კანონმდებლობა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის  მინისტრის
 
ბრძანება N35/
2007
წლის 30 იანვარი . თბილისი

უმწეო მდგომარეობაში  მყოფ ოჯახებზე დანიშნული სოციალური დახმარების გაცემისა და ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ


"
მიზნობრივი სოციალური დახმარების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის N145 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 27 დეკემბრის N254 დადგენილების მე-2 მუხლის საფუძველზე, :
1.
დამტკიცდეს უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებზე დანიშნული სოციალური დახმარების გაცემისა და ადმინისტრირების წესი (დანართი N1) თანდართულ ფორმებთან ერთად.
2.
სსიპ - სოციალური სუბსიდიების სააგენტომ და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ უზრუნველყონ: (27.06.2007 N196/)
) "უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებზე დანიშნული სოციალური დახმარების გაცემისა და ადმინისტრირების" თანდართული წესით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარება;
) დანიშნული სოციალური დახმარების გაცემა და ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული შიდაორგანიზაციული მუშაობისათვის საჭირო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების გამოცემა.
3.
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს "ელექტროენერგიის შეღავათებით მოსარგებლე მოსახლეობის (. . ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებული პირები) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრისა და გაცემის წესის და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების სოციალური დახმარების 2006 წლის პროგრამის და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების სოციალური დახმარების გაცემის წესისა და პრინციპების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 9 თებერვლის N44/ ბრძანების (სსმ III, 10.02.06, N19, მუხ. 240) მე-2 პუნქტით დამტკიცებული "უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების სოციალური დახმარების 2006 წლის პროგრამა" (დანართი N2) და "უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების სოციალური დახმარების გაცემის წესი და პრინციპები" (დანართი N3), თანდართულ ფორმებთან ერთად.
4.
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2007 წლის 1 იანვრიდან.

. ჭიპაშვილი

დანართი N1


უმწეო მდგომარეობაში  მყოფ ოჯახებზე დანიშნული სოციალური დახმარების გაცემისა და ადმინისტრირების წესი

თავი I
ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. რეგულირების სფერო და მიზანი
1.
ეს წესი შემუშავებულია "სოციალური დახმარების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის N145 დადგენილებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე და მისი მიზანია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისათვის დანიშნული სოციალური დახმარების გაცემასა და ადმინისტრირებასთან დაკავშირებულ საკითხების რეგულირება.
2.
ეს წესი ადგენს "სოციალური დახმარების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის N145 დადგენილების შესაბამისად, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისათვის სოციალური დახმარების გაცემის, შეწყვეტის, შეჩერების, აღდგენის, გადაანგარიშების წესსა და პირობებს, განსაზღვრავს სოციალური დახმარების ადმინისტრირების კომპეტენტურ ორგანოს და არეგულირებს დახმარების მიღებასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები
1.
ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს გააჩნიათ შემდეგი მნიშვნელობა:
) საოჯახო დახმარება _ ფულადი სოციალური დახმარება, რომელიც დანიშნული აქვს უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ოჯახთა (მათ შორის დევნილთა ოჯახების) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ კატეგორიებს;
) სამინისტრო _ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
) სააგენტო _ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი _ სოციალური სუბსიდიების სააგენტო; (27.06.2007 N196/)
) ბენეფიციარი - ოჯახი ან პირი, რომელიც იღებს საოჯახო დახმარებას;
2.
ამ წესში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს გააჩნიათ იგივე მნიშვნელობა, რაც "სოციალური დახმარების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის N145 დადგენილებით დამტკიცებულ "სოციალური დახმარების პროგრამის განხორციელების ძირითადი პრინციპები, სოციალური დახმარების ოდენობის გაანგარიშების, ღონისძიებათა დაფინანსებისა და ანგარიშსწორების წესში".
 
მუხლი 3. საოჯახო დახმარება
1.
საოჯახო დახმარება არის ფულადი სახის გასაცემელი, რომელიც ყოველთვიურად გაიცემა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ოჯახთა (მათ შორის დევნილთა ოჯახების) კატეგორიებზე, შემდეგი ოდენობით:
) მარტოხელა, არამომუშავე პენსიონერთა ერთსულიანი ოჯახები _ 22 ლარი; ხოლო არამომუშავე პენსიონერთა ორ- და მეტსულიანი ოჯახები _ 35 ლარი;
) დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, მეურვის შრომისუნარიანობის მიუხედავად, ერთ ბავშვზე _ 22 ლარი;
) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, არამომუშავე, პირველი ჯგუფის უსინათლოები, ერთ პირზე _ 22 ლარი;
) 18 წლამდე ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, ერთ ბავშვზე _ 22 ლარი;
) მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავს 7 ან მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი _ 35 ლარი,
2.
საოჯახო დახმარების დაფინანსების წყაროა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი.

მუხლი 4. საოჯახო დახმარების მიღების უფლება
1.
საოჯახო დახმარების მიღების უფლება აქვთ იმ ოჯახს, რომელსაც ეს დახმარება დაენიშა 2007 წლის 1 იანვრამდე და არა აქვს შეწყვეტილი.
2.
საოჯახო დახმარების მიღების უფლება აგრეთვე აქვს იმ ოჯახს, რომელასც ეს დახმარება დაენიშნა 2007 წლის 1 იანვრამდე, მაგრამ შეჩერებული აქვთ სხვადასხვა მიზეზის გამო.

მუხლი 5. საოჯახო დახმარების გაცემაზე და ადმინისტრირებაზე
        
პასუხისმგებელი სუბიექტები

1.
საოჯახო დახმარების ადმინისტრირებაზე კომპეტენტური ორგანოებია: სააგენტო, ხოლო აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახებისათვის _ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, რომლებიც ამ წესისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფენ დანიშნული საოჯახო დახმარების შეწყვეტას, გადაანგარიშებას, შეჩერებას, აღდგენასა და საოჯახო დახმარების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების გადაწყვეტას.
2.
საოჯახო დახმარების გაცემას უზრუნველყოფს სააგენტო.

თავი II
საოჯახო დახმარების ადმინისტრირებაზე კომპეტენტური ორგანოებისა და ბენეფიციარების უფლება-მოვალეობები

მუხლი 6. საოჯახო დახმარების ადმინისტრირების კომპეტენტური
        
ორგანოს უფლება-მოვალეობები

1.
საოჯახო დახმარების ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოები უზრუნველყოფენ:
) საოჯახო დახმარების შეჩერებას, აღდგენას, გადაანგარიშებასა და შეწყვეტას;
) საოჯახო დახმარების  მიმღებ ბენეფიციართა აღრიცხვას;
) საოჯახო დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა სიების ელექტრონულ დამუშავებასა და პერსონიფიცირებული მონაცემთა ბაზის ფორმირებას;
) საოჯახო დახმარების მიმღები ბენეფიციარების სისტემატურ შემოწმებასა და გამოვლენილი გარემოებების გათვალისწინებით ბენეფიციართა საქმეებში შესაბამისი შესწორებების ასახვას (დახმარების შეჩერება, აღდგენა, გადაანგარიშება, შეწყვეტა).
2.
საოჯახო დახმარების ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოები უფლებამოსილნი არიან:
) სისტემატურად გადაამოწმონ საოჯახო დახმარების მიმღები ბენეფიციარებისაოჯახო დახმარების მიღების საფუძვლების შემოწმების მიზნით. შემოწმების შედეგად ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს უფლებამოსილი პირი (პირადი პასუხისმგებლობის ქვეშ) ადგენს აქტს, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელია განხორციელდეს საოჯახო დამხარების შეჩერება, აღდგენა, გადაანგარიშება, შეწყვეტა. უფლებამოსილმა პირმა აქტზე სასურველია ხელი მოაწერინოს ბენეფიციართან დაკავშირებულ პირს (მეზობელი, ნათესავი, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენელი და სხვა);
) არსებული/გამოვლენილი ფაქტების გათვალისწინებით მიიღონ გადაწყვეტილება დანიშნული დახმარების შეჩერების, აღდგენის, შეწყვეტის ან/და გადაანგარიშების შესახებ;
) ოჯახის მიერ საოჯახო დახმარების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით წარმოშობილ ვალდებულებათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეუწყვიტონ დახმარება;
) შესაბამისი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციებისაგან გამოითხოვონ ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა საოჯახო დახმარების გადაანგარიშების, შეჩერების, აღდგენის ან/და შეწყვეტის საკითხის გადასაწყვეტად.
3.
საოჯახო დახმარების ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოები უზრუნველყოფენ ამ წესითა და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციებისა და უფლება-მოვალეობების შესრულებას.

მუხლი 7. საოჯახო დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა უფლება-მოვალეობები
1.
საოჯახო დახმარების მიმღებ ბენეფიციარს უფლება აქვს:
) მიიღოს საოჯახო დახმარება ამ წესით განსაზღვრული პირობებითა და ოდენობით;
) მოითხოვოს საოჯახო დახმარების ბინაზე მიტანა (ბინაზე მიტანის საკითხს წყვეტს საოჯახო დახმარების ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანო);
) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საოჯახო დახმარებასთან ერთად მიიღოს სახელმწიფო პენსია, სახელმწიფო კომპენსაცია/სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდია და სხვა სოციალური დახმარებები, თუ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
2.
საოჯახო დახმარების მიმღები ბენეფიციარი ვალდებულია:
) აცნობოს საოჯახო დახმარების ადმინისტრირების კომპეტენტურ ორგანოს საოჯახო დახმარების მიღების საფუძვლებში მომხდარი ცვლილებ(ებ)ის შესახებ, ამ ცვლილებ(ებ)ის დადგომიდან არაუგვიანეს ერთი თვის ვადაში;
) დროულად წარმოადგინოს საოჯახო დახმარების გასაცემად საჭირო დოკუმენტები;
) შეასრულოს საოჯახო დახმარების ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს მიერ განსაზღვრული და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა მოვალეობები.

მუხლი 8. ბენეფიციარის მიერ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა
1.
ბენეფიციარის მიერ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შემთხვევაში, საოჯახო დახმარების გაცემა ხორციელდება ბენეფიციარის ახალი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.
2.
მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შემთხვევაში, ბენეფიციარი ვალდებულია განცხადებით მიმართოს წინა მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს შესაბამის განყოფილებას, რომელიც აჩერებს საოჯახო დახმარებას და ბენეფიციარს ხელზე აძლევს პირად საქმეს ყველა დოკუმენტებთან ერთად. დოკუმენტების გაცემა დამოწმებულ უნდა იქნას ბენეფიციარის ხელმოწერით.
3.
საოჯახო დამხარების გაცემა გაგრძელდება ბენეფიციარის ახალი მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის შესაბამისად, ადმინისტრირები კომპეტენტური ორგანოს მიერ საოჯახო დახმარების აღდგენის შემდეგ. ბენეფიციარს საოჯახო დახმარება აღუდგება შეჩერების თვიდან.
4.
საოჯახო დახმარების აღდგენამდე, ადმინისტრირების კომოპეტენტური ორგანო უფლებამოსილია გადაამოწმოს საოჯახო დახმარების მიღების საფუძვლები.

თავი III
საოჯახო დახმარების გაცემა, შეჩერება, აღდგენა, გადაანგარიშება, შეწყვეტა

მუხლი 9. საოჯახო დახმარების გაცემა
1.
სააგენტო საოჯახო დახმარების გაცემას უზრუნველყოფს "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად მომსახურე კომერციულ ბანკთან გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებით.
2.
ბენეფიციარის თხოვნის გათვალისწინებით, საოჯახო დახმარების გაცემა შეიძლება განხორციელდეს  ბინაზე.
3.
დახმარების მიმღები ბენეფიციარის გარდაცვალების შემთხვევაში გარდაცვალებამდე მიუღებელი თანხა გაიცემა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 10. საოჯახო დახმარების შეჩერება და აღდგენა
1.
საოჯახო დახმარებაზე ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანო სისტემატურად ამოწმებს საოჯახო დახმარების მიმღებ ბენეფიციარს და აჩერებს დანიშნულ საოჯახო დახმარებას, თუ მისი მიღების უფლებრივი საკითხი იმ დროისათვის წარმოშობილ გარემოებათა გამო საჭიროებს დამატებით შესწავლა-შემოწმებას
2.
საოჯახო დახმარების შეჩერების საფუძვლ(ებ)ის არსებობის შემთხვევაში, ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს უფლებამოსილი პირი იღებს გადაწყვეტილებას საოჯახო დახმარების შეჩერების შესახებ (ფორმა N1).
3.
საოჯახო დახმარების შეჩერების საფუძველია:
) როდესაც ანგარიშებიდან თანხები გაიცემა მინდობილობით სხვა პირზე და მინდობილობის გაცემიდან 6 თვის გასვლის შემდეგ ვერ მოხერხდა ბენეფიციარის იდენტიფიცირება მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე;
) ოჯახის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა;
) თუ არსებული ან გამოვლენილი გარემოებების გათვალისწინებით, საოჯახო დახმარების მიღების უფლებრივი საკითხი საჭიროებს დამატებით შესწავლას, ან ბენეფიციარის მხრიდან დამატებითი დოკუმენტ(ებ)ის წარმოდგენას.
) კანონიერ ძალაში შევიდა სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი და ბენეფიციარს სასჯელის სახით შეეფარდა თავისუფლების აღკვეთა;
) ბენეფიციარის მიმართ გამოყენებულია სამედიცინო ხასიათის იძულებითი ღონისძიება და იგი გაგზავნილია იძულებით მკურნალობაზე;
) ბენეფიციარის სამ თვეზე მეტი ვადით ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გასვლის შემთხვევაში;
) ბენეფიციარი მოთავსებულია ინსტიტუციურ დაწესებულებაში (წინასწარი დაკავების იზოლატორი, მოხუცებულთა თავშესაფარი, ბავშვთა სახლი და სხვადა იმყოფება სრულ სახელმწიფო კმაყოფაზე.
4.
ამ მუხლის მე-3 პუნქტის "", "", "" და "" ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საოჯახო დახმარების შეჩერების საფუძვლები ვრცელდება მხოლოდ ამ წესის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის "" (გარდა არამომუშავე პენსიონერთა ორ- და მეტსულიანი ოჯახები), "", "" და "" ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული კატეგორიის ბენეფიციარებზე.
5.
ამ მუხლის მე-3 პუნქტის "", "" და "" ქვეპუნქთებით გათვალისწინებული საოჯახო დახმარების შეჩერების მიზეზების აღმოფხვრის შემდეგ, ბენეფიციარს დახმარების შეჩერების პერიოდში მიუღებელი საოჯახო დახმარება აუნაზღაურდება სრულად, ან გადაანგარიშებული ოდენობით, თუ შეჩერების პერიოდში ოჯახში მომხდარი ცვლილება გამორიცხავს საოჯახო დახმარების დანიშნული ოდენობით გაცემას.
6.
ამ მუხლის მე-3 პუნქტის "", "", "" და "" ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მიზეზით შეჩერებული საოჯახო დახმარების გაცემა გაგრძელდება შეჩერების საფუძვლის აღმოფხვრის თვიდან და შეჩერებული თვის (თვეების) საოჯახო დახმარება არ გაიცემა.
7.
საოჯახო დახმარების შეჩერების პერიოდი არ უნდა აღემატებოდეს ზედიზედ 6 (ექვს) თვეს. ამ ვადის გასვლის შემდეგ საოჯახო დახმარებაზე ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას საოჯახო დახმარების აღდგენის ან შეწყვეტის თაობაზე.
8.
საოჯახო დახმარების შეჩერების გადაწყვეტილებაში (ფორმა N1) შეტანილ უნდა იქნას შემდეგი მონაცემები:
) ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს შესაბამისი განყოფილების დასახელება;
) შევსების თარიღი;
) ბენეფიციარის სახელი და გვარი;
) საოჯახო დახმარების შეჩერების მიზეზი;
) საოჯახო დახმარების შეჩერების თვე;
) ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი.
9.
საოჯახო დახმარების შეჩერების საფუძვლ(ებ)ის აღმოფხვრის შემთხვევაში, ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას საოჯახო დახმარების აღდგენის შესახებ (ფორმა N2). აღდგენის გადაწყვეტილებაში შეტანილ უნდა იქნას შემდეგი მონაცემები:
) ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს შესაბამისი განყოფილების დასახელება;
) შევსების თარიღი;
) ბენეფიციარის სახელი გვარი;
) საოჯახო დახმარების აღდგენის თვე;
) ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი.
10.
საოჯახო დახმარების შეჩერებისა და აღდგენის გადაწყვეტილებებას თან უნდა დაერთოს საოჯახო დახმარების შესაბამისი საფუძვლ(ებ)ის (შეჩერების ან აღდგენის) დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ), არსებობის შემთხვევაში.
11.
საოჯახო დახმარების შეჩერებისა (ფორმა N1) და აღდგენის (ფორმა N2) გადაწყვეტილებები უნდა ინახებოდეს ბენეფიციარის პირად საქმეში.

მუხლი 11. საოჯახო დახმარების გადაანგარიშება
1.
თუ დახმარების მიმღებ ოჯახში მომხდარი ცვლილებები არ წარმოადგენს საოჯახო დახმარების შეწყვეტის საფუძველს, მაგრამ გამორიცხავს საოჯახო დახმარების არსებული ოდენობით გაცემას, ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს მიერ უნდა განხორციელდეს დანიშნული საოჯახო დახმარების ოდენობის შესაბამისი გადაანგარიშება.
2.
ამ წესის მიზნებისათვის, საოჯახო დახმარების გადაანგარიშება გულისხმობს საოჯახო დახმარების დანიშნული ოდენობის შემცირებას.
3.
საოჯახო დახმარება გადაანგარიშებული ოდენობით გაიცემა გადაანგარიშების საფუძვლ(ებ)ის დადგენისა და გადაწყვეტილების მიღების თვიდან, ხოლო თუ დახმარება უკვე გაცემულია _ მომდევნო თვიდან.
4.
საოჯახო დახმარების გადაანგარიშების გადაწყვეტილეში (ფორმა N3) მოცემული უნდა იყოს შემდეგი მონაცემები:
) ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს შესაბამისი განყოფილების დასახელება;
) შევსების თარიღი;
) საოჯახო დახმარების მიმღები ბენეფიციარის სახელი და გვარი;
) საოჯახო დახმარების გადაანგარიშების თვე;
) საოჯახო დახმარების გადაანგარიშებული ოდენობა;
) საოჯახო დახმარების მიმღები ბენეფიციარის სახელი და გვარი გადაანგარიშების შემდეგ;
) საოჯახო დახმარების გადაანგარიშების საფუძველი;
) ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი.
5.
გადაწყვეტილებას თან უნდა დაერთოს საოჯახო დახმარების გადაანგარიშების საფუძვლის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ), არსებობის შემთხვევაში.
6.
საოჯახო დახმარების გადაანგარიშების გადაწყვეტილება (ფორმა N3) უნდა ინახებოდეს ბენეფიციარის პირად საქმეში.

მუხლი 12. საოჯახო დახმარების შეწყვეტა
1.
საოჯახო დახმარების შეწყვეტის საფუძვლებია:
) საოჯახო დახმარების მიმღები ბენეფიციარის განცხადება;
) საოჯახო დახმარების მიმღები ბენეფიციარის გარდაცვალება;
) თუ საოჯახო დახმარების მიმღებ პენსიონერს ან მისი ოჯახის ერთ-ერთ წევრს დაენიშნა 86 (ოთხმოცდაექვსი) ლარზე მეტი ოდენობის სახელმწიფო პენსია, სახელმწიფო კომპენსაცია ან სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდია. (13.02.2008 N43/)
) საოჯახო დახმარების მიმღები ბენეფიციარის მიერ მოქმედი კანონმდებლობით რეგლამენტირებული ვალდებულებების შეუსრულებელობა;
) საარსებო შემწეობის დანიშვნა;
) საოჯახო დახმარების შეჩერების თვიდან გასულია ზედიზედ 6 (ექვსი) თვე;
) საოჯახო დახმარების დანიშვნის საფუძვლის აღმოფხვრის შემთხვევაში.
2.
ამ მუხლის პირველი პუნქტის "" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძველი არ ვრცელდება იმ ბენეფიციარებზე, რომლებიც მიეკუთვნებიან ამ წესის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის "", "" და "" ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ კატეგორიებს.
3.
შეწყვეტის საფუძვლ(ებ)ის არსებობის შემთხვევაში, ადმინისტრირებაზე კომპეტენტური ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას საოჯახო დახმარების შეწყვეტის შესახებ. საოჯახო დახმარების მიღება წყდება ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლ(ებ)ის არსებობის დადგენის თვიდან, ხოლო თუ დახმარება უკვე გაცემულია _ მომდევნო თვიდან.
4.
საოჯახო დახმარების შეწყვეტის გადაწყვეტილებაში (ფორმა N4) შეტანილ უნდა იქნას შემდეგი მონაცემები:
) ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს შესაბამისი განყოფილების დასახელება;
) შევსების თარიღი;
) ბენეფიციარის სახელი, გვარი;
) საოჯახო დახმარების შეწყვეტის საფუძველი;
) საოჯახო დახმარების შეწყვეტის თვე;
) ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი.
5.
გადაწყვეტილებას თან უნდა დაერთოს საოჯახო დახმარების შეწყვეტის საფუძვლის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ), არსებობის შემთხვევაში.
6.
საოჯახო დახმარების შეწყვეტის გადაწყვეტილება (ფორმა N4) უნდა ინახებოდეს ბენეფიციარის პირად საქმეში.


თავი IV
საოჯახო დახმარების ადმინისტრირებაზე კომპეტენტური ორგანოების ურთიერთვალდებულებები

მუხლი 13. აფხაზეთის / შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
         
სამინისტროსა და სააგენტოს ურთიერთვალდებულებები

1.
სააგენტოს მიერ საოჯახო დახმარების გაცემის უზრუნველსაყოფად აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვალდებულია მიაწოდოს სააგენტოს "საოჯახო დახმარების შეჩერების რეესტრი" (ფორმა N5), "საოჯახო დახმარების აღდგენის რეესტრი" (ფორმა N6), "საოჯახო დახმარების გადაანგარიშებული ოდენობით გაცემის რეესტრი" (ფორმა N7) ან/და "საოჯახო დახმარების შეწყვეტის რეესტრი" (ფორმა N8). ამ პუნქტით გათვალისწინებულ რეესტრებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სააგენტოს აწვდის ყოველი თვის 10 რიცხვამდე, ელექტრონული და წერილობითი ფორმით.
2.
საოჯახო დახმარების შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში აფხაზეთის / შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ავსებს "საოჯახო დახმარების შეჩერების რეესტრს" (ფორმა N5). რეესტრში შეტანილ უნდა იქნას შემდეგი მონაცემები:
) საოჯახო დახმარების მიმღები იმ პირის გვარი, სახელი და პირადი ნომერი, რომელზეც ირიცხებოდა დახმარება;
) საოჯახო დახმარების შეჩერების თვე ანუ რომელი საანგარიშო თვიდან არ უნდა გაიცეს დახმარება.
3.
საოჯახო დახმარების აღდგენის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში აფხაზეთის / შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ავსებს "საოჯახო დახმარების აღდგენის რეესტრს" (ფორმა N6). რეესტრში შეტანილ უნდა იქნას შემდეგი მონაცემები:
) საოჯახო დახმარების მიმღები იმ პირის გვარი, სახელი და პირადი ნომერი, რომელზეც გაგრძელდება დახმარების დარიცხვა;
) საოჯახო დახმარების აღდგენის თვე, ანუ რომელი თვიდან აღუდგა საოჯახო დახმარება;
) აღდგენილი საოჯახო დახმარების გაცემის თვე, ანუ რომელი საანგარიშო თვიდან უნდა გაგრძელდეს აღდგენილი საოჯახო დახმარების გაცემა.
4.
საოჯახო დახმარების გადაანგარიშების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში თითოეულ ბენეფიციარზე ინდივიდუალურად უნდა შეივსოს "საოჯახო დახმარების გადაანგარიშებული ოდენობით გაცემის რეესტრი" (ფორმა N7). რეესტრი შედგება ორი ნაწილისაგან. პირველ ნაწილში მოცემული უნდა იყოს გადაანგარიშებამდე საოჯახო დახმარების მიმღები ბენეფიციარის გვარი, სახელი და პირადი ნომერი; ხოლო მეორე ნაწილში შეტანილ უნდა იქნას შემდეგი მონაცემები:
) საოჯახო დახმარების მიმღები იმ პირის პირადი მონაცემები, რომელზეც ირიცხება დახმარება, კერძოდ:
.ა. გვარი და სახელი;
.. დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე და წელი);
.. პირადობის მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ნომერი;
.. პირადი ნომერი.
) საოჯახო დახმარების მიმღები ოჯახის წევრი ბენეფიციართა რაოდენობა საოჯახო დახმარების გადაანგარიშების შემდეგ;
) გადაანგარიშების შემდეგ საოჯახო დახმარების სახე - კატეგორია. ამ გრაფაში უნდა მიეთითოს თითოეული კატეგორიისათვის გათვალისწინებული შესაბამისი კოდი, კერძოდ:
 
საოჯახო დახმარების კატეგორია კოდი
..  მარტოხელა, არამომუშავე პენსიონერთა ერთსულიანი ოჯახი _ 01
..  არამომუშავე პენსიონერთა ორი ან მეტსულიანი ოჯახი _ 02
..  დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, მეურვის შრომისუნარიანობის მიუხედავად 

03
.. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, არამომუშავე, პირველი ჯგუფის უსინათლო _ 04
..  18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი _ 05
..  მრავალშვილიანი ოჯახი, რომელსაც ჰყავს 7 ან მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები 

06
) გადაანგარიშებული საოჯახო დახმარების ყოველთვიური ოდენობა;
)  გადაანგარიშებული საოჯახო დახმარების გაცემის თვე.
5.
საოჯახო დახმარების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში აფხაზეთის / შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ავსებს "საოჯახო დახმარების შეწყვეტის რეესტრს" (ფორმა N8). რეესტრში შეტანილ უნდა იქნას შემდეგი მონაცემები:
) საოჯახო დახმარების მიმღები იმ პირის გვარი, სახელი და პირადი ნომერი, რომელზეც ხორციელდებოდა დახმარების დარიცხვა;
) საოჯახო დახმარების შეწყვეტის თვე, ანუ რომელი საანგარიშო თვიდან არ უნდა დაერიცხოს დახმარება.
6.
ამ მუხლის მე-2, მე-3 და მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებულ რეესტრებში შეტანილი საოჯახო დახმარების მიმღები უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახის წევრის მონაცემები დანომრილ უნდა იქნას უწყვეტი ნუმერაციით. ამ მუხლით გათვალისწინებულ ყველა ფორმაზე მითითებული უნდა იყოს რეესტრის შევსების თარიღი და აფხაზეთის / შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი. თუ რომელიმე რეესტრი რამოდენიმე გვერდისაგან შედგება, მის თითოეულ გვერდზე მითითებული უნდა იყოს ამ პუნქტით გათვალისწინებული რეკვიზიტები.
7.
იმ შემთვევაში, თუ საოჯახო დახმარების ადმინისტრირებისათვის საჭირო ინფორმაციის ჩაწერა ვერ ხერხდება შესაბამის რეესტრში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო რეესტრს თან ურთავს პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერით დადასტურებულ წერილობითი ფორმის ახსნა-განმარტებას
8.
წარმოდგენილი რეესტრების საფუძველზე სააგენტო უზრუნველყოს საოჯახო დახმარების გაცემას.

თვი V
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები
მუხლი 14. გარდამავალი დებულებები

1. "
მიზნობრივი სოციალური დახმარების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის N145 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 27 დეკემბრის დადგენილების მე-3 მუხლის შესაბამისად, . თბილისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ოგანოები უზრუნველყოფენ 2007 წლის 1 იანვრიდან 2007 წლის 1 აპრილამდე ამ წესით დადგენილი ნორმების შესაბამისად საოჯახო დახმარების ადმინისტრირებასა (შეჩერება, აღდგენა, შეწყვეტა, გადაანგარიშება) და ყოველი თვის 10 რიცხვამდე, სააგენტოში საოჯახო დახმარების გაცემის რეესტრის (ფორმა N9) ელექტრონული და წერილობითი ფორმით წარდგენას, რომლის საფუძველზეც სააგენტო უზრუნველყოფს . თბილისში მცხოვრებ ბენეფიციარებზე საოჯახო დახმარების გაცემას (. თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 2007 წლის იანვრის თვის საოჯახო დახმარების გაცემის რეესტრს (ფორმა N9) სააგენტოში წარადგენს არაუგვიანეს 2007 წლის 1 თებერვლისა).  რეესტრში მოცემული უნდა იყოს შემდეგი მონაცემები:
) ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს დასახელება;
) ბენეფიციარის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და პირადი ნომერი;
) საანგარიშო თვეში გასაცემი  საოჯახო დახმარების ოდენობა
) ბენეფიციარის საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, ქალაქისა და რაიონის მითითებით.
) ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი (თუ რეესტრი რამოდენიმე გვერდისაგან შედგება, მის თითოეულ გვერდზე დასმული უნდა იყოს ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს ბეჭედი).
2.
სააგენტო უფლებამოსილია არ გასცეს, შეაჩეროს ან შეწყვიტოს საოჯახო დახმარება თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან "უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების" სოციალური დახმარების სახელმწიფო პროგრამის ადმინისტრირების დამატებით ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 22 ნოემბრის N547 განკარგულების პირველი პუნქტის შესაბამისად, სააგენტოში არ არის წარმოდგენილი (გადაცემული) საოჯახო დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა პირადი საქმეები, ან წარმოდგენილი პირადი საქმეები შედგენილია კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევით.
3.
ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საოჯახო დახმარების გაცემა განხორციელდება მას შემდეგ, რაც სააგენტოში წარმოდგენილი იქნება საოჯახო დახმარების გაცემისათვის, თითოეული კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის ყველა საჭირო დოკუმენტაცია:
) მარტოხელა, არამომუშავე პენსიონერთა ერთსულიანი, ან არამომუშავე პენსიონერთა ორ- და მეტსულიანი ოჯახებისათვის:
.. განკარგულება სოციალური დახმარების დანიშვნის შესახებ;
.. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობ(ებ)ის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტ(ებ)ის ასლ(ებ);
.. დევნილის მოწმობის ასლი (თუ ბენეფიციარი დევნილია);
.. ცნობა (ცნობები) საპენსიო განყოფილებიდან საპენსიო ნომრის და კოდის მითითებით;
) დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის:
.. განკარგულება სოციალური დახმარების დანიშვნის შესახებ;
.. მეურვის (მზრუნველის) დანიშვნის დოკუმენტის ასლი;
.. შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა ან მოწმობა მშობლის (მშობლების) გარდაცვალების, ან პატიმრობის, ან სამხედრო სავალდებულო სამსახურში ყოფნის, ან იძულებითი ხასიათის სამკურნალო დაწესებულებაში მოთავსები შესახებ;
.. ბენეფიციარის მეურვის (მზრუნველის) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ასლი;
.. ბენეფიციარის დაბადების მოწმობის (16 წლამდე პირებისათვის), პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის (16-დან 18 წლამდე პირებისათვის) ასლი.
) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, არამომუშავე, პირველი ჯგუფის უსინათლოებისათვის:
.. განკარგულება სოციალური დახმარების დანიშვნის შესახებ;
.. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ასლი;
.. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირველი ჯგუფის უსინათლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
.. დევნილის მოწმობის ასლი (თუ ბენეფიციარი დევნილია).
) 18 წლამდე ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის:
.. განკარგულება სოციალური დახმარების დანიშვნის შესახებ;
.. ბენეფიციარის დაბადების მოწმობის (16 წლამდე პირებისათვის), პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის (16-დან 18 წლამდე პირებისათვის) ასლი;
.. მშობლის ან კანონიერ წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ასლი;
.. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
) 7 ან მეტი 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის:
.. განკარგულება სოციალური დახმარების დანიშვნის შესახებ;
.. მშობლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ასლი;
.. ბავშვების დაბადების მოწმობის (16 წლამდე), პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის (16-დან 18 წლამდე) ასლები;
.. დევნილის მოწმობის ასლი (თუ ბენეფიციარი დევნილია);
4.
სააგენტო უფლებამოსილია მისთვის გადმოცემულ პირად საქმეებში ან თანდართულ დოკუმენტებში არსებული ხარვეზის გამოსწორების საშუალება მისცეს ბენეფიციარს ან დოკუმენტის გადმომცემ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს.
5.
ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანო უფლებამოსილია 2007 წლის პირველი თებერვლიდან საოჯახო დახმარება შეუწყვიტოს იმ ბენეფიციარებს, რომლებსაც პირად საქმეებში არსებული დოკუმენტების შესაბამისად შეჩერებული აქვთ საოჯახო დახმარების გაცემა და შეჩერებიდან გასულია ზედიზედ 6 (ექვსი) თვეზე მეტი.

მუხლი 15. დასკვნითი დებულებები
ამ წესში ცვლილებები და/ან დამატებები შეიტანება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

                               საოჯახო დახმარების შეჩერების გადაწყვეტილება                      ფორმა N1

ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანო (განყოფილება): ____________________________________
შევსების თარიღი: "--------" ----------------------- 2007 .   ბენეფიციარი: _________________________
                                                                                                                                                     (
სახელი, გვარი)
საოჯახო დახმარების შეჩერების მიზეზი:
დახმარების მისაღებად სხვა პირზე მინდობილობის გაცემიდან 6 თვის გასვლის შემდეგ ვერ მოხერხდა ბენეფიციარის მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე იდენტიფიცირება 
ოჯახის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა 
არსებული ან გამოვლენილი გარემოებების გათვალისწინებით, საოჯახო დახმარების მიღების უფლებრივი საკითხი საჭიროებს დამატებით შესწავლას, ან ბენეფიციარის მხრიდან დამატებითი დოკუმენტ(ებ)ის წარმოდგენას 
კანონიერ ძალაში შევიდა სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი და ბენეფიციარს სასჯელის სახით შეეფარდა თავისუფლების აღკვეთა 
ბენეფიციარის მიმართ გამოყენებულია სამედიცინო ხასიათის იძულებითი ღონისძიება და იგი გაგზავნილია იძულებით მკურნალობაზე 
ბენეფიციარის სამ თვეზე მეტი ვადით ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გასვლა 
ბენეფიციარი მოთავსებულია ინსტიტუციურ დაწესებულებაში და იმყოფება სრულ სახელმწიფო კმაყოფაზე 
საოჯახო დახმარების შეჩერების თვე -------------------------------------------------------------- 200 _ .
                                                                                         (
თვე სიტყვიერად)

ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს პასუხისმგებელი პირი    ________________________
                                                                                           
ხელმოწერა          ..


საოჯახო დახმარების აღდგენის გადაწყვეტილება                      ფორმა N2
ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანო (განყოფილება): ______________________________________
შევსების თარიღი: "--------" ----------------------- 2007 .   ბენეფიციარი: ____________________________
                                                                                                                                                          (
სახელი, გვარი)
საოჯახო დახმარების აღდგენის თვე -------------------------------------------------------------- 200 _ .
                                                                                              (
თვე სიტყვიერად)

ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს პასუხისმგებელი პირი    ________________________
                                                                        
ხელმოწერა          ..


საოჯახო დახმარების გადაანგარიშების გადაწყვეტილება                 ფორმა N3

ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანო (განყოფილება): ___________________________________
შევსების თარიღი: "--------" ----------------------- 2007 .
საოჯახო დახმარების მიმღები ბენეფიციარი: _____________________________________________
                                                                                                                   (
სახელი, გვარი)
საოჯახო დახმარების გადაანგარიშების თვე: -------------------------------------------------------------- 200 _ .
                                                                                                         (
თვე სიტყვიერად)
 ,
საოჯახო დახმარების გადაანგარიშებული ოდენობა -------------------------------------------------- ლარი.
                                                                                                                                      (
თანხა სიტყვიერად)
საოჯახო დახმარების მიმღები ბენეფიციარი გადაანგარიშების შემდეგ: __________________________________
                                                                                                                                                   (
სახელი, გვარი)
საოჯახო დახმარების გადაანგარიშების საფუძველი __________________________________________
_____________________________________________________________________________


ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს პასუხისმგებელ პირი    ________________________
                                                                                                      
ხელმოწერა          ..

                                                                                    ფორმა N 4 (13.02.2008 N43/)

საოჯახო დახმარების შეწყვეტის გადაწყვეტილება

ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანო (განყოფილება): ____________________
შევსების თარიღი: "____" ______ 2007 . ბენეფიციარი: _________________________
                                                                                                             (
სახელი, გვარი)

საოჯახო დახმარების შეწყვეტის საფუძველი:

საოჯახო დახმარების მიმღები ბენეფიციარის განცხადება
საოჯახო დახმარების მიმღები ბენეფიციარის გარდაცვალება
საოჯახო დახმარების მიმღებ პენსიონერს ან მისი ოჯახის წევრის ერთ-ერთ წევრს დაენიშნა 86 (ოთხმოცდაექვსი) ლარზე მეტი ოდენობის პენსია
საოჯახო დახმარების მიმღები ბენეფიციარის მიერ მოქმედი კანონმდებლობით რეგლამენტირებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა
საოჯახო დახმარების დანიშვნის საფუძვლის აღმოფხვრა
საარსებო შემწეობის დანიშვნა
საოჯახო დახმარების შეჩერების თვიდან გასულია ზედიზედ 6 (ექვსი) თვე

საოჯახო დახმარების შეწყვეტის თვე ________________________________ 200__ ."
                                                                                  (
თვე სიტყვიერად)

ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოს
პასუხისმგებელი პირი ___________________________
                                                        
ხელმოწერა                                ..
ფორმა N5

საოჯახო დახმარების შეჩერების რეესტრი

ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანო _________________________________________
საოჯახო დახმარების მიმღები პირი საოჯახო დახმარების შეჩერების თვე
 
გვარი სახელი პირადი ნომერი 
     
     
     
     
     
     
    
    
    
    
    


ადმინისტრირების კომპეტენტური
ორგანოს პასუხისმგებელი პირი ______________               _____ ______________ 2007.
                                              
ხელმოწერა          ..
 
ფორმა N6

საოჯახო დახმარების აღდგენის რეესტრი

ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანო _________________________________________
საოჯახო დახმარების მიმღები პირი საოჯახო დახმარების აღდგენის თვე (რომელი თვიდან აღუდგა დახმარება)  საოჯახო დახმარების გაცემის თვე (რომელი თვიდან უნდა გაიცეს აღდგენილი დახმარება)
 
გვარი სახელი პირადი ნომერი  
      
      
      
      
      


ადმინისტრირების კომპეტენტური
ორგანოს პასუხისმგებელი პირი  ______________            _____ ______________ 2007.
                                              
ხელმოწერა          ..

ფორმა N8

საოჯახო დახმარების შეწყვეტის რეესტრი

ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანო _________________________________________
საოჯახო დახმარების მიმღები პირი საოჯახო დახმარების შეწყვეტის თვე
 
გვარი სახელი პირადი ნომერი 
     
     
     
     
     
     
     


ადმინისტრირების კომპეტენტური
ორგანოს პასუხისმგებელი პირი  _________                 _____ ______________ 2007.
                                            
ხელმოწერა          ..

ფორმა N7
საოჯახო დახმარების გადაანგარიშებული ოდენობით გაცემის რეესტრი
ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანო ___________________________________
 
საოჯახო დახმარების მიმღები პირი გადაანგარიშებამდე ოჯახის წევრთა რაოდენობა გადანგარიშების შემდეგ საოჯახო დახმარების სახე გადაანგარიშების შემდეგ (კატეგორია)  საოჯახო დახმარების გადანგარიშებული ყოველთვიური ოდენობა გადანგარიშებული ოდენობით საოჯახო დახმარების გაცემის თვე
 
გვარი სახელი პირადი ნომერი    
        
საოჯახო დახმარების მიმღები პირი გადაანგარიშების შემდეგ    
გვარი სახელი დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელიპირადობის მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ნომერი პირადი ნომერი    

           


ადმინისტრირების კომპეტენტური
ორგანოს პასუხისმგებელი პირი ________                 _____ ______________ 2007.
                                              
ხელმოწერა          ..
ფორმა N9
საოჯახო დახმარების გაცემის რეესტრი

ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანო _________________________________
მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი საოჯახო დახმარების მიმღები პირის საანგარიშო თვეში გასაცემი საოჯახო დახმარების ოდენობა
 
ქალაქი რაიონი  მისამართი სახელი გვარი დაბადების თარიღი (თვე/რიცხვი/წელიპირადი ნომერი 
                
                
                
                
                


ადმინისტრირების კომპეტენტური
ორგანოს პასუხისმგებელი პირი    ______________________                 _____ ______________ 2007.
                                                                                        
ხელმოწერა          ..


 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ