კანონმდებლობა

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის
ბრძანება N11/1024
2005
წლის 29 სექტემბერი . თბილისი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ

,,ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 17 მარტის N51 დადგენილების მე-2 პუნქტის ,,." ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1.
დამტკიცდეს სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების თანდართული წესი.
2.
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
                                                                                                                                       
. ჩოგოვაძე

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესი
თავი I. ზოგადი დებულებები

მუხლი 1.
1.
ეს წესი განსაზღვრავს სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდსა და პირობებს, არეგულირებს სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების პროცესთან დაკავშირებულ ორგანიზაციულ და სამართლებრივ საკითხებს.
2.
ამ წესის მიზანია ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრაციის მაძიებელი ოჯახების იდენტიფიკაცია და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება ოჯახის სარეიტინგო ქულის დასადგენად.
3.
სარეიტინგო ქულა განისაზღვრება ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 4 აგვისტოს N126 დადგენილებით დამტკიცებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის გამოყენებით.

მუხლი 2.
ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
) ოჯახი _ განცალკევებულ საცხოვრებელ ფართზე მუდმივად მცხოვრები ნათესაური ან არანათესაური კავშირის მქონე პირთა წრე, რომლებიც ერთობლივად ეწევიან შინასამეურნეო საქმიანობას. ოჯახი შეიძლება იყოს ერთსულიანი;
) შინასამეურნეო საქმიანობა _ ოჯახის საკეთილდღეოდ მიმართული საქმიანობა, რომელიც ითვალისწინებს საცხოვრებელი ადგილის ერთობლივ გამოყენებას, მის მოვლაპატრონობას, ოჯახისათვის საჭირო საარსებო საშუალებების მოპოვებასა და ამ საშუალებების (ფული, პროდუქტები, ტანსაცმელი და ..) ოჯახის საკეთილდღეოდ განკარგვაგანაწილებას;
) მაძიებელი ოჯახი _ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მსურველი ოჯახი, რომელიც საჭიროებს სოციალურ დახმარებას და შეიძლება გახდეს ამ დახმარების მიმღები;
) ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი _ ოჯახის სრულწლოვანი ქმედუნარიანი წევრი ან ოჯახის კანონიერი წარმომადგენელი, რომელსაც ოჯახის წევრები წერილობით ანდობენ დაადასტუროს ,,ოჯახის დეკლარაციაში" შესატანი მონაცემები ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ;
) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა _ სოციალური აგენტის მიერ ჩატარებული ვიზუალური დათვალიერებისა და გამოკითხვის (ინტერვიუირების) შედეგად დაფიქსირებული მონაცემებისა და ფაქტების ერთობლიობა;
) ოჯახის დეკლარაცია _ სპეციალური ფორმის დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს მონაცემებს ოჯახის შემადგენლობაში მყოფი წევრების, ოჯახის შემოსავლებისა და გაწეული ხარჯების შესახებ, აგრეთვე მონაცემებს, რომლებიც ასახავს ოჯახის ფაქტობრივ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას და საჭიროა ოჯახის სარეიტინგო ქულის დასადგენად;
) სოციალური აგენტი _ სპეციალური უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირი, რომელიც ახდენს მაძიებელი ოჯახის იდენტიფიკაციასა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის აღწერას;
) სარეიტინგო ქულა _ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის გამოყენებით მიღებული მაძიებელი ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მაჩვენებელი;
) ინტერვიუირება _ სოციალური აგენტის მიერ მაძიებელი ოჯახის უფლებამოსილ წარმომადგენელთან ჩატარებული გამოკითხვა ოჯახის შესახებ საჭირო ინფორმაციის დადგენის და/ან დაზუსტების მიზნით.

თავი II. მაძიებელი ოჯახის იდენტიფიკაცია და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ მონაცემთა დადგენა
 

მუხლი 3.
1. მაძიებელი ოჯახის იდენტიფიკაცია და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის დადგენა ხორციელდება სოციალური აგენტის მიერ.
2.
მაძიებელი ოჯახის იდენტიფიკაციისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის დასადგენად სოციალური აგენტი ახორციელებს ობიექტური და სუბიექტური ინფორმაციის მოპოვებას:
) ობიექტური ინფორმაცია მიიღება სოციალური აგენტის მიერ მაძიებელი ოჯახის საცხოვრებელი პირობების ვიზუალური დათვალიერებისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის შემოწმების შედეგად;
) სუბიექტური ინფორმაცია გულისხმობს მაძიებელი ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლისაგან ინტერვიუირების შედეგად მიღებულ მონაცემთა ერთობლიობას. ინტერვიუირების პროცესში შესაძლოა მონაწილეობდეს ოჯახის სხვა ინფორმირებული წევრ(ებ)იც.
3.
ოჯახის დეკლარაცია ივსება სოციალური აგენტის მიერ მაძიებელ ოჯახში ვიზიტის დროს.
4.
სოციალური აგენტის ოჯახში ვიზიტს წინ უსწრებს ამ ოჯახის მიერ დადგენილი წესით შევსებული წერილობითი განაცხადი ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" (შემდგომში _ მონაცემთა ბაზა) მოხვედრის სურვილის შესახებ.
4.1
მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება შეიძლება განხორციელდეს განაცხადის შევსების გარეშე.(14.07.2006 N1-1/614)
5.
მაძიებელ ოჯახში ვიზიტისას სოციალური აგენტი ვალდებულია:
) წარადგინოს სპეციალური უფლებამოსილების (სოციალური აგენტის) დამადასტურებელი საბუთი, გააცნოს ოჯახს სოციალური აგენტის უფლებამოვალეობები, განუმარტოს ოჯახს მის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს სპეციფიკა, მიზანი და მნიშვნელობა;
) დამატებით შეახსენოს ოჯახს მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის პროცესში წარმოშობილი უფლებები და მოვალეობები;
) შეხვდეს და გაესაუბროს ოჯახის წევრებს (სასურველია ყველას), რათა შეიქმნას ზოგადი შთაბეჭდილება მოცემული ოჯახის შესახებ;
) ქონებისა და ყოფითი პირობების შესწავლაშეფასების მიზნით ინტერვიუს დაწყებამდე ზოგადად დაათვალიეროს ოჯახის საცხოვრებელი ადგილი (პირველადი ვიზუალური დათვალიერება გულისხმობს ოჯახის საკუთრებაში და/ან მფლობელობაში მყოფი თითოეული ნივთის _ მოძრავის თუ უძრავის, პროდუქციის (მათ შორის გრძელვადიანი თუ მოკლევადიანი მოხმარების) გულდასმით დათვალიერებას, რაც დაეხმარება სოციალურ აგენტს ოჯახის შესახებ ფაქტობრივი მდგომარეობის დასადგენად საჭირო ინფორმაციის მოპოვებისა და ოჯახის დეკლარაციის (ფორმა N1) სწორად შევსებისათვის);
) დაადგინოს ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი, რომელთანაც წარიმართება ინტერვიუ;
) იმოქმედოს სოციალური აგენტის უფლებამოსილებების სრული დაცვით;
) დაიცვას სოციალური აგენტის საქმიანობის პრინციპები.
 6.
იმ შემთხვევაში, თუ სოციალური აგენტის ვიზიტისას ის პირი, რომელიც განაცხადის მიხედვით წარმოადგენს მაძიებელი ოჯახის უფლებამოსილ წარმომადგენელს, არ არის ადგილზე, მაშინ სოციალური აგენტი ვალდებულია ხელმეორედ მივიდეს ოჯახის დეკლარაციის შესავსებად აღნიშნულ მისამართზე იმ დროისათვის, როდესაც ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი იქნება სახლში.
7.
იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახის უფლებამოსილ წარმომადგენელთან ინტერვიუირება შეუძლებელია (გადავიდა საცხოვრებლად სხვა დასახლებულ პუნქტში, გადავიდა სხვა ოჯახში, ქმედუუნაროა, გარდაიცვალა და ..), ოჯახი ვალდებულია დაასახელოს სხვა უფლებამოსილი წარმომადგენელი. აღნიშნულ ფაქტზე სოციალური აგენტის მიერ შედგება ოქმი, რაც დასტურდება მაძიებელი ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლისა და ოჯახის ყველა სრულწლოვანი ქმედუნარიანი წევრის ხელმოწერით (ფორმა N2).
7.1.
ამ წესის მე-3 მუხლის 41 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუ ოჯახი გამოთქვამს მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის სურვილს, სოციალური აგენტი მიმართავს ოჯახს დაასახელოს უფლებამოსილი წარმომადგენელი. აღნიშნულ ფაქტზე სოციალური აგენტის მიერ შედგება ოქმი (ფორმა N6), რომელსაც ხელს აწერს ოჯახის ყველა სრულწლოვანი ქმედუნარიანი წევრი და დასახელებული უფლებამოსილი წარმომადგენელი. ოჯახის დეკლარაციის შევსების დაწყებამდე ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი ვალდებულია ხელი მოაწეროს მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ ოჯახის წევრთა ვალდებულებებზე (ფორმა N7). (14.07.2006 N1-1/614)
7.2.
თუ ამ წესის მე-3 მუხლის 41 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, სოციალური აგენტის ვიზიტისას ოჯახი უარს განაცხადებს მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციაზე, სოციალური აგენტის მიერ ივსება ოქმი ოჯახის დეკლარაციის შევსების შეწყვეტის შესახებ (ფორმა N3), რომელსაც შეიძლება ხელს აწერდეს ოჯახის ნებისმიერი სრულწლოვანი ქმედუნარიანი წევრი. ასეთ შემთხვევაში, დეკლარაციის შევსების შეწყვეტის შესახებ აქტის (ფორმა N3) შევსება არ ართმევს ოჯახს უფლებას დარეგისტრირდეს მონაცემთა ბაზაში საერთო წესის შესაბამისად. (14.07.2006 N1-1/614)
8.
მაძიებელი ოჯახი ვალდებულია:
) შეუქმნას სოციალურ აგენტს საქმიანობის სათანადო პირობები მოქმედების დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფის მიზნით;
) არ შეუქმნას სოციალურ აგენტს დაბრკოლებები და/ან არ შეუშალოს ხელი მისთვის დაკისრებული უფლებამოვალეობების განხორციელებაში (ასეთ გარემოებად განიხილება, მაგ., ოჯახის საცხოვრებელში შესვლის, საცხოვრებლის რომელიმე ადგილის დათვალიერებისათვის ხელოვნური დაბრკოლებების შექმნა, სოცაგენტის მიერ მოთხოვნილი საბუთის განზრახ დამალვა და სხვ.);
) არ მოახდინოს სოციალური აგენტზე რაიმე ზემოქმედება მის საქმიანობაში გადაწყვეტილების მიღებაზე ზეგავლენის მიზნით.
თავი III. ოჯახის დეკლარაციის შევსების წესი
 

მუხლი 4.
1. მაძიებელი ოჯახის შესახებ მოპოვებული სუბიექტური და ობიექტური ინფორმაცია სოციალური აგენტის მიერ შეიტანება ოჯახის დეკლარაციაში.
2.
ოჯახის დეკლარაციის შევსების დაწყებამდე, სოციალურმა აგენტმა უნდა განუმარტოს უფლებამოსილ წარმომადგენელს, რომ ინტერვიუირების შედეგად დეკლარირებული ინფორმაცია ექვემდებარება გადამოწმებას და არასწორი ინფორმაციის აღმოჩენის შემთხვევაში, ოჯახის განაცხადი მონაცემთა ბაზაში მოსახვედრად ძალას კარგავს ავტომატურად. სიყალბის აღმოჩენის შემთხვევაში ოჯახი კარგავს უფლებას მომდევნო სამი წლის განმავლობაში განმეორებით მოითხოვოს მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია.
3.
ოჯახის დეკლარაციის შევსებამდე სოციალურ აგენტს უფლება აქვს მოიძიოს მაძიებელი ოჯახის შესახებ მისთვის საჭირო ინფორმაცია (მაგ., ადგილობრივი ორგანოებიდან ამ ოჯახის შემადგენლობის, უძრავი ქონების _ მათ შორის სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შესახებ) და ინტერვიუირების პროცესში შეადაროს იგი ოჯახის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას. შეუსაბამობის შემთხვევაში მიუთითოს ოჯახის უფლებამოსილ წარმომადგენელს ინფორმაციის უზუსტობის შესახებ.
 
მუხლი 5.
1. ოჯახის დეკლარაციაში მონაცემები შეიტანება გარკვევით, ბურთულიანი კალმის გამოყენებით. შევსებას ექვემდებარება დეკლარაციის ყველა საჭირო გრაფა.
2.
ოჯახის დეკლარაციაზე უნდა მიეთითოს ოჯახის საიდენტიფიკაციო ნომერი, აგრეთვე მისამართი, ოჯახის წევრთა საკონტაქტო მონაცემები (ბინის ტელეფონი, მობილურის ნომერი და სხვ.)
3.
სოციალური აგენტი უნდა დარწმუნდეს, რომ მოცემულ ოჯახს შემოტანილი ჰქონდა განაცხადი და მისი წევრები ახლაც თანახმანი არიან, რათა მათი ოჯახის შესახებ მონაცემები შეტანილ იქნეს მონაცემთა ერთიან ბაზაში. ამის დასადასტურებლად ოჯახის დეკლარაციის შესაბამის გრაფაში კეთდება სათანადო აღნიშვნა (ხელმოწერა) ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ.
4.
ამ მუხლის მე-3 პუნქტი არ ვრცელდება ამ წესის მე-3 მუხლის მე-41 პუნქტის საფუძველზე ოჯახის დეკლარაციის შევსებისას. (14.07.2006 N1-1/614)
 

მუხლი 6.
1. ოჯახის დეკლარაციის A ბლოკის _ ,,ოჯახის საცხოვრებელი" შევსებამდე, სოციალურმა აგენტმა ზუსტად უნდა განუმარტოს ოჯახს, თუ რა იგულისხმება ,,ოჯახის" ცნებაში. იმ შემთხვევაში, თუ სოციალური აგენტი ამჩნევს ოჯახის ხელოვნული გაყოფის ან ოჯახის ხელოვნურად გაერთიანების მცდელობას, მაშინ აღნიშნული ფაქტის დაზუსტებას ახდენს საცხოვრებელი პირობების ყურადღებით შემოწმების მეშვეობით (მაგ.: საძინებლები, პირადი ჰიგიენის საგნები და სხვ.), ყურადღება უნდა მიექცეს, თუ როგორ ხდება მარაგების შენახვა და განაწილება მოცემულ ოჯახში, უნდა შემოწმდეს ცხოვრობენ, თუ არა ისინი ერთ საცხოვრისში და აქვთ თუ არა მათ საერთო სამზარეულო და .. სოციალურ აგენტს ენიჭება მოქმედების თავისუფლება ამ პუნქტით გათვალისწინებული გარემოების დასადგენად.
2.
თუ ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ერთ საცხოვრისში მოცემულ ოჯახთან ერთად ცხოვრობს სხვა ოჯახი (მაგ., ეს შეიძლება იყოს მშობლების, შვილების, ნათესავების ან არანათესავების ოჯახი), რომელიც ამ ოჯახისაგან დამოუკიდებლად ეწევა შინასამეურნეო საქმიანობას, სოციალური აგენტი ვალდებულია დამატებითი გამოკითხვის საშუალებით, გადაამოწმოს ხელოვნურად ხომ არ იყოფა ოჯახი.
 3.
დეკლარაციის შევსება უნდა შეწყდეს იმ შემთხვევაში, თუ სოციალური აგენტი მიიჩნევს, რომ ოჯახი, ხელოვნურად არის დაყოფილი ან გაერთიანებული, და ამ ფაქტს ეთანხმება ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი, აღნიშნულის შესახებ ფორმდება ოქმი (ფორმა N3), რომელსაც ხელს აწერენ სოციალური აგენტი და უფლებამოსილი წარმომადგენელი. ასეთი ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეთასება მოხდება ხელახალი განაცხადის საფუძველზე. დეკლარაციის შევსების შეწყვეტის შესახებ ოქმის (ფორმა N 3) შევსების შემთხვევაში ოჯახის განაცხადი  მონაცემთა ბაზაში მოსახვედრად ავტომატურად კარგავს ძალას. დეკლარაციის შევსება წყდება იმ შემთხვევაშიც, თუ: (14.03.2006 N1-1/205)
 
) განაცხადში მითითებული მისამართი არ წარმოადგენს მაძიებელი ოჯახის საცხოვრებელ ადგილს;
 
) ერთი თვის განმავლობაში სოციალური აგენტის არანაკლებ სამი ვიზიტისას, განაცხადში მითითებულ მისამართზე ვერ ხერხდება ოჯახის ინდენტიფიცირება (ოჯახი განაცხადში მითითებულ მისამართზე მუდმივად არ ცხოვრობს) ან ვერ ხერხდება ოჯახის უფლებამოსილ წარმომადგენელთან შეხვედრა. ასეთ შემთხვევებში განხორციელებულ პირველ და მესამე ვიზიტებს შორის დროის მონაკვეთი არ უნდა იყოს ერთ თვეზე ნაკლები;
 
) ოჯახის წევრ(ებ) ხელს უშლის სოციალურ აგენტს თავისი უფლებამოსილების შესრულებაში;
 
) სხვა ხელისშემშლელი მიზეზ(ებ)ის არსებობისას.
 3.1.
ამ მუხლის მე-3 პუნქტის "" ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შეწყვეტის შესახებ ოქმი (ფორმა N 3) შეივსება მას შემდეგ, რაც სრულად შეივსება აქტი ვიზიტის შესახებ (ფორმა N 4). ვიზიტის აქტის (ფორმა N 4) თითოეული გრაფის შევსებისას სოციალურმა აგენტმა სასურველია ხელი მოაწერინოს მაძიებელ ოჯახთან დაკავშირებულ პირს (მეზობელი, ნათესავი, ადგილობრივი მმართველობის ან თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენელი ან სხვა) ან ოჯახის სრულწლოვან, ქმედუნარიან წევრს, რომელიც დაადასტურებს მისი ვიზიტის ფაქტს.(14.03.2006 N1-1/205)
3.2.
ამ მუხლის მე-3 პუნქტის ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შეწყვეტის შესახებ აქტს (ფორმა N 3) შესაძლო ხელს აწერდეს მხოლოდ სოციალური აგენტი, რომელიც თან ურთავს აქტის (ფორმა N 3) შევსებასთან დაკავშირებულ ყველა არსებულ დოკუმენტს. (14.03.2006 N1-1/205)
4.
სოციალური აგენტი ვალდებულია პირადად შეამოწმოს ელექტოენერგიისა და ბუნებრივი აირის მოხმარებისათვის გადახდილი ქვითარი და იქიდან ამოწეროს ელექტორენერგიაზე და ბუნებრივ აირზე დანახარჯის გადამხდელის სააბონენტო ნომერი.


მაგ.:

A3 ელექტროენერგიაზე დანახარჯის გადამხდელის სააბონენტო ნომერი (თუ ნომერი არა აქვს, ჩაწერეთ ,,0") 0      

A4 ბუნებრივ აირზე დანახარჯის გადამხდელის სააბონენტო ნომერი (თუ ნომერი არა აქვს, ჩაწერეთ ,,0") 7 2 4 3 5 6 9

 მუხლი 7.
1.
დეკლარაციის ,,B" ბლოკის _ ,,ოჯახის წევრების პერსონალური მონაცემები" _ შევსება ხდება ოჯახის ყველა წევრზე (ახალშობილებისა და მოცემულ მომენტში ოჯახიდან დროებით (დეკლარაციის შევსების მომენტში არა უმეტეს 6 თვის ვადით) წასული წევრების ჩათვლით.
2.
დეკლარაციის შევსებისას ოჯახის წევრებად არ გაითვალისწინება:
) სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მყოფი პირი;
) იძულებით სამკურნალოდ გაგზავნილი პირი;
) ვადიან სამხედრო სამსახურში მყოფი პირი;
) ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ხანგრძლივად მყოფი პირი;
) სასამართლოს მიერ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან გარდაცვლილად გამოცხადებული პირი;
) სოციალური დაცვის დაწესებულებებში მყოფი პირები.
3.
სასურველია დეკლარაციის პერსონალური ნაწილი შეივსოს უშუალოდ ამ პირ(ებ)ის გამოკითხვის შედეგად. თუ ეს ვერ ხერხდება, ინფორმაცია ივსება უფლებამოსილი წარმომადგენლის პასუხებზე დაყრდნობით. ოჯახის არასრულწლოვანი წევრ(ებ)ის შესახებ ინფორმაცია მიიღება უფლებამოსილი წარმომადგენლისაგან.
4.
დეკლარაციაში პერსონალური მონაცემების გრაფა ივსება ჯერ მაძიებელი ოჯახის 16 წლის და უფროსი ასაკის ყველა წევრზე, ხოლო შემდეგ დანარჩენ არასრულწლოვან წევრებზე. ამასთან:
) ასაკის გრაფაში მიეთითება დეკლარაციის შევსების მომენტისათვის შესრულებულ წელთა რიცხვი. თუ დეკლარაციის შევსების მომენტში ოჯახის წევრს არ შესრულებია ერთი წელი, მაშინ იწერება ,,0".
) 16 წელზე უფროსი წევრებისათვის შეტანილ უნდა იქნეს პირადი ნომერი საქართველოს მოქალაქის პირადობის/ბინადრობის მოწმობიდან ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტიდან, ხოლო 16 წლამდე არასრულწლოვანთათვის _ დაბადების მოწმობის ნომერი.
5.
სოციალური აგენტი ვალდებულია პირადად შეამოწმოს თითოეული სრულწლოვანი წევრის პირადობის/ბინადრობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, აგრეთვე 16 წლამდე ასაკის ბავშვებზე დაბადების მოწმობა და იქიდან ამოიწეროს ნომრები.
6.
თუ ოჯახის რომელიმე წევრს არ გააჩნია ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული საბუთი, ოჯახის დეკლარაციის შევსება ჩერდება და ოჯახს ეძლევა ერთთვიანი ვადა ამ ხარვეზის გამოსასწორებლად. ამ დროს სოციალური აგენტი ავსებს ოქმს (ფორმა N 5).  (14.03.2006 N1-1/205)
6.1.
თუ ოჯახი, ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის გასვლის შემდეგ, სოციალურ აგენტს ვერ წარმოუდგენს ამ მუხლის მე-5 პუნქტში აღნიშნულ საბუთ(ებ), ივსება ოქმი დეკლარაციის შევსების შეწყვეტის შესახებ (ფორმა N 3).  (14.03.2006 N1-1/205)
7.
თუ განაცხადის შემდგომ პერიოდში ოჯახს შემოემატა ახალი წევრ(ებ), მაშინ მათი სახელების გასწვრივ კითხვაზე ,,იყო თუ არა განაცხადში 1-კი, 2-არა" უნდა ჩაიწეროს ციფრი ,,2", ხოლო იმ წევ-რების გასწვრივ, რომლებიც განაცხადში ფიგურირებენ, უნდა ჩაიწეროს ციფრი ,,1".
8. B1-B3
კითხვების შევსებამდე ცხრილის მეორე სტრიქონში _ ,,ოჯახის წევრის სახელი" _ სოციალურმა აგენტმა უნდა ჩამოწეროს ოჯახის წევრების სახელები. წევრების სახელები გადმოტანილ უნდა იქნეს B ცხრილიდან იმავე თანმიმდევრობით ისე, რომ ორივე ცხრილში ოჯახის ერთსა და იმავე წევრს ერთი და იგივე ნომერი შეესაბამებოდეს.
9.
დეკლარაციის აღნიშნული ბლოკის შევსებისას:
) ,,B1" კითხვაში ყოველ წევრზე უნდა შემოიხაზოს მხოლოდ ერთი შესაბამისი კოდი;
) ,,B2" კითხვაში მოცემულ ცხრილში ყოველ წევრზე უნდა შემოიხაზოს მხოლოდ დეკლარაციაში ჩამოთვლილი ფიზიკური მდგომარეობის შესაბამისი კოდები. სოციალური აგენტი (ვიზუალურად) უნდა დარწმუნდეს, რომ ფიზიკური პირის მდგომარეობა შეესაბამება დეკლარირებულს. ის პირები, რომელთაც რაიმე ავადმყოფობის გამო დროებით შეზღუდული აქვთ გადაადგილება (მოტეხილობის, კეთილსაიმედო ავადმყოფობის ან სხვ.), არ მიეკუთვნებიან კატეგორიებს: ,,სარეცელს მიჯაჭვული/ლოგინად ჩავარდნილი" და/ან ,,დაუხმარებლად გადაადგილება არ შეუძლია და საჭიროებს მომვლელს". თუ პირს შეესაბამება ორი ან მეტი კატეგორია, შემოიხაზება ყველა შესაბამისი კატეგორიის კოდი;
) დეკლარაციის ,,B3" ნაწილს სოციალური აგენტი ავსებს შესაბამისი სტატუსის/კატეგორიის დამადასტურებელი საბუთის წარმოდგენის შემთხვევაში. სახელდობრ, თუ პირი:
.) შეზღუდული შესაძლებლობის (ინვალიდობის) სტატუსის მქონეა _ სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ბიუროს ცნობა (შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს საპენსიო წიგნაკი);
.) დედ-მამით ობოლი ბავშვია _ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი _ ბავშვის დაბადების მოწმობისა და მშობლების გარდაცვალების მოწმობები;
.) მარტოხელა პენსიონერია ან არამომუშავე პენსიონერებისაგან შემდგარი ოჯახის წევრია _ საპენსიო წიგნაკი;
.) მრავალშვილიანი მშობელი (ჰყავს შვიდი ან მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი) _ ბავშვების დაბადების მოწმობები;
.) მარჩენალდაკარგული ოჯახის წევრი _ მარჩენალის გარდაცვალების მოწმობა და საპენსიო წიგნაკი;
.) ომის ვეტერანი, ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირი _ ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტის მიერ გაცემული მოწმობა;
.) მარტოხელა დედა _ პირი, რომელსაც არ ჰყოლია მეუღლე ან ქვრივია და ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილ(ებ) - ცნობა იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის განყოფილებიდან ან ქორწინებისა და მეუღლის გარდაცვალების მოწმობა;
.) იძულებით გადაადგილებული პირი _ იძულებით გადაადგილებული პირის (დევნილის) მოწმობა.
10.
სოციალური აგენტის მიერ შემოხაზულ უნდა იქნეს ოჯახის თითოეული წევრის ყველა სტატუსის/კატეგორიის შესაბამისი კოდი. 
 

მუხლი 8.
1.
დეკლარაციის ,," ბლოკი - ,,ოჯახის წევრთა განათლების მიღწეული დონე, ჩვევები და დასაქმება" უნდა შეივსოს ოჯახის 16 წლის და უფროსი ასაკის ყველა წევრზე. სასურველია ოჯახის ცალკეული წევრის შესახებ ინფორმაცია მიღებულ იქნეს ამ წევრთან უშუალო გასაუბრების შედეგად.
2. ,,
" ბლოკის კითხვების შევსებამდე მეორე გრაფაში: ,,ოჯახის წევრის სახელი" სოციალურმა აგენტმა უნდა ჩაწეროს ოჯახის 16 და უფროსი ასაკის წევრების სახელები.
3.
წევრების სახელები გადმოტანილ უნდა იქნეს ,,B" ცხრილიდან იმავე თანმიმდევრობით, ისე, რომ ორივე ცხრილში ერთსა და იმავე წევრს ერთი და იგივე ნომერი შეესაბამებოდეს.
4. ,,
2" კითხვაზე ,,ასრულებდა თუ არა რესპოდენტი მიმდინარე თვის წინა სამ თვეში რაიმე საქმიანობას ხელფასის ან სხვა შემოსავლის მიღების მიზნით?" პასუხის გაცემამდე, სოციალურმა აგენტმა უნდა გააცნოს საქმიანობების ის ჩამონათვალი, რომელიც მოცემულია დეკლარაციაში. მოცემულ კითხვაში იგულისხმება როგორც ფულადი, ასევე ნატურის სახით მიღებული ან მისაღები შემოსავალი (მაგ.: სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, ნახირის მწყემსვა, რაიმე პროდუქტების წარმოება, კერძო პროფესიული საქმიანობა და ..). სოციალურმა აგენტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ თუ ოჯახის რომელიმე წევრი მომსახურებას უწევს სხვა ოჯახს ან სახლში ქმნის რაიმე ნივთს შემოსავლის მიღების მიზნით, აღნიშნუ-ლი პიროვნება ჩაითვლება დასაქმებულად.
 
,,
მაგ.: თუ წევრი N1 მუშაობდა თავის ნაკვეთში, მაშინ შესაბამის გრაფაში უნდა შემოიხაზოს კოდი ,,2".
თუ წევრი N2 პასუხობს, რომ ის ეწეოდა ინდივი-დუალურად ხელოსნობას, ვაჭრობას, სამაკლერო საქმიანობას, სადალაქო მომსახურებას, მგზავრთა გადაყვანას საკუთარი ავტომობილით და სხვ. _ მა-შინ შესაბამის გრაფაში უნდა შემოიხაზოს კოდი ,,6".

3. გასული სამი თვის განმავლობაში სულ ან დროის გარკვეულ პერიოდ-ში შე-მო-სავლის (ფულადი ან ნატუ-რით) მი-ღების მიზნით რა საქმიანობას ეწეო-და? (წაუკითხეთ. ჩაწერეთ პასუხის შესატყვისი ყველა კოდი) N1 N2 N3 N
4
ვმუშაობდი კერძო ან სახელმწიფო (საბიუჯეტო) დაწესებულებაში/ ორგანიზაციაში ხელფასზე ან გამომუშავებაზე 1 1 1 1
ვმუშაობდი საკუთარ მიწაზე/ვუვლიდი პირუტყვს, ფრინველს 2 2 2 2
ვმუშაობდი არასასოფლო-სამეურნეო დროებით სამუშაოზე ფულადი ანაზღაურებით (მტვირთავად, ძიძად, მომვლელად და სხვა) 3 3 3 3
ვეწეოდი მიწის სამეურნეო სამუშაოებს (ბარვა, თოხნა და სხვა) ფულადი ანაზღაურებით  4 4 4 4
ვმუშაობდი დროებით სამუშაოზე ფულადი ანაზღაურების გარეშე ნატურით ანაზღაურებით  5 5 5 5
ვეწეოდი ინდივიდუალურ საქმიანობას: ხელოსნობას; ვაჭრობას; სამაკლერო საქმიანობას; სადალაქო მომსახურებას; მგზავრების გადაყვანას; ტვირთის გადაზიდვას საკუთარი მსუბუქი, სამგზავრო ან სატვირთო მანქანით ("ტაქსაობა"); კერვას; ქსოვას; ქარგვას; მეწაღეობას; სხვ. 6 6 6 6


5. დეკლარაციის ,,3" კითხვაზე პასუხის გაცემისას:
) სოციალურმა აგენტმა უნდა განმარტოს, რომ მიღებული ან მისაღები ფულადი შემოსავლის ქვეშ იგულისხმება კონკრეტული პირის მიერ ხელზე მიღებული თანხა ან ის თანხა, რომელიც წინა თვეში უნდა მიეღო და ჯერ არ მიუღია, მაგრამ მომავალში მიიღებს;
) ოჯახის თითოეული წევრისათვის შემოსავლის ყოველი კატეგორიის გასწვრივ უნდა ჩაიწეროს შემოსავლის ოდენობა (ლარებში). თუ წევრს არ აქვს მოცემულ კატეგორიაში შემოსავალი, მაშინ შესაბამის გრაფაში უნდა ჩაიწეროს ციფრი ,,0", ხოლო თუ რომელიმე სახის დახმარებას ღებულობს ოჯახის არასრულწლოვანი წევრი, მაშინ შესაბამისი თანხა ჩაეწერება მის მშობელს ან ოჯახის იმ წევრს, რომელიც ამ დახმარების კანონიერი მიმღებია;  
) თუ ოჯახის რომელიმე წევრს გასულ თვეში მიღებული ჰქონდა პირადი გრანტი/დახმარება ახლობლისაგან, მაშინ შესაბამისი თანხა უნდა ჩაიწეროს ,,სხვა ფულადი შემოსავლის" გრაფაში.
6. ,,
4" კითხვაზე ,,ეწევა თუ არა თამბაქოს" პასუხის გაცემისას, უნდა შემოიხაზოს მხოლოდ ერთი პასუხის შესაბამისი კოდი.
7.
დეკლარაციის ,,5" კითხვის დასმისას სოციალურმა აგენტმა მკაფიოდ უნდა განმარტოს, თუ რა ტიპის სამუშაოებზეა საუბარი, რათა დადგინდეს არის თუ არა მზად ოჯახის კონკრეტული წევრი ან აქვს თუ არა მას სურვილი შეასრულოს აღნიშნული ტიპის სამუშაოები სათანადო ანაზღაურებით (მაგ.; უბანში/სოფელში ტერიტორიის დასუფთავება-გამწვანების სამუშაო დღეში 2 ლარის ანაზღაურებით).
8.
დეკლარაციის ,,6" კითხვა ივსება მხოლოდ ,,5"-ში მოცემულ კითხვაზე უარის მიღების შემთხვევაში. 
 

მუხლი 9.
1.
დეკლარაციის ,,D" ბლოკის შევსებისას, სოციალური აგენტი ვალდებულია განმარტოს, რომ დეკლარაციის ამ ბლოკში ,,ოჯახის სარგებლობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში" იგულისხმება ოჯახის მიერ ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული (იჯარით აღებულის ჩათვლით) სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთები.
2.
დეკლარაციის ,,D" ბლოკის შევსებისას გასათვალისწინებელია შემდეგი:
) დეკლარაციის ,,D2" კითხვაზე პასუხის გაცემისას, თუ ოჯახს მიწის ერთსა და იმავე ფართობზე რამდენიმე კულტურა აქვს დათესილი, სოციალურმა აგენტმა უნდა დაადგინოს მათგან რომელია ძირითადი და რომელი შეთესილი. პასუხი ჩაწეროს მხოლოდ დასახელებული ძირითადი კულტურის გასვრივ ჰექტრებში, მეასედის სიზუსტით. ძირითად ნათესში იგულისხმება რაოდენობრივად ყველაზე მეტი და ოჯახი-სათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურა (მაგ.: ვენახი, ხორბალი, კარტოფილი და ..). იმ შემთხვევაში, თუ მოცემული კულტურისათვის ფართობი არა აქვს გამოყოფილი, იწერება ციფრი ,,0". მაგ.:
 
კულტურები ფართობი
1. 
ვენახი (ჰა) 0.5
2. 
ხეხილი (ჰა) 0
3. 
ხორბალი, მზესუმზირა (სულ) (ჰა) 0
4. 
სიმინდი (ჰა) 0
5. 
კარტოფილი (ჰა) 0.1
6. 
თხილი (ჰა) 0
7. 
სხვა კულტურები (ჰა) 0.25


) ,,D4" კითხვაზე პასუხის გაცემისას შესაბამის გრაფაში უნდა ჩაიწეროს ოჯახის საკუთრებაში არსებული ზრდასრული (პროდუქტიული) შინაური ცხოველების/ფრინველების რაოდენობა. აქ არ ითვლება .. მოზარდი შინაური ცხოველები/ფრინველები (გოჭი, ხბო, წიწილა და ..). თუ ოჯახს რომელიმე სახეობის პირუტყვი ან ფრინველი არ ჰყავს, იწერება ციფრი ,,0";
) ,,D5" კითხვის შევსებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას მხოლოდ მუშა მდგომარეობაში მყოფი საგნების რაოდენობა. სოციალური აგენტის მიერ ყურადღებით უნდა იქნეს გადამოწმებული მიღებული პასუხების სისწორე. თუ ოჯახი არ ფლობს რომელიმე ხანგრძლივი მოხმარების საქონელს, რომელიც ჩამოთვლილია დეკლარაციის ,,D5" კითხვაში შესაბამის გრაფაში იწერება ციფრი "0". 
 

მუხლი 10.
1.
დეკლარაციის ,,E" ბლოკში _ ,,ოჯახის შემოსავლები და ხარჯები" ფიქსირდება ოჯახის მიერ დეკლარაციის შევსების მომდენტიდან ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიღებული ფულადი შემოსავლები და ხარჯები (გასავალი).
2.
თუ ოჯახს უჭირს (ზუსტად ვერ იხსენებს) წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლების/ხარჯების ზუსტი რაოდენობის დეკლარირება, სოციალური აგენტი მაქსიმალურად უნდა იქნეს მობილიზებული (გაუწიოს დახმარება გაანგარიშებაში, შეეცადოს გაახსენოს ინტერვიუირების პროცესში დასახელებული მნიშვნელოვანი გარემოებები და სხვ.) დაზუსტებული ინფორმაციის დასადგენად.
3.
თუ სოციალური აგენტი ამჩნევს (ან მისთვის უკვე ცნობილია), რომ ოჯახს გასული წლის განმავლობაში ჰქონდა ისეთი შემოსავალ-გასავალი, რის დეკლარირებაც ოჯახმა არ გააკეთა, იგი ვალდებულია მიუთითოს ამის შესახებ და შეეცადოს დაადგინოს ჭეშმარიტება.
4.
შევსებას ექვემდებარება დეკლარაციის ,,E" ბლოკში მოცემული (,,E1-E5") ყველა კითხვა შემდეგი წესით:
) ,,E1" კითხვაზე პასუხის გაცემისას მხედველობაში არ მიიღება ნატურით ანაზღაურება და/ან დახმარება. თუ ოჯახს არ ქონია რაიმე სახის შემოსავალი, მა-შინ სოციალურმა აგენტმა შესაბამის გრაფაში უნდა ჩაწეროს ციფრი ,,0";
) ,,E2"- შევსებისას სოციალურმა აგენტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ თუ ოჯახი გასათბობად ან/და საკვების მოსამზადებლად იყენებს ,,E2" კითხვაში მოცემული ცხრილიდან ორ ან მეტ საშუალებას, მაშინ შესაბამის სვეტში უნდა შემოიხაზოს პასუხის ის კოდი, რომლის შესაბამის საშუალებასაც ძირითადად მოიხმარს ოჯახი (. უნდა შემოიხაზოს ერთი ძირითადი პასუხი შესაბამის სვეტში);
) ,,E3" კითხვაში მოცემულ ცხრილში ჩამოთვლილ საგნებსა და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების ოდენობა უნდა ჩაიწეროს შესაბამის გრაფაში ლარებში. მოცემულ კითხვაში უნდა იქნეს შევსებული ყველა პუნქტი. თუ ოჯახს რომელიმე პუნქტის მიხედვით ხარჯები არ აქვს გაწეული, იწერება ციფრი ,,0".
(
მაგალითად: ,,სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტებში" ჩაიწერება ყველა ის ხარჯი, რომელიც გასწია ოჯახმა მკურნალობისათვის (თანხის ის ოდე-ნობა, რომელიც დახარჯა ოჯახმა სტაციონარული მკურნალობისათვის, სტომატოლოგთან ვიზიტისას და სხვ.). აქ შედის, აგრეთვე ის ხარჯებიც, რომელიც ოჯახმა გასწია პროფილაქტიკური გამოკვლევის ჩასატარებლად და ასევე, შემთხვევითი დაავადების (გრიპი, სხვა ვირუსული დაავადება) პრევენციისათვის საჭირო წამლების შესაძენად.
რაც შეეხება ეზოს, ბინის, ავტომობილის ან სხვა საოჯახო ქონების რემონტზე გაწეულ ხარჯს, იგულისხმება ყველა ის ხარჯი, რომელიც გაწეულ იქნა ოჯახის მიერ აღნიშნული სამუშაოს შესასრულებლად (როგორც სარემონტო მასალების შესასყიდად, ასევე მუშისათვის გადახდილი ხელფასი, მიმდინარე სხვა ხარჯები, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება აღნიშნულ სამუშაოებს).
) ,,E4-E5" კითხვების შევსებამდე სოციალური აგენტი ვალდებულია გააფრთხილოს ოჯახი, რომ მათ მიერ დეკლარირებული თანხის ოდენობა გადამოწმებულ იქნება და არსებითი განსხვავების აღმოჩენის შემთხვევაში ოჯახი ავტომატურად ამოვარდება მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის მაძიებელთა ნუსხი-დან. ამასთან, თუ ოჯახს გააჩნია ელექტოენერგიაზე ან/და მოხმარებულ ბუნებრივ აირზე გადახდილი თანხის ქვითრები, სოციალური აგენტი ვალდებულია გადაამოწმოს ისინი და დაითვალოს ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჯამური გადასახადი. თუ ოჯახს ბოლო 12 თვის განმავლობაში ელექტროენერგიაზე/ბუნებრივი აირის მოხმარებაზე გადასახადი არ გადაუხდია, იწერება ციფრი ,,0". 
 

მუხლი 11.
1.
ოჯახის დეკლარაციის ბოლო ,,F" ბლოკის _ ,,სოციალური აგენტის შეფასების" ნაწილის შევსებამდე სოციალური აგენტი ოჯახის უფლებამოსილ წარმომადგენელთან ერთად ამოწმებს შევსებული დეკლარაციის ყველა ბლოკს, რათა დარწმუნდეს, რომ დეკლარაციის ყველა საჭირო კითხვაზე შემოხაზულია შესაბამისი პასუხი და დამატებით გადამოწმდეს დეკ-ლარაციის შევსების მართებულობა (ხელმეორედ დასვას კითხვა უკვე გაცემულ პასუხზე შემდეგი სახით: ,,ესე იგი თქვენ თვლით, რომ -" და მისთ.) და სისრულე (დადგინდეს ხომ არ არის რომელიმე გრაფა შეუვსებელი).
2.
თუ შევსებული დეკლარაციის გადამოწმებისას აღმოჩენილი იქნება არასწორად შემოხაზული პასუხი, რომელიც ტექნიკურად დაუშვა სოციალურმა აგენტმა ან ოჯახის უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა დაზუსტების მიზნით შეცვალა თავისი გადაწყვეტილება და ითხოვს უკვე შემოხაზული პასუხის სხვა პასუხით შეცვლას, სოციალურმა აგენტმა უნდა გადახაზოს უკვე შემოხაზული პასუხი ,,X" ნიშნით და ახლიდან შემოხაზოს/დააფიქსიროს სწორი პასუხი. ჩასწორებულ პასუხზე ხელს აწერს ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი და სოციალური აგენტი.
"
მაგალითად: D2 კითხვაზე _ ,,გთხოვთ მითხრათ, რა კულტურების მოსაყვანად იყენებთ მიწას და მიწის რა ფართობზე მოგყავთ ცალკეული მათგანი? (წაუკითხეთ. ჩაწერეთ ყოველი კულტურის გასწვრივ მიწის ის ფართობი (მეასედი ჰექტარის სიზუსტით), რომელიც მას უკავია. თუ არ იყენებს, ჩაწერეთ 0).

 კულტურა ფართობი
ვენახი (ჰა) 0.5
ხეხილი (ჰა) 0.3 0.4
ხორბალი, მზესუმზირა (სულ) (ჰა0

ასეთ შემთხვევაში დეკლარაციის იმ გრაფაში, სადაც სოციალურმა აგენტმა შეიტანა ცვლილება ხელს აწერს ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი და სოციალური აგენტი. (18.06.2007 N1-1/922)
2.1.
ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ჩასწორების შეტანა დასაშვებია, თუ ჩასწორება ხელს არ უშლის შემოხაზული (ჩაწერილი) მონაცემის (პასუხის) ერთგვაროვან გაგებას. იმ შემთხვევაში, თუ ჩასწორების გაკეთება გაუგებარსა და სადაოს ხდის შეტანილ (ჩაწერილი) მონაცემს (პასუხს), სოციალური აგენტი ავსებს ახალ დეკლარაციას. (18.06.2007 N1-1/922)
3.
თუ სოციალური აგენტს ეჭვი ეპარება, რომ ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ დეკლარირებული მონაცემები არ შეესაბამება რეალობას, იგი ვალდებულია შეეცადოს შეასწორებინოს ისინი დამატებითი კითხვებისა და მოყვანილი ფაქტების საშუალებით. თუ ოჯახის უფლებამოსილი წარმომად-გენელი არ თანხმდება შესწორებაზე, მაშინ სოციალურმა აგენტმა უნდა დატოვოს მიწოდებული ინფორმაცია უცვლელად და ,,სოციალური აგენტის შეფასების" ნაწილში (F7) მიუთითოს აღნიშნული უზუსტობის შესახებ. 
4.
დეკლარაციის შევსება ოჯახის უფლებამოსილ წარმომადგენელთან ერთად მთავრდება ,,E5" კითხვაზე პასუხის გაცემის შემდეგ ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით. ამ უკანასკნელის ხელმოწერა აგრეთვე კეთდება დეკლარაციის ყველა იმ ფურცლის ბოლოში, სადაც უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციაა დაფიქსირებული, რითაც დასტურდება, რომ დეკლარაციის ყველა პუნქტი სწორად არის შევსებული და ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ ასახული მონაცემები სოციალური აგენტისათვის მიწოდებულია უშუალოდ ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ და შეესაბამება სიმართლეს. (18.06.2007 N1-1/922)
 

მუხლი 12.
1.
დეკლარაციის ,,F" ბლოკი _ ,,სოციალური აგენტის შეფასება" ივსება უშუალოდ სოციალური აგენტის მიერ, დამოუკიდებლად (.. სოციალურმა აგენტმა დეკლარაციის აღნიშნული ნაწილის შევსება არ უნდა შეათანხმოს ოჯახის რომელიმე წევრთან, არ გააცნოს მოცემულ ბლოკში შემავალი კითხვები და არ შეუთანხმოს მათ პასუხები).
2.
დეკლარაციის ,,F" ბლოკში მოცემული კითხვები ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ ივსება სოციალური აგენტის ვიზუალური დაკვირვების საფუძველზე.
3.
სოციალურმა აგენტმა ,,F1-F7" კითხვებზე პასუხის გაცემისას უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი:
) ,,F1" კითხვაში საცხოვრებელ ოთახებში ითვლება ოჯახის საცხოვრისის ის ნაწილი, რომლის საცხოვ-რებლად გამოყენება არის შესაძლებელი (არ იგულისხმება სამზარეულო, სააბაზანო, ღია აივანი, დამატებითი სათავსოები და სხვ.);
) ,,F2-F3" კითხვებზე პასუხის გასაცემად სოციალური აგენტი გადაწყვეტილებას იღებს ვიზუალური დაკვირვების საფუძველზე;
) ,,F4" კითხვაზე პასუხის გასაცემად, სოციალური აგენტი ვალდებულია შეამოწმოს, აქვს თუ არა ოჯახს ამ კითხვაში მოცემული პირადი ჰიგიენის საშუალებები;
) ,,F5" კითხვაზე პასუხის გაცემისას სოციალური აგენტის მიერ ოჯახის ბინის/სახლ-კარის მდგომარეობა უნდა შეფასდეს ვიზუალური დათვალიერების შედეგად;
) ,,F6" კითხვაზე პასუხის გასაცემად სოციალურმა აგენტმა უნდა შემოხაზოს მისი შეფასება ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ;
) ,,F7" კითხვაში სოციალურმა აგენტმა უნდა შემოხაზოს ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ გაცემული პასუხების სანდოობის ხარისხის შესაბამისი კოდი. თუ სოციალური აგენტი გრძნობს, რომ ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი შეგ-ნებულად მალავს სიმართლეს (მაგ.: ხელოვნურად ყოფს ან აერთიანებს ოჯახს, არ ასახელებს ოჯახის ქონების ნაწილს ან შემოსავლის წყაროს და სხვ.), მაშინ სოციალურმა აგენტმა უნდა შემოხაზოს შესაბამისი კოდი.
4.
სოციალური აგენტი ვალდებულია ყოველი ვიზიტისას დეკლარაციის ბოლოს მიუთითოს თარიღი, ვიზიტის დაწყებისა და დასრულების დრო.
5.
ოჯახის დეკლარაციის შევსების დასრულების შემდეგ სოციალური აგენტი ვალდებულია მიუთითოს მისი პირადი ნომერი, სახელი, გვარი და დეკლარაციის შევსება დაადასტუროს ხელმოწერითა და პირადი ბეჭდით.
თავი IV. მაძიებელი ოჯახის სარეიტინგო ქულის გაანგარიშება
 

 მუხლი 13.
1.
ოჯახის დეკლარაციაში დაფიქსირებული მონაცემები გადის ტექნიკურ დამუშავებას (კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით). დამუშავების პროცესში შეცდომების მინიმიზაციის მიზნით მონაცემთა შეყვანა ხდება დუბლირებული მექანიზმის გამოყენებით.
2.
ოჯახის დეკლარაციაში დაფიქსირებული მონაცემების საფუძველზე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის გამოყენებით მიიღება მაძიებელი ოჯახის სარეიტინგო ქულა.
 

თავი V. ოჯახის დეკლარაციის შევსების სიზუსტის კონტროლი
1.
იმ შემთხვევაში, როდესაც სოციალური აგენტი ,,F7" კითხვაში აფიქსირებს ოჯახის მხრიდან ფაქტების დამალვის, დამახინჯების შემთხვევებს, შესაძლებელია ოჯახის დეკლარაციის განმეორებითი შევსება დადგე-ნილი წესის შესაბამისად.
2.
დეკლარაციის განმეორებითი შევსება აგრეთვე შესაძლებელია განხორციელდეს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც მაძიებელი ოჯახის შესახებ დეკლარირებული სუბიექტური და დადგენილი ობიექტური ინფორმაციის ურთიერთშედარების შედეგად ფიქსირდება არსებითი განსხვავება.
3.
მაძიებელი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის დასადგენად პერიოდულად ხორციელდება შერჩევითი კონტროლი.

                                                                             ფორმა N1 (18.06.2007 N1-1/922)

ოჯახის დეკლარაცია

თვითმმართველი ქალაქი ________________        ოჯახის საიდენტიფიკაციო N 

მუნიციპალიტეტი          __________________________        საფოსტო ინდექსი  ___  ___  ___  ___
ადმინისტრაციული ერთეული ___________________      სოფელი    _____________________________

მისამართი______________________       _________    _________     ____________________________
                
ქუჩა/კვარტალი/მიკრორაიონი                      N                          კორპუსი                               ბინის N

ბინის ტელეფონი _____________________________

სხვა საკონტაქტო ტელეფონი   ___________________                                         _________________
                                                                                                                                                                                  
შენიშვნა
ოჯახის წევრების         
მობილური ტელეფონის N ___________________________               ________________________

ოჯახის უფლებამოსილი
წარმომადგენელი  ___________________________   _________________        
                                                                   
გვარი                                                            სახელი                                 პირადობის მოწმობის N

გამარჯობათ, მე გახლავართ სოციალური აგენტი           _________________________________
                                                                                                                     
სახელი და გვარი

ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოტანილი განაცხადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის მიზნით?

დიახ 1 გააგრძელეთ
არა 2       შეწყვიტეთ

მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაცია გამოყენებული იქნება სოციალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამების დასაგეგმავად და განსახორციელებლად. იმისათვის, რომ თქვენი ოჯახი დარეგისტრირდეს აღნიშნულ მონაცემთა ბაზაში, საჭიროა დამატებითი მონაცემები. თუ თქვენი ოჯახი თანახმაა, მოგვაწოდოს საჭირო ინფორმაცია, მაშინ გთხოვთ მიპასუხოთ რამოდენიმე კითხვაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი ოჯახის განაცხადი ავტომატურად ჰკარგავს ძალას. გთხოვთ, ხელმოწერით დამიდასტუროთ თქვენი თანხმობა ან უარი.

1. თანახმა ვარ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში ჩემი ოჯახის მონაცემების შეტანაზე  ______________________________________
                      
ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა

2. უარს ვაცხადებ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში ჩემი ოჯახის მონაცემების შეტანაზე _________________________________________
           
ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა

დეკლარაციის შევსების დაწყებამდე, შეგახსენებთ, რომ თქვენს მიერ დეკლარირებული ინფორმაცია ექვემდებარება გადამოწმებას და არასწორი ინფორმაციის აღმოჩენის შემთხვევაში, თქვენი ოჯახის განაცხადი მონაცემთა ბაზაში მოსახვედრად ძალას კარგავს ავტომატურად. სიყალბის აღმოჩენის შემთხვევაში ოჯახი კარგავს უფლებას მომდევნო სამი წლის განმავლობაში განმეორებით მოითხოვოს მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია.
უზუსტობების თავიდან აცილების მიზნით, ნება მომეცით შეგახსენოთ, რას ნიშნავს "ოჯახი":
ოჯახად მიიჩნევა განცალკევებულ საცხოვრებელ ფართზე მუდმივად მცხოვრები ნათესაური ან არანათესაუ-რი კავშირის მქონე პირთა წრე, რომლებიც ერთობლივად ეწევიან შინასამეურნეო საქმიანობას (საცხოვრებელი ადგილის ერთობლივი გამოყენება, მისი მოვლა-პატრონობა, ოჯახისათვის საჭირო საარსებო საშუალებების მოპოვება და ამ საშუალებების - ფული, პროდუქტები, ტანსაცმელი და სხვ. ოჯახის საკეთილდღეოდ განკარგვა-განაწილება).

A. ოჯახის საცხოვრებელი

A1. ცხოვრობს თუ არა საცხოვრისში თქვენს ოჯახთან ერთად სხვა ოჯახი?

დიახ 1 გააგრძელეთ
არა 2 გადადით A3-ზე

A2. საცხოვრისში თქვენს ოჯახთან ერთად კიდევ ვისი ოჯახი ცხოვრობს? რა მიმართებაშია ის ოჯახის უფროსთან? (წაუკითხეთ. შესაძლებელია რამოდენიმე პასუხი)

მშობლების/მშობლის ოჯახი 1
ბებია-ბაბუის ოჯახი 2
შვილის/შვილების ოჯახი 3
შვილიშვილის/შვილიშვილების ოჯახი 4
სხვა ნათესავი 5
არა ნათესავი 6
 
A3. 
ელექტროენერგიაზე დანახარჯის გადამხდელის სააბონენტო ნომერი (თუ ნომერი არა აქვს ჩაწერეთ "0")   
 

A4. ბუნებრივ აირზე დანახარჯის გადამხდელის სააბონენტო ნომერი (თუ მრიცხველი არა აქვს ჩაწერეთ "0")  
 
                                                                                                ______________________________
                                                                                      
ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა
 
B. 
ოჯახის წევრების პერსონალური მონაცემები (ივსება ოჯახის ყველა წევრზე პერსონალურად)

სოციალურ აგენტს: ამ ცხრილში ჯერ შეიტანეთ ოჯახის 16 წლის ან უფროსი ასაკის ყველა წევრის, ხოლო შემდეგ - ყველა დანარჩენი წევრის მონაცემები
ოჯახის წევრისგვარი სახელი სქესი
1=
მდედრ.
2=
მამრდაბადების თარიღი
 
ასაკი პირადი/დაბადების მოწმობის ნომერი იყო თუ არა განაცხადში
1=
კი  2=არა
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         


                                                                                    _____________________________________
                                                                                                                  
ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა


ოჯახის წევრის ნომერი N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16
ოჯახის წევრის სახელი                
B1.
ნათესაური მიმართე-ბა ოჯახის უფროსთან
ოჯახის უფროსი 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ოჯახის უფროსის მეუღლე 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ოჯახის უფროსის/მისი მეუღლის შვილი, რძალი, სიძე 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ოჯახის უფროსის/მისი მეუღლის დედა-მამა ან ბებია-ბაბუა 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ოჯახის უფროსის/მისი მეუღლის და-ძმა 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ოჯახის უფროსის/მისი მეუღლის შვილიშვილი 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ოჯახის უფროსის/მისი მეუღლის ბიძა, დეიდა, მამიდა ან მათი შვილები 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
ოჯახის უფროსის/მისი მეუღლის  სხვა ნათესავი 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
არანათესავი 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
B2.
ფიზიკური მდგომარეობა (წაუკითხეთ. მიუთითეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
სარეცელს მიჯაჭვული/ლოგინად ჩავარდნილი 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
დაუხმარებლად გადაადგილება არ შეუძლია და/ან საჭიროებს მომვლელს 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ფსიქიურად დაავადებული 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ორსული (20 და მეტი კვირის) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
მეძუძური დედა (ერთ წლამდე ბავშვით) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
არც ერთ ზემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიას არ მიეკუთვნება 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


 
                                                                                ____________________________________________
                                                                                         
ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა

 

ოჯახის წევრის ნომერი N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16
B3.
სპეცია-ლური სტატუს(ებ) და კატეგორია (მიუთითეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
სპეციალური სტატუსი არ გააჩნია 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირი (I ჯგუფის ინვალიდი)  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი (II ჯგუფის ინვალიდი)  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ზომიერად გამოხატული შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირი (III ჯგუფის ინვალიდი)  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვი (18 წლამდე ასაკის) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირველი ჯგუფის უსინათლო 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
დედ-მამით  ობოლი ბავშვი (18 წლამდე ასაკის) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
მარტოხელა არამომუშავე პენსიონერი 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
მხოლოდ არამომუშავე პენსიონერებისაგან შემდგარი ოჯახის წევრი 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
მრავალშვილიანი მშობელი შვიდი ან მეტი
18
წლამდე ასაკის შვილით 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
საბრძოლო მოქმედებისას მარჩენალ დაკარგული ოჯახის წევრი 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
მარჩენალ დაკარგული ოჯახის წევრი. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
ომის ვეტერანი  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
ომის ვეტერანთან გათანაბრებული პირი  14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
მარტოხელა დედა  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
იძულებით გადაადგილებული პირი 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16


                                                                       _________________________________________
                                                                        
ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა
ოჯახის წევრთა განათლების მიღებული დონე, ჩვევები და დასაქმება.

სოციალურ აგენტს: შემდეგი კითხვები შეეხება ოჯახის მხოლოდ ზრდასრულ (16 წლის ან უფროსი ასაკის) წევრებზე
ოჯახის წევრის ნომერი N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
ოჯახის წევრის სახელი            
1. განათლების მიღწეული დონე
წერა-კითხვის უცოდინარი; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
არასრული საშუალო; 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
საშუალო; 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
საშუალო პროფესიული (ტექნიკუმი, პროფტექნიკუმი);  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
არასრული უმაღლესი (შეწყვეტილი განათლება); 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი; 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
უმაღლესი 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2. გასული სამი თვის განმავლობაში სულ ან დროის გარკვეულ მონაკვეთში გაწეული საქმიანობა შე-მო-სავლის (ფულადი ან ნატუ-რით) მი-ღების მიზნით  (წაუკითხეთ. მიუთითეთ ყველა შესაბამისი პასუხი)
ვმუშაობდი კერძო ან სახელმწიფო (საბიუჯეტო) დაწესებულებაში/ ორგანიზაციაში ხელფასზე ან გამომუშავებაზე 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ვმუშაობდი საკუთარ მიწაზე/ვუვლიდი პირუტყვს, ფრინველს 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ვმუშაობდი არასასოფლო-სამეურნეო დროებით სამუშაოზე ფულადი ანაზღაურებით (მტვირთავად ძიძად, მომვლელად და სხვა) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ვეწეოდი მიწის სამეურნეო სამუშაოებს (ბარვა, თოხნა და სხვა) ფულადი ანაზღაურებით  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ვმუშაობდი დროებით სამუშაოზე ფულადი ანაზღაურების გარეშე, ნატურით ანაზღაურებით  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ვეწეოდი ინდივიდუალურ საქმიანობას: ხელოსნობას; ვაჭრობას; სამაკლერო საქმიანობას; სადალაქო მომსახურებას; მგზავრების გადაყვანას; ტვირთის გადაზიდვას საკუთარი მსუბუქი, სამგზავრო ან სატვირთო მანქანით ("ტაქსაობა"); კერვას; ქსოვას; ქარგვას; მეწაღეობას; სხვ. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ვეწეოდი კერძო პროფესიულ საქმიანობას (რეპეტიტორობას, კერძო სამედ. პრაქტიკას, სხვ.) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
ვნადირობდი/ვთევზაობდი, ვაგროვებდი სოკოს, ტყის ხილს ოჯახში მოხმარებისათვის გასაყიდად 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ვამზადებდი ხელნაკეთ ნივთებს გაყიდვის მიზნით 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ვაგროვებდი ჯართს, ბოთლებს და სხვა ნივთებს ჩაბარების მიზნით 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
            
ვეწეოდი სხვა საქმიანობას საკუთარი  მოხმარებისათვის ან გასაყიდად 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
შემოსავლის მიღების მიზნით, აღნიშნულ პერიოდში, არავითარ საქმიანობას არ ვეწეოდი 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

 

 

 


ოჯახის წევრის ნომერი N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
3. პირადი ფულადი შემოსავალი (მიღებული ან მისაღები) გასულ თვეში(ლარებში)?  (თუ მოცემულ კატეგორიაში შემოსავალი არა აქვს, ჩაწერეთ 0. არასრულწლოვანთა შემოსავალი ჩაუწერეთ მის კანონიერ მიმღებს: მშობელს, მეურვეს და სხვ.)
ხელფასი (ყველა სხვა ანაზღაურების ჩათვლით) 1            
შემოსავალი კერძო საქმიანობიდან 2            
პენსია (ყველა სახის დანამატის გათვალისწინებით) 3            
სტიპენდია 4            
ალიმენტი 5            
დევნილთა შემწეობა 6            
სოციალური დახმარება მრავალშვილიან ოჯახს 7            
სოციალური დახმარება დედ-მამით ობოლი ბავშვისათვის 8            
სოციალური დახმარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირველი ჯგუფის უსინათლო პირისათვის  9            
სოციალური დახმარება მარტოხელა არამომუშავე  პენსიონერს ან მხოლოდ არმომუშავე პენ-სიონერთა ორ და მეტსულიანი ოჯახისათვის 10            
სოციალური დახმარება შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებისათვის (ინვალიდი ბავშვისათვის) 11            
სხვა სოციალური დახმარება  12            
სხვა ფულადი შემოსავალი 13            
ფულადი სოციალური დახმარება _ საარსებო შემწეობა 14            
4. ეწევა თუ არა თამბაქოს
ძირითადად თუთუნს ან უფილტრო სიგარეტს; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ძირითადად ფილტრიან სიგარეტს ან სიგარას; 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
არ ეწევა; 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5. სახელმწიფომ რომ შემოგთავაზოთ თქვენს უბანში/სოფელში სამუშაო, რომელიც ითვალისწინებს ტერიტორიის დასუფთავებას, გამწვანების სამუშაოებს დღეში 2 ლარის ანაზღაურებით, იმუშავებდით თუ არა ამ სამუშაოზე?
დიახ  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
არა 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6. რა მიზეზით არ იმუშავებდით? (პასუხობენ ოჯახის მხოლოდ ის წევრები, რომლთაც 5 კითხვაზე უპასუხეს არა)
არ შემიძლია ფიზიკური მდგომარეობის გამო 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
არ შემიძლია ოჯახური პირობების გამო 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
არ მსურს, ასეთი სამუშაო ჩემთვის შეურაცხმყოფელია 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
არ მსურს დაბალი ანაზღაურების გამო 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
არ მაქვს დრო/ვმუშაობ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
სხვა 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


                                                                                                ___________________________________
ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა

D.  ოჯახის  მიწა  და სხვა ქონება

D1. იყენებთ თუ არა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით მიწას სამეურნეოდ?

დიახ 1 გააგრძელეთ
არა 2 გადადით D3-ზე
 
D2. 
რა კულტურების მოსაყვანად იყენებთ მიწას და მიწის რა ფართობზე მოგყავთ ცალკეული მათგანი? (წაუკითხეთ. ჩაწერეთ ყოველი კულტურის გასწვრივ მიწის ის ფართობი (მეასედი ჰექტარის სიზუსტით) რომელიც მას უკავია. თუ არ იყენებს ჩაწერეთ 0)

 კულტურები ფართობი 
1. 
ვენახი (ჰა)  1
2. 
ხეხილი (ჰა)  2
3. 
ხორბალი, მზესუმზირა (სულ) (ჰა)  3
4. 
სიმინდი (ჰა)  4
5. 
კარტოფილი (ჰა)  5
6. 
თხილი (ჰა)  6
7. 
სხვა კულტურები (ჰა)  7
 
D3. 
გყავთ თუ არა ზრდასრული შინაური პირუტყვი და ფრინველი?

დიახ 1 გააგრძელეთ
არა 2 გადადით D5-ზე

D4. რა რაოდენობის შინაური ცხოველი და ფრინველი გყავთ? (ჩაწერეთ რაოდენობა, თუ არა გყავთ, ჩაწერეთ 0)

 დასახელება რაოდენობა 
1. 
ძროხა, კამეჩი (სულ)  1
2. 
ცხენი, ხარი (სულ)  2
3. 
ცხვარი, თხა (სულ)  3
4. 
ბოცვერი  4
5. 
ფუტკრის სკა  5
6. 
შინაური ფრინველი, ყველა სახის  6
7. 
ღორი  7


                                                                                  ______________________________________________
                                                                                       
ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა

D5. მუშა მდგომარეობაში მყოფ ხანგრძლივი მოხმარების რომელ საგნებს ფლობს ოჯახი? (ყოველი საგნის გასწვრივ ჩაწერეთ რაოდენობა. თუ არ ფლობს ჩაწერეთ 0)

 საგანი რაოდენობა 
1. 
საბჭოთა წარმოების ავტომობილი (ყველა ტიპის)  1
2. 
უცხოური (არა საბჭოთა) ავტომობილი (ყველა ტიპის)  2
3. 
ტრაქტორი ან კომბაინი ან თესლის ჩამყრელი აპარატი  3
4. 
პატარა ტრაქტორი  4
5. 
მობილური ტელეფონი  5
6. 
საბჭოთა წარმოების სარეცხი მანქანა  6
7. 
უცხოური (არა საბჭოთა) სარეცხი მანქანა  7
8. 
საბჭოთა წარმოების ტელევიზორი  8
9. 
უცხოური (არა საბჭოთა წარმოების) შავ-თეთრი ტელევიზორი  9
10. 
უცხოური (არა საბჭოთა წარმოების) ფერადი ტელევიზორი  10
11. 
საბჭოთა წარმოების მაცივარი  11
12. 
უცხოური (არა საბჭოთა წარმოების) მაცივარი  12
13. 
უცხოური (არა საბჭოთა წარმოების) ელექტრო წყლის გამათბობელი ავზი  13
14. 
გაზის წყლის გამათბობელი   14
15. 
გაზის გამათბობელი (არა საბჭოთა)  15
16. 
მიკროტალღოვანი ღუმელი  16
17. 
პერსონალური კომპიუტერი  17
18. 
ვიდეო ან ციფრული ფოტო კამერა  18
19. 
დენის გენერატორი  19

E. ოჯახის  შემოსავლები და ხარჯები

E1. რამდენი იყო ოჯახის ჯამური ფულადი შემოსავლები ქვემოთ ჩამოთვლილი წყაროებიდან გასულ 12 თვეში? (წაუკითხეთ. თუ რომელიმე სახის შემოსავალი ოჯახს არ ჰქონია, ჩაწერეთ 0)

 N შემოსავლის წყარო ლარი
1.1 
შინაური ცხოველების, ფრინველებისა და მათი პროდუქციის (რძის, კვერცხის, ხორცის, ყველის, კარაქის, მატყლის და . .) გაყიდვიდან  
1.2 
სხვა სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის და მათი გადამუშავების პროდუქტების (ხილის, ბოსტნეულის, ღვინის, არაყის, ზეთის, ფქვილის, ჩირის) გაყიდვიდან 
1.3 
ქონების გაქირავებიდან (ბინის, აგარაკის, მანქანისა და სხვა)  
1.4 
ფულადი დახმარება საქართველოში მცხოვრები ნათესავებისა და მეგობრებისაგან  
1.5 
ფულადი დახმარება საზღვარგარეთ მცხოვრები ნათესავებისა და მეგობრებისაგან  

                                                                                             ________________________________________
                                                                           
ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერა


 E2.      
ბოლო 12 თვის განმავლობაში ძირითადად რა ტიპის საწვავს იყენებდით საცხოვრებლის გათბობისათვის? საკვების მოსამზადებლად ზაფხულში? საკვების მოსამზადებლად ზამთარში?  (შემოხაზეთ ერთი ძირითადი პასუხის ნომერი შესაბამის სვეტში)

დასახელება გათბობისათვის
E2.1. 
საკვების მოსამზადებლად
  E2.2.
ზაფხულში E2.3. ზამთარში
საცხოვრებელს ფაქტიურად არ ვათბობდით 0  
შეშას/ ფიჩხს 1 1 1
ბუნებრივ გაზის 2 2 2
თხევად გაზს (ბალონის გაზს) 3 3 3
ნავთს/დიზელის საწვავს 4 4 4
სხვა  5 5 5

E3. გასული 12 თვის განმავლობაში რა ხარჯი გასწიეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი საგნებისა და მომსახურების შეძენაზე? (წაუკითხეთ. თუ არ დაუხარჯავს ჩაწერეთ 0)
დასახელება დანახარჯი ლარებში 
ავტომობილი ან ტრაქტორი  1
ავეჯი  2
საოჯახო ნივთები (ჭურჭელი, თეთრეული და სხვა)  3
ელექტროსაქონელი (ტელევიზორი, მაცივარი, უთო და სხვ.)  4
ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი ბავშვებისათვის  5
ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი უფროსებისათვის  6
ფასიანი სასწავლებლის გადასახადები  7
სასწავლო წიგნები და სხვა ინვენტარი   8
სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტები  9
10 
დასვენება   10
11 
ეზოს, ბინის, ავტომობილის ან სხვა საოჯახო ქონების რემონტი  11

E4. რა თანხა გადაიხადეთ ბოლო 12 თვის განმავლობაში მოხმარებული ელექტროენერგიისათვის? (თუ ბოლო წლის განმავლობაში არ გადაუხდიათ ჩაწერეთ 0)
 
ლარი  თეთრი

E5. რა თანხა გადაიხდეთ ბოლო 12 თვის განმავლობაში მოხმარებული ბუნებრივი აირისათვის? (თუ ბოლო წლის განმავლობაში არ გადაუხდიათ ჩაწერეთ 0)
 
ლარი  თეთრი

ოჯახის დეკლარაციის ყველა პუნქტი სოციალური აგენტის მიერ სწორად არის შევსებული. ოჯახის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციაში დაფიქსირებული ინფორმაცია სოციალური აგენტისათვის მიწოდებულია ჩემს მიერ და შეესაბამება სრულ სიმართლეს.

_______________________________                _________      ____________           _200__
ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი                         რიცხვი                           თვე                                   წელი

F. სოციალური აგენტის შეფასება
კითხვების ამ ბლოკს სოციალური აგენტი ავსებს დამოუკიდებლად, ვიზუალური დაკვირვების საფუძველზე. არ აცნობს ოჯახის წევრებს კითხვებს და არ უთანხმებს პასუხებს.
 
F1. 
ოთახების რაოდენობა ოჯახის საცხოვრებელში (სამზარეულოს, სააბაზანოს, საკუჭნაოს, სხვა სათავსოების გარდა)
 
ჩაწერეთ ოთახების რაოდენობა

F2. ფარდების მდგომარეობა
არა აქვს 1
ძველმოდური, დახეული 2
ძველმოდური, კარგად შენახული 3
თანამედროვე დაზიანებული 4
თანამედროვე, ახალი, კარგ მდგომარეობაში 5

F3. ავეჯი
არ აქვს ავეჯი/აქვს თვითნაკეთი, კუსტარული ავეჯი  1
ძლიერ დაზიანებული, მოხმარებისათვის თითქმის უვარგისი  2
შელახული/ნაწილობრივ დაზიანებული, რომელიც საჭიროებს შეკეთებას     3
ძველი, კარგად შენახული  4
ახალი ან ანტიკვარული5

F4. პირადი ჰიგიენის საშუალებები
  
აქვთ არა აქვთ
F4.1 
კბილის პასტა 1 2
F4.2 
შამპუნი 1 2
F4.3 
სარეცხი საპონი/ფხვნილი            1 2
F4.4 
ჭურჭლის სარეცხი საშუალებები       1 2

F5. ოჯახის საცხოვრისის მდგომარეობის ზოგადი შეფასება
ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია 1
ცუდ მდგომარეობაშია 2
საშუალო მდგომარეობაშია 3
ნორმალურ მდგომარეობაშია 4
კარგ მდგომარეობაშია 5

F6. ოჯახის ეკონომიური მდგომარეობის ზოგადი შეფასება
უკიდურესად ღატაკი  1
ღატაკი  2
ღარიბი  3
საშუალო შეძლების 4
საშუალოზე მაღალი შეძლების   5

F7. ოჯახის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სანდოობის შეფასება
სანდოა  1 
მეტ-ნაკლებად სანდოა 2 
მოწოდებული ინფორმაცია საჭიროებს დამატებით გადამოწმებას: 3 შენიშვნა
ოჯახი ხელოვნურადაა გაყოფილი 4 
ოჯახი ხელოვნურადაა გაერთიანებული 5 
მალავს შემოსავლებს 6 
მალავს გაწეულ ხარჯებს 7 
მალავს შინაური ცხოველებისა და ფრინველების რაოდენობას 8 
მალავს სხვა სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას 9 
მალავს მიწის ფართობს 10 
მალავს სხვა ქონებას 11 
მალავს საცხოვრისს 12 
არასწორად უთითებს წევრ(ებ)ის ფიზიკურ მდგომარეობას 13 
 


ვიზიტის რიცხვი თვე წელი ვიზიტის დაწყების დრო ვიზიტის დამთავრების დრო
    
სთ წთ სთ წთ
I
ვიზიტი       
II
ვიზიტი       
III
ვიზიტი       

 

 

სოციალური აგენტი N    ..
  
გვარი სახელი ხელმოწერა 

ფორმა N2

ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის შეცვლის შესახებ

,,____"  ,,_______________",   200_ .        __________________
   (
რიცხვი, თვე, წელი)                         (ოჯახის საიდენტიფიკაციო ¹)
_______________________________________________________________________________
                (
ოქმის შემდგენი პირის სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სახელი, გვარი)

დეკლარაციის შესავსებად ოჯახში ვიზიტისას გამოვარკვიე: განაცხადში მითითებულ უფლებამოსილ წარმომადგენელთან ინტერვიუირება შეუძლებელია, ვინაიდან იგი _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(
გადავიდა საცხოვრებლად სხვა დასახლებულ პუნქტში, გადავიდა სხვა ოჯახში, ქმედუუნაროა, გარდაიცვალა და ..)

ოჯახმა უფლებამოსილ წარმომადგენლად დაასახელა  _______________________
_____________________________________________________________________
                             (
სახელი, გვარი, პირადი ნომერი)
 „
სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეო-       ბის შეფასების წესის" მე-3 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად მივიღე გადაწყვეტილება განაცხადში მითითებული უფლებამოსილი წარმომადგენლის შეცვლის შესახებ.

უფლებამოსილი წარმომადგენლის შეცვლის ფაქტს ვადასტურებ:
(
ოჯახის სრულწლოვანი ქმედუნარიანი წევრ(ებ)ის ხელმოწერა)
1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________
4.______________________________
5.______________________________
6.______________________________
7.______________________________
8.______________________________
9.______________________________
10._____________________________


უფლებამოსილი წარმომადგენელი:                            სოციალური აგენტი:

______________________________                 __________________________
            (
ხელმოწერა)                                            (ხელმოწერა)


                                                                                                     
.
ფორმა N3

          
დეკლარაციის შევსების შეწყვეტის შესახებ

,,____"  ,,_______________",   200_ .          __________________
    (
რიცხვი, თვე, წელი)                            (ოჯახის საიდენტიფიკაციო N)
_________________________________________________________________________________                (
ოქმის შემდგენი პირის სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სახელი, გვარი)

დეკლარაციის შესავსებად ოჯახში ვიზიტისას წინასწარი დათვალიერების პროცესში გამოვარკვიე:
 (
შესაბამის გრაფაში ჩაწერეთ ნიშანი „X")
ოჯახი ხელოვნურად არის გაერთიანებული  

ოჯახი ხელოვნურად არის დაყოფილი 

ოჯახი აღნიშნულ მისამართზე მუდმივად არ ცხოვრობს 

ოჯახი არ აძლევს სოციალურ აგენტს ქონების/დოკუმენტების დათვალიერების საშუალებას 

სხვა მიზეზი ________________________________________________________________ 


აღნიშნულ ფაქტს ვეთანხმები:
___________________________________                _____________
(
ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის სახელი, გვარი)                    (ხელმოწერა)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის" მე-6 მუხლის მესამე პუნქტის შესაბამისად მივიღე გადაწყვეტილება დეკლარაციის შევსების შეწყვეტის შესახებ

სოციალური აგენტი:

______________________________________                             
            (
ხელმოწერა)
        
         
. .


                                                 
ფორმა N4 (10.04.2006 N296)
აქტი
ვიზიტის შესახებ


"____"  "________________", 200__
.                   _______________________________
 (
რიცხვი,        თვე,            წელი)                                 (ოჯახის საიდენტიფიკაციო ¹)

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(
აქტის შემდგენი პიროს სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სახელი და გვარი)
აღნიშნულ რიცხვში, განაცხადში მითითებულ მისამართზე _________________________

_________________________________________________________________ ვერ ხერხდება ოჯახის
 
იდენტიფიკაცია ან ოჯახის უფლებამოსილ წარმომადგენელთან შეხვედრა.

ვიზიტის ფაქტს ვადასტურებ

_________________________________________________________________________
    (
სახელი, გვარი)                                       (ხელმოწერა)                (პირის კავშირი ოჯახთან)

_____________________________________ 
   (
სოციალური აგენტის ხელმოწერა)       . .


"____"  "________________", 200__
.                 _______________________________
 (
რიცხვი,        თვე,            წელი)                                (ოჯახის საიდენტიფიკაციო ¹)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     (
აქტის შემდგენი პიროს სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სახელი და გვარი)
აღნიშნულ რიცხვში, განაცხადში მითითებულ მისამართზე ______________________
 
_________________________________________________________
ვერ ხერხდება ოჯახის  იდენტიფიკაცია ან ოჯახის უფლებამოსილ წარმომადგენელთან შეხვედრა.

ვიზიტის ფაქტს ვადასტურებ

 ______________              __________________     _____________________________
 (
სახელი, გვარი)                  (ხელმოწერა)                         (პირის კავშირი ოჯახთან)

_____________________________________ 
   (
სოციალური აგენტის ხელმოწერა)       . .


"____"  "________________", 200__
.               _______________________________
 (
რიცხვი,        თვე,            წელი)                             (ოჯახის საიდენტიფიკაციო ¹)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
              (
აქტის შემდგენი პიროს სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სახელი და გვარი)
აღნიშნულ რიცხვში, განაცხადში მითითებულ მისამართზე __________________

________________________________________________________ ვერ ხერხდება ოჯახის
 
იდენტიფიკაცია ან ოჯახის უფლებამოსილ წარმომადგენელთან შეხვედრა.

ვიზიტის ფაქტს ვადასტურებ

________________              ________________________________________________
    (
სახელი, გვარი)                             (ხელმოწერა)                    (პირის კავშირი ოჯახთან)

_____________________________________ 
(
სოციალური აგენტის ხელმოწერა)       . .

                                                                    ფორმა N5 (10.04.2006 N296)

ოქმი
დეკლარაციის შევსების შეჩერების შესახებ

"____"  "________________", 200__ .                   _________________________
        (
რიცხვითვე წელი)                                          (ოჯახის საიდენტიფიკაციო ¹)

____________________________________________________________
___________________________________________________________
(
ოქმის შემდგენი პიროს სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სახელი და გვარი)

დეკლარაციის შესავსებად ოჯახში ვიზიტისას გამოვარკვიე, რომ ოჯახის ყველა წევრს არ გააჩნია საჭირო საბუთ(ებ) (სრულწლოვანი წევრის პირადობის/ბინადრობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, ხოლო 16 წლამდე არასრულწლოვანს დაბადების მოწმობა), კერძოდ:


ოჯახის წევრის სახელი, გავრი

 საბუთის სახეობა
1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________
4._____________________________
5. _________________
6._____________________________
7._____________________________
8.__________________________
9. ___________________________
10. ____________________________ ______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
_______________________________

ოჯახს მიეცა ერთი თვის ვადა ხარვეზის გამოსასწორებლად.

ოჯახი გაფრთხილებულია, რომ ვადის გასვლის შემდეგ აღნიშნული საბუთ(ებ)ის წარმოუდგენლობა გამოიწვევს დეკლარაციის შევსების შეწყვეტის შესახებ ოქმის (ფორმა N3) შევსებას და ოჯახის განაცხადი მონაცემთა ბაზაში მოსახვედრად ავტომატურად კარგავს ძალას.


აღნიშნულ ფაქტს ვეთანხმები:

___________________________________                  _________________
  (
ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელის სახელი, გვარი)                  (ხელმოწერა)


სოციალური აგენტი:
_______________________________________________
                     (
ხელმოწერა)                          . .


                                                        
ფორმა N6 (14.07.2006 N1-1/614)

ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის დასახელების შესახებ
   
"----------------" "---------------------" 200 - 
.                     ------------------------------
   (
რიცხვი,             თვე,               წელი)                                      (ოჯახის საიდენტიფიკაციო N)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(
ოქმის შემდგენი პირის სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სახელი, გვარი)

ოჯახმა გამოთქვა "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრაციის სურვილი და უფლებამოსილ წარმომადგენლად დაასახელა

-----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(
სახელი, გვარი, პირადი ნომერი)

"სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის" მე-3 მუხლის 71 პუნქტის შესაბამისად ოჯახმა დაასახელა უფლებამოსილი წარმომადგენელი, რაც დასტურდება:

(ოჯახის სრულწლოვანი ქმედუნარიანი წევრ(ებ)ის ხელმოწერა)
1. -------------------------------------------      6. -------------------------------------------
2. -------------------------------------------      7. -------------------------------------------
3. -------------------------------------------      8. -------------------------------------------
4. -------------------------------------------      9. -------------------------------------------
5. -------------------------------------------      10. -----------------------------------------
უფელბამოსილი წარმომადგენელი:                      სოციალური აგენტი:
------------------------------------------------                    ------------------------------      
               (
ხელმოწერა)                                                                  (ხელმოწერა)


                                      
ფორმა N7 (14.07.2006 N1-1/614)

ოჯახის წევრთა ვალდებულებების შესახებ

 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, ოჯახის წევრები ვიღებთ შემდეგ ვალდებულებებს:
 1.
დილის 8:00 საათიდან საღამოს 10:00 საათამდე დაუბრკოლებლად მივიღო სოციალური აგენტი1 ჩემს საცხოვრებელში, მისი სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად;
 2.
მივცეთ მას საშუალება სრულად დაათვალიეროს ჩვენო ოჯახის მიერ დაკავებული საცხოვრებელი ფართი და საერთო სარგებლობის სათავსოები, შეამოწმოს ყოფითი პირობები;
 3.
ობიექტური პასუხები გავცეთ სოციალური აგენტის შეკითხვებს და არ დავამახინჯოთ ფაქტები;
 4.
მოთხოვნისამებრ წარვადგინოთ საჭირო დოკუმენტები და გადავცეთ ამ დოკუმენტების ასლები;
 5.
ხელი მოვაწეროთ სოციალური აგენტის მიერ გამოკითხვის შედეგად შევსებულ დოკუმენტს. განსხვავებული აზრის არსებობისას დავაფიქსიროთ საკუთარი შენიშვნები;
 6.
მივცეთ უფლება .... - სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მოიპოვოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ოჯახის ფინანსურ და ქონებრივ მდგომარეობას, პერსონალურ და სხვა მონაცემებს. შეიტანოს ეს ინფორმაცია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში;
 7.
ჩვენი ოჯახის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შესახებ ვაცნობოთ .... - სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს ამ ცვლილებებიდან ერთი თვის ვადაში;
 8.
თანახმა ვართ ჩვენი ოჯახის შესახებ მოპოვებული ინფორმაცია გაიცეს სოციალური დახმარების დამნიშვნელ სხვა ორგანიზაცია-დაწესებულებებზე.
 
ოჯახის წევრები გავეცანით ვალდებულებებს, რაც დასტურდება ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით:

    ------------------------------------                                    --------------------------------------                 (სახელი, გვარი)                                                                           (ხელმოწერა)

1სოციალური აგენტი - საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს სპეციალური უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირი, რომელიც უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის მსურველი ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებას, დადგენილი მეთოდოლოგიის ფარგლებში.

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ