში დამტკიცებულ ბიუჯეტში გეგმის ცვლილებების პროექტების მომზადება და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის წარდგენა;

ე) სააგენტოს ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულების მიზნით, გამოყოფილი სახსრების მართვა;

ვ) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში სააგენტოში არსებული თავისუფალი ნაშთის განსაზღვრა;

ზ) სახელმწიფო პროგრამებით გადარიცხული თანხების აღრიცხვის წარმოება, ბიუჯეტით გათვალისწინებული გასაწევი ხარჯების შესრულების მიმდინარეობის ანალიზი და ანგარიშგების მომზადება;

თ) მოქმედ კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებებიდან გამომდინარე, შესაბამისი პარამეტრების პროგნოზირება;

ი) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ფაქტობრივი შესრულების ფინანსური ანალიზის, ასევე ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადება და წარდგენა კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად;

კ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სააგენტოსთვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში დამტკიცებულ ბიუჯეტში გეგმის ცვლილებების პროექტების მომზადება და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის წარდგენა.

3. სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს ფუნქციებია:

) სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებით საქონლის, მომსახურების ან/და სამუშაოების შესყიდვების ორგანიზება;

) სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა, წლიური შესყიდვების გეგმის შედგენა-შეჯერება და კორექტირება;

) წლის მანძილზე სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების განხორციელება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;  

) სახელმწიფო შესყიდვების უზრუნველსაყოფად, სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებების განსაზღვრა (გამარტივებული შესყიდვა, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი, ელექტრონული ტენდერი და კონსოლიდირებული ტენდერი) და ყველა საჭირო ღონისძიების გატარება;

) წლიური ან/და კორექტირებული შესყიდვების გეგმის დროული ატვირთვა შესაბამის სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში;

) წლის მანძილზე სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების განხორციელება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;  

) სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებულ ხელშეკრულებათა პროექტების მომზადება და სააგენტოს შესაბამისი უფლებამოსილი პირისათვის ხელმოსაწერად წარდგენა;

) სააგენტოსა და მიმწოდებლებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებების რეგისტრაცია და სისტემაში ატვირთვა;

) ხელშეკრულებების მიმდინარეობის კონტროლი;

) ხელშეკრულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის მიღება, მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმება და სისტემაში ატვირთვა;

) სააგენტოს დებულებით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს ხელმძღვანელთა ცალკეული დავალებების შესრულება.

 

მუხლი 24. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები

ეკონომიკური დეპარტამენტი უფლებამოსილია:

) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;

) უშუალოდ ან დირექტორის კურატორი მოადგილის თანხმობით, სააგენტოს დირექციაში განსახილველად წარადგინოს დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;

) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

 

 თავი VII. ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

 

მუხლი 25. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმიანობის მიზნები და ამოცანებია:

) სააგენტოში საქმისწარმოების ორგანიზება, კოორდინაცია და ხელშეწყობა;  

) სააგენტოში ადამიანური რესურსების მართვის საკითხების ორგანიზება კოორდინაცია და ხელშეწყობა;

გ) სააგენტოში საარქივო საქმისწარმოების ორგანიზება, კოორდინაცია და ხელშეწყობა;

) სააგენტოს საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა და ხელშეწყობა, გარდა იმ საქმიანობისა, რომელიც განეკუთვნება სააგენტოს დირექტორის აპარატის (დეპარტამენტი) კომპეტენციას;

) სააგენტოს ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილების საფუძელზე, სააგენტოს მიერ გაფორმებული ცალკეული ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი, კონტრაქტორი მხარის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის და კომპეტენციის ფარგლებში, აგრეთვე, მასთან დაკავშირებული საქმისწარმოების განხორციელება;

ვ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების შესაბამისი ამოცანების შესრულება. 

 

მუხლი 26. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სტრუქტურა

დაკისრებული მიზნების და ამოცანების განხორციელების მიზნით ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:

ა)  საქმისწარმოების სამმართველო;

ბ)  ადამიანური რესურსების სამმართველო;

გ) არქივი (სამმართველო);

დ) საზოგადოებრივი მისაღებისა და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველო.

 

მუხლი 27. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები

1. საქმისწარმოების სამმართველოს ფუნქციებია:

) სააგენტოში შემოსული და გასული კორესპონდენციის დამუშავება, რეგისტრაცია და აღრიცხვა;

) რეგისტრირებული კორესპონდენციის განაწილება სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილეების და/ან შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის, მოვალეობათა და/ან ფუნქციათა განაწილების მიხედვით;

) საჭიროების შემთხვევაში, კორესპონდენციის გამრავლება და რეზოლუციების შესაბამისად, ადრესატებისათვის გადაცემა;

) სააგენტოს საქმეთა ნომენკლატურის შემუშავებაში მონაწილეობა დადგენილი წესით;

) სააგენტოდან გასაგზავნი კორესპონდენციის დამუშავება და ადრესატთან დროული გაგზავნის უზრუნველყოფა;

) სააგენტოს ტერიტორიული და სტრუქტურული ერთეულების საქმისწარმოების ორგანიზაციის მეთოდური დახმარების გაწევა და რეკომენდაციების შემუშავება;

) კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტოდან გასაცემი იმ დოკუმენტების ასლების დამოწმება, რომლებიც მომზადებულია სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში;

) კომპეტენციის ფარგლებში, სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციის (წერილები და განცხადებები) განხილვა, პასუხებისა და დასკვნების პროექტების მომზადება;

ი) სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში მივლინებულ პირთა სამივლინებო მოწმობების  დამოწმება;

კ) საფოსტო-საკურიერო მომსახურების შესახებ სააგენტოს მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე, აღნიშნული მომსახურების ურთიერთშედარების აქტების გაფორმება, ანგარიშსწორების მიზნებისათვის;

ლ) სააგენტოს  ვებ-გვერდზე პროქტიულად განთავსების მიზნით, სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა-გაცემის სტატისტიკური მონაცემების მომზადება, ყოველკვარტალურად;

მ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.

2. ადამიანური რესურსების სამმართველოს ფუნქციებია:

ა) სააგენტოს სისტემაში ადამიანური რესრურსების მართვის სტრატეგიისა და ერთიანი საკადრო პოლიტიკის შემუშავება;

) სააგენტოში ადამიანური (საკადრო) რესურსების მართვის თანამედროვე სისტემების დანერგვა და განხორციელება;

) სააგენტოს თანამშრომელთა პროფესიულ გადამზადებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებასთან დაკავშირებული წინადადებების შემუშავება და მასთან დაკავშირებით საჭირო ორგანიზაციული უზრუნველყოფა;

) სააგენტოს სტრუქტურულ-ორგანიზაციული მოწყობისა და ადამიანური რესურსების მართვის ოპტიმიზაციისათვის რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება;

) საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით, სააგენტოს დირექტორის ბრძანებების პროექტების მომზადება;

) სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში მიღებული  ბრძანებების (გარდა ორგანიზაციულისა) აღრიცხვისა და შენახვის უზრუნველყოფა;

) სააგენტოს თანამშრომლებთან გასაფორმებელი შრომითი ხელშეკრულებების მომზადება;

) სააგენტოს თანამშრომელთა პირადი საქმეების ფორმირება და შესაბამისი დოკუმენტაციის აღრიცხვა-წარმოება;

) კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სააგენტოს თანამშრომელთა სამსახურებრივი მოწმობების გაცემა და აღრიცხვა;

) სააგენტოს თანამშრომელთა სამსახურში მიღების, მათი უფლებებისა და გარანტიების დაცვის, მათზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულების, მოტივაციის, სამსახურებრივი დაწინაურებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის, ატესტაციის, მომზადებისა და გადამზადების საკითხებზე არსებული მდგომარეობის ანალიზის საფუძველზე, სათანადო რეკომენდაციების შემუშავება და სააგენტოს ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;

) სააგენტოს დირექტორის ბრძანებების, ინსტრუქციების, მეთოდური მითითებებისა და რეკომენდაციების პროექტების შემუშავება ან მათ მომზადებაში მონაწილეობის მიღება, რომლებიც დაკავშირებულია სააგენტოსა და თანამშრომელთა შორის სამსახურებრივი ურთიერთობის საკითხებსა და მოსამსახურეთა მიერ სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულებაზე და უზრუნველყოფს მათ დანერგვას;

) სააგენტოდან გასაცემი, საკადრო საკითხებთან დაკავშირებული იმ დოკუმენტების ასლების დამოწმება, რომლებიც მომზადებულია სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში;

) კომპეტენციის ფარგლებში, სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციის (წერილები და განცხადებები) განხილვა, პასუხებისა და დასკვნების პროექტების მომზადება;

) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.

3. არქივის (სამმართველო) ფუნქციებია:

) სააგენტოს საარქივო საქმისწარმოება, საქმეთა ნომენკლატურის მომზადება, საქმისწარმოებით დასრულებული საქმეთა  უტილიზაციის პროცესის ორგანიზება;

ბ) სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულებიდან დოკუმენტების მიღება საქმეთა ნომენკლატურის შესაბამისად მოწესრიგებული სახით;

) არქივში მიღებული დოკუმენტების აღრიცხვა და მათი დაცვა;

) სააგენტოს არქივის დოკუმენტების საცნობარო აპარატის შექმნა და სისტემატურად გაუმჯობესება;

) დოკუმენტების შემფასებელი ექსპერტიზის განხორციელება და დოკუმენტების შესანახად, საორგანიზაციო-მეთოდური ღონისძიებების გატარება;

) სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულებში საქმეთა ფორმირებისა და გაფორმების სისწორის შემოწმება;

) კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულებისათვის დოკუმენტებზე მუშაობისას მეთოდური და პრაქტიკული დახმარების გაწევა;

) კომპეტენციის ფარგლებში, სამმართველოში შემოსული კორესპოდენციის (წერილები და განცხადებები) განხილვა, პასუხებისა და დასკვნების პროექტების მომზადება;

) დოკუმენტების მიღება-გაცემა, აღრიცხვა, შერჩევა და გამოყენება, აგრეთვე, სახელმწიფო შესანახად მომზადება და მათი დაცვის უზრუნველყოფა;

) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.

4. საზოგადოებრივი მისაღებისა და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს  ფუნქციებია:

ა) მოქალაქეთა მიღების ორგანიზაციული უზრუნველყოფა, მათი შესაბამისი ინფორმირება და კონსულტირება სააგენტოს კომპეტენციაში შემავალი სახელმწიფო მომსახურებების თაობაზე;

ბ) სააგენტოს მომსახურების მიწოდების ხარისხის ამაღლების მიზნით, მომსახურების გაწევის საკითხებზე მეთოდური დოკუმენტების/რეკომენდაციების შემუშავება და მათი რეალიზაციის ინიცირება;

გ) ფიზიკური პირებისათვის სააგენტოში დაცული ინფორმაციის/მონაცემების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მოქმედი წესების/ნორმების შესაბამისად;

დ) მოსახლეობის წერილობითი მომართვების შესაბამისად, წერილობითი ინფორმაციის გაცემა;

სააგენტოს ელექტრონულ ფოსტაზე (info@ssa.gov.ge) შემოსული კორესპონდენციის მიღება და  საქმისწარმოების სამმართველოსთვის გადაცემა  შემდგომი რეაგირების მიზნით;

ე) საშვის დაშვების რეჟიმისა და მოქალაქეთა მიღების ორგანიზაციული უზრუნველყოფა; მათი შესაბამისი ინფორმირება სოციალური პროგრამებისა და სახელმწიფო გასაცემლების თაობაზე;სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში მოქალაქეთა მისაღებების კოორდინაცია,

ვ) სახელმწიფო გასაცემლების ადმინისტრირების საკითხებთან დაკავშირებით, საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან შემოსულ საინფორმაციო მოთხოვნებზე საპასუხო წერილების პროექტების მომზადება და თარგმნის უზრუნველყოფა;

ზ)  წერილობითი მომართვების შესაბამისად, სახელმწიფო გასაცემელებს ცნობების მომზადება-გაცემა;

თ) ფიზიკური პირებისათვის სააგენტოში დაცული ინფორმაციის/მონაცემების ხელმისაწვდომობა, მოქმედი წესების/ნორმების შესაბამისად;

ი) სააგენტოს ხელმძღვანელი პირების თათბირების (სხდომების) მომზადების, ჩატარების  ორგანიზება და მათი მიმდინარეობის ამსახველი დოკუმენტაციის (ოქმები) წარმოება;

კ)სააგენტოს დირექტორის ბრძანებებისა და წერილის პროექტების რედაქტირება-კორექტირება;

ლ) სააგენტოს საქმიანობის შესახებ შესაბამისი კრებსითი ანგარიშების მომზადება/მონაწილეობა;

მ) სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვისების, გასაცემლების და პროგრამების შესახებ, ასევე, მისი საქმიანობის შესახებ, საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ასამაღლებლად საინფორმაციო (ტექსტობრივი, ვიზუალური და აუდიო) მასალის შექმნა/განახლება და გავრცელება; ამავე მიზნებისათვის ოფიციალური ღონისძიებების (მათ შორის: პრეს-კონფერენციები, კონფერენციები, კამპანიები, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები) დაგეგმვა, ორგანიზება და/ან ორგანიზების ტექნიკური მხარდაჭერა;

ნ) მედიასაშუალებების წარმომადგენლებთან ასევე, საინფორმაციო სააგენტოებთან კომუნიკაცია/თანამშრომლობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს საქმიანობის შესახებ ან/და მის კომპეტენციის სფეროს დაქვემდებარებულ საკითხებთა ნდაკავშირებით ინფორმაციის მისაწოდებლად;

ო) სააგენტოს ოფიციალური ვებ-გვერდის (www.ssa.gov.ge) და სოციალური ქსელების, მართვა/განახლება, მონიტორინგი;

პ) სოციალური მომსახურების სააგენტოს პარტნიორ ორგანიზაციებთან (მათ შორის: საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ფონდებთან და ა.შ.) კომუნიკაცია, სააგენტოს საქმიანობის შესახებ მათი  ინფორმირების მიზნით, ასევე, მათგან უკუკავშირის მოპოვებისათვის; 

ჟ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.

 

მუხლი 28. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფლებამოსილებები

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი უფლებამოსილია:

) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;

) სააგენტოს დირექტორს ან კურატორს წარუდგინოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტისაქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;

) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ ადმინისტრაციული დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

 

 

თავი VIII. ლოჯისტიკის სამსახური (დეპარტამენტი)

 

უხლი 29. ლოჯისტიკის სამსახურის (დეპარტამენტი) მიზნები და ამოცანები

ლოჯისტიკის სამსახურის (დეპარტამენტი) საქმიანობის მიზნები და ამოცანებია:

ა) სააგენტოს საქმიანობის სამეურნეო უზრუნველყოფა;

) სააგენტოს კომპეტენციის ფარგლებში გაფორმებული სამეურნეო ხასიათის ხელშეკრულებების შესრულების კონტროლი;

) სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ქონების მოვლა, შენახვა, ექსპლუატაცია და სხვა.

 

მუხლი 30. ლოჯისტიკის სამსახურის (დეპარტამენტი) ფუნქციები

ლოჯისტიკის სამსახურის (დეპარტამენტი) ფუნქციები ფუნქციებია:

ა) სააგენტოს ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობებისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა მოვლა-შენახვა, ექსპლოატაცია;

ბ) სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციის პროცესში მონაწილეობა;

გ) სააგენტოს მიერ ჩამოწერილი გამოსაყენებლად უვარგისი ქონების განადგურება, დადგენილი წესის მიხედვით;

დ) მატერიალურ ფასეულობათა და სამეურნეო უზრუნველყოფის სფეროში მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით, სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებების პროექტების (.. ტექნიკური დავალებების) შედგენაში მონაწილეობა;

ე) სააგენტოს კუთვნილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების, მათი ტექნიკურად გამართვის, ავტოსათადარიგო ნაწილებით და საცხებ-საპოხი მასალებით ორგანიზაციული უზრუნველყოფა;

ვ) სააგენტოს ავტომანქანების მიმაგრების, მათზე პასუხისმგებლობის დაკისრებისა და ყოველთვიური საწვავის ლიმიტის დაწესების შესახებ ბრძანების მომზადება და საჭიროების შემთხვევაში, მასში ცვლილების შეტანა;

ზ) სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულების ოფისებში დაზიანებული გათბობის სისტემის, წყლის სისტემის გამართვის და ელ.გაყვანილობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ორგანიზება/ უზრუნველყოფა;

თ) გათბობისა და გამაგრილებელი სისტემის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა;

ი) სააგენტოს ცენტრალური აპარატის ინვენტარის მოძრაობა-განთავსებაზე ზედამხედველობის განხორციელება, სასაწყობე მეურნეობის მართვა;

კ) სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრებში, კვარტლის ლიმიტით განსაზღვრულ ფარგლებში, საკანცელარიო ნივთების და  კომპიუტერული ტექნიკის  ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა;

ლ) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების არსებული სარეაბილიტაციო ოფისების და მოძიებული ფართების შეფასება საინჟინრო და არქიტექტურულ-დაგეგმარებითი თვალსაზრისით;

მ) საპროექტო/სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისათვის ტექნიკური დავალების შედგენა და/ან მის შედგენაში მონაწილეობის მიღება;

ნ) მონაწილეობის მიღება ტენდერში გამარჯვებულ საპროექტო/სამშენებლო ორგანიზაციასთან ხელშეკრულების მომზადებაში;

ო) ტენდერში გამარჯვებული საპროექტო ორგანიზაციისთვის დასაპროექტებელი ობიექტების შესახებ შედგენილი დოკუმენტაციის ეტაპობრივად გადაცემის უზრუნველყოფა;

პ) ზედამხედველობის განხორციელება კონტრაქტორი სამშენებლო/საპროექტო ორგანიზაციის მიერ წარმოებული სამუშაოების მიმდინარეობაზე, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ინსპექტირება;

ჟ) სამშენებლო/საპროექტო/ორგანიზაციის მიერ შესრულებული სამუშაოს აღრიცხვა, შუალედური და საბოლოო, შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება და მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმება;

რ) იმ შენობათა მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების ორგანიზება, სადაც განთავსებულია სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების ოფისები;

ს) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის და დირექტორის მოადგილისა დავალებების შესრულება.

 

მუხლი 31. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები

ლოჯისტიკის სამსახური (დეპარტამენტი) უფლებამოსილია:

) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;

) სააგენტოს დირექტორის ან კურატორს წარუდგინოს ლოჯისტიკის დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხები;

) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ ლოჯისტიკის სამსახურისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

 

 

თავი IX. ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

 

მუხლი 32. დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის საქმიანობის მიზნები და ამოცანებია:

ა) სააგენტოს ადმინისტრირების სფეროში შემავალი სოციალური, 

პროგრამების ტექნიკური მუშაობისთვის საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება/შექმნა;

ბ) თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების შეფასება და მოთხოვნისამებრ მათი დანერგვა;

გ) სააგენტოს მფლობელობაში არსებული მონაცემთა ბაზების მომზადება სტატისტიკური დამუშავებისათვის, სტატისტიკური ინფორმაციის მომზადება და მისი ანალიზი;

დ) სააგენტოს სარგებლობაში არსებული  კომპიუტერული  და საოფისე ტექნიკის, ასევე, ქსელური მოწყობილობების გამართული ფუნქციონირება;

ე) სააგენტოს მფლობელობაში არსებული მონაცემთა ბაზების და პროგრამული პროდუქტის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით ღონისძიებათა განხორციელება;

ვ) სააგენტოს მფლობელობაში არსებული პროგრამული უზრუნველყოფისა და მონაცემთა ბაზების გამართული მუშაობა;

ზ) სააგენტოს  მფლობელობაში არსებული პროგრამული უზრუნველყოფის და მონაცემთა ბაზების ტესტირება, ბიზნესპროცესების ტექნიკური მხარდაჭერა.

 

მუხლი 33. დეპარტამენტის სტრუქტურა

დაკისრებული მიზნების და ამოცანების განხორციელების მიზნით, ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:

ა) სტატისტიკისა და ანალიზის სამმართველო;

ბ) პროგრამირების და ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო.

 

მუხლი 34. ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები

1. სტატისტიკისა და ანალიზის სამმართველოს ფუნქციებია:

ა) საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოს შიდა სამართლებრივი აქტებისა და/ან ხელმძღვანელობის დავალების საფუძველზე „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ ცვლილებების შეტანის უზრუნველყოფა;

ბ) სააგენტოს მფლობელობაში არსებული მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირების გაუმჯობესების შესახებ წინადადებების მომზადება და დეპარტამენტის ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;

გ) სააგენტოს მფლობელობაში არსებული  მონაცემთა  ბაზების რეგულარული დამუშავება და  პირველადი სიხშირული მონაცემების გენერირება;

დ)  სააგენტოს მფლობელობაში არსებულ   მონაცემთა  ბაზებში დაცული ინფორმაციის რეგულარული დამუშავება-ანალიზი, სტატისტიკური ინფორმაციის მომზადება და ამ ინფორმაციის შემდგომი გამოყენება სააგენტოს კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით (მ.შ. რეგულარული სტატისტიკური ინფორმაციის წარდგენა სააგენტოს ვებ-გვერდზე განთავსების მიზნით);

ე) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მონაცემთა ბაზებში დაცული საჯარო ინფორმაციის  მომზადება;

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში, სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციის (წერილები და განცხადებები) განხილვა, პასუხებისა და დასკვნების პროექტების მომზადება;

ზ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსის  სხვა დავალებების შესრულება.

2.  პროგრამირების და ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს ფუნქციებია:

ა) სააგენტოსთვის საჭირო ელექტრონული სისტემების შემუშავება/დახვეწა, ტექნიკური მხარდაჭერა;

ბ) თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების შეფასება და მოთხოვნისამებრ დანერგვა;

გ) გარე მომხმარებლებისათვის ელექტრონული სერვისების შექმნა და მიწოდება;

დ) კომპეტენციის ფარგლებში, სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციის (წერილები და განცხადებები) განხილვა, პასუხებისა და დასკვნების პროექტების მომზადება;

ე) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსის  სხვა დავალებების შესრულება.

ვ) ცენტრალურ აპარატსა და ტერიტორიულ ერთეულებში ლოკალური ქსელის (მ.შ. კავშირგაბმულობის) გამართვა, ადმინისტრირება, მისი მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება; თანამედროვე ქსელური ტექნოლოგიების დანერგვა და ადმინისტრირება;

ზ) სააგენტოს სარგებლობაში არსებული კომპიუტერული ტექნიკის პროგრამული და ტექნიკური უზრუნველყოფა, კომპიუტერული და საოფისე ტექნიკის გაუმართაობის დიაგნოსტიკა და შესაძლებლობის  ფარგლებში მათი რემონტი, ლოკალურ ქსელში პროგრამების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა;

თ) ინტერნეტ კავშირის უზრუნველყოფა, ადმინისტრირება და გლობალურ ქსელთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოფხვრა;

ი) კომპეტენციის ფარგლებში, სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციის (წერილები და განცხადებები) განხილვა, პასუხებისა და დასკვნების პროექტების მომზადება;

კ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის და დეპარტამენტის უფროსის  სხვა დავალებების შესრულება.

ლ) სააგენტოს მფლობელობაში არსებული  მონაცემთა  ბაზებისა  და პროგრამული პროდუქტის ტესტირება, ხარვეზების არსებობის შემთხვევაში მათ აღმოსაფხვრელად წინადადებების შემუშავება;

მ) სააგენტოში მიმდინარე ტექნიკური პროცესების ანალიზი და მათი გაუმჯობესების მიზნით წინადადებების მომზადება და დეპარტამენტის ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;

ნ) კომპეტენციის ფარგლებში, სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციის (წერილები და განცხადებები) განხილვა, პასუხებისა და დასკვნების პროექტების მომზადება;

ო) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსის  სხვა დავალებების შესრულება.

 

მუხლი 35. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი უფლებამოსილია:

ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;

ბ) უშუალოდ ან დირექტორის კურატორი მოადგილის თანხმობით, სააგენტოს დირექციაში განსახილველად წარადგინოს დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;

გ) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

 

ანართი 2

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს თბილისის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრის დებულება

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

ეს დებულება განსაზღვრავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს (შემდგომში სააგენტო) თბილისის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრის (შემდგომში ცენტრი) სტატუსს, უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.

 

მუხლი 2. ცენტრის სტატუსი

1. ცენტრი წარმოადგენს სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს, რომელიც ქალაქ თბილისის მასშტაბით, ახორციელებს დაკისრებულ ფუნქციებს ამ დებულებით და განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში.

2. ცენტრი ექვემდებარება სააგენტოს ცენტრალურ აპარატს.

3. ცენტრს გააჩნია თავისი ბეჭედ(ენ) და/ან შტამ(ებ)პი.

4. ცენტრი თავისი საქმიანობისას, ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საერთაშორისო ხელეკრულებებითა და შეთანხმებებით, საქართველოს კანონებით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის სამართლებრივი აქტებით, სააგენტოს დებულებით, სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით.

 

მუხლი 3. ცენტრის მიზნები და ამოცანები

ცენტრის საქმიანობის მიზნებსა და ამოცანებს შეადგენს . თბილისის მასშტაბით:

) სოციალური დახმარების და/ან სხვა სახელმწიფო პროგრამების პრაქტიკული რეალიზება, რეალიზაციის ხელშეწყობა დაა/ან შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, კომპეტენციის ფარგლებში;

) სახელმწიფო გასაცემლების (სახელმწიფო პენსია, სახელმწიფო კომპენსაცია, სოციალური პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, დახმარება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და სხვა) დანიშვნა-ცვლილება და შესაბამისი საქმეების წარმოება;

) სააგენტოს ადმინისტრირებას დაქვემდებარებული სხვა სერვისებით ადგილობრივი მოსახლეობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;

) დაკისრებული ფუნქციების შესრულების ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა.

 

მუხლი 4. ცენტრი საქმიანობის ორგანიზება

1. ცენტრი საქმიანობს . თბილისის მასშტაბით, ვაკე-საბურთალოს, გლდანი-ნაძალადევის, ძველი თბილისის, დიდუბე-ჩუღურეთის და ისანი-სამგორის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრების მიხედვით საკუთარი უფლებამოსილების გამიჯვნა-განაწილების პრინციპით.

2. სერვისცენტრი წარმოადგენს ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული, თბილისის კონკრეტული ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრის ფარგლებში, ცენტრის ფუნქციების ერთობლიობას.

 

მუხლი 5. ცენტრის ფუნქციები

1. ცენტრი ზედამხედველობს და კოორდინაციას უწევს სააგენტოს მიზნებისა და ამოცანების შესრულებას . თბილისის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრების ფარგლებში.

2.  ცენტრის ფუნქციებია:

) კანონმდებლობითა და ამ დებულებით გათვალისწინებული კომპეტენციის ფარგლებში, სოციალური დახმარებების, სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის და სხვა სახელმწიფო გასაცემლების  დანიშვნის, შეჩერების, შეწყვეტის, აღდგენის, განახლების ღონისძიებების უზრუნველყოფა;

) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის“ (შემდგომში-ბაზა) ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით, მაძიებელი ოჯახის განაცხადის მიღება და ბაზაში განთავსება, ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლა/გადამოწმება, „ოჯახის დეკლარაციის“ (ან სხვა შესაბამისი დოკუმენტის) ბაზაში განთავსება, ფულადი სოციალური დახმარების - საარსებო შემწეობის დანიშვნა, შეჩერება ან/და შეწყვეტა, ბაზაში ოჯახის რეგისტრაციასთან და მისთვის საარსებო შემწეობის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება და ბაზაში ასახვა;

) კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გასაცემად საჭირო დოკუმენტაციის მიღება, დამუშავება და დასაფინანსებლად სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში წარდგენა;

) უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს სახელით, სასამართლო საქმეების წარმოებაში მონაწილეობა;

) სათანადო ინფორმაციის დამუშავების გზით, სააგენტოს ერთიანი საინფორმაციო (მონაცემთა) ბაზების ფორმირებაში მონაწილეობა;

) კომპეტენციის ფარგლებში, დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობა, სააგენტოს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით;

) საკუთარი მიზნების მისაღწევად, დაინტერესებული პირებისათვის კონსულტაციების გაწევა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, ორგანიზაცია-დაწესებულებებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან თანამშრომლობა;

) . თბილისის კონკრეტული ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრის მიხედვით, ცენტრის საქმიანობისთვის საჭირო პროგრამული პაკეტების ინსტალაცია, ლოკალური ქსელის გამართული მუშაობა და კომპიუტერული პარკის დიაგნოსტიკა;

) კანონმდებლობის შესაბამისად, დაინტერესებული პირებისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

) ბენეფიციართა მიღების ორგანიზება (მიღების დღეების განსაზღვრა), მათი ამომწურავი და სათანადო ინფორმირება/კონსულტირება ნებისმიერ სერვისზე, რომელსაც ახორციელებს სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტო;

) შემოსული საჩივრების/პრეტენზიების (გარდა ცენტრის უფროსის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტზე, ქმედებასა და უმოქმედობაზე წარდგენილი ადმინისტრაციული საჩივრებისა) ოპერატიული განხილვა და გადაწყვეტა;

) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ხელმძღვანელობის სხვა დავალებების (ზეპირი ან წერილობითი) შესრულება.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების ფარგლებში, ცენტრი:

) კანონმდებლობის შესაბამისად, გამოსცემს სამართლებრივ აქტებს (გადაწყვეტილებები, ბრძანებები და სხვა);

) იხილავს კორესპონდენციას, ამზადებს პასუხებს/გადაწყვეტილებებს;

) უფლებამოსილია, გასცეს მოწმობები, ცნობები და სხვა ინფორმაცია, დადგენილი წესით;

) უზრუნველყოფს დაინტერესებული პირების მიერ წარმოდგენილი განაცხადების და შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით დადგენილი საჭირო დოკუმენტაციის მიღებას, დამუშავებას, რეგისტრაციასა და დანიშნულებისამებრ გადამისამართებას ან/და კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამის რეაგირებას;

) პრაქტიკულ და სამართლებრივ დახმარებას უწევს დაინტერესებულ პირებს სააგენტოს ადმინისტრირებას დაქვემდებარებული სერვისებით სარგებლობის მიზნით;

) უზრუნველყოფს სააგენტოს დირექტორისა ან/და დირექტორის მოადგილის ან/და დეპარტამენტის უფროსის  ცალკეულ დავალებებ შესრულებას, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

მუხლი 6. ცენტრის ხელმძღვანელობა

1. ცენტრის ხელმძღვანელობა შედგება ცენტრის უფროსისა და მისი მოადგილ(ეებ)ისაგან.

2. ცენტრის უფროსს და მის მოადგილე(ებ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.

3. ცენტრის უფროსი ანგარიშვალდებულია სააგენტოს დირექტორის და დირექტორის მოადგილეების წინაშე, ხოლო ცენტრის უფროსის მოადგილე - ცენტრის უფროსის წინაშე.

4. ცენტრის უფროსი, კომპეტენციის ფარგლებში:

) ზედამხედველობს და კოორდინაციას უწევს ცენტრის ამოცანების, ფუნქციებისა და დავალებების შესრულებას;

) წარმართავს და ხელმძღვანელობს ცენტრის გამგებლობის სფეროს მიკუთვნებულ საკითხებს;

) ანაწილებს ფუნქციებსა და მოვალეობებს ცენტრის თანამშრომლებს შორის და ახორციელებს მათი საქმიანობის ზედამხედველობას;

) დაკისრებული ფუნქციების შესრულების მიზნით, გამოსცემს სამართლებრივ აქტ(ებ) (გადაწყვეტილება, ბრძანება) და სხვა სახის მმართველობით დოკუმენტებს;

) უფლებამოსილია ცენტრის თანამშრომლების მიმართ გამოიყენოს დისციპლინური სასჯელის ზომები;

) წარმოადგენს ცენტრს სასამართლოში და დაინტერესებულ პირებთან ურთიერთობებში; უფლებამოსილია, საკუთარი სახელით, გასცეს მინდობილობები დაქვემდებარებულ თანამშრომლებზე სასამართლოში ან სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში წარმომადგენლობის გასაწევად ან/და კონკრეტული დავალებების შესასრულებლად;

) სააგენტოს ხელმძღვანელობას წარუდგენს წინადადებებს ცენტრის საკადრო რესურსის, მუშაობის ორგანიზების, თანამშრომლების წახალისებისა და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;

) ცენტრის თანამშრომლებს აცნობს (გადასცემს) სააგენტოს დირექტორის ბრძანებებს, მითითებებს, რეკომენდაციებს, დირექტივებსა და სხვა საჭირო მასალებსა თუ დოკუმენტებს;

) შუამდგომლობს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის გამოყოფის თაობაზე, რომლებიც საჭიროა ცენტრის წინაშე მდგარი ფუნქციებისა და ამოცანების შესასრულებლად;

) უზრუნველყოფს ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების მოვლა-პატრონობას და პასუხისმგებელია მათ მდგომარეობაზე;

) არსებული წესების შესაბამისად, უზრუნველყოფს ცენტრში არსებული (დაცული, შეგროვებული, დამუშავებული) ინფორმაციის დაცულობას;

) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, უზრუნველყოფს სააგენტოს ხელმძღვანელობის ცალკეული დავალებების შესრულებას.

5. ცენტრის უფროსის მოადგილე კურირებს სააგენტოს ადმინისტრირებას დაქვემდებარებულ ცალკეულ სერვის(ებ)ის განხორციელებას ან/და ფუნქციების შესრულებას, კოორდინაციასა და ზედამხედველობას უწევს ცენტრის თანამშრომელთა საქმიანობას . თბილისის კონკრეტული ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრის ფარგლებში.

6. ცენტრის მიერ შესრულებულ დოკუმენტებს ხელს აწერს ცენტრის ხელმძღვანელობა, განსაზღვრული კომპეტენციის ფარგლებში.

7. ცენტრის ხელმძღვანელობას შორის ამ დებულებით გათვალისწინებული და/ან ცენტრის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების განაწილება განისაზღვრება სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით.

 

მუხლი 7. ცენტრის თანამშრომლები

1. ცენტრის საშტატო რიცხოვნობა განისაზღვრება სააგენტოს საშტატო განრიგით.

2. ცენტრის თანამშრომლებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.

3. ცენტრის თანამშრომლები ასრულებენ ამ დებულებით, მოქმედი კანონმდებლობით და შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესაბამის ფუნქციებს და ანგარიშვალდებულები არიან ცენტრის ხელმძღვანელობის წინაშე.

 

მუხლი 8. დასკვნითი დებულებები

1. წინამდებარე დებულებით გათვალისწინებული ნორმები სავალდებულოა შესასრულებლად სააგენტოს ყველა შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულისათვის.

2. დებულებაში ცვლილების შეტანა ხდება სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

დანართი 3

 

 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალის დებულება

 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

ეს დებულება განსაზღვრავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს (შემდგომში სააგენტო) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალის (შემდგომში ფილიალი) სტატუსს, უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.

 

მუხლი 2. ფილიალის სტატუსი

1. ფილიალი წარმოადგენს სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს, რომლის საქმიანობის მიზანია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სახელმწიფო გასაცემლების ადმინისტრირება, სოციალური დახმარების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაცია და ხელშეწყობა, აგრეთვე, მოქმედი კანონმდებლობით სააგენტოზე დაკისრებული სხვა უფლებამოსილებების გასახორციელებლად საჭირო ღონისძიებების გატარება.

2. ფილიალს დასახული მიზნებისა და დაკისრებული ფუნქციების განსახორციელებლად გადაცემული აქვს სახელმწიფო ქონება.

3. ფილიალს აქვს ბეჭედი საქართველოს სახელმწიფო გერბის გამოსახულებით, ფილიალის სახელწოდებითა და საიდენტიფიკაციო კოდის მითითებით; შტამპი; დამოუკიდებელი ბალანსი; დამტკიცებული ხარჯთა ნუსხა; ანგარიში სახელმწიფო ხაზინაში.

4. ფილიალის მისამართია: ქ. ბათუმი, გ. ტაბიძის ქუჩა N2ა.

5. ფილიალი, თავისი საქმიანობისას, ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საერთაშორისო ხელეკრულებებითა და შეთანხმებებით, საქართველოს კანონებით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის სამართლებრივი აქტებით, სააგენტოს დებულებით, სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით.

 

მუხლი 3. ფილიალის კომპეტენცია

დასახული მიზნების მისაღწევად ფილიალი სამოქმედო ტერიტორიაზე:

ა) ზედამხედველობს და აკონტროლებს:

ა.ა. მის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე რაიონული განყოფილებების (სოციალური მოსმახურების ცენტრები) მიერ სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციის, სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის და საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის დანიშვნა-ცვლილებას და საქმისწარმოებას, არსებული წეს(ებ)ის შესაბამისად,

ა.ბ. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის და ფულადი სოციალური დახმარების საარსებო შემწეობის ბენეფიციართა მართვის პროცესსა და უზრუნველყოფს ამ ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების განმეორებით (საკონტროლო) გადამოწმებას, არსებული წეს(ებ)ის შესაბამისად,

ა.გ. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების ადმინისტრირებას,

ა.. მოქმედი კანონმდებლობისა და კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს სახელმწიფო პროგრამების რეალიზაციას.

ბ) ფილიალისა და მის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული რაიონული განყოფილებების (სოციალური მომსახურების ცენტრების) ლოჯისტიკისა და სამეურნეო-საფინანსო უზრუნველყოფის მიზნებისათვის:

ბ.ა. ახორციელებს მატერიალურ-ტექნიკური საჭიროებების დადგენას, მოთხოვნისა და მიწოდების დაგეგმვას,

ბ.ბ. მატერიალურად პასუხისმგებელია არსებულ აქტივებზე,

ბ.გ. ანაწილებს მიღებულ მატერიალურ ფასეულობებს,

ბ.. უზრუნველყოფს რეგიონში ოპერატიულ დავალებათა/ღონისძიებათა შესრულებას,

ბ.. სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ასრულებს სამეურნეო-საფინანსო და საკონტრაქტო ფუნქციებს,

ბ.. უზრუნველყოფს ელექტრონული ქსელის და პროგრამების გამართულ მუშაობას;

გ) სააგენტოს ცენტრალურ აპარატსა და შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულებს შორის კომუნიკაციის მიზნით:

გ.ა. სოციალური მომსახურების ცენტრებისა და რაიონული განყოფილებების რგოლებამდე დაყავს სამართლებრივი დოკუმენტები და საგანგებო დავალებები,

გ.ბ. ახორციელებს ადგილობრივი მოსახლეობის საინფორმაციო უზრუნველყოფას, კონსულტირება-განმარტებებს, მოქალაქეთა მიღებას, პასუხობს შემოსულ კორესპონდენციას,

გ.გ. უზრუნველყოფს სააგენტოს ცენტრალური აპარატისათვის საანგარიშო ინფორმაციის წარდგენას, ტექნოლოგიური და ლოჯისტიკური პროცესების გაუმჯობესების საჭიროებებისა და წინადადებების მიწოდებას,

გ.დ. დაკისრებული ფუნქციების შესრულებისას თანამშრომლობს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, სხვა ორგანიზაცია-დაწესებულებებთან, კერძო პირებთან;

დ) ადამიანური რესურსების განვითარების მიზნებისათვის:

დ.ა. ზედამხედველობის შედეგად გამოვლენილი დარღვევების პრევენციის მიზნით შესაბამისი დასაქმებულებისათვის ატარებს დამატებით სწავლებებს,

დ.ბ. ახორციელებს ფილიალისა და რაიონული განყოფილებებისათვის (სოციალური მომსახურების ცენტრებისათვის) საჭირო კადრების შერჩევას, კანდიდატთა და დასაქმებულთა მოკლევადიან წვრთვნასა და გადამზადებას,

ვ) მოქალაქეთა სოციალური მომსახურების გაუმჯობესებისა და მიმდინარე საქმიანობის ანალიზის შედეგად უზრუნველყოფს წინადადებების წარდგენას ცენტრალური აპარატისათვის;

ზ) მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს წარმომადგენლობას სასამართლოში მოსარჩელის ან მოპასუხის სახით და სხვა ორგანიზაცია/დაწესებულებებში;

თ) უფლებამოსილია, გასცეს მოწმობები, ცნობები და სხვა ინფორმაცია, კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

ი) სამსახურებრივი საჭიროებისამებრ, წერილობით მიმართავს ფიზიკურ და/ან იურიდიულ პირ(ებ)ს და მოითხოვოს მათგან საჭირო ინფორმაცია/მონაცემები;

კ) უზრუნველყოფს სააგენტოს დირექტორისა ან/და დირექტორის მოადგილის ან/და დეპარტამენტის უფროსის ცალკეულ დავალებებ შესრულებას, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

მუხლი 4. ფილიალის ხელმძღვანელობა

1. ფილიალს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.

2. ფილიალის უფროსი უშუალოდ ემორჩილება სააგენტოს დირექტორს,  დირექტორის მოადგილეებს და ანგარიშვალდებულია მათ წინაშე.

3. ფილიალის უფროსი:

ა) პასუხისმგებელია ფილიალზე დაკისრებული ამოცანების, ფუნქციებისა და დავალებების ჯეროვნად შესრულებაზე;

ბ) წარმართავს და ხელმძღვანელობს ფილიალის გამგებლობის სფეროს მიკუთვნებულ საკითხებს;

გ) ანაწილებს ფუნქციებსა და მოვალეობებს ფილიალისა და ფილიალის  სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების (სოციალური მომსახურების ცენტრების) თანამშრომლებს შორის, ახორციელებს სამსახურებრივ ზედამხედველობას მათ საქმიანობაზე და დაკისრებული მოვალეობების შესრულებაზე;

დ) მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციების შესრულების მიზნით, გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს (ბრძანებები, გადაწყვეტილებები);

ე) სააგენტოსთან შეთანხმებით გეგმავს და ახორციელებს პერიოდულ კონტროლს დაქვემდებარებული ტერიტორიული ერთეულების საქმიანობაზე, წარუდგენს შესაბამის ინფომაციას სააგენტოს ხელმძღვანელობას;

ვ) უფლებამოსილია ფილიალსა და ფილიალის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სააგენტოს რაიონულ (საქალაქო) განყოფილებებში (სოციალური მომსახურების ცენტრების) დასაქმებული თანამშრომლების მიმართ გამოიყენოს წახალისებისა და დისციპლინური სასჯელის ზომები, მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში;

ზ) უფლებამოსილია, ფილიალის და ფილიალის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სააგენტოს რაიონულ (საქალაქო) განყოფილებებში (სოციალური მომსახურების ცენტრების) დასაქმებულ პირებზე გასცეს მინდობილობები სასამართლოში ან სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში წარმომადგენლობის გასაწევად;

თ) ახორციელებს სამსახურებრივ ზედამხედველობას ფილიალისა და ფილიალის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სოციალური მომსახურების ცენტრებისა და რაიონული განყოფილებების საქმიანობაზე და მათზე დაკისრებული მოვალეობების ჯეროვნად შესრულებაზე;

ი) პასუხისმგებელია ფილიალისათვის გამოყოფილი სახსრებისა და მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების დანიშნულებისამებრ გამოყენებაზე;

კ) სააგენტოს ხელმძღვანელობას წარუდგენს წინადადებებს ფილიალისა და ფილიალის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სოციალური მომსახურების ცენტრებისა და რაიონული განყოფილებების საკადრო რესურსების, მუშაობის ორგანიზების, თანამშრომლების წახალისებისა და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;

ლ) ხელმოწერით ადასტურებს ან ვიზას ადებს ფილიალში მომზადებულ დოკუმენტებს;

მ) ფილიალის თანამშრომლებსა და მის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სოციალური მომსახურების ცენტრებისა და რაიონულ განყოფილებებს აცნობს (გადასცემს) სააგენტოს დირექტორის ბრძანებებს, მითითებებს, რეკომენდაციებს, დირექტივებსა და სხვა საჭირო მასალებსა თუ დოკუმენტებს;

ნ) შუამდგომლობს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის გამოყოფის თაობაზე, რომლებიც საჭიროა ფილიალისა და ფილიალის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სოციალური მომსახურების ცენტრებისა და რაიონული განყოფილებების წინაშე მდგარი ფუნქციებისა და ამოცანების შესასრულებლად;

ო) უზრუნველყოფს ფილიალში არსებული მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების მოვლა-პატრონობას და პასუხისმგებელია მათ მდგომარეობაზე;

პ) დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში პერიოდულად წარადგენს ინფორმაციას ფილიალისა და მის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სააგენტოს სოციალური მომსახურების ცენტრებისა და რაიონული განყოფილებების მიერ გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით;

ჟ) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობითა და სააგენტოს დებულებით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების ფარგლებში, უზრუნველყოფს უზრუნველყოფს სააგენტოს დირექტორის ან/და დირექტორის მოადგილის ან/და დეპარტამენტის უფროსის ცალკეულ დავალებებ შესრულებას.

4. ფილიალის უფროსს ჰყავს მოადგილე (მოადგილეები), რომელიც მისი არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს უფროსის მოვალეობებს. ფილიალის უფროსის მოადგილეს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.

5. ფილიალის უფროსის მოადგილეს, ფილიალის უფროსის მოვალეობის შესრულება აგრეთვე შეიძლება დაეკისროს სააგენტოს დირექტორის ან ფილიალის უფროსის ბრძანებით.

6. ფილიალის უფროსის მოადგილის საქმიანობის სფერო შესაძლებელია განისაზღვროს სააგენტოს დირექტორის ან ფილიალის უფროსის ბრძანებით, ან ინდივიდუალური დავალებ(ებ)ით. ფილიალის უფროსის მოადგილე შესაძლებელია კურირებდეს/ზედამხედველობდეს საქმიანობის ცალკეულ სფეროს.

 

მუხლი 5. ფილიალის თანამშრომლები

1. ფილიალის საშტატო რიცხოვნობა განისაზღვრება სააგენტოს საშტატო განრიგით.

2. ფილიალის თანამშრომლებს, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.

3. ფილიალის თანამშრომლები ასრულებენ ამ დებულებით, მოქმედი კანონმდებლობით და შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესაბამის ფუნქციებს და მათი განხორციელებისას ემორჩილებიან ფილიალის უფროსს და ფილიალის უფროსის მოადგილეს.

 

მუხლი 6. დასკვნითი დებულებები

1. წინამდებარე დებულებით გათვალისწინებული ნორმები სავალდებულოა შესასრულებლად სააგენტოს შესაბამისი ტერიტორიული ერთეულისათვის.

2. დებულებაში ცვლილებების და/ან დამატებების შეტანა ხდება სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

  

დანართი 4

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის ტიპიური დებულება

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

ეს დებულება განსაზღვრავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს (შემდგომში – სააგენტო) სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრების (შემდგომში – ცენტრი) სტატუსს, უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.

 

მუხლი 2. ცენტრის სტატუსი

1. ცენტრს გააჩნია სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულის სტატუსი, შექმნილია საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით და ამ დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებს სააგენტოს სახელით, შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში და აგრეთვე კონკრეტულ სამოქმედო ტერიტორიაზე ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით სააგენტოზე დაკისრებულ უფლებამოსილებებს.

2. ცენტრის საქმიანობის მიზნებსა და ამოცანებს სამოქმედო არეალების მიხედვით წარმოადგენს:

ა) შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში (განისაზღვრება შემდეგი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულების მიხედვით: იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთი, გურია, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი) ხელი შეუწყოს და ზედამხედველობა გაუწიოს სახელმწიფო გასაცემლების ადმინისტრირებას, სოციალური დახმარების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის და სხვა შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამების რეალიზაციას;

ბ) კონკრეტულ სამოქმედო ტერიტორიაზე (განისაზღვრება მისი უშუალო ადგილმდებარეობის მიხედვით):

ბ.ა. სააგენტოს ფუნქციების მიკუთვნებული სახელმწიფო გასაცემლების ადმინისტრირება (დანიშვნა, შეწყვეტა, შეჩერება და სხვა), კანონმდებლობის შესაბამისად;

ბ.ბ. სოციალური სახელმწიფო პროგრამების რეალიზება და/ან ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება, უფლებამოსილების ფარგლებში;

3. ცენტრს დასახული მიზნებისა და დაკისრებული ფუნქციების განსახორციელებლად  გადაცემული აქვს სახელმწიფო ქონება.

4. სააგენტოს გააჩნია ცხრა (9) სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრი.

5. ცენტრს გააჩნია ბეჭედი სააგენტოს საიდენტიფიკაციო კოდით და შტამპი.

6. ცენტრი, თავისი საქმიანობისას, ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საერთაშორისო ხელეკრულებებითა და შეთანხმებებით, საქართველოს კანონებით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის სამართლებრივი აქტებით, სააგენტოს დებულებით, სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით.

 

მუხლი 3. ცენტრის ფუნქციები

1. დასახული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად ცენტრი სამოქმედო არეალების (როგორც ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში, ისე კონკრეტულ სამოქმედო ტერიტორიაზე) მიხედვით უზრუნველყოფს:

ა) ზედამხედველობს და აკონტროლებს:

ა.ა. ცენტრის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების მიერ სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, სოციალური პაკეტის დანიშვნა-ცვლილებას და საქმისწარმოებას, არსებული წეს(ებ)ის შესაბამისად;

ა.ბ. „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრაციის, ფულადი სოციალური დახმარების – საარსებო შემწეობის ბენეფიციართა მართვისა და სოციალური დახმარების ადმინისტრირების პროცესს. აგრეთვე უზრუნველყოფს „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული ოჯახების განმეორებით (საკონტროლო) გადამოწმებას, არსებული წეს(ებ)ის შესაბამისად;

ა.გ. ორსულობის, მშობიარიობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარებებზე მოთხოვნის ფორმირების პროცესს;

ა.დ. მოქმედი კანონმდებლობისა და კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს სახელმწიფო პროგრამების რეალიზაციას;

ბ) ცენტრისა და მის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების ლოჯისტიკისა და სამეურნეო-საფინანსო უზრუნველყოფის მიზნებისათვის:

ბ.ა. ახორციელებს მატერიალურ-ტექნიკური საჭიროებების დადგენას, მოთხოვნისა და მიწოდების დაგეგმვას;

ბ.ბ. მატერიალურად პასუხისმგებელია არსებულ აქტივებზე;

ბ.გ. ანაწილებს მიღებულ მატერიალურ ფასეულობებს;

ბ.დ. სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ასრულებს სამეურნეო-საფინანსო და საკონტრაქტო ფუნქციებს;

ბ.ე. უზრუნველყოფს ელექტრონული ქსელის და პროგრამების გამართულ მუშაობას;

გ) სააგენტოს ცენტრალურ აპარატსა და რაიონული (საქალაქო) განყოფილებებს შორის კომუნიკაციის მიზნით:

გ.ა. უზრუნველყოფს ოპერატიულ დავალებათა/ღონისძიებათა შესრულებას და მის შესრულებაზე ზედამხედველობას;

გ.ბ. რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების რგოლებამდე დაყავს სამართლებრივი დოკუმენტები და საგანგებო დავალებები;

გ.გ. ახორციელებს ადგილობრივი მოსახლეობის საინფორმაციო უზრუნველყოფას, კონსულტირება-განმარტებებს, მოქალაქეთა მიღებას, პასუხობს შემოსულ კორესპონდენციას,

გ.დ. უზრუნველყოფს სააგენტოს ცენტრალური აპარატისათვის საანგარიშო ინფორმაციის წარდგენას, ტექნოლოგიური და ლოჯისტიკური პროცესების გაუმჯობესების საჭიროებებისა და წინადადებების მიწოდებას;

გ.ე. დაკისრებული ფუნქციების შესრულებისას თანამშრომლობს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, სხვა ორგანიზაცია დაწესებულებებთან, კერძო პირებთან;

დ) ადამიანური რესურსების განვითარების მიზნებისათვის:

დ.ა. ზედამხედველობის შედეგად გამოვლენილი დარღვევების პრევენციის მიზნით შესაბამისი დასაქმებულებისათვის ატარებს დამატებით სწავლებებს;

დ.ბ. ახორციელებს ცენტრისათვის და რაიონული (საქალაქო) განყოფილებებისათვის საჭირო კადრების შერჩევას, კანდიდატთა და დასაქმებულთა მოკლევადიან წვრთვნასა და გადამზადებას;

ე) კონკრეტულ სამოქმედო ტერიტორიაზე (ცენტრის უშუალო ადგილმდებარეობის მიხედვით) უზრუნველყოფს:

ე.ა. კანონმდებლობითა და ამ დებულებით გათვალისწინებული კომპეტენციის ფარგლებში ღებულობს გადაწყვეტილებებს სოციალური დახმარების, სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, სოციალური პაკეტის დანიშვნის, შეჩერების, შეწყვეტის, აღდგენის, განახლების ან დანიშვნაზე უარის თქმის თაობაზე;

ე.ბ. „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის“ ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით უზრუნველყოფს მაძიებელი ოჯახების განაცხადის მიღებასა და ბაზაში განთავსებას, ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლას და „ოჯახის დეკლარაციის“ (ან სხვა შესაბამისი დოკუმენტის) ბაზაში განთავსებას და ფულადი სოციალური დახმარების – საარსებო შემწეობის დანიშვნასთან, შეჩერებასთან ან/და შეწყვეტასთან დაკავშირებული მონაცემების ბაზაში განთავსებას;

ე.გ. შესაბამისი სამართლებრივი აქტ(ებ)ით დადგენილი წესით ამზადებს, ამუშავებს და სააგენტოს ცენტრალურ აპარატს წარუდგენს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გასაცემად საჭირო დოკუმენტაციას;

ე.დ. უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს სახელით მონაწილეობა სასამართლო საქმის წარმოებაში;

ე.ე. სათანადო ინფორმაციის დამუშავების გზით, მონაწილეობს სააგენტოს ერთიანი საინფორმაციო (მონაცემთა) ბაზების ფორმირებაში;

ე.ვ. კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსახლეობის და დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობას, სააგენტოს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით;

ე.ზ. საკუთარი მიზნების მისაღწევად და დაკისრებული ფუნქციების შესასრულებლად კონსულტაციებს უწევს და თანამშრომლობს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, ორგანიზაცია-დაწესებულებებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან;

ვ) ცენტრის საქმიანობის ანალიზის შედეგად უზრუნველყოფს წინადადებების წარდგენას ცენტრალური აპარატისათვის;

ზ) სააგენტოს დირექტორისა ან/და დირექტორის მოადგილის ან/და დეპარტამენტის უფროსის ცალკეულ დავალებებ შესრულებას, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების ფარგლებში, ცენტრი:

ა) კანონმდებლობის შეასაბამისად და სამსახურებრივი საჭიროების გათვალისწინებით გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს (ბრძანებები, გადაწყვეტილებები);

ბ) იხილავს და წყვეტს დაინტერესებულ პირთა მიმართვებს, განცხადებებსა და საჩივრებს;

გ) წარმოადგენს სააგენტოს დაინტერესებულ პირებთან შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში, უზრუნველყოფს სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულის სახელით სასამართლოში წარმომადგენლობას მოსარჩელედ, მოპასუხედ ან მესამე პირად;

დ) უფლებამოსილია, გასცეს მოწმობები, ცნობები და სხვა ინფორმაცია კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

ე) სამსახურებრივი საჭიროებისამებრ, წერილობით მიმართავს ფიზიკურ და/ან იურიდიულ პირ(ებ)ს და მოითხოვოს მათგან საჭირო ინფორმაცია/მონაცემები;

ვ) წარუდგენს სააგენტოს ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის შესახებ;

ზ) ასრულებს სააგენტოს დირექტორისა და/ან დირექტორის მოადგილის ცალკეულ დავალებებს.

 

მუხლი 4. ცენტრის ხელმძღვანელობა

1. ცენტრს ხელმძღვანელობს ცენტრის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.

2. ცენტრის უფროსი უშუალოდ ემორჩილება სააგენტოს დირექტორს და დირექტორის მოადგილეებს და ანგარიშვალდებულია მათ წინაშე.

3. ცენტრის უფროსი:

ა) პასუხისმგებელია ცენტრზე დაკისრებული მიზნების, ამოცანების, ფუნქციებისა და დავალებების შესრულებაზე;

ბ) წარმართავს და ხელმძღვანელობს ცენტრის გამგებლობის სფეროს მიკუთვნებულ საკითხებს;

გ) ანაწილებს ფუნქციებსა და მოვალეობებს ცენტრისა და ცენტრის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების თანამშრომლებს შორის, ახორციელებს სამსახურებრივ ზედამხედველობას მათ საქმიანობაზე და დაკისრებული მოვალეობების შესრულებაზე;

დ) მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციების შესრულების მიზნით, გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს (ბრძანებები, გადაწყვეტილებები);

ე) სააგენტოსთან შეთანხმებით გეგმავს და ახორციელებს პერიოდულ კონტროლს დაქვემდებარებული ტერიტორიული ერთეულების საქმიანობაზე, წარუდგენს შესაბამის ინფომაციას სააგენტოს ხელმძღვანელობას;

ვ) უფლებამოსილია, ცენტრისა და ცენტრის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სააგენტოს რაიონულ (საქალაქო) განყოფილებებში დასაქმებული თანამშრომლების მიმართ გამოიყენოს წახალისებისა და დისციპლინური სასჯელის ზომები, მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში;

ზ) უფლებამოსილია, ცენტრსა და ცენტრის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სააგენტოს რაიონულ (საქალაქო) განყოფილებებში დასაქმებულ პირებზე გასცეს მინდობილობები სასამართლოში, ან სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში თუ დაწესებულებაში წარმომადგენლობის გასაწევად;

თ) პასუხისმგებელია ცენტრისათვის გამოყოფილი სახსრებისა და მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების დანიშნულებისამებრ და მიზნობრივად ხარჯვასა და გამოყენებაზე;

ი) სააგენტოს ხელმძღვანელობას წარუდგენს წინადადებებს ცენტრის და ცენტრის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების საკადრო რესურსების, მუშაობის ორგანიზების, თანამშრომლებისათვის პრემიის დანიშვნის, მათი წახალისებისა და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;

კ) ხელმოწერით ადასტურებს ან ვიზას ადებს ცენტრში მომზადებულ დოკუმენტებს;

ლ) ცენტრის თანამშრომლებსა და მის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე რაიონულ (საქალაქო) განყოფილებებს აცნობს (გადასცემს) სააგენტოს დირექტორის ბრძანებებს, მითითებებს, რეკომენდაციებს, დირექტივებსა და სხვა საჭირო მასალებსა თუ დოკუმენტებს;

მ) შუამდგომლობს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის გამოყოფის თაობაზე, რომლებიც საჭიროა სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულის წინაშე მდგარი ფუნქციებისა და ამოცანების შესასრულებლად;

ნ) უზრურნველყოფს ცენტრში არსებული მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების მოვლა-პატრონობას და პასუხისმგებელია მათ მდგომარეობაზე;

ო) დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, პერიოდულად წარადგენს სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში ცენტრისა და მის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სააგენტოს რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების მიერ გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით;

პ) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, უზრუნველყოფს სააგენტოს დირექტორის ან/და დირექტორის მოადგილის ან/და დეპარტამენტის უფროსის ცალკეულ დავალებებ შესრულებას.

4. ცენტრის უფროსს ჰყავს მოადგილე (მოადგილეები), რომელიც მისი არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს უფროსის მოვალეობებს. ცენტრის უფროსის მოადგილეს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.

5. ცენტრის უფროსის მოადგილეს, ცენტრის უფროსის მოვალეობის შესრულება აგრეთვე შეიძლება დაეკისროს სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით.

6. ცენტრის უფროსის მოადგილის საქმიანობის სფერო შესაძლებელია განისაზღვროს სააგენტოს დირექტორის ან ცენტრის უფროსის ბრძანებით, ან ინდივიდუალური დავალებ(ებ)ით. ცენტრის უფროსის მოადგილე შესაძლებელია კურირებდეს/ზედამხედველობდეს საქმიანობის ცალკეულ სფეროს.

 

მუხლი 5. ცენტრის თანამშრომლები

1. ცენტრის საშტატო რიცხოვნობა განისაზღვრება სააგენტოს საშტატო განრიგით.

2. ცენტრის თანამშრომლებს, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.

3. ცენტრის თანამშრომლები ასრულებენ ამ დებულებით, მოქმედი კანონმდებლობით და შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესაბამის ფუნქციებს და მათი განხორციელებისას ემორჩილებიან ცენტრის უფროსს და/ან უფროსის მოადგილეს.

 

მუხლი 6. დასკვნითი დებულებები

1. წინამდებარე დებულებით გათვალისწინებული ნორმები სავალდებულოა შესასრულებლად სააგენტოს ყველა შესაბამისი ტერიტორიული ერთეულისათვის.

2. დებულებაში ცვლილებების და/ან დამატებების შეტანა ხდება სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

დანართი 5

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მომსახურების ცენტრისა და რაიონული (საქალაქო) განყოფილების ტიპიური დებულება

 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

ეს დებულება განსაზღვრავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს (შემდგომში სააგენტო) სოციალური მოსმახურების ცენტრების (გარდა ქ. თბილისის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრისა) და რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების (შემდგომში განყოფილება) სტატუსს, უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.

 

მუხლი 2. განყოფილების სტატუსი

1. განყოფილება წარმოადგენს სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს, რომელიც კონკრეტულ სამოქმედო ტერიტორიაზე ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით სააგენტოზე დაკისრებულ უფლებამოსილებებს.

2. განყოფილება ექვემდებარება სააგენტოს ცენტრალურ აპარატს, სააგენტოს შესაბამის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრს, ან სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალს.

3. თითოეულ განყოფილებას გააჩნია თავისი ბეჭედი და შტამპი.

 

მუხლი 3. განყოფილების მიზნები და ამოცანები

განყოფილების საქმიანობის მიზნებსა და ამოცანებს სამოქმედო ტერიტორიაზე შეადგენს:

ა) სოციალური დახმარების სახელმწიფო პროგრამების პრაქტიკული რეალიზაცია და მისი კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;

ბ) სახელმწიფო გასაცემლების (სახელმწიფო პენსია, სახელმწიფო კომპენსაცია, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, დახმარება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და სხვა) დანიშვნა-ცვლილება და შესაბამისი საქმეების წარმოება.

 

მუხლი 4. განყოფილების ფუნქციები

1. ამ დებულების მე-3 მუხლით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად და დასახული ამოცანების შესასრულებლად განყოფილება შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში:

ა) მოქმედი კანონმდებლობითა და ამ დებულებით გათვალისწინებული კომპეტენციის ფარგლებში ღებულობს გადაწყვეტილებებს სხვადასხვა სოციალური დახმარების, სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის დანიშვნის, შეჩერების, შეწყვეტის, აღდგენის, განახლების ან დანიშვნაზე უარის თქმის თაობაზე;

ბ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით უზრუნველყოფს მაძიებელი ოჯახების განაცხადის მიღებასა და ბაზაში განთავსებას, ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლას და ოჯახის დეკლარაციის (ან სხვა შესაბამისი დოკუმენტის) ბაზაში განთავსებას და ფულადი სოციალური დახმარების საარსებო შემწეობის დანიშვნასთან, შეჩერებასთან ან/და შეწყვეტასთან დაკავშირებული მონაცემების ბაზაში განთავსებას;

გ) შესაბამისი სამართლებრივი აქტ(ებ)ით დადგენილი წესით ამზადებს, ამუშავებს და სააგენტოს ცენტრალურ აპარატს წარუდგენს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გასაცემად საჭირო დოკუმენტაციას;

) უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს სახელით მონაწილეობა სასამართლო საქმის წარმოებაში;

) სათანადო ინფორმაციის დამუშავების გზით, მონაწილეობს სააგენტოს ერთიანი საინფორმაციო (მონაცემთა) ბაზების ფორმირებაში;

) კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსახლეობის და დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობას, სააგენტოს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით;

) საკუთარი მიზნების მისაღწევად, დაკისრებული ფუნქციების შესასრულებლად და სათანადო ინფორმაციის მისაღებად კონსულტაციებს უწევს და თანამშრომლობს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, ორგანიზაცია-დაწესებულებებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან;

თ) უზრუნველყოფს სააგენტოს დირექტორისა ან/და დირექტორის მოადგილის ან/და დეპარტამენტის უფროსის ცალკეულ დავალებებ შესრულებას, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობითა და სააგენტოს დებულებით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების ფარგლებში.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების ფარგლებში, განყოფილება:

ა) კანონმდებლობის შეასაბამისად, გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს (ბრძანებები, გადაწყვეტილებები);

) იხილავს  და წყვეტს დაინტერესებულ პირთა მიმართვებს, განცხადებებსა და საჩივრებს;

) წარმოადგენს სააგენტოს დაინტერესებულ პირებთან შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში, უზრუნველყოფს სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულის სახელით სასამართლოში წარმომადგენლობას მოსარჩელედ, მოპასუხედ ან მესამე პირად;

) უფლებამოსილია, გასცეს მოწმობები, ცნობები და სხვა ინფორმაცია კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

) სამსახურებრივი საჭიროებისამებრ, წერილობით მიმართავს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ინფორმაციის მისაღებად;

) წარუდგენს სააგენტოს ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის შესახებ;

) ასრულებს სააგენტოს დირექტორისა და დირექტორის მოადგილის ცალკეულ დავალებებს.

 

მუხლი 5. განყოფილების ხელმძღვანელობა

1. განყოფილებას ხელმძღვანელობს განყოფილების უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.

2. განყოფილების უფროსი უშუალოდ ემორჩილება სააგენტოს დირექტორს, დირექტორის მოადგილეებს, შესაბამისი სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალის უფროსს და ანგარიშვალდებულია მათ წინაშე.

3. განყოფილების უფროსი:

ა) პასუხისმგებელია განყოფილებაზე დაკისრებული ამოცანების, ფუნქციებისა და დავალებების შესრულებაზე;

ბ) წარმართავს და ხელმძღვანელობს განყოფილების გამგებლობის სფეროს მიკუთვნებულ საკითხებს;

გ) ანაწილებს ფუნქციებსა და მოვალეობებს განყოფილების თანამშრომლებს შორის და ახორციელებს სამსახურებრივ ზედამხედველობას მათ საქმიანობაზე და დაკისრებული მოვალეობების შესრულებაზე;

დ) მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციების შესრულების მიზნით, ამტკიცებს გადაწყვეტილებებს გასაცემლების დანიშვნა-ცვლილებასთან დაკავშირებით, გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს (ბრძანებები, გადაწყვეტილებები);

ე) მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში უფლებამოსილია განყოფილების თანამშრომლების მიმართ გამოიყენოს დისციპლინური სასჯელის ზომები;

ვ) წარმოადგენს განყოფილებას სასამართლოში და დაინტერესებულ პირებთან ურთიერთობებში; უფლებამოსილია, საკუთარი სახელით გასცეს მინდობილობები დაქვემდებარებულ თანამშრომლებზე სასამართლოში ან სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში წარმომადგენლობის გასაწევად კონკრეტული დავალებების შესასრულებლად;

ზ) ხელმძღვანელობას წარუდგენს წინადადებებს განყოფილების საკადრო რესურსების, მუშაობის ორგანიზების, თანამშრომლების წახალისებისა და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;

თ) ხელმოწერით ადასტურებს ან ვიზას ადებს განყოფილებაში მომზადებულ დოკუმენტებს (ხელმოწერის უფლების გადაცემა სხვა თანამშრომელზე დაიშვება მხოლოდ სააგენტოს დირექტორის შესაბამისი ბრძანებით);

ი) განყოფილების თანამშრომლებს აცნობს (გადასცემს) სააგენტოს დირექტორის ბრძანებებს, მითითებებს, რეკომენდაციებს, დირექტივებსა და სხვა საჭირო მასალებსა თუ დოკუმენტებს;

კ) შუამდგომლობს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის გამოყოფის თაობაზე, რომლებიც საჭიროა განყოფილების წინაშე მდგარი ფუნქციებისა და ამოცანების შესასრულებლად;

ლ) უზურნველყოფს განყოფილებაში არსებული მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების მოვლა-პატრონობას და პასუხისმგებელია მათ მდგომარეობაზე;

მ) არსებული წესების შესაბამისად, უზრუნველყოფს განყოფილებაში არსებული (დაცული, შეგროვებული, დამუშავებული) ყველა სათანადო ინფორმაციის გადაგზავნას (გადაცემას) შესაბამისი სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრისათვის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალისათვის ან/და სააგენტოს ცენტრალური აპარატისათვის;

ნ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, უზრუნველყოფს სააგენტოს ხელმძღვანელობის ცალკეული დავალებების შესრულებას.

4. სააგენტოს საშტატო განრიგით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, განყოფილების უფროსს შესაძლებელია ყავდეს მოადგილე (მოადგილეები), რომელიც მისი არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს უფროსის მოვალეობებს. განყოფილების უფროსის მოადგილეს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.

5. განყოფილების უფროსის მოადგილის საქმიანობის სფერო შესაძლებელია განისაზღვროს სააგენტოს დირექტორის, ან შესაბამისი სოციალური მომსახურების სამხარეო  ცენტრის (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის) უფროსის, ან განყოფილების უფროსის ბრძანებით, ან ინდივიდუალური დავალებ(ებ)ით. განყოფილების უფროსის მოადგილე შესაძლებელია კურირებდეს/ზედამხედველობდეს საქმიანობის ცალკეულ სფეროს.

 

მუხლი 6. განყოფილების თანამშრომლები

1. განყოფილების საშტატო რიცხოვნობა განისაზღვრება სააგენტოს საშტატო განრიგით.

2. განყოფილების თანამშრომლებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.

3. განყოფილების თანამშრომლები ასრულებენ ამ დებულებით, მოქმედი კანონმდებლობით და შრიმითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესაბამის ფუნქციებს და მათი განხორციელებისას ემორჩილებიან განყოფილების უფროსს და უფროსის მოადგილეს.

 

მუხლი 7. დასკვნითი დებულებები

1. წინამდებარე დებულებით გათვალისწინებული ნორმები სავალდებულოა შესასრულებლად სააგენტოს ყველა შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულისათვის.

2. დებულებაში ცვლილებების და/ან დამატებების შეტანა ხდება სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ