დებულება

 


საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის
ბრძანება N190/ნ
2007 წლის 27 ივნისი ქ. თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ
(31.12.2008 N 298/ნ)

"საქართველოს 2007 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 52-ე მუხლის მე-17 პუნქტის, "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და "საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის N249 დადგენილების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. დამტკიცდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - «სოციალური მომსახურების სააგენტოს» თანდართული დებულება. (31.12.2008 N 298/ნ)
2. სსიპ ,,სოციალური მომსახურების სააგენტო» წარმოადგენს სსიპ ,,სოციალური სუბსიდიების სააგენტოს» უფლებამონაცვლეს ყველა სახის ურთიერთობაში. (31.12.2008 N 298/ნ)
3. ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 6 ოქტომბრის N264/ნ ბრძანება "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ".
4. ბრძანება ამოქმედდეს 2007 წლის 1 ივლისიდან.

 ლ. ჭიპაშვილი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულება (31.12.2008 N 298/ნ)

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი _ სოციალური მომსახურების სააგენტო (შემდგომში _ სააგენტო) არის საქართველს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცის სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო) სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. (31.12.2008 N 298/ნ)
2. სააგენტო თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით, სხვა სამართლებრივი აქტებითა და წინამდებარე დებულებით.
3. სააგენტო ანგარიშვალდებულია სამინისტროს წინაშე, საქართველოს საკანონმდებლო აქტებითა და ამ დებულებით დადგენილ ფარგლებში და წესით.
4. დასახული მიზნებისა და დაკისრებული ფუნქციების განსახორციელებლად სააგენტოს გააჩნია სპეციალური უფლებაუნარიანობა. იგი საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს. საკუთარი სახელით გამოდის მხარედ სასამართლოში და მესამე პირებთან ურთიერთობებში.
5. სააგენტოს აქვს ბეჭედი საქართველოს სახელმწიფო გერბის გამოსახულებით და სააგენტოს სახელწოდებით, დამოუკიდებელი ბალანსი, ანგარიში ხაზინასა და საბანო დაწესებულებაში, ემბლემა და იურიდიული პირის სხვა რეკვიზიტები.
6. სააგენტოს იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, 0119, წერეთლის გამზირი №144. (15.12.2010 N 409/ნ)

მუხლი 2. სააგენტოს მიზნები, ფუნქციები, უფლებამოსილებები და
საქმიანობის პრინციპები


1. სააგენტოს მიზნებია: (04.09.2015 №01-37/ნ)
ა) მოსახლეობის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაცია და მისი განხორციელების ხელშეწყობა;
ბ) სამინისტროსათვის, სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის და/ან სხვა დაინტერესებული პირებისათვის პროფესიული მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სასწავლო და/ან სატრენინგო მომსახურების მიწოდება (სასწავლო/სატრენინგო პროგრამების სახით) ან მისი განხორციელების ხელშეწყობა/უზრუნველყოფა.
2. სააგენტოს ფუნქციები და უფლებამოსილებებია:
ა) სოციალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამების განხორციელება ან განხორციელების ხელშეწყობა;
ბ) ქვეყანაში სიღატაკის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით სოციალური დაცვის ღონისძიებების შესახებ წინადადებების მომზადება, დამტკიცებული პროგრამების განხორციელება კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში;
გ) მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვის მიზნით "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის" შექმნა და მისი პერიოდული სრულყოფა;
დ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, სოციალური დახმარების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;
ე) „სახელმწიფო პენსიის შესახებ" და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" საქართველოს კანონებით ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოსათვის განსაზღვრული უფლება-მოვალეობების განხორციელება;
ვ) მოსახლეობის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში; (1.08.2013 N 01-31/ნ)
ვ1) ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად აყვანის, შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის წარმართვა და კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის წარმოება, საქართველოს ტერიტორიაზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული ცენტრალური და ადგილობრივი მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციების უზრუნველყოფა, აგრეთვე სხვა სახელმწიფოში გაშვილების მიზნებისათვის ცენტრალური მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციის უზრუნველოფა; (31.12.2008 N 298/ნ)
ვ2) სამუშაოს მაძიებელთა და თავისუფალი (ვაკანტური) სამუშაო ადგილების რეგისტრაცია-აღრიცხვის ელექტრონული სისტემებისა და შესაბამის მონაცემთა ბაზების შექმნა და განვითარება; (1.08.2013 N 01-31/ნ)
ვ3) საქართველოს შრომის ბაზარზე საშუამავლო მომსახურების გაწევის ეფექტურად უზრუნველსაყოფად ცალკეულ დამსაქმებლებთან, დამსაქმებელთა გაერთიანებებთან და დასაქმების კერძო სააგენტოებთან თანამშრომლობის განვითარება; (1.08.2013 N 01-31/ნ)
ვ4) საქართველოს შრომის ბაზარზე მოთხოვნა-მიწოდების მიმდინარე და პერსპექტიული ტენდენციების გამოვლენის მიზნით კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და განხორციელება; (1.08.2013 N 01-31/ნ)
ვ5) სამუშაოს მაძიებლებისათვის საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურებების გაწევა; (1.08.2013 N 01-31/ნ)
ვ6) სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების ღონისძიებათა ორგანიზება, განხორციელება ან/და განხორციელებაში მონაწილეობა; (1.08.2013 N 01-31/ნ)
ვ7) დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება; (1.08.2013 N 01-31/ნ)
ვ8) დასაქმების ფორუმების ორგანიზება ან/და ორგანიზებაში მონაწილეობა; (1.08.2013 N 01-31/ნ)
ვ9) დასაქმების ხელშეწყობის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება. (1.08.2013 N 01-31/ნ)
ვ10) სამინისტროსათვის, სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის და/ან სხვა დაინტერესებული პირებისათვის სასწავლო და/ან სატრენინგო მომსახურების (მათ შორის დისკუსიების, თემატური სემინარების, კონფერენციების, სამუშაო შეხვედრების და სხვა სასწავლო სახის პროექტების ორგანიზება და/ან განხორციელება) გაწევა; (04.09.2015 №01-37/ნ)
ვ11) სხვადასხვა ხასიათის სასწავლო პროექტების, სასწავლო მასალების, მეთოდური სახელმძღვანელოების შექმნა; (04.09.2015 №01-37/ნ)
ვ12) სააგენტოს თანამშრომელთათვის და მოთხოვნის შემთხვევაში სხვა დაინტერესებული პირების/ორგანიზაციებისათვის გამოცდების, გასაუბრებების, ტესტირებების ორგანიზება და ჩატარება; (04.09.2015 №01-37/ნ)
ვ13) სწავლებების, სემინარების, კონფერენციების და სხვა სასწავლო/სატრენინგო პროგრამების/პროექტების დასრულების შემდეგ, საჭიროებისამებრ, შესაბამისი მოწმობებისა და სერტიფიკატების გაცემა;
ვ14) სასწავლო/სატრენინგო პროცესის წარმართვისათვის და/ან ორგანიზებისათვის სხვა მომსახურებების უზრუნველყოფა; (04.09.2015 №01-37/ნ)
ვ15) ამ პუნქტის „ვ10-ვ14" ქვეპუნქტებში მითითებული ფუნქციების გარდა, სააგენტო, მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოფს სხვადასხვა ორგანიზაციებისათვის თანამშრომელთა, სპეციალისტთა, სტაჟიორთა, სტაჟირების კანდიდატთა, ფიზიკურ და სხვა დაინტერესებულ პირთა მოსამზადებლად სასწავლო კურსების, სხვადასხვა სახის სასწავლო, მათ შორის კვალიფიკაციის ამაღლების, პროექტების ორგანიზებასა და განხორციელებას, ასევე გამოცდების, გასაუბრებების, ტესტირებების ორგანიზებასა და ჩატარებას. (04.09.2015 №01-37/ნ)
ზ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, მოსახლეობის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის უზრუნველმყოფი მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადებაში მონაწილეობა; (1.08.2013 N 01-31/ნ)
თ) სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებისაგან, იურიდიული და ფიზიკური პირებისაგან თავისი საქმიანობისათვის საჭირო კანონმდებლობით ნებადართული ინფორმაციის გამოთხოვა;
ი) საქმიანობის სფეროსთან დაკავშირებით დონორ ქვეყნებთან, საერთაშორისო ან ადგილობრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დამყარება, ერთობლივი პროექტების შემუშავება და განხორციელება;
კ) კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტოს საქმიანობისათვის საჭირო ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შემუშავება და მიღება;
ლ) დაკისრებული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების შექმნა, გარდაქმნა და გაუქმება;
ლ1) სააგენტოს მიკუთვნებულ სხვადასხვა საკითხებზე მოსახლეობისათვის შესაბამისი მომსახურებების შესახებ ინფორმირების გაუმჯობესების, ასევე, მოსახლეობისათვის გეოგრაფიული ბარიერების თავიდან ასაცილებლად, თვითმმართველ ერთეულებთან აქტიური თანამშრომლობის უზრუნველყოფა (განსაკუთრებით სოფლის დონეზე) სააგენტოში არსებული შესაბამისი ინფორმაციის შეუფერხებელი გაცემისა და მოსახლეობის მხრიდან ადგილობრივ დონეზე სააგენტოში ელექტრონული მომართვიანებობის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით. თანამშრომლობის კონკრეტული ფორმატი და მასთან დაკავშირებული საკითხები განისაზღვრება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ან/და გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად. (15.08.2012 N 55/ნ)
მ) სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოების მუშაობის კოორდინაცია, მართვა და მონიტორინგი; (14.04.2014 N 01-23/ნ)
ნ) სააგენტოს უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე მოქალაქეთა განცხადებების, საჩივრებისა და წინადადებების განხილვა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;
ო) დაკისრებული ფუნქციებისა და მოვალეობების განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით, საკუთარი ბეჭდვითი საშუალების (გაზეთი, ჟურნალი და სხვა) გამოცემა;
ო1) მეურვის/მზრუნველის საქმიანობაზე ზედამხედველობა; (30.07.2015 N 01-25/ნ)
ო2) შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში ვეტერანის სტატუსის მაძიებელ პირთა განაცხადების მიღება (ანკეტირება), ვეტერანთა უფლებების დაცვის მიზნით, შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა. (30.05.2011 N 01-26/ნ)
პ) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით მინიჭებული სხვა ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების განხორციელება.
3. სააგენტომ სამინისტროს თანხმობითა და კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეიძლება განახორციელოს შემდეგი ქმედებები:
ა) უძრავი ქონების შეძენა, გასხვისება და დატვირთვა;
ბ) სესხის აღება;
გ) თავდებობა;
დ) საშტატო განრიგისა და ხელფასის ფონდის განსაზღვრა;
დ1) თანამშრომელთა მატერიალური წახალისებისათვის და სახელფასო დანამატისათვის გამოსაყოფი სახსრების, აგრეთვე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ შესაძენი საწვავისა და გასაწევი საკომუნიკაციო ხარჯების ლიმიტების განსაზღვრა; (5.09.2014 N 01-64/ნ)
ე) სხვა გადაწყვეტილებები, რომლებიც დაკავშირებულია სააგენტოს ქონებასთან, თუ ისინი სცილდება ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებს.და სცილდება ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებს.
4. სააგენტო დაკისრებული მიზნებისა და ფუნქციების განხორციელებისას ხელმძღვანელობს შემდეგი პრინციპებით:
ა) დისკრიმინაციის გამორიცხვა პირის სოციალური და ქონებრივი მდგომარეობის, რასის, კანის ფერის, რელიგიის, სქესის, ასაკისა და პოლიტიკური შეხედულების მიხედვით (ამასთან, დისკრიმინაციად არ ჩაითვლება ნებისმიერი ღონისძიებები, რომლებიც გამიზნულია იმ პირთა განსაკუთრებულ საჭიროებათა დასაკმაყოფილებლად, რომლებსაც სქესის, ასაკის, ფიზიკური არასრულფასოვნების, ოჯახური ან/და სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით კანონმდებლობით დადგენილი წესით ცნობენ განსაკუთრებული დაცვისა და დახმარების გასაწევ პირებად);
ბ) სოციალური დახმარების სფეროში ადამიანის კანონით გარანტირებული უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა;
გ) დამოუკიდებლობა კანონით განსაზღვრული საკითხების გადაწყვეტისას;
დ) სამართლიანობა და მიუკერძოებლობა;
ე) კანონმდებლობის დაცვა და საქმიანობის საჯაროობა.

მუხლი 3. სააგენტოს ხელმძღვანელობა
1. სააგენტოს ხელმძღვანელობს დირექტორი (შემდგომში - დირექტორი), რომელიც იმავდროულად არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის (შემდგომში - მინისტრი) მოადგილე. დირექტორს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მინისტრი. (4.03.2015 N 01-6/ნ ამოქმედდეს 2015 წლის 4 მარტიდან)
2. სააგენტოს დირექტორი მინიჭებულ უფლებამოსილებათა ფარგლებში მოქმედებს დამოუკიდებლად და პერსონალურად აგებს პასუხს სააგენტოს მიერ განხორციელებული საქმიანობის კანონიერებაზე, მიზანშეწონილობასა და ეფექტიანობაზე, სააგენტოს მფლობელობაში არსებული ქონების დაცვაზე და ფულადი სახსრების მიზნობრივ ხარჯვაზე.
3. დირექტორს ჰყავს მოადგილე (მოადგილეები), რომლებსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს დირექტორი მინისტრთან შეთანხმებით. დირექტორის მოადგილის რაოდენობა განისაზღვრება სააგენტოს საშტატო განრიგით. (18.02.2009 N 82/ნ)
4. დირექტორის არყოფნის შემთხვევაში დირექტორის მოვალეობებს ასრულებს მის მიერ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული ერთ-ერთი მოადგილე (რაც არ გულისხმობს იმავდროულად მინისტრის მოადგილის თანამდებობის შეთავსებას). (4.03.2015 N 01-6/ნ ამოქმედდეს 2015 წლის 4 მარტიდან)
5. მოადგილეებს შორის უფლება-მოსილებებსა და ფუნქციებს ანაწილებს დირექტორი.

მუხლი 4. სააგენტოს დირექტორი
სააგენტოს დირექტორი:
ა) ხელმძღვანელობს სააგენტოს, წარმართავის მის საქმიანობას და წყვეტს სააგენტოს გამგებლობის სფეროს მიკუთვნებულ საკითხებს;
ბ) პასუხისმგებელია საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს საკანონმდებლო აქტების, მინისტრის ბრძანებებისა და სხვა კანონქვემდებარე აქტების შესრულებაზე;
გ) ერთპიროვნულად უძღვება სააგენტოს საქმიანობას. ახორციელებს სააგენტოს საერთო ხელმძღვანელობას, სამართლებრივ, მეთოდურ-საინფორმაციო და მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას;
დ) ახორციელებს სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულების (ცენტრალური აპარატი და ტერიტორიული ორგანო) საფინანსო-სამეურნეო, საორგანიზაციო საქმიანობისა და მინიჭებული ფუნქციების შესრულების კონტროლს;
ე) განკარგავს სააგენტოს სახსრებს და აკონტროლებს მათ გამოყენებას, პასუხისმგებელია სააგენტოს საკუთრებაში, მფლობელობასა და/ან სარგებლობაში არსებული ქონებისა და ფულადი სახსრების მიზნობრივი და სწორი ხარჯვისათვის;
ვ) წარმოადგენს სააგენტოს მესამე პირებთან ურთიერთობაში ან ანიჭებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას;
ზ) მინისტრს შესათანხმებლად წარუდგენს დირექტორის მოადგილეთა კანდიდატურას, განსაზღვრავს მის უფლებამოსილებებს;
თ) ახორციელებს სააგენტოში ვაკანტურ თანამდებობებზე კანდიდატების შერჩევას;
ი) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოში დასაქმებულ პირებს, მათ მიმართ იყენებს წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომებს;
ი1) უფლებამოსილია სააგენტოს თანამშრომლებს განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო ფუნქციური დატვირთვისთვის, ან შესრულებული სამუშაოსთვის, რომელიც აღემატება მათ ჩვეულ სამსახურებრივ მოვალეობებს, სამინისტროსთან შეთანხმებით დაუწესოს დამატებითი საზღაური (დანამატი);(5.09.2014 N 01-64/ნ)
კ) სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებით, გამოსცემს ინდივიდუალურ-სამართლებრივ აქტებს. აუქმებს ან ცვლის თავისი მოადგილეების ან სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული ერთეულების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს;
ლ) უფლებამოსილია სხვადასხვა უწყებებიდან მოიწვიოს სპეციალისტები ან/და დამოუკიდებელი ექსპერტები;
მ) ანაწილებს მოვალეობებს სააგენტოს თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ სათანადო მითითებებს და დავალებებს, აკონტროლებს სააგენტოს თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებას;
ნ) სამინისტროს წარუდგენს წინადადებებს სააგენტოს საქმიანობისათვის საჭირო ღონისძიებების რეგულირებისა და სრულყოფის შესახებ;
ო) ზრუნავს სააგენტოს თანამშრომელთა პროფესიულ მომზადება/გადამზადებაზე, უნარ-ჩვევების განვითარებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე; (04.09.2015 №01-37/ნ)
პ) სამინისტროსთან შეთანხმებით ამტკიცებს სააგენტოს სახელფასო ფონდსა და საშტატო ნუსხას;
ჟ) სამინისტროში წარადგენს სააგენტოს ბიუჯეტის პროექტს, სამინისტროსთან შეთანხმებით ამტკიცებს საკუთარი შემოსულობების ფარგლებში, შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების წლიურ გეგმას; (16.10.2012 N 01-67/ნ)
რ) ამტკიცებს სააგენტოს შინაგანაწესს, სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულების დებულებებს, საორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ ხარჯებს;
ს) სააგენტოს ორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით ქმნის სათათბირო ორგანოებს (კომისიებსა და საბჭოებს) და განსაზღვრავს მათ უფლებამოსილებებს;
ტ) ახორციელებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

მუხლი 5. სააგენტოს სტრუქტურა
1. სააგენტო დაკისრებულ უფლებამოსილებებს ახორციელებს ცენტრალური აპარატისა და ტერიტორიული ორგანოების მეშვეობით.
2. სააგენტოს სტრუქტურასა და თანამშრომელთა რაოდენობას განსაზღვრავს დირექტორი, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 51 . მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოები (8.02.2010 N 32/ნ)
1. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოები (შემდგომში - რეგიონული საბჭო) წარმოადგენენ სააგენტოს სათათბირო ორგანოებს.
2. რეგიონული საბჭოს შემადგენლობას და დებულებას კანონმდებლობის შესაბამისად, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, ამტკიცებს სააგენტოს დირექტორი.
3. რეგიონულ საბჭოს შემადგენლობაში შედიან სააგენტოს თანამშრომლები, შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენილი, სამინისტროს სისტემაში არსებული სხვა ორგანიზაცია/დაწესებულების წარმომადგენელი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების საგანმანათლებლო რესურსცენტების წარმომადგენელი, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, აგრეთვე სხვა დაინტერესებული პირი.
4. რეგიონული საბჭოს უფლებამოსილება და ფუნქციები განისაზღვრება რეგიონული საბჭოს დებულებით და მოქმედი კანონმდებლობით.

მუხლი 6. სახელმწიფო კონტროლი
1. სააგენტოს სახლმწიფო მაკონტროლებელი ორგანოა სამინისტრო, რომელიც ზედამხედველობას უწევს სააგენტოს საფინანსო-ეკონომიკურ საქმიანობას, აგრეთვე სააგენტოს მიერ განხორციელებული საქმიანობის კანონიერებას, მიზანშეწონილობასა და ეფექტურობას.
2. მინისტრი აჩერებს ან აუქმებს სააგენტოს არამართლზომიერ გადაწყვეტილებას, უკანონო აქტის ან მოქმედების შესრულებას.
3. სამინისტრო უფლებამოსილია მოითხოვოს კონტროლის განსახორციელებლად საჭირო მასალებისა და ინფორმაციის წარდგენა.

მუხლი 7. სააგენტოს ქონება და დაფინანსების წყაროები
1. სააგენტოს გააჩნია ქონება, რომელიც მას გადაეცემა კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
2. სააგენტოს ქონებას შეადგენს ძირითადი საბრუნავი საშუალებები, აგრეთვე სხვა მატერიალური ფასეულობები და ფინანსური რესურსები.
3. სააგენტოს დაფინანსების წყაროებია:
ა) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი სახსრები;
ბ) გრანტები და ქველმოქმედებიდან მიღებული შემოწირულობები;
გ) საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები;
31. შემოსავლის მიღების მიზნით, სააგენტო უფლებამოსილია დადოს სათანადო ხელშეკრულებები. (04.09.2015 №01-37/ნ)
4. ამ მუხლის მე-2, მე-3 და 31 პუნქტებით განსაზღვრული სახსრები და შემოსავლები მთლიანად ხმარდება სააგენტოს მიზნებსა და ფუნქციების განხორციელებას. (04.09.2015 №01-37/ნ)
5. სააგენტო კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოებს საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგებას, ადგენს ბალანსს და დასამტკიცებლად წარუდგენს სამინისტროს.

მუხლი 8. სააგენტოს ლიკვიდაცია და რეორგანიზაცია
1. სააგენტოს ლიკვიდაცია და რეორგანიზაცია ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
2. ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონება გადადის სახელმწიფოს საკუთრებაში.

მუხლი 9. დასკვნითი დებულებები

ამ დებულების გაუქმება, მასში ცვლილებებისა და/ან დამატებების შეტანა ხდება მინისტრის ბრძანებით, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.                                                                                                                          

   დანართი №1 ამოღებულია (30.07.2015 N 01-25/ნ)

 

 

 

 

 

 

შეტანილი ცვლილებები:

1. 2010 წლის 26 თებერვლის N01/43-
2. 2010 წლის 15 ივნისის N01/152-
3. 2010 წლის 1 დეკემბრის N01/332-
4. 2010 წლის 31 დეკემბრის N01/368-
5. 2011 წლის 1 აპრილის N04-39/
6. 2011 წლის 1 ივნისის N04-130/
7. 2011 წლის 18 ნოემბრის N04-371/
8. 2012 წლის 4 ივნისის N04-354/
9. 2012 წლის 13 სექტემბერის N04-538/
10. 2013 წლის 30 იანვრის N04-28/
11. 2013 წლის 1 მარტის N04-83/
12. 2013 წლის 10 აპრილის N04-175/

13. 2013 წლის 3 ივნისის N04-274/
14. 2013 წლის 10 ოქტომბრის (N04-423/)
15. 2013 წლის 19 დეკემბრის N04-487/
16. 2014 წლის 4 მარტის N04-50/
17.2014 წლის 17 მარტის N04-62/
18. 2014 წლის 15 აპრილის N04-102/
19. 2014 წლის 22 აპრილის N04-106/
20. 2014 წლის 23 სექტემბრის N04-297/
21. 2014 წლის 29 სექტემბრის N04-306/
22. 2014 წლის 7 ოქტომბრის N04-312/
23. 2015 წლის 30 იანვრის N04-30/

24. 2015 წლის 13 ოქტომბრის N04-331/ო
25. 2015 წლის 21 ოქტომბრის N04-341/ო

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სოციალური მომსახურების სააგენტო

 

 

31 დეკემბერი 2009 .              თბილისი   ¹01/474-

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალური აპარატის სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების დებულებების დამტკიცების თაობაზე

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლისა და  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 ივნისის ¹190/ნ ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების" მე-4 მუხლის საფუძველზე,

:

1. დამტკიცდეს:
ა) სსიპ _ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალური აპარატის დებულება (დანართი N1); (ცვ. 01.04.2011 წ. N04-39/ო)
ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალის დებულება (დანართი N2);
გ) სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის ტიპიური დებულება (დანართი N3); (ცვ. 30.01.2015 წ. N04-30/ო)
დ) სოციალური მომსახურების ცენტრისა და რაიონული (საქალაქო) განყოფილების ტიპიური დებულება (დანართი N4).
2. ადმინისტრაციულმა დეპარტამენტმა (გ. გოგოლაძე) უზრუნველყოს ამ ბრძანებით დამტკიცებული დებულებების სააგენტოს შესაბამისი სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებისათვის გადაცემა.
3. წინამდებარე ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს სააგენტოს დირექტორის 2009 წლის 01 ოქტომბრის N01/385 ბრძანებებით დამტკიცებული დებულებები.
4. ბრძანება ძალაშია 2010 წლის 1 იანვრიდან.


დირექტორი                                                                                                             ანდრია ურუშაძე

                                                                                                                                                                დანართი N1

დამტკიცებულია
სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის
2009 წლის 31 დეკემბერი N01/474-ო ბრძანებით
(ცვ. 01.04.2011 წ. N04-39/ო)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალური აპარატის დებულება

კარი I ზოგადი ნაწილი

თავი 1. დეპარტამენტების სტრუქტურა და სტატუსი

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
ეს დებულება განსაზღვრავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ სოციალური მომსახურების სააგენტოს (შემდგომში _ „სააგენტო") დეპარტამენტების სტატუსს, უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.

მუხლი 2. დეპარტამენტების სტატუსი
1. დეპარტამენტები წარმოადგენენ სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში შემავალ სტრუქტურულ ერთეულს.
2. დეპარტამენტები თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ", „სოციალური დახმარების შესახებ" „სახელმწიფო პენსიის შესახებ", „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" საქართველოს კანონებით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 ივნისის N190/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულებით", წინამდებარე დებულებით, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით.
3. დეპარტამენტი ანგარიშვალდებულია სააგენტოს დირექტორის და კურატორი მოადგილის წინაშე.

მუხლი 3. სააგენტოს დეპარტამენტები
სააგენტოს დეპარტამენტებია:
ა) ამოღებულია (2014 წლის 15 აპრილის N04-102/ო);
ბ) იურიდიული დეპარტამენტი;
გ) ადმინისტრაციული დეპარტამენტი; (2014 წლის 22 აპრილი N04-106/ო);
დ) ამოღებულია (ცვ. 13.10.2015 წ. N04-331/ო);
ე) ეკონომიკური დეპარტამენტი;
ვ) სახელმწიფო გასაცემლების დეპარტამენტი;
ზ) მეურვეობა-მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტი;
თ) ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამების დეპარტამენტი;(ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)
ი) ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დეპარტამენტი;(ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)
კ) ამოღებულია (2014 წლის 15 აპრილის N04-102/ო)
ლ) ლოჯისტიკის დეპარტამენტი; (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)
მ) მ) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის მართვის დეპარტამენტი; (ცვ. 17.03.2014 წ. N04-62/ო)

ნ)  სოციალური დახმარების ადმინისტრირების დეპარტამენტი. (ცვ. 3.06.2013 წ. N04-274/ო)

ო) დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი. (ცვ. 10.10.2013 წ. N04-423/ო)

პ) კონტროლის დეპარტამენტი. (ცვ. 29.09.2014 წ. N04-306/ო)

ჟ) დირექტორის აპარატი (დეპარტამენტი);(ცვ. 13.10.2015 წ. N04-331/ო)
რ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი.(ცვ. 13.10.2015 წ. N04-331/ო)

მუხლი 31. დამოუკიდებელი სამმართველოები და მათი ხელმძღვანელობა

(ამოღებულია 2014 წლის 29 სექტემბრის N04-306/ო)

მუხლი 4. დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა

1. დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.
2. დეპარტამენტის უფროსი ანგარიშვალდებულია სააგენტოს დირექტორისა და კურატორი დირექტორის მოადგილის (შემდგომში _ კურატორი) (არსებობის შემთხვევაში) წინაშე.
3. დეპარტამენტის უფროსი:
ა) დეპარტამენტის უფლებამოსილების ფარგლებში, ხელმძღვანელობს და წარმართავს დეპარტამენტის საქმიანობას;
ბ) პასუხისმგებელია დეპარტამენტისათვის დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებაზე;
გ) ახორციელებს ზედამხედველობას და კონტროლს დეპარტამენტის საქმიანობაზე;
დ) უზრუნველყოფს დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიერ შრომის შინაგანაწესის დაცვის კონტროლს;
ე) დეპარტამენტის თანამშრომლებს აძლევენ მითითებებსა და დავალებებს;
ვ) კურატორთან შეთანხმებით, სააგენტოს დირექტორს წარუდგენენ წინადადებებს დეპარტამენტის შიდა სტრუქტურის, საკადრო რესურსის, მუშაობის ორგანიზების, თანამშრომელთა წახალისების და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე;
ზ) შუამდგომლობს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის გამოყოფის თაობაზე, რომლებიც საჭიროა დეპარტამენტის წინაშე მდგარი ფუნქციებისა და ამოცანების შესასრულებლად;
თ) ხელმოწერით ადასტურებს ან ვიზას ადებენ დეპარტამენტში მომზადებულ დოკუმენტებს, თუ სააგენტოს შიდა ადმინისტრაციულ ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
4. დეპარტამენტის კომპეტენციის (საქმიანობის) ფარგლებში დეპარტამენტის უფროსის მოთხოვნის, მითითების ან დავალების შესრულება სავალდებულოა სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული (აჭარის ა/რ და აფხაზეთის ფილიალები, რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრი, სოციალური მომსახურების ცენტრი და რაიონული (საქალაქო) განყოფილება) ერთეულების ხელმძღვანელებისათვის. (ცვ. 30.01.2015 წ. N04-30/ო)
5. დეპარტამენტის უფროსს ჰყავს მოადგილე (მოადგილეები), რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი. დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე:(ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)
ა) ხელს უწყობს დეპარტამენტის უფროსს მასზე დაკისრებული მოვალეობების განხორციელებაში;
ბ) კონტროლს უწევს დეპარტამენტის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე, დეპარტამენტის უფროსის მითითებებისა და დავალებების შესრულებას;
გ) დეპარტამენტის მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით, დეპარტამენტის უფროსს წარუდგენს შესაბამის წინადადებებს;
დ) უფლებამოსილების ფარგლებში, დეპარტამენტის თანამშრომლებს აძლევს დავალებებს;
ე) ახორციელებს დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიერ შრომის შინაგანაწესის დაცვის კონტროლს;
ვ) დეპარტამენტის უფროსს წარუდგენეს წინადადებებს დეპარტამენტის თანამშრომელთა წახალისების და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე;
ზ) დეპარტამენტის უფროსს წარუდგენს ინფორმაციას იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის თაობაზე, რომლებიც საჭიროა დეპარტამენტის წინაშე მდგარი ფუნქციებისა და ამოცანების შესასრულებლად;
თ) ხელმოწერით ადასტურებს ან ვიზას ადებს დეპარტამენტში მომზადებულ დოკუმენტებს, თუ სააგენტოს შიდა ადმინისტრაციულ ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული;
ი) ახორციელებს დეპარტამენტის უფროსისა და სააგენტოს ხელმძღვანელთა მიერ მასზე დაკისრებულ სხვა უფლება-მოვალეობებს.
6. დეპარტამენტის უფროსის არყოფნის ან სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში, მის უფლებამოსილებებს ასრულებს დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. იმ შემთხვევაში, თუ დეპარტამენტის უფროსს ჰყავს რამოდენიმე მოადგილე, მისი არყოფნის ან სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში, დირექტორის ან კურატორი დირექტორის მოადგილის გადაწყვეტილებით, დეპარტამენტის უფროსის ერთ-ერთი მოადგილე ასრულებს მის უფლებამოსილებებს.
7. დეპარტამენტი შედგება სააგენტოს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისაგან _ სამმართველოებისაგან. სამმართველოს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.
8. სამმართველოს უფროსი:
ა) ასრულებს დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის დავალებებს;
ბ) წარმართავს სამმართველოს საქმიანობას;
გ) სამმართველოს თანამშრომლებს აძლევს მითითებებს და დავალებებს;
დ) პასუხისმგებელია სამმართველოზე დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებაზე, სამმართველოში დასაქმებული თითოეული მუშაკის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებაზე და შრომის შინაგანაწესის დაცვაზე;
9. დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე და სამმართველოს უფროსი პასუხისმგებელნი არიან უშუალოდ დეპარტამენტის უფროსის წინაშე.
10. დეპარტამენტის თანამშრომლები:
ა) დეპარტამენტის საშტატო რიცხოვნობა განისაზღვრება სააგენტოს საშტატო განრიგით.
ბ) დეპარტამენტის თანამშრომლებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.
გ) დეპარტამენტის თანამშრომლები ასრულებენ ამ დებულებით, მოქმედი კანონმდებლობით და შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესაბამის ფუნქციებს და მათი განხორციელებისას ემორჩილებიან შესაბამისი სამმართველოს უფროსს, დეპარტამენტის უფროსის მოადგილესა და დეპარტამენტის უფროსს.

კარი II ძირითადი ნაწილი


თავი I1. დირექტორის აპარატი (დეპარტამენტი)

(2014 წლის 15 აპრილის N04-102/ო)

მუხლი 41. ამოღებულ იქნეს (2014 წლის 15 აპრილის N04-102/ო)
მუხლი 42. ამოღებულ იქნეს (2014 წლის 15 აპრილის N04-102/ო)

მუხლი 43. ამოღებულ იქნეს (2014 წლის 15 აპრილის N04-102/ო)

 

 

თავი II კონტროლის დეპარტამენტი

(2014 წლის 15 აპრილის N04-102/ო)


მუხლი 5. ამოღებულ იქნეს (2014 წლის 15 აპრილის N04-102/ო)

მუხლი 6. ამოღებულ იქნეს (2014 წლის 15 აპრილის N04-102/ო)

მუხლი 7. ამოღებულ იქნეს (2014 წლის 15 აპრილის N04-102/ო)

მუხლი 8. ამოღებულ იქნეს (2014 წლის 15 აპრილის N04-102/ო)

 

თავი III. იურიდიული დეპარტამენტი

მუხლი 9. დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები
დეპარტამენტის საქმიანობის მიზნები და ამოცანებია:
ა) სააგენტოს საქმიანობის მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობით წარმართვის ხელშეწყობა;
ბ) სააგენტოს კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვა მესამე პირებთან ურთიერთობებსა და სასამართლოში;
გ) სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების სამოქმედო ნორმატიული ბაზით უზრუნველყოფა.

მუხლი 10. დეპარტამენტის სტრუქტურა
დაკისრებული ამოცანებისა და მიზნების სრულყოფილად განხორციელების მიზნით დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:
ა) სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველო;
ბ) სასამართლო საქმეების წარმოების სამმართველო.

მუხლი 11. დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები
1. სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) სააგენტოს საქმიანობის კანონშესაბამისობის ხელშეწყობა;
ბ) სააგენტოს ფუნქციების რეალიზაციისას წამოჭრილი სადავო საკითხების სამართლებრივ გადაწყვეტასთან დაკავშირებით წინადადებების შემუშავება;
გ) სააგენტოს სახელით გასაფორმებელი ხელშეკრულებების პროექტების მომზადებაში მონაწილეობა;
დ) სააგენტოს კანონიერი ინტერესების დაცვის ღონისძიებების შემუშავება და მათ შესახებ წინადადებების სააგენტოს ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;
ე) კომპეტენციის ფარგლებში და დადგენილი წესით, დაინტერესებულ პირთა განცხადებების, წერილების და ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვა და მათზე გადაწყვეტილებების (პასუხების) პროექტების მომზადება;
ვ) კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებაში მონაწილეობა;
ზ) სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებზე დაინტერესებულ პირთათვის კონსულტაციების გაწევა;
თ) სააგენტოს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებისა და მოთხოვნისამებრ, ადმინისტრაციული გარიგებების სამართლებრივი ექსპერტიზა;
ი) საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება, სააგენტოს ადმინისტრაციული აქტების მთლიანად ან ნაწილობრივ ბათილად, ძალადაკარგულად ცნობის ან არარად აღიარების, მათში სათანადო ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე წინადადებებისა და შესაბამისი პროექტების მომზადება ან პროექტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
კ) მოთხოვნისამებრ, სამმართველოს საქმიანობის შესახებ ანგარიშის შედგენა და დეპარტამენტის უფროსისათვის წარდგენა; დეპარტამენტის სამუშაო გეგმის და საერთო დავალებების შესრულებაში მონაწილეობა;
ლ) სისტემის უზრუნველყოფა სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო სიახლეებით;
მ) საჭიროების შემთხვევაში (ხელმძღვანელობის დავალებით ან სტრუქტურული თუ ტერიტორიული ერთეულის მოთხოვნით), სამართლებრივი კუთხით, მეთოდური და სინასტრუქციო ხასიათის წინადადებების შემუშავება და ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა.
ნ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილისა, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.
2. სასამართლო საქმეების წარმოების სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) სააგენტოს სახელითა და დადგენილი წესით, სასამართლო წარმომადგენლობა;
ბ) სასამართლოებში სააგენტოს კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვა;
გ) სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებული სადავო საკითხების სასამართლო წესით გადასაჭრელად, საქმის მასალების შესწავლა და სასამართლო წარმოებისათვის მომზადება;
დ) სააგენტოს სახელით სასარჩელო განცხადებების, შესაგებლების, სააპელაციო და საკასაციო საჩივრების მომზადება, საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა საპროცესო მოქმედების შესრულება;
ე) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის სასამართლო წარმომადგენლობისას შესაბამისი კონსულტაციების გაწევა;
ვ) სასამართლო დავების ანალიზი, განზოგადება და მათი შემცირების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების (მისაღები ზომების) თაობაზე დეპარტამენტის უფროსისათვის წინადადებების წარდგენა;
ზ) სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულებთან ურთიერთობა სასამართლო წარმოებისათვის სავალდებულო ინფორმაციის მისაღებად;
თ) კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტოში შემოსული კორესპოდენციის (წერილები და განცხადებები) განხილვა, პასუხებისა და დასკვნების პროექტების მომზადება;
ი) სასამართლო დავებზე, წარმოების მიმდინარეობასა და შედეგებზე დეპარტამენტის უფროსისათვის პერიოდული ანგარიშების წარდგენა;
კ) დეპარტამენტის ყოველწლიური სამუშაო გეგმისა და ანგარიშების შედგენაში მონაწილეობა;
ლ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილისა, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.

მუხლი 12. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები
1. დეპარტამენტი უფლებამოსილია:
ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს ნებისმიერი სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;
ბ) სააგენტოს ხელმძღვანელობას განსახილველად წარუდგინოს დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხების გადაჭრის წინადადებები;
გ) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

თავი IV ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

(2014 წლის 22 აპრილის N04-106/ო)

მუხლი 13. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმიანობის მიზნები და ამოცანებია:
ა) სააგენტოში დოკუმენტბრუნვის მოწესრიგება, თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით დოკუმენტური ინფორმაციის დასამუშავებლად საჭირო პირობების შექმნა და მათი დანერგვის ხელშეწყობა;
ბ) სააგენტოში საქმისწარმოების სამუშაოების ორგანიზება, ხელმძღვანელობა, კოორდინაცია და ზედამხედველობა;
გ) ამოღებულია
დ) სააგენტოში საკადრო საკითხების ორგანიზება;
ე) სააგენტოს სისტემაში, კადრების მართვის სტრატეგიისა და ერთიანი საკადრო პოლიტიკის შემუშავება, ადამიანური რესურსების განვითარების პროცესის განხორციელების ხელშეწყობა;
ვ) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებითა და სათანადო ნორმატიული, ინსტიტუციური და ორგანიზაციული საფუძვლებისა და მექანიზმების შექმნა-განვითარების შედეგად, კადრების მართვის ძირითადი ადმინისტრაციული პროცედურების სრულყოფილი განხორციელება;
ზ) ამოღებულია:
თ) სააგენტოში შექმნილი საარქივო დოკუმენტების დროული მიღების, მათი აღრიცხვის, მოწესრიგების, დაცვის უზრუნველყოფის, გამოყენებისა და კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით შენახვის ორგანიზება;
ი) სააგენტოს კომპეტენციის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებების (გარდა სამეურნეო-ტექნიკური ხასიათის ხელშეკრულებებისა) შესრულების კონტროლი და ცალკეულ სამსახურებრივ საკითხებზე შესაბამისი წინადადებების მომზადება;
კ) სააგენტოს საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა.

მუხლი 14.ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სტრუქტურა
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:
ა) ადამიანური რესურსების სამმართველო;
ბ) საქმისწარმოების სამმართველო;
გ) არქივი (სამმართველო);
დ) ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველო.

მუხლი 15. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები

1. საქმისწარმოების სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) სააგენტოში შემოსული და გასული კორესპონდენციის დამუშავება, რეგისტრაცია და აღრიხვა;
ბ) რეგისტრირებული კორესპონდენციის განაწილება სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილეების და/ან შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის, მოვალეობათა და/ან ფუნქციათა განაწილების მიხედვით;
გ) საჭიროების შემთხვევაში კორესპონდენციის გამრავლება და რეზოლუციების შესაბამისად ადრესატებისათვის გადაცემა;
დ) სააგენტოს საქმეთა ნომენკლატურის შემუშავება დადგენილი წესით, საქმეთა შენახვის და ჩამოწერის ორგანიზება;
ე) სააგენტოდან გასაგზავნი კორესპონდენციის დამუშავება და ადრესატთან დროული გაგზავნის უზრუნველყოფა;
ვ) სააგენტოს ტერიტორიული და სტრუქტურული ერთეულების საქმისწარმოების ორგანიზაციის მეთოდური დახმარების გაწევა და რეკომენდაციების შემუშავება;
ზ) კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტოდან გასაცემი იმ დოკუმენტების ასლების დამოწმება ხელმოწერითა და ბეჭდით, რომლებიც მომზადებულია სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში;
თ) კომპეტენციის ფარგლებში, სამმართველოში შემოსული კორესპოდენციის (წერილები და განცხადებები) განხილვა, პასუხებისა და დასკვნების პროექტების მომზადება;
თ¹) მივლინების მოწმობის ხელმოწერითა და ბეჭდით დამოწმება;
ი) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილისა, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.
2. ადამიანური რესურსების სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) სააგენტოში ადამიანური (საკადრო) რესურსების მართვის თანამედროვე სისტემების დანერგვა და განხორციელება;
ბ) სააგენტოს თანამშრომელთა პროფესიულ გადამზადებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებასთან დაკავშირებული წინადადებების შემუშავება და მასთან დაკავშირებით საჭირო ორგანიზაციული უზრუნველყოფა;
გ) სააგენტოს სტრუქტურულ-ორგანიზაციული მოწყობისა და ადამიანური რესურსების მართვის ოპტიმიზაციისათვის რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება;
დ) საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით სააგენტოს დირექტორის ბრძანების პროექტების მომზადება;
ე) სააგენტოს დირექტორის მიერ ხელმოწერილი ბრძანებების აღრიცხვისა და შენახვის უზრუნველყოფა;
ვ) სააგენტოს თანამშრომლებთან გასაფორმებელი შრომითი ხელშეკრულებების მომზადება და სააგენტოს დირექტორისათვის წარდგენა;
ზ) სააგენტოს თანამშრომელთა პირადი საქმეების ფორმირება და შესაბამისი დოკუმენტაციის აღრიცხვა-წარმოება;
თ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით სააგენტოს თანამშრომელთა სამსახურებრივი მოწმობების გაცემა და აღრიცხვა;
ი) სააგენტოს თანამშრომელთა სამსახურში მიღების, მათი უფლებებისა და გარანტიების დაცვის, მათზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულების, მოტივაციის, სამსახურებრივი დაწინაურებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის, ატესტაციის, მომზადებისა და გადამზადების საკითხებზე არსებული მდგომარეობის ანალიზის საფუძველზე სათანადო რეკომენდაციების შემუშავება და სააგენტოს ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;
კ) სააგენტოს დირექტორის ბრძანებების, ინსტრუქციების, მეთოდური მითითებებისა და რეკომენდაციების პროექტების შემუშავება ან მათ მომზადებაში მონაწილეობის მიღება, რომლებიც დაკავშირებულია სააგენტოსა და თანამშრომელთა შორის სამსახურებრივი ურთიერთობის საკითხებსა და მოსამსახურეთა მიერ სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულებაზე და უზრუნველყოფს მათ დანერგვას;
ლ) სააგენტოდან გასაცემი საკადრო საკითხებთან დაკავშირებული იმ დოკუმენტების ასლების დამოწმება ხელმოწერითა და ბეჭდით, რომლებიც მომზადებულია სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში;
მ) კომპეტენციის ფარგლებში, სამმართველოში შემოსული კორესპოდენციის (წერილები და განცხადებები) განხილვა, პასუხებისა და დასკვნების პროექტების მომზადება;
ნ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილისა, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.
3. არქივის (სამმართველო) ფუნქციებია:
ა) სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულებიდან დოკუმენტების მიღება საქმეთა ნომენკლატურის შესაბამისად მოწესრიგებული სახით;
ბ) არქივში მიღებული დოკუმენტების აღრიცხვა და მათი დაცვა;
გ) სააგენტოს არქივის დოკუმენტების საცნობარო აპარატის შექმნა და სისტემატურად გაუმჯობესება;
დ) დოკუმენტების შემფასებელი ექსპერტიზის განხორციელება და დოკუმენტების შესანახად საორგანიზაციო-მეთოდური ღონისძიებების გატარება;
ე) სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულებში საქმეთა ფორმირებისა და გაფორმების სისწორის შემოწმება;
ვ) კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულებისათვის დოკუმენტებზე მუშაობისას მეთოდური და პრაქტიკული დახმარების გაწევა;
ზ) კომპეტენციის ფარგლებში, სამმართველოში შემოსული კორესპოდენციის (წერილები და განცხადებები) განხილვა, პასუხებისა და დასკვნების პროექტების მომზადება;
თ) დოკუმენტების მიღება-გაცემა, აღრიცხვა, შერჩევა და გამოყენება, აგრეთვე, სახელმწიფო შესანახად მომზადება და მათი დაცვის უზრუნველყოფა;
ი) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილისა, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.
4. ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) სააგენტოს საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა;
ბ) სააგენტოს საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, ორგანიზაციულ საკითხებზე მეთოდური დოკუმენტების/რეკომენდაციების შემუშავება და მათი რეალიზაციის ინიცირება;
გ) დაინტერესებული პირებიდან, აგრეთვე საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან სახელმწიფო გასაცემლების ადმინისტრირების საკითხებთან დაკავშირებით შემოსულ საინფორმაციო მოთხოვნებზე რეაგირების უზრუნველყოფა, წერილების მომზადება და თარგმნა (ცვ. 13.10.2015 წ. N04-331/ო)
დ) დაინტერესებულ პირთა წერილობითი მომართვების შესაბამისად, ცნობების მომზადება სახელმწიფო გასაცემლების მიღება/არმიღების და „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრაციის/რეგისტრაციის არარსებობის შესახებ; (ცვ. 13.10.2015 წ. N04-331/ო);
ე) ამოღებულია (ცვ. 13.10.2015 წ. N04-331/ო);
ვ) დაინტერესებული პირებისათვის სააგენტოში დაცული შესაბამისი ინფორმაციის/მონაცემებისხელმისაწვდომობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა, მოქმედი წესების შესაბამისად ; (ცვ. 13.10.2015 წ. N04-331/ო);
ზ) სააგენტოს ხელმძღვანელი პირების თათბირების (სხდომების) მომზადების, ჩატარების, განსახილველი საკითხების დაგეგმვისა და დღის წესრიგების ფორმირების ორგანიზება, თათბირებზე (სხდომებზე) დამსწრეთა შესაბამისი მასალებით უზრუნველყოფა და მათი მიმდინარეობის ამსახველი დოკუმენტაციის (ოქმები) წარმოება;
თ) სააგენტოში წარმოებული დოკუმენტაციის კორექტირება/რედაქტირება და სააგენტოს ბეჭდური საინფორმაციო პროდუქტის მომზადება/რედაქტირება;
„თ¹) სააგენტოს ელექტრონული ფოსტის (info@ssa.gov.ge) მართვა, რომელიც მოიცავს ელექტრონული ფოსტით შემოსული წერილებისა და განცხადებების მიღებას, ფორმატის გადასინჯვას და ოპერატიულად გადაცემას ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმისწარმოების სამმართველოსთვის - დადგენილი წესით სარეგისტრაციოდ, ასევე სააგენტოში მომზადებული წერილების ადრესატებზე ელექტრონული ფოსტით გადაგზავნის უზრუნველყოფას, სათანადო პროცედურების დაცვით; (ცვ. 13.10.2015 წ. N04-331/ო) ;"
ი) დაქვემდებარებულ საკითხებზე სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებისსაკონსულტაციომეთოდური დახმარება, კოორდინაცია და/ან ორგანიზაციული უზრუნველყოფა,მმართველობითიდოკუმენტების შესაბამისი მომზადება-გაფორმების ფორმალიზაციის კუთხით; (ცვ. 13.10.2015 წ. N04-331/ო);
კ) დაქვემდებარებულ საკითხებზე სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების საკონსულტაციო-მეთოდური დახმარება და კოორდინაცია, მმართველობითი დოკუმენტების შესაბამისი მომზადება-გაფორმების ფორმალიზაციის კუთხით;
ლ) ამოღებულია (ცვ. 13.10.2015 წ. N04-331/ო) ;
მ) სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში მოქალაქეთა მისაღებების კოორდინაცია და კონტროლი;
ნ) სააგენტოს საქმიანობის შესახებ შესაბამისი კრებსითი ანგარიშების/ინფორმაციის მომზადება ან/და მათ მომზადებაში მონაწილეობა; (ცვ. 13.10.2015 წ. N04-331/ო)

ო) სააგენტოს საქმიანობის შესახებ შესაბამისი კრებსითი ანგარიშების მომზადება/მონაწილეობა;
პ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.

მუხლი 16.ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფლებამოსილებები
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფლებამოსილია:
ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;
ბ) სააგენტოს დირექტორის ან კურატორს წარუდგინოს ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;
გ) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ ადმინისტრაციისათვის (დეპარტამენტი) მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

 

თავი V. ამოღებულია (ცვ. 13.10.2015 წ. N04-331/ო)

მუხლი 17. დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები
საინფორმაციო ბანკის მართვისა და სტატისტიკური ანალიზის დეპარტამენტის საქმიანობის მიზნები და ამოცანებია:
ა) სააგენტოში დაცული მონაცემთა ბაზების მომზადება სტატისტიკური დამუშავებისათვის;
ბ) სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებული მონაცემთა ბაზების რეგულარული დამუშავება, სტატისტიკური ინფორმაციის მომზადება და მისი ანალიზი;
გ) დეპარტამენტის კომპეტენციას მიკუთვნებულ წერილებსა და განცხადებებზე პასუხებისა და დასკვნების მომზადება;
დ) საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოს შიდა სამართლებრივი აქტებისა და/ან ხელმძღვანელობის დავალების საფუძველზე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ცვლილებების შეტანა;
ე) სააგენტოში დაცული მონაცემთა ბაზების თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით ღონისძიებათა განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება;
ვ) სააგენტოში დაცული მონაცემთა ბაზების სრულყოფისათვის წინადადებების შემუშავება;
ზ) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მონაცემთა ბაზებში დაცული საჯარო ინფორმაციის დაინტერესებული პირებისათვის მიწოდების ორგანიზება.

მუხლი 18. დეპარტამენტის სტრუქტურა
საინფორმაციო ბანკის მართვისა და სტატისტიკური ანალიზის დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:
ა) საინფორმაციო ბანკის სამმართველო;
ბ) სტატისტიკური ანალიზისა და პროგნოზირების სამმართველო (ცვ. 19.12.2013 წ N04-487/ო).

მუხლი 19. დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები
1. საინფორმაციო ბანკის სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოს შიდა სამართლებრივი აქტებისა და/ან ხელმძღვანელობის დავალების საფუძველზე სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ცვლილებების შეტანის უზრუნველყოფა;
ბ) სააგენტოში დაცული მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირების გაუმჯობესების შესახებ წინადადებების მომზადება და დეპარტამენტის ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;
გ) სააგენტოში დაცული მონაცემთა ბაზების რეგულარული დამუშავება და პირველადი სიხშირული მონაცემების გენერირება;
დ) სამმართველოს მიერ გაწეული სამუშაოს შესახებ პერიოდული ანგარიშების მომზადება და დეპარტამენტის უფროსისათვის და მოადგილისთვის წარდგენა, დეპარტამენტის საერთო სამუშაო გეგმის, ანგარიშების შედგენასა და საერთო დავალებების შესრულებაში მონაწილეობა;
ე) სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და პასუხ(ებ)ის მომზადება;
ვ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.
2. სტატისტიკური ანალიზისა და პროგნოზირების სამმართველოს ფუნქციებია (ცვ. 19.12.2013 წ N04-487/ო):
ა) სააგენტოს მონაცემთა ბაზებში დაცული ინფორმაციის რეგულარული სტატისტიკური დამუშავება და ამ ინფორმაციის შემდგომი გამოყენება სააგენტოს კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით;
ბ) დადგენილ ვადებში, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რეგულარული სტატისტიკური ინფორმაციის წარდგენა;
გ) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მონაცემთა ბაზებში დაცული საჯარო ინფორმაციის მომზადება;
დ) კომპეტენციის ფარგლებში დაინტერესებულ პირთა განცხადებებისა და წერილების განხილვა და მათზე პასუხების პროექტების მომზადება;
ე) სამმართველოს მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ პერიოდული ანგარიშების მომზადება და დეპარტამენტის უფროსისათვის წარდგენა, დეპარტამენტის საერთო სამუშაო გეგმის, ანგარიშების შედგენასა და საერთო დავალებების შესრულებაში მონაწილეობა;
ვ) სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და პასუხ(ებ)ის მომზადება;
ზ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.

მუხლი 20. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები
საინფორმაციო ბანკის მართვისა და სტატისტიკური ანალიზის დეპარტამენტი უფლებამოსილია:
ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;
ბ) უშუალოდ ან დირექტორის კურატორი მოადგილის თანხმობით, სააგენტოს დირექციაში განსახილველად წარადგინოს დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;
გ) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

თავი VI. ეკონომიკური დეპარტამენტი
(ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)

მუხლი 21. დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)
1. ეკონომიკური დეპარტამენტის საქმიანობის ძირითადი მიზნები და ამოცანებია:
ა) ეკონომიკური და ფინანსრუი საქმიანობის ეფექტურად წარმართვა;
ბ) სააგენტოს ფინანსური და მატერიალური აქტივებისა და პასივების აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოება და კონტროლი.
გ) აღრიცხვა-ანგარიშგების ფორმებისა და დოკუმენტების მომზადება კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
დ) სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის კოორდინაცია და ორგანიზება.
2. მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე, დაპარტამენტის ფუნქციებია:
ა) სააგენტოს შემოსავლებისა და ხარჯების საგეგმო პარამეტრების შემუშავება;
ბ) სააგენტოს ბიუჯეტის პროექტის შედგენა და შესაბამის უწყებებში წარდგენა, საბიუჯეტო და არასაბიუჯეტო შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა-ანგარიშგება, განხილვა და დამუშავება;
გ) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესების დაცვით, სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების ორგანიზაციულ-ტექნიკური და სამართლებრივი უზრუნველყოფა;
დ) დამტკიცებული საბიუჯეტო ასიგნებათა ანგარიშსწორების წარმოება და მიზნობრივად ხარჯვის ოპერატიული კონტროლი;
ე) ფულადი სახსრების მოძრაობის კონტროლი;
ვ) სააგენტოს შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობისა და საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, შესაბამისი ინფორმაციის მომზადება ვებ-გვერდზე განსათავსებლად;
ზ) სააგენტოს მუშაობის პროცესში სხვადასხვა საფინანსო-ეკონომიკური საკითხების გადაწყვეტისათვის წინადადებების მომზადება;
თ) ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების მიხედვით დაწესებულებისათვის გასაფორმებელ ხელშეკრულებების ლიმიტების განსაზღვრა; (2014 წლის 15 აპრილის N04-102/ო)
ი) ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების პროვაიდერი დაწესებულებების მიერ შესრულებული სამუშაოს საფუძველზე ვალდებულების დოკუმენტების შექმნისა და აღრიცხვის კოორდინაცია; (2014 წლის 15 აპრილის N04-102/ო)

მუხლი 22. დეპარტამენტის სტრუქტურა (2014 წლის 15 აპრილის N04-102/ო)
1. დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:

ა) ფინანსური რესურსების მართვის და ბუღალტრული აღრიცხვის სამმართველო;
ბ) სახელმწიფო პროგრამების ფინანსური ადმინისტრირების სამმართველო;
გ) სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველო.

 


მუხლი 23. დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)

მუხლი 23. დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები (2014 წლის 15 აპრილის N04-102/ო)
1. ფინანსური რესურსების მართვისა და ბუღალტრული აღრიცხვის სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) ბუღალტრული აღრიცხვის ორგანიზება;
ბ) ცენტრალურ აპარატსა და ტერიტორიულ ერთეულებში ხარჯთანუსხების შესრულების კონტროლი;
გ) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, საბუღალტრო აღრიცხვის სწორი ორგანიზების უზრუნველყოფა;
დ) სააგენტოს სტრუქტურულ და შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულებში დასაქმებულთა ხელფასების დარიცხვა;
ე) ფულადი სახსრების მოძრაობის და სამსახურებრივი მივლინებების ხარჯების აღრიცხვა, ანგარიშსწორებათა ოპერატიულად ორგანიზება და ანგარიშვალდებული პირების მიხედვით ანგარიშსწორება;
ვ) პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტებისა და საგადახდო მოთხოვნების დროულად და ხარისხიანად შედგენის კონტროლი;
ზ) მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის შედეგების შესწავლა და დოკუმენტური ასახვა;
თ) ბუღალტრული დოკუმენტებისა და სხვა საბუთების დადგენილი წესით შენახვა და არქივში ჩაბარება;
ი) ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების საკითხებთან დაკავშირებით, ტერიტორიული ერთეულებისათვის მეთოდური დახმარების გაწევა და სამმართველოს კომპეტენციის ფარგლებში, მათი საქმიანობის ზედამხედველობა/კონტროლი;
კ) სააგენტოს ხარჯების საგეგმო პარამეტრების შემუშავება;
ლ) შესაბამისი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით სააგენტოსათვის გამოყოფილი ხარჯების პარამეტრებიდან გამომდინარე, სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების ხარჯთა ნუსხის განსაზღვრა;
მ) ხარჯების გეგმის ცვლილებების პროექტების მომზადება;
ნ) სააგენტოს ცენტრალური აპარატისა და ტერიტორიული ერთეულების ხარჯთა ნუსხის შესრულების ანალიზი;
ო) სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი პროექტების მომზადებაში მონაწილეობა;
პ) სააგენტოს (თვის, კვარტლის, წლის) საფინანსო-ეკონომიკური ანგარიშის მომზადებაში მონაწილეობა;
ჟ) სააგენტოს მიერ მისთვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან გასაწევი ხარჯების შესრულების მიმდინარეობის ანალიზი;
რ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ცალკეული დავალებების შესრულება.

2. სახელმწიფო პროგრამების ფინანსური ადმინისტრირების სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების პროვაიდერი დაწესებულებების მიერ შესრულებული სამუშაოს საფუძველზე, ვალდებულების დოკუმენტების შექმნისა და აღრიცხვის კოორდინაცია;
ბ) სახაზინო სამსახურში ვალდებულებების დარეგისტრირება და დადასტურება:
გ) სახელმწიფო პროგრამებით გადარიცხული თანხების აღრიცხვის წარმოება, ბიუჯეტით გათვალისწინებული გასაწევი ხარჯების შესრულების მიმდინარეობის ანალიზი და ანგარიშგების მომზადება;
დ) ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების კვარტალური განწერის პროექტის მომზადება, საჭიროების შემთხვევაში, გეგმებში შესატანი ცვლილებების პროექტების მომზადება;
ე) ჯანდაცვის პროგრამების ფინანსური მართვის მოდულში ინფორმაციის შეტანა;
ვ) მოქმედ კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებებიდან გამომდინარე, შესაბამისი პარამეტრების პროგნოზირებაში მონაწილეობის მიღება;
ზ) დაწესებულებებისათვის გასაგზავნი კორესპონდენციის მომზადება;
თ) სააგენტოს უფლებამოსილების ფარგლებში განსახორციელებელი გადარიცხვებისათვის აუცილებელი პირველადი დოკუმენტაციის საფუძველზე, სახაზინო ვალდებულებებისა და საგადახდო დოკუმენტების ოპერატიულად მომზადება;
ი) ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების მიხედვით, შესაბამის დაწესებულებასთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ღირებულების ოდენობის განსაზღვრა;
კ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ცალკეული დავალებების შესრულება.


3. სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებით საქონლის, მომსახურების ან/და სამუშაოების შესყიდვების ორგანიზება;
ბ) სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა, წლიური შესყიდვების გეგმის შედგენა-შეჯერება და კორექტირება;
გ) წლის მანძილზე სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების განხორციელება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
დ) სახელმწიფო შესყიდვების უზრუნველსაყოფად, სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებების განსაზღვრა (გამარტივებული შესყიდვა, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი, ელექტრონული ტენდერი და კონსოლიდირებული ტენდერი) და ყველა საჭირო ღონისძიების გატარება;
ე) წლიური ან/და კორექტირებული შესყიდვების გეგმის დროული ატვირთვა შესაბამის სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში;
ვ) წლის მანძილზე სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების განხორციელება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
ზ) სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებულ ხელშეკრულებათა პროექტების მომზადება და სააგენტოს შესაბამისი უფლებამოსილი პირისათვის ხელმოსაწერად წარდგენა;
თ) სააგენტოსა და მიმწოდებლებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებების რეგისტრაცია და სისტემაში ატვირთვა;
ი) ხელშეკრულებების მიმდინარეობის კონტროლი;
კ) ხელშეკრულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის მიღება, მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმება და სისტემაში ატვირთვა;
ლ) სააგენტოს დებულებით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს ხელმძღვანელთა ცალკეული დავალებების შესრულება

მუხლი 24. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)

ეკონომიკური დეპარტამენტი უფლებამოსილია:
ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;
ბ) უშუალოდ ან დირექტორის კურატორი მოადგილის თანხმობით, სააგენტოს დირექციაში განსახილველად წარადგინოს დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;
გ) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

თავი VII. სახელმწიფო გასაცემლების დეპარტამენტი

მუხლი 25. დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები (ცვ. 03.06.2013 წ. N04-274/ო)


საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახელმწიფო გასაცემლების დეპარტამენტის საქმიანობის მიზნები და ამოცანებია:
ა) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მეშვეობით, სახელმწიფო გასაცემლების (სახელმწიფო პენსია, სახელმწიფო კომპენსაცია, სოციალური პაკეტით განსაზღვრული გასაცემლები, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურება (დახმარება), რეინტეგრაციის შემწეობა; შვილობილად აყვანის (მინდობით აღზრდის) ანაზღაურება, სრულწლოვანზე ოჯახური მზრუნველობის ანაზღაურების, „შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების" მიზნით დასაფინანსებელი დახმარება) დანიშვნა-ცვლილებისა და დარიცხვის სამუშაოთა დოკუმენტური და ელექტრონული საქმისწარმოების ორგანიზება და მართვა; (2014 წლის 22 აპრილი N04-106/ო)
ბ) კომპეტენციის ფარგლებში, „სოციალური ინფორმაციების მართვის სისტემის" დანერგვისათვის საჭირო სამუშაოების კოორდინაცია და მისი შემდგომი ადმინისტრირება;
გ) კომპეტენციის ფარგლებში, სახელმწიფო გასაცემლების სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტების საფუძველზე, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მუშაობის ერთიანი პრაქტიკის დამკვიდრება;
დ) მოქალაქეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებების გაუმჯობესების მიზნით, სააგენტოს ადმინისტრირების სფეროს მიკუთვნებულ სახელმწიფო გასაცემლების მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებში შესატანი ცვლილებებისა და დამატებების პროექტების მომზადებაში, საჭიროების შემთხვევაში, მონაწილეობის მიღება;
ე) ცენტრალიზებული წესით სახელმწიფო გასაცემლების ავტომატიზებულ აღრიცხვასთან დაკავშირებით, ღონისძიებათა დაგეგმვა, პროექტირება, მეთოდური უზრუნველყოფა და მართვა;
ვ) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, სახელმწიფო გასაცემლების მიმღებ ბენეფიციართა მონაცემების ერთიანი ბაზის შექმნა/განახლება და მისი დამუშავება, გასაცემლების მიმღებთა რიცხოვნობის და/ან მათზე რიცხული თანხების შესახებ საჭირო ინფორმაციის მოსამზადებლად;
ზ) კომპეტენციის ფარგლებში, ბენეფიციარებისათვის არასწორად ჩარიცხული თანხების საბიუჯეტო ანგარიშზე აღდგენის პროცესში მონაწილეობის მიღება;
თ) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის დაკისრებული მოვალეობების შესრულებისას, პრაქტიკული და მეთოდური დახმარების გაწევა.

მუხლი 26. დეპარტამენტის სტრუქტურა (ცვ. 03.06.2013 წ. N04-274/ო)
სახელმწიფო გასაცემლების დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:
ა) საპენსიო უზრუნველყოფის სამმართველო;
ბ) საინფორმაციო სისტემების ადმინისტრირების სამმართველო;

გ) საინფორმაციო  სისტემების ტესტირების, დანერგვის და კონსულტაციების სამმართველო.

მუხლი 27. დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები (ცვ. 03.06.2013 წ. N04-274/ო)

1. საპენსიო უზრუნველყოფის სამმართველო, კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს:
ა) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მეშვეობით, სახელმწიფო გასაცემლების (სახელმწიფო პენსია, სახელმწიფო კომპენსაცია, სოციალური პაკეტით განსაზღვრული გასაცემლები, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურება (დახმარება), რეინტეგრაციის შემწეობა, შვილობილად აყვანის (მინდობით აღზრდის) ანაზღაურება, სრულწლოვანზე ოჯახური მზრუნველობის ანაზღაურების, „შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების" მიზნით დასაფინანსებელი დახმარება) დანიშვნა-ცვლილებისა და/ან დარიცხვის სამუშაოთა დოკუმენტური და ელექტრონული საქმისწარმოების ორგანიზებას და მართვას; (2014 წლის 22 აპრილი N04-106/ო)

ბ) მოსახლეობის სახელმწიფო გასაცემლებით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ტექნიკური პროცესის (დანიშვნა-ცვლილება-დარიცხვა) თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად, წინადადებების მომზადებას;
გ) სახელმწიფო გასაცემლების მარეგულირებელ საკანონმდებლო/ნორმატიულ აქტებში შეტანილი ცვლილებების შესაბამისი ბიზნეს -პროცესების აღწერას;
დ) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის საკონსულტაციო, პრაქტიკული და მეთოდური დახმარების გაწევას;
ე) სახელმწიფო გასაცემლების დასაფინანსებლად, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებიდან ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემების (ბაზა, განაცხადი) მიღება/დამუშავებას;
ვ) სახელმწიფო გასაცემლების დასაფინანსებლად, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებიდან ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემების (ბაზა, განაცხადი) საფუძველზე გადასარიცხი თანხების ნაერთი რეესტრების სააგენტოს ხელმძღვანელობისათვის წარდგენას;
ზ) სახელმწიფო გასაცემლების მიმღებთა პირად ანგარიშებზე თანხის განსათავსებლად მომსახურე საბანკო დაწესებულებაში გასაგზავნი საჭირო მონაცემების (ელექტრონული ბაზების) სააგენტოს ხელმძღვანელობისათვის წარდგენას;
თ) უკანდაბრუნებული და დასაბრუნებელი თანხების შესახებ ტერიტორიულ ერთეულებსა და მომსახურე საბანკო დაწესებულებას შორის ინფორმაციის მიმოცვლის უზრუნველყოფას;
ი) წერილებისა და მოქალაქეთა განცხადებების განხილვასა და პასუხების პროექტ(ებ)ის მომზადებას;
კ) გამონაკლის შემთხვევებში, მოქალაქეთა მიღებას და მათთვის კონსულტაციის გაწევას;
ლ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, კურატორი დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულებას.

2. საინფორმაციო სისტემების ადმინისტრირების სამმართველო, კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს:

ა) სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციის, სოციალური პაკეტით განსაზღვრული გასაცემლების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურების (დახმარება), რეინტეგრაციის შემწეობის, შვილობილად აყვანის (მინდობით აღზრდის) ანაზღაურების, სრულწლოვანზე ოჯახური მზრუნველობის ანაზღაურების, „შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების" საინფორმაციო სისტემების ადმინისტრირებას; (2014 წლის 22 აპრილი N04-106/ო)
ბ) სახელმწიფო გასაცემლების მარეგულირებელ საკანონმდებლო/ნორმატიულ აქტებში შეტანილი ცვლილებების ასახვას პროგრამულ უზრუნველყოფებში;
გ) სისტემების მუშაობის ანალიტიკას;
დ) ვალიდაციების წესების ზედამხედველობასა და ცვლილებების მომზადებას;
ე) ბიზნეს -პროცესების ენჯინის (,,XML") მართვის ბლოკში ცვლილებებს;
ვ) სისტემების კონფიგურაციის მართვას და მომხმარებელთა წვდომის დონეების განსაზღვრას;
ზ) საინფორმაციო ბაზების მომზადებას შიდა და გარე მომხმარებლებისათვის;
თ) შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაციის სახელმწიფო გასაცემლის მიმღებთა ერთიან ბაზასთან შედარებას და შემდგომი რეაგირების მიზნით, ინფორმაციის სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის გადაცემას;
ი) სახელმწიფო გასაცემლების დასაფინანსებლად, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებიდან ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემების (ბაზა, განაცხადი) მიღება/დამუშავებას;
კ) ტერიტორიული ერთეულების მიერ წარმოდგენილი მონაცემების (ელექტრონულ ფორმატში) საფუძველზე, ერთიანი ცენტრალური ბაზის ყოველთვიურ განახლებას;
ლ) მონაცემთა ერთიან ბაზაში, იდენტური მონაცემების მქონე პირთა გამოვლენასა და შემდგომი რეაგირების მიზნით, ინფორმაციის სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის გადაცემას;
მ) საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის საკონსულტაციო, პრაქტიკული და მეთოდური დახმარების გაწევას;
ნ) კომპეტენციის ფარგლებში, წერილებისა და მოქალაქეთა განცხადებების განხილვას და პასუხების პროექტ(ებ)ის მომზადებას;
ო) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის კურატორი მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულებას.

3. საინფორმაციო სისტემების ტესტირების, დანერგვის და კონსულტაციების სამმართველო, კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს:
ა) სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციის, სოციალური პაკეტით განსაზღვრული გასაცემლების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურების (დახმარება), რეინტეგრაციის შემწეობის, შვილობილად აყვანის (მინდობით აღზრდის) ანაზღაურების, სრულწლოვანზე ოჯახური მზრუნველობის ანაზღაურების, „შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების" საინფორმაციო სისტემებში: (2014 წლის 22 აპრილი N04-106/ო)
ა.ა) შეტანილი ცვლილებების ტესტირებას;
ა.ბ) ცვლილებების დანერგვას;
ბ) მომხმარებლის მოთხოვნათა სერვისების უზრუნველყოფას, მონაცემთა ბაზებიდან ბიზნეს -პროცესებისათვის საჭირო ინფორმაციების ამოღებას და Exel, PDF ფორმატში ექსპორტირებას;
გ) სისტემასთან მუშაობის საკონსულტაციო სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფას;
დ) სწავლებების ჩატარებას სისტემის მომხმარებლებისათვის;
ე) სახელმწიფო გასაცემლების ბაზით სარგებლობის მეთოდოლოგიურ უზრუნველყოფას;
ვ) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის საკონსულტაციო, პრაქტიკული და მეთოდური დახმარების გაწევას;
ზ) სახელმწიფო გასაცემლების დასაფინანსებლად, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებიდან ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემების (ბაზა, განაცხადი) მიღება/დამუშავებას;
თ) კომპეტენციის ფარგლებში, წერილებისა და მოქალაქეთა განცხადებების განხილვასა და პასუხების პროექტ(ებ)ის მომზადებას;
ი) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, კურატორი დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულებას.მუხლი 28. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები (ცვ. 03.06.2013 წ. N04-274/ო)
სახელმწიფო გასაცემლების დეპარტამენტი უფლებამოსილია:
ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია და საჭირო დოკუმენტები;
ბ) უშუალოდ, კურატორის თანხმობით, სააგენტოს დირექციაში განსახილველად წარადგინოს დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;
გ) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.


თავი VIII. მეურვეობა-მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტი

მუხლი 29. დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები
მეურვეობა მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის საქმიანობის მიზნები და ამოცანებია:
ა) სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამ(ებ)ის რეალიზაცია, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობი მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში;
ბ) კომპეტენციის ფარგლებში, სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამ(ებ)ის უფლებრივი საკითხების კუთხით სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების საქმიანობის კოორდინაცია;
გ) მეურვეობისა და მზრუნველობის ცენტრალური ორგანოს ფუნქციების განხორციელება.

დ) კომპეტენციის ფარგლებში ბავშვზე და/ან ოჯახებში მომხდარი ძალადოების შემთხვევებზე რეაგირება. (ცვ. 13.10.2015 წ. N04-331/ო)

მუხლი 30. დეპარტამენტის სტრუქტურა
დაკისრებული ამოცანებისა და მიზნების სრულყოფილად განხორციელების მიზნით მეურვეობა მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:
ა) სოციალური პროგრამების სამმართველო;
ბ) მეურვეობისა და მზრუნველობის სამმართველო.

გ) ბავშვთა და ოჯახში ძალადობის ადმინისტრირების სამმართველო (ცვ. 13.10.2015 წ. N04-331/ო)

მუხლი 31. დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები
1. სოციალური პროგრამების სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობი მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესაბამისი სოციალური პროგრამ(ებ)ის ადმინისტრირება და კოორდინაცია სააგენტოს სხვა სრუქტურულ და ტერიტორიულ ერთეულებთან ერთად;
ბ) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის კონსულტაციების და მეთოდური ხელძღვანელობის გაწევა, კომპეტენციის ფარგლებში მეთოდური სახელმძღვანელოებისა და ინსტრუქციების შემუშავება ან მათ შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;
გ) შესაბამის სახელმწიფო პროგრამასთან დაკავშირებით განსახორციელებელ შესყიდვების პროცედურებში მონაწილეობის მიღება, უფლებამოსილების ფარგლებში;
დ) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიმღებ ბენეფიციართა რეესტრის წარმოება, სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და ანგარიშების მომზადება;
ე) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მომსახურების მომწოდებელ რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა და მათ მიერ მომსახურებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის აღრიცხვა და ამ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
ვ) ტერიტორიული ერთეულების მიერ სააგენტოს ხელმძღვანელობის დავალებების ოპერატიული შესრულების ზედამხედველობა, კომპეტენციის ფარგლებში;
ზ) სააგენტოში დაგეგმილ სწავლების პროცესში მონაწილეობის მიღება;
თ) კომპეტენციის ფარგლებში, წერილებისა და მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა და პასუხების პროექტ(ებ)ის მომზადება;
ი) კომპეტენციის ფარგლებში, სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით, ურთიერთობები ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო და დონორ ორგანიზაციებთან;
კ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.
2. მეურვეობისა და მზრუნველობის სამმართველოს ფუნქციებია: (2015 წლის 13 ოქტომბრის N04-331/ო):
ა) ბავშვის შვილად აყვანასა და გაშვილებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორგანიზება და კოორდინაცია;
ბ) გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის წარმოება;
გ) საერთაშორისო გაშვილების პროცესის წარმართვა;
დ) მეურვეობისა და მზრუნველობის ცენტრალური ორგანოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფუნქციების შესრულება;
ე) მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოების ფუნქციონირების კოორდინაცია და ზედამხედველობა;
ვ) მეურვის და მზრუნველის საქმიანობაზე ზედამხედველობის პროცესის კოორდინაცია;
ზ) დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში ორგანიზება და კოორდინაცია, მოქმედი კანონმდებლობით სააგენტოსათვის მონიწებული უფლებამოსილების ფარგლებში;
თ) ბავშვთა სახლებში მყოფი ბავშვების შეფასების პროცესის დაგეგმვა და მიღებული შედეგების მიხედვით ანგარიშის მომზადება;
ი) ამოღებულია (2015 წლის 13 ოქტომბრის N04-331/ო);
კ) მინდობით აღზრდასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორგანიზება, კოორდინაცია;

ლ) არასრულწლოვანთა რეინტეგრაციისა და პრევენციის სახელმწიფო დახმარების გამოყოფასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორგანიზება და კოორდინაცია;
მ) სრულწლოვანზე ოჯახური მზრუნველობის ანაზღაურების საკითხებთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორგანიზება და კოორდინაცია;
ნ) სტანდარტების არარსებობის შემთხვევაში, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის სახელმძღვანელოდ, შესაბამისი მეთოდური სახელმძღვანელოებისა და ინსტრუქციების შემუშავება ან მათ შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;
ო) კომპეტენციის ფარგლებში, ბავშვზე ზრუნვის საკითხებთან დაკავშირებით, ურთიერთობები ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო და დონორ ორგანიზაციებთან;
პ) კომპეტენციის ფარგლებში, წერილებისა და მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა და პასუხების პროექტ(ებ)ის მომზადება;
ჟ) ქუჩაში მცხოვრებ და/ან ქუჩაში მომუშავე ბავშვების რეაბილიტაცია/რესოციალიზაციის საქმეების კოორდინაცია, კომპეტენციის ფარგლებში;
რ) შვილად აყვანის საიდუმლოებისა და ბიოლოგიური მშობლების მოძიების შესახებ საქმეების წარმოება;
ს) საზღვარგარეთ მყოფი არასრულწლოვანი, მზრუნველობამოკლებული ბავშვის საქართველოში ჩამოყვანის ორგანიზება;
ტ) სოციალური მუშაკების საქმიანობის ზედამხედველობა;
უ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.

3. ბავშვთა და ოჯახში ძალადობის ადმინისტრირების სამმართველოს ფუნქციებია: (2015 წლის 13 ოქტომბრის N04-331/ო)
ა) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ბავშვთა და ოჯახში ძალადობის გამოვლენისა და აღკვეთის შესაბამისი ადმინისტრირება და კოორდინაცია სააგენტოს სხვასტრუქტურულ და ტერიტორიულ ერთეულებთან ერთად;
ბ) კომპეტენციის ფარგლებში, ბავშვთა და ოჯახში ძალადობისაგან დაცვის მიზნით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროების კოორდინირებულად მუშაობის წესის, ბავშვზე და ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, ეფექტური და სწრაფი რეაგირების მექანიზმების, ურთიერთობების განსაზღვრა, რომელიც დაკავშირებულია ბავშვთა და ოჯახის დაცვასთან;
გ) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამას დაქვემდებარებული საკითხების ადმინისტრირება;
დ) კომპეტენციის ფარგლებში, ბავშვთა და ოჯახში ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით,ურთიერთობები ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო და დონორ ორგანიზაციებთან;
ე) კომპეტენციის ფარგლებში, რეესტრის წარმოება, სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და ანგარიშების მომზადება;
ვ) კომპეტენციის ფარგლებში, წერილებისა და მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა და პასუხების (პროექტების) მომზადება;
ზ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულიუფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსის დადეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება."

 

 

მუხლი 32. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები
მეურვეობა მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტი უფლებამოსილია:
ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;
ბ) უშუალოდ ან კურატორის თანხმობით, სააგენტოს დირექციაში განსახილველად წარადგინოს დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;
გ) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

თავი IX. ჯანმრთელობის დაზღვევისა  პროგრამების დეპარტამენტი
(ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)


მუხლი 33. დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)
ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამების დეპარტამენტი:
ა) ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამების ადმინისტრირება და რეგულირება, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში;
ბ) ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამებთან მიმართებაში აღმოჩენილი დარღვევის ფაქტების ოპერატიული შესწავლა, დამუშავება და მათზე რეაგირება კომპეტენციის ფარგლებში.

მუხლი 34. დეპარტამენტის სტრუქტურა (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)
დაკისრებული ამოცანებისა და მიზნების სრულყოფილად განხორციელების მიზნით ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამების დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:
ა) ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამების სამმართველო;
ბ) ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამების ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო.

მუხლი 35. დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)
1. ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამების სამმართველო:
„ა) სადაზღვევო კომპანიების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში სააგენტოსადმი ანგარიშვალდებულების განხორციელების ზედამხედველობა" (ცვ. 13.09.2012 წელი N04-538/ო)
ბ) სამედიცინო დაზღვევის განხორციელების ჯეროვანი შესრულების მიზნით პრევენციული ღონისძიებების თაობაზე წინადადებების და რეკომენდაციების მომზადება.
გ) სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და პასუხ(ებ)ის მომზადება;
დ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.
2. ჯანმრთელობის დაზღვევის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო
ა) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაზღვეული მოსარგებლეების ბაზების ფორმირებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება.
ბ) ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ბენეფიციართა მონაცემთა ბაზების, ყოველთვიური სადაზღვევო პრემიის ოდენობის განსაზღვრის ელექტრონული სისტემის, პოლისების დარიგების ელექტრონული სისტემის სრულყოფილი მუშაობის ზედამხედველობა. აღნიშნული სისტემების პროგრამული და ტექნიკური უზრუნველყოფა,მათი განახლება,
გ) ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო ელექტრონული სისტემების დახვეწა /შემუშავება, ტექნიკური უზრუნველყოფა.
დ) თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების შეფასება და მოთხოვნისამებრ დანერგვა ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამების დეპარტამენტში.
ე) კომპეტენციის ფარგლებში, სამმართველოში შემოსული კორესპოდენციის (წერილები და განცხადებები) განხილვა, პასუხებისა და დასკვნების პროექტების მომზადება;
ვ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.

მუხლი 36. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)
ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამების დეპარტამენტი უფლებამოსილია:
ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;
ბ) უშუალოდ ან კურატორის თანხმობით, სააგენტოს დირექციაში განსახილველად წარადგინოს დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;
გ) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

IX¹ თავი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველო
ამოღებულია (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)


კარი III დასკვნითი ნაწილი
ამოღებულია (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)


თავი X. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დეპარტამენტი
(ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)

მუხლი 37. დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დეპარტამენტი:
ა) ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ადმინისტრირება, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში;
ბ) ამოღებულია (ცვ. 13.09.2012 წელი N04-538/ო).

მუხლი 38. დეპარტამენტის სტრუქტურა (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)
დაკისრებული ამოცანებისა და მიზნების სრულყოფილად განხორციელების მიზნით ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:
ა) ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების სამმართველო;
ბ) მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სამართველო.

გ) C ჰეპატიტის მართვის სამმართველო (2015 წლის 13 ოქტომბრის N04-331/ო)

 

 

მუხლი 39. დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)
1. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების სამმართველო:
„ა) ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების (გარდა მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტისა) მართვის განხორციელება, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში." (ცვ. 13.09.2012 წელი N04-538/ო)
ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების (გარდა მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტისა) ადმინისტრირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სააგენტოს სტრუქტურული და/ან ტერიტორიული ერთეულების მეთოდური მითითებების მომზადება ან მათ მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
გ) სახელმწიფო პროგრამების (გარდა მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტისა) მიმდინარეობის შესახებ ხელმძღვანელობის ინფორმირება, გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების წარდგენა;
დ) სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და პასუხ(ებ)ის მომზადება;
ე) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილისა, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.
2. მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სამართველო:
ა) ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების (მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტების ფარგლებში) ანგარიშსწორებისა და მართვის განხორციელება, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში;
ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების (მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტების ფარგლებში) ადმინისტრირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სააგენტოს სტრუქტურული და/ან ტერიტორიული ერთეულების მეთოდური მითითებების მომზადება ან მათ მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
გ) სახელმწიფო პროგრამის (მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტების ფარგლებში) მიმდინარეობის შესახებ ხელმძღვანელობის ინფორმირება, გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების წარდგენა;
დ) სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და პასუხ(ებ)ის მომზადება;
ე) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილისა, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.

3. C ჰეპატიტის მართვის სამმართველო: (2015 წლის 13 ოქტომბრის N04-331/ო)
ა) ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის (C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში) ანგარიშსწორებისა და მართვის განხორციელება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში;
ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის (C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში) ადმინისტრირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სააგენტოს სტრუქტურული და/ანტერიტორიული ერთეულებისათვის მეთოდური მითითებების მომზადება ან მათ მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
გ) სახელმწიფო პროგრამის (C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში) მიმდინარეობის შესახებ ხელმძღვანელობის ინფორმირება, გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების წარდგენა;
დ) C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის ადმინისტრირებაში მონაწილე სახელმწიფო დაწესებულებასთან პროგრამის მოსარგებლის სამედიცინო მომსახურებასა და პროგრამის პირობების დარღვევის თაობაზე ინფორმაციის გაცვლა ურთიერთშეთანხმებული ფორმატით;
ე) სამმართველოში ქაღალდით და ელექტრონულად (მ.შ.„დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული მართვის სისტემით") შემოსული განცხადებების (თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად) განხილვა, დამუშავება, რეგისტრაცია (ელექტრონულად - „STOP C") და შემდგომში პაციენტთა მკურნალობაში ჩართვის შესახებ ,,C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო გეგმის გადაუდებელი/პირველი ეტაპის ღონისძიებების C ჰეპატიტის მკურნალობის ქვეკომპონენტში პაციენტთა ჩართვის უფლების განმსაზღვრელი კომისიისათვის" (შემდგომში „კომისია") წარდგენა.
ვ) არასრულფასოვანი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, განმცხადებლისთვის წერილობითი შეტყობინების მომზადება („კომისიის" მიერ რეკომენდირებული დამატებითი დოკუმენტაციის წარმოდგენის ან უარის არგუმენტაციით);
ზ) „კომისიის" მიერ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, თანხმობის წერილების მომზადება და პაციენტებისთვის მიწოდება კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადებში;
თ) პაციენტთა ინფორმირება სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებში მიმართვისას პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების წესის შესახებ და შესაბამისი სამმხრივი (განმახორციელებელი, სერვისის მიმწოდებელი, პაციენტი) ხელშეკრულებების მომზადება;
ი) სამმართველის კომპეტენციის ფარგლებში არსებული დოკუმენტაციის აღრიცხვისა და შენახვის კონტროლი;
კ) „C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში არსებული მედიკამენტების მარაგების თაობაზე ინფორმაციის მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სამართველოსათვის მიწოდება, შემდგომი ღონისძიებების გასატარებლად;
ლ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილისა, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.

მუხლი 40. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დეპარტამენტი უფლებამოსილია:
ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;
ბ) უშუალოდ ან კურატორის თანხმობით, სააგენტოს დირექციაში განსახილველად წარადგინოს დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;
გ) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

თავი XI. ლოჯისტიკის დეპარტამენტი
(ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)

მუხლი 41. ლოჯისტიკის დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)
ლოჯისტიკის დეპარტამენტის საქმიანობის მიზნები და ამოცანებია:
ა) სააგენტოს საქმიანობის სამეურნეო უზრუნველყოფა;
ბ) სააგენტოს საქმიანობის ტექნიკური უზრუნველყოფა;
გ) სააგენტოს კომპეტენციის ფარგლებში გაფორმებული სამეურნეო-ტექნიკური ხასიათის ხელშეკრულებების შესრულების კონტროლი;
დ) სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ქონების მოვლა, შენახვა, ექსპლუატაცია და სხვა.

ე) სამინისტროსათვის, სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის და/ან სხვა დაინტერესებული პირებისათვის პროფესიული მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სასწავლო და/ან სატრენინგო მომსახურების მიწოდება (სასწავლო/სატრენინგო პროგრამების სახით) ან მისი განხორციელების ხელშეწყობა/უზრუნველყოფა. (2015 წლის 13 ოქტომბრის N04-331/ო)

 

მუხლი 42. ლოჯისტიკის დეპარტამენტის სტრუქტურა (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)
ლოჯისტიკის დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:
ა) სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველო;
ბ) ამოღებულია (2015 წლის 13 ოქტომბრის N04-331/ო);

გ) ამოღებულია (ცვ. 17.03.2014 წ. N04-62/ო)

მუხლი 43. ლოჯისტიკის დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)

 

1. სამეურნეო უზრუნველყოფის სამმართველოს ფუნქციებია: (2015 წლის 13 ოქტომბრის N04-331/ო)

ა) სააგენტოს ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობებისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა მოვლა,შენახვა, ექსპლოატაცია;
ბ) სააგენტოს კუთვნილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების, მათიტექნიკურად გამართვის, ავტოსათადარიგო ნაწილებით, საწვავითა და საცხებ-საპოხი მასალებით ორგანიზაციულიუზრუნველყოფა;
გ) მატერიალურ-ტექნიკურ ფასეულობათა და სამეურნეო უზრუნველყოფის სფეროში მომსახურებისშესყიდვასთან დაკავშირებით, სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებების პროექტების (მ.შ. ტექნიკურიდავალებების) შედგენაში მონაწილეობა;
დ) სააგენტოს ცენტრალურ აპარატსა და ტერიტორიულ ერთეულებში ელექტროქსელის, წყალმომარაგების,გათბობა-ვენტილაციის, სველი წერტილებისა და სალიფტე მეურნეობის გამართული, შეუფერხებელი და უსაფრთხოექსპლოატაციის უზრუნველყოფა;
ე) სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა;
ვ) სააგენტოს უზრუნველყოფა მატერიალური ფასეულობებით, მათი აღრიცხვიანობა;
ზ) სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციის პროცესში მონაწილეობა;
თ) სააგენტოს ცენტრალური აპარატის ძირითადი საშუალებებისა და მცირეფასიანი ინვენტარის მოძრაობაგანთავსებაზე კონტროლის განხორციელება, სასაწყობე მეურნეობის მართვა;
ი) სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების ყველა სახის საბლანკო ფორმებითა დასაფოსტო საშუალებებით უზრუნველყოფა;
კ) კომუნალური გადასახადების აღრიცხვა;
ლ) სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სფეროში მოთხოვნების აღრიცხვა დაინფორმაციის სახით ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;
მ) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების არსებული სარეაბილიტაციო ოფისების და მოძიებულიფართების შეფასება საინჟინრო და არქიტექტურულ-დაგეგმარებითი თვალსაზრისით;
ნ) საპროექტო/სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისათვის ტექნიკური დავალებისშედგენა და/ან მის შედგენაში მონაწილეობის მიღება;
ო) მონაწილეობის მიღება ტენდერში გამარჯვებულ საპროექტო/სამშენებლო ორგანიზაციასთანხელშეკრულების მომზადებაში;
პ) ტენდერში გამარჯვებული საპროექტო ორგანიზაციისთვის დასაპროექტებელი ობიექტების შესახებშედგენილი დოკუმენტაციის ეტაპობრივად გადაცემის უზრუნველყოფა;
ჟ) ზედამხედველობის განხორციელება კონტრაქტორი სამშენებლო /საპროექტო ორგანიზაციის მიერწარმოებული სამუშაოების მიმდინარეობაზე, შესრულებული სამუშაოების ხარისხისა და მოცულობებისინსპექტირება;
რ) სამშენებლო/საპროექტო ორგანიზაციის მიერ შესრულებული სამუშაოს აღრიცხვა, შუალედური დასაბოლოო, შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირებისა და მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმება;
ს) იმ შენობათა მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების ორგანიზება, სადაც განთავსებულიასააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების ოფისები;
ტ) სამინისტროსათვის, სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის და/ან სხვა დაინტერესებული პირებისათვის სასწავლო და/ან სატრენინგო მომსახურების (მათ შორის დისკუსიების, თემატური სემინარების, კონფერენციების, სამუშაო შეხვედრების და სხვა სასწავლო სახის პროექტების ორგანიზება და/ან განხორციელება) გაწევა;
უ) სხვადასხვა ხასიათის სასწავლო პროექტების, სასწავლო მასალების, მეთოდური სახელმძღვანელოების შექმნა;
ფ) სააგენტოს თანამშრომელთათვის და მოთხოვნის შემთხვევაში სხვა დაინტერესებული პირების/ორგანიზაციებისათვის გამოცდების, გასაუბრებების, ტესტირებების ორგანიზება და ჩატარება;
ქ) სწავლებების, სემინარების, კონფერენციების და სხვა სასწავლო/სატრენინგო პროგრამების/პროექტების დასრულების შემდეგ, საჭიროებისამებრ, შესაბამისი მოწმობებისა და სერტიფიკატების გაცემა;
ღ) ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან სააგენტოს სახელით თანამშრომლობა, ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით;
ყ) საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე შესაბამის საგანმანათლებლო ან/და სასწავლო დაწესებულებებთან, აკადემიურ წრეებთან, ასევე სხვა ორგანიზაციებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარება;
შ) სწავლებების, სემინარების, კონფერენციების და სხვა სასწავლო პროგრამების/პროექტების დასრულების შემდეგ შესაბამისი მოწმობებისა და სერტიფიკატების გაცემა (საჭიროების შემთხვევაში);
ჩ) სასწავლო და/ან სატრენინგო მომსახურების განვითარების მიზნით სტრატეგიული მიმართულებებისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავება, ტრენერთა, ტრენინგის ექსპერტთა და ტრენერ-კონსულტანტთა შერჩევის, მომზადებისა და გადამზადების პროცესების ორგანიზება;
ც) დისტანციური სწავლების მეთოდიკის მომზადება და განხორციელება;
ძ) სასწავლო/სატრენინგო პროცესის წარმართვისათვის და/ან ორგანიზებისათვის სხვა მომსახურებების უზრუნველყოფა;
წ) სასწავლო და/ან სატრენინგო მომსახურების ფარგლებში შემუშავებული ან/და განვითარებადი პროექტების მიმდინარეობის მონიტორინგი, ამ პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებული რისკების გამოვლენა, შეფასება და პროექტების შედეგებზე ანგარიშების მომზადება;
ჭ) ამ პუნქტის „ტ-ც" ქვეპუნქტებში მითითებული ფუნქციების გარდა, მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოფს სხვადასხვა ორგანიზაციებისათვის თანამშრომელთა, სპეციალისტთა, სტაჟიორთა, სტაჟირების კანდიდატთა, ფიზიკურ და სხვა დაინტერესებულ პირთა მოსამზადებლად სასწავლო კურსების, სხვადასხვა სახის სასწავლო, მათ შორის კვალიფიკაციის ამაღლების, პროექტების ორგანიზებასა და განხორციელებას, ასევე გამოცდების, გასაუბრებების, ტესტირებების ორგანიზებასა და ჩატარებას;
ხ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულიუფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილისა და დეპარტამენტის უფროსისსხვა დავალებების შესრულება.".

მუხლი 44. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები (ცვ. 4.06.2012 წ. N04-354/ო)
ლოჯისტიკის დეპარტამენტი უფლებამოსილია:
ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;
ბ) სააგენტოს დირექტორის ან კურატორს წარუდგინოს ლოჯისტიკის დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხები;
გ) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ ლოჯისტიკის დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

 

თავი XII. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის მართვის დეპარტამენტი
(ცვ. 17.03.2014 წ. N04-62/ო)


მუხლი 45. დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები (ცვ.04.03.2014 წ. N04-50/ო)
საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის მართვის დეპარტამენტის მიზნებსა და ამოცანებს წარმოადგენს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ადმინისტრირება, მართვა და მონიტორინგი, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში.
მუხლი 46. დეპარტამენტის სტრუქტურა  (ცვ. 17.03.2014 წ. N04-62/ო)
დაკისრებული ამოცანებისა და მიზნების სრულყოფილად განხორციელების მიზნით, საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:
ა) პირველადი დოკუმენტაციის მართვის სამმართველო;
ბ) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველო;
გ) შესრულებული სამუშაოს მართვის სამმართველო;
დ) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო;
ე) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მონიტორინგის სამმართველო.

მუხლი 47. დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები (ცვ.04.03.2014 წ. N04-50/ო)
1. პირველადი დოკუმენტაციის მართვის სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის პირველადი დოკუმენტაციის მართვა, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში;
ბ) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის პირველადი დოკუმენტაციის მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სააგენტოს სტრუქტურული და/ან ტერიტორიული ერთეულების მეთოდური მითითებების მომზადება;
გ) მოსარგებლეთა სწრაფი, ეფექტური, თავაზიანი მომსახურება და მათი ინფორმირება პროგრამის ფარგლებში სამართლებრივი აქტ(ებ)ით განსაზღვრული პირველადი დოკუმენტაციის წარმოდგენის წესების, განხილვის ვადებისა და პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებების შესახებ. საჭიროების შემთხვევაში, გადამისამართება კომპეტენციის ფარგლებში;
დ) შემოსული გეგმურ ქირურგიულ ჰოსპიტალიზაციასა და ონკოლოგიურ პაციენტთა არაქირურგიულ მკურნალობასთან დაკავშირებული სამედიცინო დოკუმენტაციის განაცხადების ელექტრონულ ფორმატში ასახვა და გადაგზავნა შემდგომი რეაგირებისათვის შესაბამის სტრუქტურულ და/ან ტერიტორიულ ერთეულ(ებ)ში;
ე) შემოსული, საკეისრო კვეთასთან დაკავშირებული სამედიცინო დოკუმენტაციის განაცხადების ელექტრონულ ფორმატში ასახვა, განხილვა და დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
ვ) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ ხელმძღვანელობის ინფორმირება, ხარვეზების იდენტიფიცირება და აღმოფხვრა, მომსახურების გამართულობის, უწყვეტობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების წარდგენა;
ზ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.
2. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) სამმართველოში შემოსული გეგმურ ქირურგიულ ჰოსპიტალიზაციასა და ონკოლოგიურ პაციენტთა არაქირურგიულ მკურნალობასთან დაკავშირებული სამედიცინო დოკუმენტაციის განხილვა და დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
ბ) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ორგანიზაციული საკითხების ადმინისტრირება, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში;
გ) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სააგენტოს სტრუქტურული და/ან ტერიტორიული ერთეულების მეთოდური მითითებების მომზადება ან მათ მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
დ) მიმწოდებელთა ინფორმირება პროგრამის ადმინისტრირების წესების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში, ფუნქციური დახმარების აღმოჩენა პროგრამის ადმინისტრირების სხვადასხვა ეტაპზე;
ე) სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და პასუხ(ებ)ის მომზადება;
ვ) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ ხელმძღვანელობის ინფორმირება, გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების წარდგენა;
ზ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.
3. შესრულებული სამუშაოს მართვის სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოს დამუშავება (როგოც გეგმური, ასევე ურგენტული შემთხვევების) და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება;
ბ) სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და პასუხ(ებ)ის მომზადება;
გ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილისა, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.
4.  საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს ფუნქციებია: (ცვ. 17.03.2014 წ. N04-62/ო)
ა) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ელექტრონული სისტემის სრულყოფილი მუშაობის ზედამხედველობა. აღნიშნული სისტემების პროგრამული და ტექნიკური უზრუნველყოფა, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ჯანდაცვის სისტემების განტკიცების პროექტის მხარდაჭერით. მათთვის პროგრამის ბიზნეს- ლოგიკასთან დაკავშირებული დავალებების დეტალური განმარტება, დროული მიწოდება და მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს ტესტირება;
ბ) პროგრამის მიმწოდებლად დარეგისტრირების მსურველი სამედიცინო დაწესებულებების (შემდგომში მიმწოდებელი) ინფორმირება, საჭიროების შემთხვევაში, განაცხადის შევსებაში დახმარების აღმოჩენა და დეპარტამენტში შემოსული განაცხადების კურირება;
გ) მიმწოდებელთა ინფორმირება პროგრამის ადმინისტრირების წესების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში, ტექნიკური და ფუნქციური დახმარების აღმოჩენა პროგრამის ადმინისტრირების სხვადასხვა ეტაპზე;
დ) მიმწოდებელთა მიერ პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოს საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ჩაბარება;
ე) პროგრამის მოსარგებლედ ცნობისათვის საჭირო სოციალური და ნებაყოფლობითი სადაზღვევო ბაზების სისწორის მუდმივი მონიტორინგი და უწყვეტი კომუნაკიციის უზრუნველყოფა ბაზების სისწორეზე პასუხისმგებელ სტრუქტურებთან;
ვ) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამასთან დაკავშირებული მონაცემთა ბაზების რეგულარული დამუშავება, სტატისტიკური ინფორმაციის მომზადება, მისი ანალიზი და პროგნოზი. მონაცემთა ბაზების სრულყოფისათვის წინადადებების შემუშავება;
ზ) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სააგენტოს სტრუქტურული და/ან ტერიტორიული ერთეულების მეთოდური მითითებების მომზადება ან მათ მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
ე) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ ხელმძღვანელობის ინფორმირება, გასატარებელი ღონისძიებების, პრევენციული ღონისძიებების თაობაზე წინადადებების თაობაზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების წარდგენა;
ვ) სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და პასუხ(ებ)ის მომზადება;
ზ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.
5. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მონიტორინგის სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) შესამოწმებელი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე მიმწოდებლის მიერ, სპეციალური კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით;
ბ) შერჩევითი შემოწმების განხორციელების მიზნით, შეტყობინების სისტემიდან შემოწმებისათვის საჭირო ინფორმაციის ამოღება და შერჩეული შემთხვევების განაწილება ინსპექტირებისათვის სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების ფარგლებში;
გ) საჭიროების შემთხვევაში, მიმწოდებელთან პირადი ვიზიტი და ინსპექტირების განხორციელება გამსვლელი ინსპექტორის სამუშაოთა აღწერილობის შესაბამისად;
დ) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მონიტორინგთან დაკავშირებულ საკითხებზე სააგენტოს სტრუქტურული და/ან ტერიტორიული ერთეულების მეთოდური მითითებების მომზადება ან მათ მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
ე) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ ხელმძღვანელობის ინფორმირება, გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების წარდგენა;
ვ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.

მუხლი 48. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები (ცვ.04.03.2014 წ. N04-50/ო)
საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის მართვის პროგრამების დეპარტამენტი უფლებამოსილია:
ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;
ბ) უშუალოდ ან კურატორის თანხმობით, სააგენტოს დირექციაში განსახილველად წარადგინოს დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;
გ) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ეტაპების შესაბამისად, უზრუნველყოს სტრუქტურული და ფუნქციური ცვლილებების განხორციელება;
დ) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.".


თავი XIII. სოციალური დახმარების ადმინისტრირების
დეპარტამენტი
(ცვ. 17.03.2014 წ. N04-62/ო)

მუხლი 49. დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები (ცვ. 17.03.2014 წ. N04-62/ო)

სოციალური დახმარების ადმინისტრირების დეპარტამენტის საქმიანობის მიზნები და ამოცანებია:

ა) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მეშვეობით, ფულადი სოციალური დახმარების (შემდგომში-საარსებო შემწეობა) ანაზღაურება;
ბ) კომპეტენციის ფარგლებში, ფულადი სოციალური დახმარება-საარსებო შემწეობის სფეროში სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მუშაობის ერთიანი პრაქტიკის დამკვიდრება;

გ) მოქალაქეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებების გაუმჯობესების მიზნით, ფულადი სოციალური დახმარების (საარსებო შემწეობა) მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებში შესატანი ცვლილებებისა და დამატებების პროექტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
დ) კომპეტენციის ფარგლებში, ბენეფიციარებისათვის არასწორად ჩარიცხული თანხების საბიუჯეტო ანგარიშზე აღდგენის პროცესში მონაწილეობის მიღება;
ე) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზის ფორმირებაში პრაქტიკული და მეთოდური დახმარების გაწევა.
მუხლი 50. დეპარტამენტის სტრუქტურა (ცვ. 17.03.2014 წ. N04-62/ო)
სოციალური დახმარების ადმინისტრირების დეპარტამენტის სტრუქტურაშია სოციალური დახმარების სამმართველო

მუხლი 51. დეპარტამენტში შემავალი სამმართველოს ფუნქციები (ცვ. 3.06.2013 წ. N04-274/ო)
სოციალური დახმარების სამმართველო, კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფს:
ა) სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის ფულადი სოციალური დახმარების „საარსებო შემწეობა" ადმინისტრირების საკითხებში კონსულტაციების გაწევას;
ბ) სააგენტოს დირექტორის ან კურატორის დავალების შემთხვევაში, ტერიტორიული ერთეულების მიერ ფულადი სოციალური დახმარების „საარსებო შემწეობის" დანიშვნის, შეჩერების, შეწყვეტისა და აღდგენის საკითხებთან დაკავშირებით შესრულებული სამუშაოს ანალიზს;
გ) ფულადი სოციალური დახმარების „საარსებო შემწეობის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით წერილებისა და მოქალაქეთა განცხადებების განხილვას, ასევე პასუხების პროექტ(ებ)ის მომზადებას;
დ) ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის განმეორებით შესწავლა-გადამოწმებაზე გადაწყვეტილების მიღებას, კომპეტენციის ფარგლებში;
ე) იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და ლტოლვილთა ყოველთვიური შემწეობის გადარიცხვის ორგანიზებას;
ვ) ფულადი სოციალური დახმარების „საარსებო შემწეობის" მიმღებთა პირად ანგარიშებზე თანხის განსათავსებლად საჭირო მონაცემების (ელექტრონული ბაზების) სააგენტოს ხელმძღვანელობისათვის წარდგენას;
ზ) სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშზე დასაბრუნებელი ფულადი სოციალური დახმარების „საარსებო შემწეობის" თანხის შესახებ მონაცემების მომზადებას;
თ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, კურატორი დირექტორის მოადგილისა და დეპარტამენტის უფროსის სხვა დავალებების შესრულებას.
მუხლი 52. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები (ცვ. 17.03.2014 წ. N04-62/ო)
სოციალური დახმარების ადმინისტრირების დეპარტამენტი უფლებამოსილია:
ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია და საჭირო დოკუმენტები;
ბ) უშუალოდ, კურატორის თანხმობით, სააგენტოს დირექციაში განსახილველად წარადგინოს დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;
გ) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.".

 

 

                                           თავი XIV. დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი (ცვ. 10.10.2013 წ. N04-423/ო)

 

 

მუხლი 53. დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები

დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანებია:

ა) დასაქმების სფეროსა და შრომის ბაზრის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარების უზრუნველყოფა;

ბ) დასაქმების სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება, ადმინისტრირება და მონიტორინგი;

გ) კომპეტენციის ფარგლებში, „შრომის ბაზრის ინფორმაციების მართვის სისტემის"  (LMIMS) დაგეგმვა და პროექტირება, დანერგვისათვის საჭირო სამუშაოების კოორდინაცია, შემდგომი ადმინისტრირება და მის განვითარებაში მონაწილეობის მიღება;

დ) „შრომის ბაზრის ინფორმაციების მართვის სისტემის" (LMIMS) მონაცემთა დამუშავება, ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება;

ე) „შრომის ბაზრის ინფორმაციების მართვის სისტემის" (LMIMS) დანერგვის პროცესში დაინტერესებულ სუბიექტებთან შეხვედრების ორგანიზება;

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში, შრომისა და დასაქმების სფეროს მიკუთვნებული კანონმდებლობისა და ნორმატიული აქტების და/ან მათში შესატანი ცვლილებებისა და დამატებების პროექტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;

ზ) კომპეტენციის ფარგლებში, დასაქმების სფეროში მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;

თ) კომპეტენციის ფარგლებში, შრომის ბაზრის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და დასაქმების საკითხებთან დაკავშირებით, ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება;

ი) დასაქმებისა და შრომის ბაზრის ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში დაინტერესებულ ადგილობრივ და საერთაშორისო სუბიექტებთან შეხვედრების ორგანიზება;

კ) დასაქმების ფორუმების ორგანიზება;

ლ) დასაქმებისა და შრომის ბაზრის ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების საქმიანობის ხელმძღვანელობა, კოორდინაცია, მონიტორინგი, ზედამხედველობა, საჭიროების შემთხვევაში, მეთოდური და პრაქტიკული დახმარების გაწევა.

მუხლი 54. დეპარტამენტის სტრუქტურა

დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:

ა) დასაქმების მაძიებელთა აღრიცხვის სამმართველო („შრომის ბაზრის მართვის სისტემის LMIMS-ის ადმინისტრირების სამმართველო);

ბ) დასაქმების პროგრამების სამმართველო.

მუხლი 55. დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები

1. დასაქმების მაძიებელთა აღრიცხვის სამმართველოს („შრომის ბაზრის მართვის სისტემის" LMIMS-ის ადმინისტრირების სამმართველოს) ფუნქციებია:

ა) „შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის"  ადმინისტრირება;

ბ) „შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის" მუშაობის დანერგვისათვის საჭირო სამუშაოების კოორდინაცია,შემდგომი ადმინისტრირება, განვითარებაში მონაწილეობა და და ამ მიმართულებით შესრულებული სამუშაოების ანალიზი;

გ) „შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემაში „შესატანი ცვლილებებისა და დამატებების პროექტების მომზადება, მათი ტესტირება და დანერგვა;

დ) „შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის" მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი;

ე) „შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის" ანალიზის საფუძველზე, ანგარიშების  მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;

ვ) საჭიროების შემთხვევაში, „შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის" მონაცემთა ბაზიდან დაინტერესებული პირებისათვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება;

ზ) „შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის" კონფიგურაციის მართვა და წვდომის დონეების განსაზღვრა;

თ) „შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემით" სარგებლობლობისათვის ინსტრუქციებისა და ანოტაციების მომზადება;

ი) „შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემით" სარგებლობისათვის შიდა და გარე მომხმარებლების სწავლების ორგანიზება;

კ) საჭიროების შემთხვევაში (ხელმძღვანელობის დავალებით ან სტრუქტურული თუ ტერიტორიული ერთეულების მოთხოვნით),  „შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემით" სარგებლობისათვის ახალი მეთოდური და/ან საინსტრუქციო წინადადებების შემუშავება და ხელმძღვანელობისთვის წარდგენა;

ლ) საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის მეთოდური და პრაქტიკული დახმარების გაწევა,

მ) კომპეტენციის ფარგლებში, შემოსული წერილებისა და მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა და პასუხის პროექტ(ებ)ის მომზადება;

ნ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის კურატორი მოადგილისა და დეპარტამენტის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება.

2. დასაქმების პროგრამების სამმართველოს ფუნქციებია:

ა) კომპეტენციის ფარგლებში, დასაქმების სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება და/ან ადმინისტრირება და/ან მონიტორინგი;

ბ) კომპეტენციის ფარგლებში, დასაქმების სახელმწიფო პროგრამების შემუშავებისათვის რეკომენდაციების მომზადება და/ან  მათ შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;

გ) დასაქმების სახელმწიფო პროგრამ(ებ)ის განხორციელებისათვის საჭირო საინფორმაციო მასალების მომზადება, მათი მონიტორინგისა და/ან ადმინიტრირებისათვის საჭირო მეთოდური მითითებების შემუშავება;

დ) დასაქმების სახელმწიფო პროგრამ(ებ)ის მიმდინარეობისა და განხორციელების შესახებ ანგარიშების მომზადება და ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;

ე) დასაქმების სახელმწიფო პროგრამ(ებ)ის ხარისხიანი ადმინისტრირებისა და მონიტორინგის განხორციელების მიზნით, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების თანამშრომელთა პერიოდული სწავლების ორგანიზება;

ვ) საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისათვის მეთოდური და პრაქტიკული დახმარების გაწევა;

ზ) კომპეტენციის ფარგლებში, შემოსული წერილებისა და მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა და პასუხის პროექტ(ებ)ის მომზადება;

თ) დასაქმების ფორუმების ორგანიზება;

ი) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის კურატორი მოადგილისა და დეპარტამენტის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება.

მუხლი 56. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები

დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტი უფლებამოსილია:

ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან  დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია და დოკუმენტები;

ბ) სააგენტოს დირექტორს ან კურატორ დირექტორის მოადგილეს წარუდგინოს დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;

გ) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

 

თავი XV. მონიტორინგის სამმართველო

(ამოღებულია 2014 წლის 23 სექტემბრი N04-297/ო)

 

 

თავი XVI. კონტროლის დეპარტამენტი
(2014 წლის 23 სექტემბრი N04-297/ო)

მუხლი 60. დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები (2014 წლის 23 სექტემბრი N04-297/ო)
კონტროლის დეპარტამენტის საქმიანობის მიზნები და ამოცანებია:
ა) ამ დებულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობების ფარგლებში, სააგენტოს სისტემაში საქართველოს კანონების, საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის სამართლებრივი აქტების, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის ბრძანებების მოთხოვნათა დაცვის კონტროლი;
ბ) სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების მიერ გაწეული საქმიანობის შემოწმება, საკანონმდებლო მოთხოვნებისა და არსებული სტანდარტების დაცვის, რესურსების რაციონალურად გამოყენების, მათი ამოცანებისა და ფუნქცია-მოვალეობების ეფექტურად შესრულების კუთხით;
გ) სააგენტოს დასაქმებულთა მხრიდან კანონმდებლობის დარღვევის, ასევე, სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებული, კერძო და საჯარო ინტერესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენის შემთხვევაში, მათი გამომწვევი მიზეზების შესწავლა, შესაბამისი რეაგირება, მსგავსი შემთხვევების პრევენციის მიზნით, წინადადებების (რეკომენდაციების) მომზადება/წარდგენა სააგენტოს დირექტორისათვის ან/და კურატორისათვის;
დ) ფულადი გასაცემლების საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებებით და ინსტრუქციებით განსაზღვრული პირობების ინსპექტირება (შემოწმება);
ე) სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ შესაბამის სამუშაო შეხვედრებში, კონფერენციებში და სწავლების პროცესში მონაწილეობა;
ვ) დაკისრებული ფუნქციების შესრულების მიზნით, კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტოს სტრუქტურულ და ტერიტორიულ ერთეულებთან, ცენტრალურ და ადგილობრივ საჯარო დაწესებულებებთან, კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან თანამშრომლობა;
ზ) სააგენტოს დებულებით და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის ან/და კურატორის ცალკეული დავალებების შესრულება.

მუხლი 61. დეპარტამენტის სტრუქტურა (2014 წლის 23 სექტემბრი N04-297/ო)
დაკისრებული ამოცანებისა და მიზნების სრულყოფილად განხორციელების მიზნით, კონტროლის დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:
ა) საარსებო (ფულადი) შემწეობის დანიშვნა-ცვლილებების კანონიერების კონტროლის სამმართველო;
ბ) მეურვეობა-მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების კონტროლის სამმართველო;
გ) სახელმწიფო გასაცემლების დანიშვნა-ცვლილების მართლზომიერებისა და ფინანსური კონტროლის სამმართველო;
დ) ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების კონტროლის სამმართველო.

მუხლი 62. დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები (2014 წლის 23 სექტემბრი N04-297/ო)
1. სააგენტოს დებულებით და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით დაკისრებული მიზნებიდან და ფუნქციებიდან გამომდინარე, საარსებო (ფულადი) შემწეობის დანიშვნა-ცვლილებების კანონიერების კონტროლის სამმართველო:
ა) ახორციელებს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების მიერ, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და საარსებო ფულადი შემწეობის დანიშვნა-ცვლილებების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების შემოწმებას;
ბ) ბენეფიციარი ოჯახის ან მისი ცალკეული წევრ(ებ)ის იდენტიფიკაციის, ფინანსური და ქონებრივი მდგომარეობის, პერსონალური და სხვა მონაცემების შესახებ მიღებული ან აღმოჩენილი (გამოვლენილი), დადასტურებული ინფორმაციის საფუძველზე, ახდენს ბენეფიტების დანიშვნის სამართლიანობის ანალიზს;
გ) განიხილავს და ამზადებს პასუხს შემოსულ კორესპონდენციაზე;
დ) მონაწილეობს დეპარტამენტის საქმიანობის სამუშაო გეგმ(ებ)ისა და ანგარიშ(ებ)ის შედგენაში;
ე) კომპეტენციის ფარგლებში, შეიმუშავებს შესაბამის წინადადებებს, რეკომენდაციებს და წარუდგენს დეპარტამენტის ხელმძღვანელს;
ვ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ასრულებს სააგენტოს დირექტორის, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ცალკეულ დავალებებს.

11. სამმართველო დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების განხორციელებას უზრუნველყოფს სამმართველოში დასაქმებული პირების, აგრეთვე, სააგენტოს სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალის მთავარი სპეციალისტების (მონიტორები) მეშვეობით. (ცვ. 30.01.2015 წ. N04-30/ო)

12. ტერიტორიულ ერთეულებში დასაქმებული მონიტორები ანგარიშვალდებული არიან კონტროლის დეპარტამენტის უფროსისა და შესაბამისი მოადგილის, აგრეთვე, სამმართველოს უფროსის წინაშე. (2014 წლის 7 ოქტომბერი N04-312/ო)

2. სააგენტოს დებულებით და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით დაკისრებული მიზნებიდან და ფუნქციებიდან გამომდინარე, მეურვეობა-მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების კონტროლის სამმართველო:
ა) ახორციელებს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების მიერ:
ა.ა) შვილად აყვანის, მინდობით აღზრდის, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და დეისტიტუციონალიზაციის, მეურვეობისა და მზრუნველობის კუთხით განხორციელებული პროცედურების, ასევე სრულწლოვანზე ოჯახური მზრუნველობის ანაზღაურების დანიშვნა-ცვლილებების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების შემოწმებას;
ა.ბ) ბავშვთა მიმართ ძალადობის რეფერირების კუთხით განხორციელებული პროცედურების შემოწმებას;
ა.გ) სპეციალიზებულ დაწესებულებებში, შესაბამისი ვაუჩერის მქონე ბენეფიციართა დასწრების აღრიცხვიანობის შემოწმებას (მონიტორინგს);
ა.დ) სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამ(ებ)ის ფარგლებში გაწეული საქმიანობის შემოწმებას;
ა.ე) დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესობის ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ბუნებრივი მატების არმქონე რეგიონებში მესამე და შემდგომ ბავშვზე ფულადი დახმარების დანიშვნა-გაცემის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების შემოწმებას;
ა.ვ) დასაქმების სახელმწიფო პროგრამ(ებ)ის განხორციელების მონიტორინგს;
ბ) განიხილავს და ამზადებს პასუხს შემოსულ კორესპონდენციაზე;
გ) მონაწილეობს დეპარტამენტის საქმიანობის სამუშაო გეგმ(ებ)ისა და ანგარიშ(ებ)ის შედგენაში;
დ) კომპეტენციის ფარგლებში, შეიმუშავებს შესაბამის წინადადებებს, რეკომენდაციებს და წარუდგენს დეპარტამენტის ხელმძღვანელს;
ე) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ასრულებს სააგენტოს დირექტორის, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ცალკეულ დავალებებს.
3. სააგენტოს დებულებით და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით დაკისრებული მიზნებიდან და ფუნქციებიდან გამომდინარე, სახელმწიფო გასაცემლების დანიშვნა-ცვლილების მართლზომიერებისა და ფინანსური კონტროლის სამმართველო:
ა) ახორციელებს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების მიერ:
ა.ა) სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის და სოციალური პაკეტის - „სახელმწიფო გასაცემლების" დანიშვნა-ცვლილებების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების შემოწმებას;
ა.ბ) ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურების დანიშვნა-გაცემის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების შემოწმებას;
ბ) ფულადი გასაცემლების საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებებით და ინსტრუქციებით განსაზღვრული პირობების ინსპექტირებას (შემოწმებას);
გ) სააგენტოს აჭარის ა/რ ფილიალის და რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრების მიერ, მატერიალურ-ტექნიკური ფასეულობების, ძირითადი საშუალებების, მცირეფასიანი ინვენტარის ექსპლუატაციის და მათი ექსპლუატაციისთვის საჭირო ფასეულობების ხარჯვის შემოწმებას; (ცვ. 30.01.2015 წ. N04-30/ო)
დ) განიხილავს და ამზადებს პასუხს შემოსულ კორესპონდენციაზე;
ე) მონაწილეობს დეპარტამენტის საქმიანობის სამუშაო გეგმ(ებ)ისა და ანგარიშ(ებ)ის შედგენაში;
ვ) კომპეტენციის ფარგლებში, შეიმუშავებს შესაბამის წინადადებებს, რეკომენდაციებს და წარუდგენს დეპარტამენტის ხელმძღვანელს;
ზ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ასრულებს სააგენტოს დირექტორის, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ცალკეულ დავალებებს.
4. სააგენტოს დებულებით და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით დაკისრებული მიზნებიდან და ფუნქციებიდან გამომდინარე, შესაბამისი კანონმდებლობით განსაზღვრული კომპეტენციის გათვალისწინებით, ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების კონტროლის სამმართველო:
ა) ახორციელებს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების მიერ:
ა.ა) საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაწეული საქმიანობის შემოწმებას;
ა.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამ(ებ)ის ფარგლებში გაწეული საქმიანობის შემოწმებას;
გ) განიხილავს და ამზადებს პასუხს შემოსულ კორესპონდენციაზე;
დ) მონაწილეობს დეპარტამენტის საქმიანობის სამუშაო გეგმ(ებ)ისა და ანგარიშ(ებ)ის შედგენაში;
ე) კომპეტენციის ფარგლებში, შეიმუშავებს შესაბამის წინადადებებს, რეკომენდაციებს და წარუდგენს დეპარტამენტის ხელმძღვანელს;
ვ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ასრულებს სააგენტოს დირექტორის, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ცალკეულ დავალებებს.

მუხლი 63. დეპარტამენტის უფლებამოსილება (2014 წლის 23 სექტემბრი N04-297/ო)
1. დეპარტამენტი სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების მიერ გაწეული საქმიანობის შესწავლას ახორციელებს როგორც გეგმიური, ასევე არაგეგმიური შემოწმების პრინციპით.
2. გეგმიური შემოწმება ხორციელდება სააგენტოს დირექტორთან ან/და კურატორთან შეთანხმებული, წინასწარ დამტკიცებული პროგრამის მიხედვით.
3. არაგეგმიური შემოწმება ხორციელდება:
ა) სააგენტოს დირექტორის ან/და კურატორის დავალებით;
ბ) სააგენტოს დირექტორთან ან/და კურატორთან შეთანხმებით, სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების საქმიანობასთან დაკავშირებით მიღებული/აღმოჩენილი ინფორმაციის საფუძველზე.

4. დეპარტამენტი უფლებამოსილია:
ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;
ბ) სააგენტოს დირექტორს ან/და კურატორს წარუდგინოს როგორც დეპარტამენტის საქმიანობასთან, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოს სტუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების მუშაობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;
გ) მოითხოვოს ინფორმაცია დირექტორის ბრძანებების, დავალებების, მითითებების შესრულების მდგომარეობის შესახებ;
დ) შეისწავლოს დეპარტამენტში შემოსული კორესპონდენცია და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება;
ე) შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების პრევენციის მიზნით, სააგენტოს დირექტორს ან/და კურატორს წარუდგინოს წინადადებები;
ვ) შემოწმების შედეგების მიხედვით, სააგენტოს დირექტორის ან/და კურატორის წინაშე დააყენოს საკითხი სააგენტოს სტრუქტურულ და ტერიტორიულ ერთეულებში დასაქმებულთა მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ან/და წახალისების ზომების გამოყენების შესახებ;
ზ) განახორციელოს სააგენტოს დირექტორის მიერ დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები."

 

თავი XVII. დირექტორის აპარატი (დეპარტამენტი)
(2015 წლის 13 ოქტომბრის N04-331/ო)

მუხლი 64. დირექტორის აპარატის (დეპარტამენტი) მიზნები და ამოცანები
დირექტორის აპარატის (დეპარტამენტი) მიზნები და ამოცანებია:
ა) კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორისთვის ორგანიზაციულ-ტექნიკური და საინფორმაციო მომსახურების გაწევა,
ბ) კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტოს ურთიერთობების კოორდინაცია და თანამშრომლობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ფონდებთან, დონორებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან,
გ) მედიასაშუალებებთან ურთიერთობების უზრუნველყოფა, სააგენტოს კომპეტენციის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობისა და სიახლეების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება,
დ) სააგენტოში მოქალაქეთა მიღების, კონსულტირების, წერილობით მომართვებზე რეაგირების კოორდინაცია. სააგენტოში დაცული ინფორმაციის/მონაცემების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

მუხლი 65.
დირექტორის აპარატის (დეპარტამენტი) სტრუქტურა (ცვ. 2015 წლის 21 ოქტომბრის N04-341/ო)
დირექტორის აპარატის (დეპარტამენტი) სტრუქტურაშია:
ა) მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველო;
ბ) საზოგადოებრივი მისაღები (სამმართველო).

მუხლი 66. დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები (ცვ. 2015 წლის 21 ოქტომბრის N04-341/ო)
1. მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) სააგენტოს საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, სხვადასხვა მედია საშუალებებთან აქტიური თანამშრომლობა;
ბ) სააგენტოს კომპეტენციას მიკუთვნებული საქმიანობის და სამომავლო გეგმების თაობაზე საზოგადოებისინფორმირება;
გ) სააგენტოს საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ამაღლების მიზნით,სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება;
დ) სააგენტოს საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ამაღლების მიზნით,ბრიფინგების, პრესკონფერენციების, საჯარო გამოსვლების, შეხვედრების, პრეზენტაციების ორგანიზება;
ე) სააგენტოს მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების ფოტო და ვიდეოგადაღების უზრუნველყოფა. ფოტო დავიდეო კადრების არქივის შექმნა;
ვ) სააგენტოს ბეჭდური, ელექტრონული და მულტიმედიური საინფორმაციო პროდუქტის მომზადება და გავრცელება სხვადასხვა საინფორმაციო არხებით,
ზ) სააგენტოს ოფიციალური ვებ-გვერდის (www.ssa.gov.ge), სააგენტოს ფეისბუქ-გვერდის და სხვა სოციალური ქსელის ანგარიშების მუდმივი მართვა და განახლება (გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავება);
თ) სააგენტოს შესახებ მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის მუდმივი მონიტორინგი;
ი) სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ფონდებთან, დონორებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან ურთიერთობების კოორდინაცია და თანამშრომლობის უზრუნველყოფა, სააგენტოს მიერ მოსახლეობის მომსახურების ხარისხის ამაღლებისა და სერვისების დახვეწის, ასევე, ინფორმაციის გაცვლისა და ერთობლივი პროექტების განხორციელების მიზნით;
კ) დირექტორის თათბირების, სამუშაო შეხვედრების, კომისიის სხდომების ორგანიზება,
ლ) დაქვემდებარებულ საკითხებზე სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების საკონსულტაციო-მეთოდური დახმარება და კოორდინაცია;
მ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის და აპარატის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება.

2. საზოგადოებრივი მისაღების (სამმართველო) ფუნქციებია:

ა) მოქალაქეთა მიღების ორგანიზაციული უზრუნველყოფა, მათი შესაბამისი ინფორმირება და კონსულტირება სააგენტოს კომპეტენციაში შემავალი სახელმწიფო მომსახურებების თაობაზე;
ბ) სააგენტოს მომსახურების მიწოდების ხარისხის ამაღლების მიზნით, მომსახურების გაწევის საკითხებზე მეთოდური დოკუმენტების/რეკომენდაციების შემუშავება და მათი რეალიზაციის ინიცირება;
გ) ფიზიკური პირებისათვის სააგენტოში დაცული ინფორმაციის/მონაცემების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მოქმედი წესების/ნორმების შესაბამისად;
დ) მოსახლეობის წერილობითი მომართვების შესაბამისად, წერილობითი ინფორმაციის გაცემა;
ე) საშვის დაშვების რეჟიმისა და მოქალაქეთა მიღების ორგანიზაციული უზრუნველყოფა;
ვ) სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში მოქალაქეთა მისაღებების კოორდინაცია, მისაღების თანამშრომელთა ეფექტიანი მუშაობისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, რეგულარული ინსტრუქტირება და კონსულტირება;
ზ) სააგენტოს დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის და აპარატის უფროსის სხვა დავალებების შესრულება.".

მუხლი 67. დირექტორის აპარატის (დეპარტამენტი) უფლებამოსილებები
დირექტორის აპარატი (დეპარტამენტი) უფლებამოსილია:
ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს ნებისმიერი სრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან აპარატის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;
ბ) სააგენტოს დირექტორს განსახილველად წარუდგინოს აპარატის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხების გადაჭრის წინადადებები;
გ) განახორციელოს სააგენტოს დორექტორის მიერ აპარატისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

 

თავი XVIII. ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
(2015 წლის 13 ოქტომბრის N04-331/ო)

მუხლი 68. დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანები
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის საქმიანობის მიზნები და ამოცანებია:
ა) სააგენტოს სერვერული და პროგრამული უზრუნველყოფა, მონაცემთა ბაზების სრულყოფილი მუშაობა;
ბ) თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების შეფასება და მოთხოვნისამებრ მათი დანერგვა;
გ) სააგენტოს ადმინისტრირებაში შემავალი სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების ტექნიკური მუშაობისთვის პროგრამული უზრუნველყოფა შემუშავება - შექმნა;
დ) სააგენტოს პროგრამული პროდუქტის და მონაცემთა ბაზების ტესტირება, ბიზნეს-პროცესების მართვა;
ე) სააგენტოში დაცული მონაცემთა ბაზების მომზადება სტატისტიკური დამუშავებისათვის, სტატისტიკური ინფორმაციის მომზადება და მისი ანალიზი;
ვ) სააგენტოში დაცული მონაცემთა ბაზების და პროგრამული პროდუქტის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით ღონისძიებათა განხორციელება;
ზ) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მონაცემთა ბაზებში დაცული საჯარო ინფორმაციის დაინტერესებული პირებისათვის მიწოდების ორგანიზება;
თ) დეპარტამენტის კომპეტენციას მიკუთვნებულ წერილებსა და განცხადებებზე პასუხებისა და დასკვნების მომზადება;
ი) საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოს შიდა სამართლებრივი აქტებისა და/ან ხელმძღვანელობის დავალების საფუძველზე, მონაცემთა ბაზებში ცვლილებების შეტანა;

მუხლი 69. დეპარტამენტის სტრუქტურა
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სტრუქტურაშია:
ა) სტატისტიკისა და ანალიზის სამმართველო;
ბ) პროგრამირების სამმართველო;
გ) ტესტირებისა და ბიზნეს პროცესების მართვის სამმართველო;
დ) ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო.

მუხლი 70. ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სამმართველოების ფუნქციები
1. სტატისტიკისა და ანალიზის სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოს შიდა სამართლებრივი აქტებისა და/ან ხელმძღვანელობის დავალებისსაფუძველზე „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" ცვლილებების შეტანისუზრუნველყოფა;
ბ) სააგენტოში დაცული მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირების გაუმჯობესების შესახებ წინადადებებისმომზადება და დეპარტამენტის ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;
გ) სააგენტოში დაცული მონაცემთა ბაზების რეგულარული დამუშავება და პირველადი სიხშირულიმონაცემების გენერირება;
დ) სააგენტოს მონაცემთა ბაზებში დაცული ინფორმაციის რეგულარული სტატისტიკური დამუშავება და ამინფორმაციის შემდგომი გამოყენება სააგენტოს კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით;
ე) დადგენილ ვადებში, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რეგულარული სტატისტიკურიინფორმაციის წარდგენა;
ვ) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მონაცემთა ბაზებში დაცული საჯარო ინფორმაციისმომზადება;
ზ) კომპეტენციის ფარგლებში, დაინტერესებულ პირთა განცხადებებისა და წერილების განხილვა და მათზეპასუხების პროექტების მომზადება;
თ) სამმართველოს მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ პერიოდული ანგარიშების მომზადება დადეპარტამენტის უფროსისათვის წარდგენა, დეპარტამენტის საერთო სამუშაო გეგმის, ანგარიშების შედგენასა დასაერთო დავალებების შესრულებაში მონაწილეობა;
ი) სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და პასუხ(ებ)ის მომზადება;
კ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულიუფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსის დადეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.
2. პროგრამირების სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) სააგენტოსთვის საჭირო ელექტრონული სისტემების დახვეწა/შემუშავება, ტექნიკური უზრუნველყოფა;
ბ) თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების შეფასება და მოთხოვნისამებრ დანერგვა;
გ) გარე მომხმარებლებისათვის ელექტრონული სერვისების შექმნა და მიწოდება;
დ) კომპეტენციის ფარგლებში, სამმართველოში შემოსული კორესპოდენციის (წერილები და განცხადებები) განხილვა, პასუხებისა და დასკვნების პროექტების მომზადება;
ე) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.
3. ტესტირებისა და ბიზნეს პროცესების მართვის სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) სააგენტოს მონაცემთა ბაზების და პროგრამული პროდუქტის ტესტირება, ხარვეზების არსებობის შემთხვევაში მათ აღმოსაფხვრელად წინადადებების შემუშავება;
ბ) სააგენტოში დაცული მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირების გაუმჯობესების შესახებ წინადადებების მომზადება და დეპარტამენტის ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;
გ) სააგენტოში მიმდინარე ტექნიკური პროცესების ანალიზი და მათი გაუმჯობესების მიზნით წინადადებების მომზადება და დეპარტამენტის ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;
დ) სამმართველოს მიერ გაწეული სამუშაოს შესახებ პერიოდული ანგარიშების მომზადება და დეპარტამენტის უფროსისათვის და მოადგილისთვის წარდგენა, დეპარტამენტის საერთო სამუშაო გეგმის, ანგარიშების შედგენასა და საერთო დავალებების შესრულებაში მონაწილეობა;
ე) სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და პასუხ(ებ)ის მომზადება;
ვ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, დეპარტამენტის უფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.
4. ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს ფუნქციებია:
ა) სერვერების პროგრამული და ტექნიკური უზრუნველყოფა, მონაცემთა ბაზებისსრულყოფილი მუშაობა, მათი განახლება, დაარქივება, რეზერვების შენახვა;
ბ) თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების შეფასება და მოთხოვნისამებრ დანერგვასააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში;
გ) ცენტრალურ აპარატსა და ტერიტორიულ ერთეულებში ლოკალური ქსელის (მ.შ.კავშირგაბმულობის) გამართვა, ადმინისტრირება, პროგრამული მომსახურება და მუდმივიკოორდინაცია;
დ) ლოკალური ქსელის (მ.შ. კავშირგაბმულობის) სტაბილურობის მონიტორინგი, პრობლემებისანალიზი და რეაგირება, მისი მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება. თანამედროვე ქსელურიტექნოლოგიების დანერგვა და ადმინისტრირება;
ე) საჭიროების შესაბამისად სააგენტოს ხელმძღვანელობის დავალებით, ინფორმაციულისისტემის ანალიზისათვის საჭირო სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა ან პროგრამისშესაქმნელად საჭირო სამუშაოების ორგანიზება, აგრეთვე სისტემის განახლების ან კორექტირებისმიზნით, სათანადო პროცედურების განხორციელება;
ვ) სააგენტოს „ცხელი ხაზის" ფუნქციონირების ტექნიკური და ტექნოლოგიურიუზრუნველყოფა;
ზ) სოციალური მომსახურების სააგენტოს ადმინისტრაციული და რაიონული ცენტრებისშენობებისათვის ვიდეომეთვაყურეობის სისტემის ადმინისტრირება და სისტემური მომსახურება;
თ) სააგენტოს სარგებლობაში არსებული კომპიუტერული ტექნიკის პროგრამული დატექნიკური უზრუნველყოფა, ლოკალურ ქსელში პროგრამების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა,მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირება;
ი) ინტერნეტ კავშირის უზრუნველყოფა, ადმინისტრირება და გლობალურ ქსელთანდაკავშირებული ყველანაირი პრობლემის აღმოფხვრა;
კ) კომპიუტერული და საოფისე ტექნიკის გაუმართაობის დიაგნოსტიკა, შესაძლებლობისფარგლებში მათი მიმდინარე რემონტი, მწყობრიდან გამოსული ტექნიკის საგარანტიო ანშეკეთებისათვის საჭირო სათადარიგო ნაწილებისა და მომსახურების შესახებ რეკომენდაციებისშემუშავება და განხორციელება;
ლ) კომპეტენციის ფარგლებში, სამმართველოში შემოსული კორესპოდენციის (წერილები დაგანცხადებები) განხილვა, პასუხებისა და დასკვნების პროექტების მომზადება;
მ) რიგის აპარატების სტაბილურობის მონიტორინგი, პრობლემის ანალიზი და რეაგირებაცენტრალურ და რაიონულ განყოფილებებში;
ნ) დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის (დეს) მუდმივი ადმიმინისტრირებაგამართულად მუშაობის უზრუნველსაყოფად;
ო) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულიუფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს დირექტორის, დირექტორის მოადგილისა, დეპარტამენტისუფროსის და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვა დავალებების შესრულება.

მუხლი 71. დეპარტამენტის უფლებამოსილებები
ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი უფლებამოსილია:
ა) მოითხოვოს და მიიღოს სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულებიდან დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია, ახსნა-განმარტებითი მასალები და სხვა დოკუმენტები;
ბ) უშუალოდ ან დირექტორის კურატორი მოადგილის თანხმობით, სააგენტოს დირექციაში განსახილველად წარადგინოს დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემური საკითხები;
გ) განახორციელოს სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ დეპარტამენტისათვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.".

 

 

დანართი Ν2

დამტკიცებულია
სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის
2009 წლის 31 დეკემბერი Ν01/474-ო ბრძანებითსაჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალის დებულება


მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
ეს დებულება განსაზღვრავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ სოციალური მომსახურების სააგენტოს (შემდგომში _ ,,სააგენტო") აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალის (შემდგომში _ ,,ფილიალი") სტატუსს, უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.

მუხლი 2. ფილიალის სტატუსი
1. ფილიალი წარმოადგენს სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს, რომლის საქმიანობის მიზანია აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სახელმწიფო გასაცემლების ადმინისტრირება, სოციალური დახმარების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაცია და ხელშეწყობა, აგრეთვე, მოქმედი კანონმდებლობით სააგენტოზე დაკისრებული სხვა უფლებამოსილებების გასახორციელებლად საჭირო ღონისძიებების გატარება.
2. ფილიალს დასახული მიზნებისა და დაკისრებული ფუნქციების განსახორციელებლად გადაცემული აქვს სახელმწიფო ქონება.
3. ფილიალს აქვს ბეჭედი საქართველოს სახელმწიფო გერბის გამოსახულებით, ფილიალის სახელწოდებითა და საიდენტიფიკაციო კოდის მითითებით; შტამპი; დამოუკიდებელი ბალანსი; დამტკიცებული ხარჯთა ნუსხა; ანგარიში სახელმწიფო ხაზინაში.
4. ფილიალის მისამართია: ქ. ბათუმი, გ. ტაბატაძის ქუჩა N2ა.
5. ფილიალი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საერთაშორისო ხელეკრულებებითა და შეთანხმებებით, საქართველოს კანონებით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის სამართლებრივი აქტებით, სააგენტოს დებულებით, სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით, ამ დებულებითა და სხვა ნორმატიული აქტებით. 

მუხლი 3. ფილიალის კომპეტენცია
1. დასახული მიზნების მისაღწევად ფილიალი სამოქმედო ტერიტორიაზე:
ა) ზედამხედველობს და აკონტროლებს:
ა.ა. მის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე რაიონული განყოფილებების (სოციალური მოსმახურების ცენტრი) მიერ სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციის, სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის და საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის დანიშვნა-ცვლილებას და საქმისწარმოებას, არსებული წეს(ებ)ის შესაბამისად,
ა.ბ. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის და ფულადი სოციალური დახმარების _ საარსებო შემწეობის ბენეფიციართა მართვის პროცესსა და უზრუნველყოფს მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების განმეორებით (საკონტროლო) გადამოწმებას, არსებული წეს(ებ)ის შესაბამისად,
ა.გ. საოჯახო დახმარების საქმისწარმოებას,
ა.დ. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების ადმინისტრირებას,
ა.ე. ბავშვზე ზრუნვის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებას,
ა.ვ. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციების შესრულებას;
ა.ზ. მოქმედი კანონმდებლობისა და კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს სახელმწიფო პროგრამების რეალიზაციას. (ცვ. 01.12.2010 წ. N01/332-ო)

ა.თ. „შრომის ბაზრის ინფორმაციის მართვის სისტემის" ფორმირებისა და დანერგვის პროცესს, კომპეტენციის ფარგლებში; (ცვ. 10.10.2013 წ. N04-423/ო)
ა.ი. დასაქმების სახელმწიფო პროგრამების რეალიზაციას,კომპეტენციის ფარგლებში. (ცვ. 10.10.2013 წ. N04-423/ო)

ბ) ფილიალისა და მის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული რაიონული განყოფილებების (სოციალური მომსახურების ცენტრების) ლოჯისტიკისა და სამეურნეო-საფინანსო უზრუნველყოფის მიზნებისათვის:
ბ.ა. ახორციელებს მატერიალურ-ტექნიკური საჭიროებების დადგენას, მოთხოვნისა და მიწოდების დაგეგმვას,
ბ.ბ. მატერიალურად პასუხისმგებელია არსებულ აქტივებზე,
ბ.გ. ანაწილებს მიღებულ მატერიალურ ფასეულობებს,
ბ.დ. ორგანიზებას უწევს ბავშვზე ზრუნვის საბჭოს მუშაობას, შეიმუშავებს რეკომენდაციებს და აწვდის ცენტრალურ აპარატს,
ბ.ე. უზრუნველყოფს რეგიონში ოპერატიულ დავალებათა/ღონისძიებათა შესრულებას,
ბ.ვ. სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ასრულებს სამეურნეო-საფინანსო და საკონტრაქტო ფუნქციებს,
ბ.ზ. უზრუნველყოფს ელექტრონული ქსელის და პროგრამების გამართულ მუშაობას;
გ) სააგენტოს ცენტრალურ აპარატსა და შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულებს შორის კომუნიკაციის მიზნით:
გ.ა. სოციალური მომსახურების ცენტრებისა და რაიონული განყოფილებების რგოლებამდე დაყავს სამართლებრივი დოკუმენტები და საგანგებო დავალებები,'
გ.ბ. ახორციელებს ადგილობრივი მოსახლეობის საინფორმაციო უზრუნველყოფას, კონსულტირება-განმარტებებს, მოქალაქეთა მიღებას, პასუხობს შემოსულ კორესპონდენციას,
გ.გ. უზრუნველყოფს სააგენტოს ცენტრალური აპარატისათვის საანგარიშო ინფორმაციის წარდგენას, ტექნოლოგიური და ლოჯისტიკური პროცესების გაუმჯობესების საჭიროებებისა და წინადადებების მიწოდებას,
გ.დ. დაკისრებული ფუნქციების შესრულებისას თანამშრომლობს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, სხვა ორგანიზაცია-დაწესებულებებთან, კერძო პირებთან;
დ) ადამიანური რესურსების განვითარების მიზნებისათვის:
დ.ა. ზედამხედველობის შედეგად გამოვლენილი დარღვევების პრევენციის მიზნით შესაბამისი დასაქმებულებისათვის ატარებს დამატებით სწავლებებს,
დ.ბ. ახორციელებს ფილიალისა და რაიონული განყოფილებებისათვის (სოციალური მომსახურების ცენტრებისათვის) საჭირო კადრების შერჩევას, კანდიდატთა და დასაქმებულთა მოკლევადიან წვრთვნასა და გადამზადებას,

ვ) მოქალაქეთა სოციალური მომსახურების გაუმჯობესებისა და მიმდინარე საქმიანობის ანალიზის შედეგად უზრუნველყოფს წინადადებების წარდგენას ცენტრალური აპარატისათვის;
ზ) მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს წარმომადგენლობას სასამართლოში მოსარჩელის ან მოპასუხის სახით, და სხვა ორგანიზაცია/დაწესებულებებში;

ზ1) მონაწილეობს დასაქმების სახელმწიფო პროგრამების რეალიზაციაში, უფლებამოსილებისა და კომპეტენციის ფარგლებში. (ცვ. 10.10.2013 წ. N04-423/ო)
თ) უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობითა და სააგენტოს დირექტორის ან/და სააგენტოს დირექტორის მოადგილის მიერ მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელებას.

მე-2 პუნქტი ძალადაკარგულია
(ცვ. 10.10.2013 წ. N04-423/ო)

მუხლი 4. ფილიალის ხელმძღვანელობა
1. ფილიალს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.
2. ფილიალის უფროსი უშუალოდ ემორჩილება სააგენტოს დირექტორს, დირექტორის მოადგილეებს და ანგარიშვალდებულია მათ წინაშე.
3. ფილიალის უფროსი:
ა) პასუხისმგებელია ფილიალზე დაკისრებული ამოცანების, ფუნქციებისა და დავალებების ჯეროვნად შესრულებაზე;
ბ) წარმართავს და ხელმძღვანელობს ფილიალის გამგებლობის სფეროს მიკუთვნებულ საკითხებს;
გ) ანაწილებს ფუნქციებსა და მოვალეობებს ფილიალისა და ფილიალის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების (სოციალური მომსახურების ცენტრების) თანამშრომლებს შორის, ახორციელებს სამსახურებრივ ზედამხედველობას მათ საქმიანობაზე და დაკისრებული მოვალეობების შესრულებაზე;
დ) მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციების შესრულების მიზნით, გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს _ ბრძანებას;
ე) სააგენტოსთან შეთანხმებით გეგმავს და ახორციელებს პერიოდულ კონტროლს დაქვემდებარებული ტერიტორიული ერთეულების საქმიანობაზე, წარუდგენს შესაბამის ინფომაციას სააგენტოს ხელმძღვანელობას;
ვ) უფლებამოსილია ფილიალსა და ფილიალის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სააგენტოს რაიონულ (საქალაქო) განყოფილებებში (სოციალური მომსახურების ცენტრების) დასაქმებული თანამშრომლების მიმართ გამოიყენოს წახალისებისა და დისციპლინური სასჯელის ზომები, მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში;
ზ) უფლებამოსილია, ფილიალის და ფილიალის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სააგენტოს რაიონულ (საქალაქო) განყოფილებებში (სოციალური მომსახურების ცენტრების) დასაქმებულ პირებზე გასცეს მინდობილობები სასამართლოში ან სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში წარმომადგენლობის გასაწევად;
თ) ახორციელებს სამსახურებრივ ზედამხედველობას ფილიალისა და ფილიალის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სოციალური მომსახურების ცენტრებისა და რაიონული განყოფილებების საქმიანობაზე და მათზე დაკისრებული მოვალეობების ჯეროვნად შესრულებაზე;
ი) პასუხისმგებელია ფილიალისათვის გამოყოფილი სახსრებისა და მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების დანიშნულებისამებრ გამოყენებაზე;
კ) სააგენტოს ხელმძღვანელობას წარუდგენს წინადადებებს ფილიალისა და ფილიალის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სოციალური მომსახურების ცენტრებისა და რაიონული განყოფილებების საკადრო რესურსების, მუშაობის ორგანიზების, თანამშრომლების წახალისებისა და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;
ლ) ხელმოწერით ადასტურებს ან ვიზას ადებს ფილიალში მომზადებულ დოკუმენტებს;
მ) ფილიალის თანამშრომლებსა და მის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სოციალური მომსახურების ცენტრებისა და რაიონულ განყოფილებებს აცნობს (გადასცემს) სააგენტოს დირექტორის ბრძანებებს, მითითებებს, რეკომენდაციებს, დირექტივებსა და სხვა საჭირო მასალებსა თუ დოკუმენტებს;
ნ) შუამდგომლობს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის გამოყოფის თაობაზე, რომლებიც საჭიროა ფილიალისა და ფილიალის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სოციალური მომსახურების ცენტრებისა და რაიონული განყოფილებების წინაშე მდგარი ფუნქციებისა და ამოცანების შესასრულებლად;
ო) უზრუნველყოფს ფილიალში არსებული მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების მოვლა-პატრონობას და პასუხისმგებელია მათ მდგომარეობაზე;
პ) დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში პერიოდულად წარადგენს ინფორმაციას ფილიალისა და მის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სააგენტოს სოციალური მომსახურების ცენტრებისა და რაიონული განყოფილებების მიერ გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით;
ჟ) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობითა და სააგენტოს დებულებით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების ფარგლებში, უზრუნველყოფს სააგენტოს ხელმძღვანელობის ცალკეული დავალებების შესრულებას.
4. ფილიალის უფროსს ჰყავს მოადგილე (მოადგილეები), რომელიც მისი არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს უფროსის მოვალეობებს. ფილიალის უფროსის მოადგილეს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.
5. ფილიალის უფროსის მოადგილეს, ფილიალის უფროსის მოვალეობის შესრულება აგრეთვე შეიძლება დაეკისროს სააგენტოს დირექტორის ან ფილიალის უფროსის ბრძანებით.
6. ფილიალის უფროსის მოადგილის საქმიანობის სფერო შესაძლებელია განისაზღვროს სააგენტოს დირექტორის ან ფილიალის უფროსის ბრძანებით, ან ინდივიდუალური დავალებ(ებ)ით. ფილიალის უფროსის მოადგილე შესაძლებელია კურირებდეს/ზედამხედველობდეს საქმიანობის ცალკეულ სფეროს.(ცვ. 01.12.2010 წ.N01/332-ო)

მუხლი 5. ფილიალის თანამშრომლები
1. ფილიალის საშტატო რიცხოვნობა განისაზღვრება სააგენტოს საშტატო განრიგით.
2. ფილიალის თანამშრომლებს, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.
3. ფილიალის თანამშრომლები ასრულებენ ამ დებულებით, მოქმედი კანონმდებლობით და შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესაბამის ფუნქციებს და მათი განხორციელებისას ემორჩილებიან ფილიალის უფროსს და ფილიალის უფროსის მოადგილეს.

მუხლი 6. დასკვნითი დებულებები
1. წინამდებარე დებულებით გათვალისწინებული ნორმები სავალდებულოა შესასრულებლად სააგენტოს შესაბამისი ტერიტორიული ერთეულისათვის.
2. დებულებაში ცვლილებების და/ან დამატებების შეტანა ხდება სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

დანართი N3

დამტკიცებულია
სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის
2015 წლის 30 იანვრის N01/30-ო ბრძანებით

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის ტიპიური დებულება

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
ეს დებულება განსაზღვრავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს (შემდგომში - „სააგენტო") სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრების (შემდგომში - „ცენტრი") სტატუსს, უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.

მუხლი 2. ცენტრის სტატუსი
1. ცენტრს გააჩნია სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულის სტატუსი, შექმნილია საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით და ამ დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებს სააგენტოს სახელით შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში და აგრეთვე კონკრეტულ სამოქმედო ტერიტორიაზე ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით სააგენტოზე დაკისრებულ უფლებამოსილებებს.
2. ცენტრის საქმიანობის მიზნებსა და ამოცანებს სამოქმედო არეალების მიხედვით წარმოადგენს:
ა) შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში (განისაზღვრება შემდეგი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულების მიხედვით: იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთი, გურია, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი) ხელი შეუწყოს და ზედამხედველობა გაუწიოს:
ა.ა. სახელმწიფო გასაცემლების ადმინისტრირებას, ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური დახმარების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის, ბავშვზე ზრუნვის, დასაქმების ხელშეწყობისა და სხვა შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამების რეალიზაციას;
ა.ბ. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოსათვის კანონმდებლობით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას;
ბ) კონკრეტულ სამოქმედო ტერიტორიაზე (განისაზღვრება მისი უშუალო ადგილმდებარეობის მიხედვით):
ბ.ა. სააგენტოს ფუნქციების მიკუთვნებული სახელმწიფო გასაცემლების ადმინისტრირება (დანიშვნა, შეწყვეტა, შეჩერება და სხვა), კანონმდებლობის შესაბამისად;
ბ.ბ. ბავშვზე ზრუნვის, სოციალური და ჯანმრთელობის შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამების რეალიზება და/ან ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება, უფლებამოსილების ფარგლებში;
ბ.გ. მეურვეობისა და მზრუნველობის ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციების შესრულება;
ბ.დ. „შრომის ბაზრის ინფორმაციის მართვის სისტემის" ფორმირებისა და დანერგვის პროცესში მონაწილეობა და კომპეტენციის ფარგლებში, დასაქმების სახელმწიფო პროგრამების რეალიზაცია და მონიტორინგი.
3. ცენტრს დასახული მიზნებისა და დაკისრებული ფუნქციების განსახორციელებლად გადაცემული აქვს სახელმწიფო ქონება.
4. სააგენტოს გააჩნია ცხრა (9) სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრი.
5. ცენტრს გააჩნია ბეჭედი სააგენტოს საიდენტიფიკაციო კოდით და შტამპი.
6. ცენტრი თავისი საქმიანობის განხორციელების პროცესში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საერთაშორისო ხელეკრულებებითა და შეთანხმებებით, საქართველოს კანონებით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის სამართლებრივი აქტებით, სააგენტოს დებულებით, სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით, ამ დებულებითა და სხვა ნორმატიული აქტებით.

მუხლი 3. ცენტრის ფუნქციები
1. დასახული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად ცენტრი სამოქმედო არეალების (როგორც ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში, ისე კონკრეტულ სამოქმედო ტერიტორიაზე) მიხედვით უზრუნველყოფს:
ა) ზედამხედველობს და აკონტროლებს:
ა.ა. ცენტრის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების მიერ სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, სოციალური პაკეტის დანიშვნა-ცვლილებას და საქმისწარმოებას, არსებული წეს(ებ)ის შესაბამისად;
ა.ბ. „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრაციის, ფულადი სოციალური დახმარების - საარსებო შემწეობის ბენეფიციართა მართვისა და სოციალური დახმარების ადმინისტრირების პროცესს. აგრეთვე უზრუნველყოფს „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული ოჯახების განმეორებით (საკონტროლო) გადამოწმებას, არსებული წეს(ებ)ის შესაბამისად;
ა.გ. ორსულობის, მშობიარიობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარებებზე მოთხოვნის ფორმირების პროცესს;
ა.დ. ბავშვზე ზრუნვის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებას;
ა.ე. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციების შესრულებას;
ა.ვ. მოქმედი კანონმდებლობისა და კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს სახელმწიფო პროგრამების რეალიზაციას;
ა.ზ. „შრომის ბაზრის ინფორმაციის მართვის სისტემის" ფორმირებისა და დანერგვის პროცესს, კომპეტენციის ფარგლებში;
ა.თ. დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამების რეალიზაციას, კომპეტენციის ფარგლებში;
ბ) ცენტრისა და მის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების ლოჯისტიკისა და სამეურნეო-საფინანსო უზრუნველყოფის მიზნებისათვის:
ბ.ა. ახორციელებს მატერიალურ-ტექნიკური საჭიროებების დადგენას, მოთხოვნისა და მიწოდების დაგეგმვას;
ბ.ბ. მატერიალურად პასუხისმგებელია არსებულ აქტივებზე;
ბ.გ. ანაწილებს მიღებულ მატერიალურ ფასეულობებს;
ბ.დ. ორგანიზებას უწევს ბავშვზე ზრუნვის საბჭოს მუშაობას, შეიმუშავებს რეკომენდაციებს და აწვდის ცენტრალურ აპარატს;
ბ.ე. სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ასრულებს სამეურნეო-საფინანსო და საკონტრაქტო ფუნქციებს;
ბ.ვ. უზრუნველყოფს ელექტრონული ქსელის და პროგრამების გამართულ მუშაობას;
გ) სააგენტოს ცენტრალურ აპარატსა და რაიონული (საქალაქო) განყოფილებებს შორის კომუნიკაციის მიზნით:
გ.ა. უზრუნველყოფს ოპერატიულ დავალებათა/ღონისძიებათა შესრულებას და მის შესრულებაზე ზედამხედველობას;
გ.ბ. რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების რგოლებამდე დაყავს სამართლებრივი დოკუმენტები და საგანგებო დავალებები;
გ.გ. ახორციელებს ადგილობრივი მოსახლეობის საინფორმაციო უზრუნველყოფას, კონსულტირება-განმარტებებს, მოქალაქეთა მიღებას, პასუხობს შემოსულ კორესპონდენციას,
გ.დ. უზრუნველყოფს სააგენტოს ცენტრალური აპარატისათვის საანგარიშო ინფორმაციის წარდგენას, ტექნოლოგიური და ლოჯისტიკური პროცესების გაუმჯობესების საჭიროებებისა და წინადადებების მიწოდებას;
გ.ე. დაკისრებული ფუნქციების შესრულებისას თანამშრომლობს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, სხვა ორგანიზაცია დაწესებულებებთან, კერძო პირებთან;
დ) ადამიანური რესურსების განვითარების მიზნებისათვის:
დ.ა. ზედამხედველობის შედეგად გამოვლენილი დარღვევების პრევენციის მიზნით შესაბამისი დასაქმებულებისათვის ატარებს დამატებით სწავლებებს;
დ.ბ. ახორციელებს ცენტრისათვის და რაიონული (საქალაქო) განყოფილებებისათვის საჭირო კადრების შერჩევას, კანდიდატთა და დასაქმებულთა მოკლევადიან წვრთვნასა და გადამზადებას;
ე) კონკრეტულ სამოქმედო ტერიტორიაზე (ცენტრის უშუალო ადგილმდებარეობის მიხედვით) უზრუნველყოფს:
ე.ა. კანონმდებლობითა და ამ დებულებით გათვალისწინებული კომპეტენციის ფარგლებში ღებულობს გადაწყვეტილებებს სოციალური დახმარების, სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, სოციალური პაკეტის დანიშვნის, შეჩერების, შეწყვეტის, აღდგენის, განახლების ან დანიშვნაზე უარის თქმის თაობაზე;
ე.ბ. „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით უზრუნველყოფს მაძიებელი ოჯახების განაცხადის მიღებასა და ბაზაში განთავსებას, ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლას და „ოჯახის დეკლარაციის" (ან სხვა შესაბამისი დოკუმენტის) ბაზაში განთავსებას და ფულადი სოციალური დახმარების - საარსებო შემწეობის დანიშვნასთან, შეჩერებასთან ან/და შეწყვეტასთან დაკავშირებული მონაცემების ბაზაში განთავსებას;
ე.გ. შესაბამისი სამართლებრივი აქტით დადგენილი წესით ამზადებს, ამუშავებს და სააგენტოს ცენტრალურ აპარატს წარუდგენს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გასაცემად საჭირო დოკუმენტაციას;
ე.დ. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, შეისწავლის და წყვეტს საკითხებს შვილად აყვანის მიზნით დაინტერესებულ პირთა აღრიცხვაზე აყვანის, ობოლ და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ არასრულწლოვანთათვის გასაშვილებელის სტატუსის მინიჭების თაობაზე, აწარმოებს მშვილებელთა და გასაშვილებელ ბავშვთა ადგილობრივ რეესტრს და მათ შესახებ წარადგენს ინფორმაციას სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში;
ე.ე. კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს დედობილ/მამობილის სტატუსის მინიჭებას/რეგისტრაციას, დედობილ/მამობილთა რეგისტრაციის განახლებას/შეწყვეტას, შვილობილად აყვანას დაქვემდებარებულ ბავშვთა რეგისტრაციასა და მათ შესახებ ინფორმაციის სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში წარდგენას;
ე.ვ. შეისწავლის და იღებს გადაწყვეტილებას შესაბამისი პირებისათვის მეურვეობის ან მზრუნველობის დაწესების ან გაუქმების თაობაზე;
ე.ზ. უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს სახელით მონაწილეობა სასამართლო საქმის წარმოებაში (მათ შორის როგორც მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს წარმომადგენელი არასრულწლოვან ან ქმედუუნარო პირთა კანონიერი ინტერესების დასაცავად);
ე.თ. კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოს კომპეტენციას მიკუთვენული საკითხების მომზადებასა და საბჭოს სხდომაზე გატანასთან დაკავშირებით საჭირო ღონისძიებების გატარებას;
ე.ი. სამოქმედო ტერიტორიაზე, უზრუნველყოფს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულებასა და ზედამხედველობს მათ მიმდინარეობას;
ე.კ. სათანადო ინფორმაციის დამუშავების გზით, მონაწილეობს სააგენტოს ერთიანი საინფორმაციო (მონაცემთა) ბაზების ფორმირებაში;
ე.ლ. კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსახლეობის და დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობას, მათ შორის, „შრომის ბაზრის ინფორმაციის მართვის სისტემის" ფორმირებისა და დანერგვის პროცესთან და/ან დასაქმების სახელმწიფო პროგრამებთან დაკავშირებით;
ე.მ. საკუთარი მიზნების მისაღწევად, დაკისრებული ფუნქციების შესასრულებლად და სათანადო ინფორმაციის მისაღებად, მათ შორის, კომპეტენციის ფარგლებში, „შრომის ბაზრის ინფორმაციის მართვის სისტემის" ფორმირებისა და დანერგვის მიზნით, კონსულტაციებს უწევს და თანამშრომლობს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, ორგანიზაცია-დაწესებულებებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან;
ვ) ცენტრის საქმიანობის ანალიზის შედეგად უზრუნველყოფს წინადადებების წარდგენას ცენტრალური აპარატისათვის;
ზ) უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობით, სააგენტოს დირექტორის და/ან სააგენტოს დირექტორის მოადგილის მიერ მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელებას.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების ფარგლებში, ცენტრი:
ა) კანონმდებლობის შეასაბამისად, გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს (გადაწყვეტილებები, ბრძანებები);
ბ) ამზადებს დასკვნებსა და შუამდგომლობებს შვილად აყვანის, მიდნობით აღზრდის, მეურვეობის/მზრუნველობის საკითხებზე, წარადგენს საკუთარ მოსაზრებებს (დასკვნებს) საოჯახო დავებში არასრულწლოვანთა კანონიერი ინტერესების დაცვის თაობაზე;
გ) იხილავს და წყვეტს დაინტერესებულ პირთა მიმართვებს, განცხადებებსა და საჩივრებს;
დ) წარმოადგენს სააგენტოს დაინტერესებულ პირებთან შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში, უზრუნველყოფს სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულის სახელით სასამართლოში წარმომადგენლობას მოსარჩელედ, მოპასუხედ ან მესამე პირად;
ე) უფლებამოსილია, გასცეს მოწმობები, ცნობები და სხვა ინფორმაცია კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
ვ) სამსახურებრივი საჭიროებისამებრ, წერილობით მიმართავს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს;
ზ) წარუდგენს სააგენტოს ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის შესახებ;
თ) ასრულებს სააგენტოს დირექტორისა და/ან დირექტორის მოადგილის ცალკეულ დავალებებს.

მუხლი 4. ცენტრის ხელმძღვანელობა
1. ცენტრს ხელმძღვანელობს ცენტრის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.
2. ცენტრის უფროსი უშუალოდ ემორჩილება სააგენტოს დირექტორს და დირექტორის მოადგილეებს და ანგარიშვალდებულია მათ წინაშე.
3. ცენტრის უფროსი:
ა) პასუხისმგებელია ცენტრზე დაკისრებული მიზნების, ამოცანების, ფუნქციებისა და დავალებების შესრულებაზე;
ბ) წარმართავს და ხელმძღვანელობს ცენტრის გამგებლობის სფეროს მიკუთვნებულ საკითხებს;
გ) ანაწილებს ფუნქციებსა და მოვალეობებს ცენტრისა და ცენტრის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების თანამშრომლებს შორის, ახორციელებს სამსახურებრივ ზედამხედველობას მათ საქმიანობაზე და დაკისრებული მოვალეობების შესრულებაზე;
დ) მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციების შესრულების მიზნით, გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს _ ბრძანებას;
ე) სააგენტოსთან შეთანხმებით გეგმავს და ახორციელებს პერიოდულ კონტროლს დაქვემდებარებული ტერიტორიული ერთეულების საქმიანობაზე, წარუდგენს შესაბამის ინფომაციას სააგენტოს ხელმძღვანელობას;
ვ) უფლებამოსილია, ცენტრისა და ცენტრის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სააგენტოს რაიონულ (საქალაქო) განყოფილებებში დასაქმებული თანამშრომლების მიმართ გამოიყენოს წახალისებისა და დისციპლინური სასჯელის ზომები, მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში;
ზ) უფლებამოსილია, ცენტრსა და ცენტრის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სააგენტოს რაიონულ (საქალაქო) განყოფილებებში დასაქმებულ პირებზე გასცეს მინდობილობები სასამართლოში, ან სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში თუ დაწესებულებაში წარმომადგენლობის გასაწევად;
თ) პასუხისმგებელია ცენტრისათვის გამოყოფილი სახსრებისა და მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების დანიშნულებისამებრ და მიზნობრივად ხარჯვასა და გამოყენებაზე;
ი) სააგენტოს ხელმძღვანელობას წარუდგენს წინადადებებს ცენტრის და ცენტრის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების საკადრო რესურსების, მუშაობის ორგანიზების, თანამშრომლებისათვის პრემიის დანიშვნის, მათი წახალისებისა და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;
კ) ხელმოწერით ადასტურებს ან ვიზას ადებს ცენტრში მომზადებულ დოკუმენტებს;
ლ) ცენტრის თანამშრომლებსა და მის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე რაიონულ (საქალაქო) განყოფილებებს აცნობს (გადასცემს) სააგენტოს დირექტორის ბრძანებებს, მითითებებს, რეკომენდაციებს, დირექტივებსა და სხვა საჭირო მასალებსა თუ დოკუმენტებს;
მ) შუამდგომლობს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის გამოყოფის თაობაზე, რომლებიც საჭიროა სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულის წინაშე მდგარი ფუნქციებისა და ამოცანების შესასრულებლად;
ნ) უზრურნველყოფს ცენტრში არსებული მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების მოვლა-პატრონობას და პასუხისმგებელია მათ მდგომარეობაზე;
ო) დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, პერიოდულად წარადგენს სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში ცენტრისა და მის სამოქმედო ტერიტორიაზე მდებარე სააგენტოს რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების მიერ გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით;
პ) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ასრულებს სააგენტოს დირექტორის და სააგენტოს დირექტორის მოადგილის ცალკეულ დავალებებს.
4. ცენტრის უფროსს ჰყავს მოადგილე (მოადგილეები), რომელიც მისი არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს უფროსის მოვალეობებს. ცენტრის უფროსის მოადგილეს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.
5. ცენტრის უფროსის მოადგილეს, ცენტრის უფროსის მოვალეობის შესრულება აგრეთვე შეიძლება დაეკისროს სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით.
6. ცენტრის უფროსის მოადგილის საქმიანობის სფერო შესაძლებელია განისაზღვროს სააგენტოს დირექტორის ან ცენტრის უფროსის ბრძანებით, ან ინდივიდუალური დავალებ(ებ)ით. ცენტრის უფროსის მოადგილე შესაძლებელია კურირებდეს/ზედამხედველობდეს საქმიანობის ცალკეულ სფეროს.

მუხლი 5. ცენტრის თანამშრომლები
1. ცენტრის საშტატო რიცხოვნობა განისაზღვრება სააგენტოს საშტატო განრიგით.
2. ცენტრის თანამშრომლებს, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.
3. ცენტრის თანამშრომლები ასრულებენ ამ დებულებით, მოქმედი კანონმდებლობით და შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესაბამის ფუნქციებს და მათი განხორციელებისას ემორჩილებიან ცენტრის უფროსს და/ან უფროსის მოადგილეს.

მუხლი 6. დასკვნითი დებულებები
1. წინამდებარე დებულებით გათვალისწინებული ნორმები სავალდებულოა შესასრულებლად სააგენტოს ყველა შესაბამისი ტერიტორიული ერთეულისათვის.
2. დებულებაში ცვლილებების და/ან დამატებების შეტანა ხდება სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

 

 დანართი N4

დამტკიცებულია
სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის
2009 წლის 31 დეკემბერი N01/474-ო ბრძანებით

 

 


საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მომსახურების ცენტრისა და რაიონული (საქალაქო) განყოფილების ტიპიური დებულება

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
ეს დებულება განსაზღვრავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ სოციალური მომსახურების სააგენტოს (შემდგომში _ ,,სააგენტო") სოციალური მოსმახურების ცენტრების და რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების (შემდგომში _ ,,განყოფილება") სტატუსს, უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.

მუხლი 2. განყოფილების სტატუსი
1. განყოფილება წარმოადგენს სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულს, რომელიც კონკრეტულ სამოქმედო ტერიტორიაზე ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით სააგენტოზე დაკისრებულ უფლებამოსილებებს.
2. განყოფილება ექვემდებარება სააგენტოს ცენტრალურ აპარატს, სააგენტოს შესაბამის რეგიონალურ საკოორდინაციო ცენტრს ან სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალს, ხოლო ქ. თბილისის განყოფილებები ექვემდებარებიან უშუალოდ სააგენტოს ცენტრალურ აპარატს. (ცვ. 30.01.2015 წ. N04-30/ო)
3. თითოეულ განყოფილებას გააჩნია თავისი ბეჭედი და შტამპი.

მუხლი 3. განყოფილების მიზნები და ამოცანები
განყოფილების საქმიანობის მიზნებსა და ამოცანებს სამოქმედო ტერიტორიაზე შეადგენს:
ა) სოციალური დახმარების პროგრამების პრაქტიკული რეალიზაცია და მისი კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;
ბ) სახელმწიფო გასაცემლების (სახელმწიფო პენსია, სახელმწიფო კომპენსაცია, აკადემიური სტიპენდია, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, დახმარება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო) დანიშვნა-ცვლილება და შესაბამისი საქმეების წარმოება;
გ) ,,ბავშვზე ზრუნვის" სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების რეალიზაციაში მონაწილეობა;
დ) მეურველობისა და მზრუნველობის ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციების შესრულება.

ე) „შრომის ბაზრის ინფორმაციის მართვის სისტემის" ფორმირებისა და დანერგვის პროცესში მონაწილეობა და კომპეტენციის ფარგლებში, დასაქმების სახელმწიფო პროგრამების რეალიზაცია და მონიტორინგი. (ცვ. 10.10.2013 წ. N04-423/ო)

 

მუხლი 4. განყოფილების ფუნქციები

1. ამ დებულების მე-3 მუხლით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად და დასახული ამოცანების შესასრულებლად განყოფილება შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში:
ა) კანონმდებლობითა და ამ დებულებით გათვალისწინებული კომპეტენციის ფარგლებში ღებულობს გადაწყვეტილებებს სოციალური დახმარების, სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციის, სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის დანიშვნის, შეჩერების, შეწყვეტის, აღდგენის, განახლების ან დანიშვნაზე უარის თქმის თაობაზე;
ბ) ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით უზრუნველყოფს მაძიებელი ოჯახების განაცხადის მიღებასა და ბაზაში განთავსებას, ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლას და ,,ოჯახის დეკლარაციის" (ან სხვა შესაბამისი დოკუმენტის) ბაზაში განთავსებას და ფულადი სოციალური დახმარების _ საარსებო შემწეობის დანიშვნასთან, შეჩერებასთან ან/და შეწყვეტასთან დაკავშირებული მონაცემების ბაზაში განთავსებას;
`ბ¹) თბილისის სოციალური მომსახურების ცენტრები უზრუნველყოფენ ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული ოჯახების განმეორებით გადამოწმებას, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში. (ცვ. 26.02.2010 წ. N01/43-ო)
გ) შესაბამისი ნორმატიული აქტით დადგენილი წესით ამზადებს, ამუშავებს და სააგენტოს ცენტრალურ აპარატს წარუდგენს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გასაცემად საჭირო დოკუმენტაციას;
დ) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, შეისწავლის და წყვეტს საკითხებს შვილად აყვანის მიზნით დაინტერესებულ პირთა აღრიცხვაზე აყვანის, ობოლ და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ არასრულწლოვანთათვის გასაშვილებელის სტატუსის მინიჭების თაობაზე, აწარმოებს მშვილებელთა და გასაშვილებელ ბავშვთა ადგილობრივ რეესტრს და მათ შესახებ წარადგენს ინფორმაციას სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში;
`ე) კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს დედობილ/მამობილის სტატუსის მინიჭებას/რეგისტრაციას, დედობილ/მამობილთა რეგისტრაციის განახლებას/შეწყვეტას, შვილობილად აყვანას დაქვემდებარებულ ბავშვთა რეგისტრაციასა და მათ შესახებ ინფორმაციის სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში წარდგენას; (ცვ. 26.02.2010 წ. N01/43-ო)
ვ) შეისწავლის და იღებს გადაწყვეტილებას შესაბამისი პირებისათვის მეურვეობის ან მზრუნველობის დაწესების ან გაუქმების თაობაზე;(ცვ.26.02.2010წ.N01/43-ო)
ზ) უფლებამოსილების ფარგლებში, სააგენტოს სახელით მონაწილეობა სასამართლო საქმის წარმოებაში (მათ შორის როგორც მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს წარმომადგენელი არასრულწლოვან ან ქმედუუნარო პირთა კანონიერი ინტერესების დასაცავად); (ცვ. 26.02.2010 წ. N01/43-ო)
`ზ¹) კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოს კომპეტენციას მიკუთვენული საკითხების მომზადებასა და საბჭოს სხდომაზე გატანასთან დაკავშირებით საჭირო ღონისძიებების გატარებას; (ცვ. 26.02.2010 წ. N01/43-ო)
ზ²) სამოქმედო ტერიტორიაზე, უზრუნველყოფს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულებასა და ზედამხედველობს მათ მიმდინარეობას;~ (ცვ. 26.02.2010 წ. N01/43-ო)
თ) სათანადო ინფორმაციის დამუშავების გზით, მონაწილეობს სააგენტოს ერთიანი საინფორმაციო (მონაცემთა) ბაზების ფორმირებაში;
ი) კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსახლეობის და დაინტერესებული პირების ინფორმირებულობას, მათ შორის, „შრომის ბაზრის ინფორმაციის მართვის სისტემის" ფორმირებისა და დანერგვის პროცესთან და/ან დასაქმების სახელმწიფო პროგრამებთან დაკავშირებით; (ცვ. 10.10.2013 წ. N04-423/ო);
კ) საკუთარი მიზნების მისაღწევად, დაკისრებული ფუნქციების შესასრულებლად და სათანადო ინფორმაციის მისაღებად, მათ შორის, კომპეტენციის ფარგლებში, „შრომის ბაზრის ინფორმაციის მართვის სისტემის" ფორმირებისა და დანერგვის მიზნით, კონსულტაციებს უწევს და თანამშრომლობს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, ორგანიზაცია-დაწესებულებებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან. (ცვ. 10.10.2013 წ. N04-423/ო)
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების ფარგლებში, განყოფილება:
ა) კანონმდებლობის შეასაბამისად, გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს (გადაწყვეტილებები, ბრძანებები);
ბ) ამზადებს დასკვნებსა და შუამდგომლობებს შვილად აყვანის, მიდნობით აღზრდის, მეურვეობის/მზრუნველობის საკითხებზე, წარადგენს საკუთარ მოსაზრებებს (დასკვნებს) საოჯახო დავებში არასრულწლოვანთა კანონიერი ინტერესების დაცვის თაობაზე;
გ) იხილავს და წყვეტს დაინტერესებულ პირთა მიმართვებს, განცხადებებსა და საჩივრებს;
დ) წარმოადგენს სააგენტოს დაინტერესებულ პირებთან შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში, უზრუნველყოფს სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულის სახელით სასამართლოში წარმომადგენლობას მოსარჩელედ, მოპასუხედ ან მესამე პირად;
ე) უფლებამოსილია, გასცეს მოწმობები, ცნობები და სხვა ინფორმაცია კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
ვ) სამსახურებრივი საჭიროებისამებრ, წერილობით მიმართავს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ინფორმაციის მისაღებად;
ზ) წარუდგენს სააგენტოს ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის შესახებ;
თ) ასრულებს სააგენტოს დირექტორისა და დირექტორის მოადგილის ცალკეულ დავალებებს.

მუხლი 5. განყოფილების ხელმძღვანელობა
1. განყოფილებას ხელმძღვანელობს განყოფილების უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.
2. განყოფილების უფროსი უშუალოდ ემორჩილება სააგენტოს დირექტორს, დირექტორის მოადგილეებს, შესაბამისი რეგიონალური საკოორდინაციო ცენტრის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალის უფროსს და ანგარიშვალდებულია მათ წინაშე. (ცვ. 30.01.2015 წ. N04-30/ო)
3. განყოფილების უფროსი:
ა) პასუხისმგებელია განყოფილებაზე დაკისრებული ამოცანების, ფუნქციებისა და დავალებების შესრულებაზე;
ბ) წარმართავს და ხელმძღვანელობს განყოფილების გამგებლობის სფეროს მიკუთვნებულ საკითხებს;
გ) ანაწილებს ფუნქციებსა და მოვალეობებს განყოფილების თანამშრომლებს შორის და ახორციელებს სამსახურებრივ ზედამხედველობას მათ საქმიანობაზე და დაკისრებული მოვალეობების შესრულებაზე;
დ) მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციების შესრულების მიზნით, ამტკიცებს გადაწყვეტილებებს გასაცემლების დანიშვნა-ცვლილებასთან დაკავშირებით, გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს _ ბრძანებას;
ე) მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში უფლებამოსილია განყოფილების თანამშრომლების მიმართ გამოიყენოს დისციპლინური სასჯელის ზომები;
ვ) წარმოადგენს განყოფილებას სასამართლოში და დაინტერესებულ პირებთან ურთიერთობებში; უფლებამოსილია, საკუთარი სახელით გასცეს მინდობილობები დაქვემდებარებულ თანამშრომლებზე სასამართლოში ან სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში წარმომადგენლობის გასაწევად კონკრეტული დავალებების შესასრულებლად;
ზ) ხელმძღვანელობას წარუდგენს წინადადებებს განყოფილების საკადრო რესურსების, მუშაობის ორგანიზების, თანამშრომლების წახალისებისა და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;
თ) ხელმოწერით ადასტურებს ან ვიზას ადებს განყოფილებაში მომზადებულ დოკუმენტებს (ხელმოწერის უფლების გადაცემა სხვა თანამშრომელზე დაიშვება მხოლოდ სააგენტოს დირექტორის შესაბამისი ბრძანებით);
ი) განყოფილების თანამშრომლებს აცნობს (გადასცემს) სააგენტოს დირექტორის ბრძანებებს, მითითებებს, რეკომენდაციებს, დირექტივებსა და სხვა საჭირო მასალებსა თუ დოკუმენტებს;
კ) შუამდგომლობს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის გამოყოფის თაობაზე, რომლებიც საჭიროა განყოფილების წინაშე მდგარი ფუნქციებისა და ამოცანების შესასრულებლად;
ლ) უზურნველყოფს განყოფილებაში არსებული მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების მოვლა-პატრონობას და პასუხისმგებელია მათ მდგომარეობაზე;
მ) არსებული წესების შესაბამისად, უზრუნველყოფს განყოფილებაში არსებული (დაცული, შეგროვებული, დამუშავებული) ყველა სათანადო ინფორმაციის გადაგზავნას (გადაცემას) შესაბამისი სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრისათვის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალისათვის ან/და სააგენტოს ცენტრალური აპარატისათვის; (ცვ. 30.01.2015 წ. N01/30-ო)
ნ) სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში, უზრუნველყოფს სააგენტოს ხელმძღვანელობის ცალკეული დავალებების შესრულებას.
4. სააგენტოს საშტატო განრიგით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, განყოფილების უფროსს შესაძლებელია ყავდეს მოადგილე (მოადგილეები), რომელიც მისი არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს უფროსის მოვალეობებს. განყოფილების უფროსის მოადგილეს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.
(ცვ. 01.12.2010 წ. N01/332-ო)
5. განყოფილების უფროსის მოადგილის საქმიანობის სფერო შესაძლებელია განისაზღვროს სააგენტოს დირექტორის, ან შესაბამისი სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის) უფროსის, ან განყოფილების უფროსის ბრძანებით, ან ინდივიდუალური დავალებ(ებ)ით. განყოფილების უფროსის მოადგილე შესაძლებელია კურირებდეს/ზედამხედველობდეს საქმიანობის ცალკეულ სფეროს. (ცვ. 30.01.2015 წ. N01/30-ო)

მუხლი 6. განყოფილების თანამშრომლები
1. განყოფილების საშტატო რიცხოვნობა განისაზღვრება სააგენტოს საშტატო განრიგით.
2. განყოფილების თანამშრომლებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს დირექტორი.
3. განყოფილების თანამშრომლები ასრულებენ ამ დებულებით, მოქმედი კანონმდებლობით და შრიმითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესაბამის ფუნქციებს და მათი განხორციელებისას ემორჩილებიან განყოფილების უფროსს და უფროსის მოადგილეს.

მუხლი 7. დასკვნითი დებულებები
1. წინამდებარე დებულებით გათვალისწინებული ნორმები სავალდებულოა შესასრულებლად სააგენტოს ყველა შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულისათვის.
2. დებულებაში ცვლილებების და/ან დამატებების შეტანა ხდება სააგენტოს დირექტორის ბრძანებით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ