კანონმდებლობა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის
ბრძანება #46/ნ
2006 წლის 10 თებერვალი ქ. თბილისი

¨სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის დანიშვნისა და გაცემის წესების¨დამტკიცების თაობაზე

`სახელმწიფო პენსიის შესახებ~ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტისა და 25-უ მუხლის ¨სახელმწიფო კომპენსაციებისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ¨ კანონის მე-40 მუხლის საფუძველზე ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს ¨სახელმწიფო პენსიის დანიშვნისა და გაცემის თანდართული წესი¨ (დანართი #1).
2. დამტკიცდეს ¨სახელმწიფო კომპენსაციებისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიების დანიშვნის და გაცემის თანდართული წესი (დანართი #2).
3. სსიპ _ სოციალური მოსახურების სააგენტომ განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებების გატარება ამ ბრძანების შესასრულებლად. (31.12.2008 #301/ნ) /ძალაშია 01.01.2009 წ-იდან/
4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

   მინისტრის მოვალეობის
შემსრულებელი                                       ვ. მეგრელიშვილი


დანართი N1

სახელმწიფო პენსიის დანიშვნისა და გაცემის
წესი

თავი I. ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. რეგულირების სფერო და მიზანი
1. ეს წესი განსაზღვრავს "სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს ტერიტორიაზე სახელმწიფო პენსიის (შემდგომში _ პენსია) დანიშვნისა და გაცემის წესსა და პირობებს, რაც გულისხმობს პენსიის დანიშვნა-გაცემისათვის საჭირო მთელი ორგანიზაციული ციკლის რეგულირებას, ადგენს პენსიის ადმინისტრირების კომპეტენტურ ორგანოს, არეგულირებს პენსიის მიღებასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.
2. წინამდებარე წესის შემოღების მიზანია სოციალური დაცვის გარანტიების უზრუნველსაყოფად გამართული სისტემის ჩამოყალიბება საქართველოს ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეთათვის, აგრეთვე, საქართველოს ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის, რომლებიც პენსიის დანიშვნის მომენტისათვის ბოლო 10 წლის განმავლობაში კანონერ საფუძველზე მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოში. 

მუხლი 2. პენსიის ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანო
პენსიის ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი _ სოციალური მომსახურების სააგენტო (შემდგომში _ სააგენტო), რომელიც ახდენს პენსიის დანიშვნას, გაცემას, შეჩერებას, განახლებას, გადაანგარიშებასა და შეწყვეტას, აგრეთვე პენსიის მიღებასთან დაკავშირებული სხვა ურთიერთობების რეგულირებას და "სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონით კომპეტენტური ორგანოსათვის განსაზღვრული უფლება-მოვალეობების განხროციელებას მოქმედი კანონმდებლობითა და ამ წესით დადგენილი პირობების შესაბამისად.~ (31.12.2008 #301/ნ) /ძალაშია 01.01.2009 წ-იდან/

მუხლი 3. ტერმინთა განმარტება
ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) სრული სახელმწიფო კმაყოფა _ კვებით, თავშესაფრითა და ტანსაცმლით უზრუნველყოფა ინსტიტუციებში მყოფი პირებისა, რომლებიც არიან სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში.
ბ) შრომისუუნარო _ არასრულწლოვანი 18 წლის ასაკის მიღწევამდე, შეზღუდული შესაძლებლობის ან საპენსიო ასაკის მქონე პირი.
გ) წესში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს აქვთ იგივე მნიშვნელობა, როგორიც `სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლშია მოცემული, თუ ამ წესში სხვა რამ არ არის მითითებული.
დ) სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმიანობა _ საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი სამეცნიერო-კვლევით, ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიულ, უმაღლეს, სკოლისგარეშე, სააღმზრდელო დაწესებულებაში სამეცნიერო ან პედაგოგიურ თანამდებობაზე მუშაობა; (15.09.2006 #249/ნ)

თავი II. პენსიის დანიშვნა

მუხლი 4. პენსიის დანიშვნის ძირითადი საფუძვლები
1. პენსიის დანიშვნის ძირითადი საფუძვლებია ამ მუხლით გათვალისწინებული რომელიმე პირობის დადგომა, სახელდობრ:
ა)  საპენსიო ასაკის _ 65 წლის მიღწევა;
ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენა;
გ) მარჩენალის გარდაცვალება.
2. ქალებს, ასაკის გამო პენსიის მიღების უფლება წარმოეშობათ 60 წლის ასაკის მიღწევიდან.

მუხლი 5. პენსიის მიღების უფლება
1. პირს პენსიის მიღების უფლება აქვს პენსიის დანიშვნის რომელიმე საფუძვლის არსებობისას, თუ იგი არ ეწევა საჯარო საქმიანობას.
2. პენსიის მიღების უფლება წყდება პენსიონერის მიერ საჯარო საქმიანობის განხორციელების პერიოდში.
3. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსისა და მხედველობის გამო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს ენიშნებათ, ხოლო დანიშნული პენსიის მიღება უგრძელდებათ საჯარო საქმიანობის განხორციელების მიუხედავად.
4. დაუშვებელია ორი ან მეტი პენსიის ერთდოულად მიღება. აგრეთვე, პენსიასთან ერთად "სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" საქართველოს კანონით შესაბამისი სახლემწიფო კომპენსაციის ან სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის მიღება.
5. ორი ან მეტი საფუძვლით პენსიის მიღების უფლების არსებობისას, აგრეთვე `სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" და `სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონებით პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციის ან სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის ერთდროულად მიღების უფლების არსებობისას, პირს შეუძლია აირჩიოს მხოლოდ ერთ-ერთი საფუძვლით და ერთ-ერთი კანონით მინიჭებული სარგებლის მიღების უფლება წერილობითი განცხადების შესაბამისად. ასეთივე უფლებით სარგებლობენ პენსიონერებიც.

მუხლი 6. პენსიის ოდენობა
პენსიის ოდენობას კატეგორიების შესაბამისად ადგენს კანონი.
 
თავი III. პენსიის დანიშვნა ძირითადი საფუძვლების შესაბამისად

მუხლი 7. პენსია ასაკის გამო
1. საპენსიო ასაკის გამო პენსია ინიშნება 65 წლის ასაკის მიღწევიდან.
2. ქალებს საპენსიო ასაკის გამო პენსიის მიღების უფლება წარმოეშობათ 60 წლის ასაკიდან.
3. პენსია ასაკის გამო ინიშნება მინიმალური პენსიის ოდენობის შესაბამისად.

მუხლი 8. პენსია შეზღუდული შესაძლებლობის გამო
1. შეზღუდული შესაძლებლობის გამო პენსია ენიშნებათ:
ა) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს;
ბ) მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს;
გ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებს.
2. მკვეთრად გამოხარული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებს, რომლებიც საჭიროებენ სხვა პირის მუდმივ დახმარებას ენიშნებათ ერთმანეთის ადექვატური ოდენობის პენსია.
3. მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე პირის პენსია განისაზღვრება მინიმალური პენსიის ოდენობით. ამავე ოდენობით, პენსია ენიშნებათ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებს, რომლებიც არ საჭიროებენ სხვა პირის მუდმივ დახმარებას.
4. სხვა პირის მუდმივი დახმარების საჭიროებას, "სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ გამოცემული სათანადო ნორმატიული აქტის საფუძველზე განსაზღვრავს შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულება. (2.11.2007 #306/ნ)
5. `სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლიდან გამომდინარე, ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს უნარჩუნდება შეზღუდული შესაძლებლობის გამო დანიშნული პენსიის მიღება მინიმალური პენსიის ოდენობით შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში მორიგ გადამოწმებამდე, რის შემდეგაც იგივე სტატუსის დადგენის შემთხვევაში უწყდებათ პენსია, გარდა ამ წესის მე-13 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. (2.11.2007 #306/ნ)
6. ზომიერად გამოხარული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პენსიონერებს, ვისაც შეზღუდული შესაძლებლობა დადგენილი აქვთ უვადოდ უგრძელდებათ პენსიის მიღება მინიმალური პენსიის ოდენობით. 
7. ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის  მქონე პირებს, ვისაც 18 წლის შემდგომ დადგენილი აქვთ ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, ავტომატურად უგრძელდებათ პენსიის მიღება მინიმალური პენსიის ოდენობით. ასეთივე უფლებით სარგებლობენ პირები, თუ შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსი მინიჭებული აქვთ ბავშვობიდან და 18 წლის ასაკის მიღწევის შემდგომ დაუდგინდებათ ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი. (15.09.2006 #249/ნ)

მუხლი 9. პენსია მარჩენალის გარდაცვალების გამო
1. მარჩენალის გარდაცვალების გამო პენსია ენიშნებათ გარდაცვლილის ყოველ არასრულწლოვან შვილს.
2. მარჩენალის გარდაცვალების გამო პენსია ინიშნება სრულწლოვანების _ 18 წლის ასაკის მიღწევამდე.
3. იმ მარჩენალდაკარგულ პირებს, რომლებსაც `სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონის ძალაში შესვლამდე დაენიშნა `მარჩენალის შრომის პენსია" და ამ პენსიას იღებენ სკოლის შემდგომ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის გამო, გაუგრძელდებათ პენსიის მიღება 23 წლის ასაკამდე, თუ არ დადგდა `სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული პენსიის შეწყვეტის საფუძველი, გარდა `სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის `დ" ქვეპუნქტით განსაზღვრული გარემოებისა. პენსიის გაცემა ხდება ყოველი სასწავლო წლის პირველ თვეში წარმოდგენილი სწავლის შესახებ ცნობის საფუძველზე. მოცემულ ვადაში აღნიშნული ცნობის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში პენსიის გაცემა შეჩერდება და განახლდება ამ წესით განსაზღვრულ პირობებით. (15.09.2006 #249/ნ)
4. ერთი და იგივე პირის გარდაცვალების გამო ინიშნება ან პენსია ან "სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სახელმწიფო კომპენსაცია. დაუშვებელია მარჩენალის გარდაცვალების გამო პენსიის დანიშვნისას, გარდაცვლილის ოჯახის რომელიმე წევრისათვის მარჩენალის გარდაცვალების საფუძვლით სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნა.

თავი IV. პენსიის დანიშვნა კატეგორიების შესაბამისად

მუხლი 10. ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს
           დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის
      დარბევის შედეგად დაზარალებულთა საპენსიო უზრუნველყოფა
`ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა აღიარებისა და მათი სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულის პენსია ენიშნებათ:
ა) ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაინვალიდებულ პირებს _ მკვეთრად, მნიშვნელოვნად ან ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მიუხედავად;
ბ) ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად მიღებული ჭრილობის, კონტუზიის, დასახიჩრების ან/და ქიმიური ნივთიერებით მოწამვლის შედეგად დაზარალებულ პირებს მკვეთრად, მნიშვნელოვნად ან ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის ან საპენსიო ასაკის გამო.
გ) ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის შემდეგ წევრებს: შრომისუუნარო მშობლებს, მეუღლეს, რომელიც შემდეგ აღარ დაქორწინებულა, არასრულწლოვან შვილს ან/და ნაშვილებს _ მინიმალური პენსიის ოდენობით;

მუხლი 11. ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე და სამხედრო ან
            სამოქალაქო დანიშნულების ბირთვულ ობიექტებზე ავარიული
            სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეებისა და მათი
          ოჯახის წევრების საპენსიო უზრუნველყოფა
`ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე და სხვა სამხედრო ან სამოქალაქო დანიშნულების ბირთვულ ობიექტებზე (შემდგომში _ ბირთვული ობიექტები) ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეებისა და მათი ოჯახის წევრების სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, პენსია ენიშნებათ:
ა) ბირთვულ ობიექტებზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციაში მონაწილეობის დროს დაინვალიდებულ პირებს _ მკვეთრად, მნიშვნელოვნად ან ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მიუხედავად;
ბ) ბირთვულ ობიექტებზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეებს _ მკვეთრად, მნიშვნელოვნად ან ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის ან საპენსიო ასაკის გამო.
გ) ბირთვულ ობიექტებზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის დროს ან მიღებული დაავადების გამო გარდაცვლილი მონაწილეებისა და ინვალიდების შრომისუუნარო მშობლებს და მეუღლეს, აგრეთვე ავარიული სიტუაციების ლიკვიდაციაში მონაწილეობის შემდგომ პერიოდში დაბადებულ არასრულწლოვან შვილებს - მინიმალური პენსიის ოდენობით.

მუხლი 12. პოლიტიკური რეპრესიის გამო მსხვერპლად აღიარებული პირთა და                             გარდაცვლილის ოჯახის წევრთა საპენსიო უზრუნველყოფა
 `საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებისა და რეპრესირებულთა სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, `სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტის `გ" ქვეპუნქტის შესაბამისად, პენსია ენიშნებათ:
ა) პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლად აღიარებულ პირებს _ ასეთი სტატუსის მინიჭების შემდეგ პენსიის მიღების ძირითადი საფუძვლების წარმოშობის მიუხედავად;
ბ) გარდაცვლილი რეპრესირებული პირის, აგრეთვე პოლიტიკური რეპრესიის გამო გარდაცვლილი პირის შვილს (18 წლის ასაკის მიღწევამდე), შრომისუუნრო მეუღლეს, მშობლებს, შვილებს (ნაშვილებს).
 
მუხლი 13. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა პენსია
`ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, `სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტის `დ" ქვეპუნქტის საფუძველზე პენსია ენიშნებათ:
ა) ომის ინვალიდებს (მკვეთრად, მნიშვნელოვნად ან ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მიუხედავად);
ბ) ომის მონაწილეებს _ მკვეთრად, მნიშვნელოვნად ან ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის ან საპენსიო ასაკის გამო;
გ) ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირებს _ მკვეთრად, მნიშვნელოვნად ან ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის ან საპენსიო ასაკის გამო.

მუხლი 14. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის,
            თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-
          უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად
          გარდაცვლილთა ოჯახების საპენსიო უზრუნველყოფა
`საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლიდან გამომდინარე, პენსია ინდივიდუალურად ენიშნებათ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ, უგზო-ეკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ მებრძოლთა:
ა) შრომისუუნარო მეუღლეს, მშრობლებსა და შვილებს;
ბ) არასრულწლოვან შვილებს 18 წლის ასაკის მიღწევამდე.

თავი V. პენსიის დანიშვნა, გაცემა, შეჩერება, შეწყვეტა,
განახლება და გადაანგარიშება

მუხლი 15. პენსიის დასანიშნად მიმართვა
1. პენსიის დასანიშნად მიმართვა ხდება პენსიის დანიშვნის საფუძვლის წარმოშობიდან ნებისმიერ დროს.
2. პენსიის დანიშვნის თაობაზე წერილობითი განცხადება შეიტანება სააგენტოს ტერიტორიულ ორგანოში, მაძიებლის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. (27.06. 2007 #193/ნ)
3. განცხადებას თან უნდა დაერთოს შემდეგი სახის დოკუმენტები:
ა) ასაკით პენსიის დანიშვნის შემთხვევაში _ პირადობის მოწმობა, შრომის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი (თუ შრომის სტაჟი გააჩნია); (15.09.2006 #249/ნ)
ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის გამო პენსიის დანიშვნის შემთხვევაში - პირადობის მოწმობა, შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი; (2.11.2007 #306/ნ)
ბ.ა. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის შემთხვევაში _ მშობლის (მეურვის) პირადობის მოწმობა, ბავშვის დაბადების მოწმობა, შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი; (2.11.2007 #306/ნ)
ბ.ბ. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ქმედუუნარო პირის შემთხვევაში _ პირადობის მოწმობა, მისი მეურვის პირადობის მოწმობა, შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი; (2.11.2007 #306/ნ)
გ) მარჩენალის გარდაცვალების გამო პენსიის დანიშვნის შემთხვევაში _ ერთ-ერთი მშობლის ან მეურვის პირადობის მოწმობა, მარჩენალის გარდაცვალების მოწმობა, მარჩენალდაკარგულის დაბადების მოწმობა.
გ.ა. დედმამით ობოლ ბავშვზე _ მეურვის პირადობის მოწმობა, მარჩენალდაკარგულის დაბადების მოწმობა, მშობლების გარდაცვალების მოწმობები;
გ.ბ. "საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ პირებისათვის პენსიის დანიშვნის შემთხვევაში: მშობლებს _ პირადობის მოწმობა, გარდაცვლილი პირის დაბადების და გარდაცვალების მოწმობები, ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტის მიერ გაცემული ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი, მეუღლე _ პირადობის მოწმობა, ქორწინების მოწმობა, მარჩენალის გარდაცვალების მოწმობა, ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტის მიერ გაცემული ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი; შვილი (ნაშვილები) _ ერთ-ერთი მშობლის ან მეურვის პირადობის მოწმობა, მარჩენალის გარდაცვალების მოწმობა, დაბადების მოწმობა, ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტის მიერ გაცემული ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი; (2.11.2007 #306/ნ)
დ) ომის მონაწილეებზე პენსიის დანიშვნის შემთხვევაში _ პირადობის მოწმობა, ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტის მიერ გაცემული ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ე) ომის ინვალიდებზე _ პირადობის მოწმობა, ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტის მიერ გაცემული ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი, სადაც მითითებული იქნება შესაძლებლობის შეზღუდვის მიზეზობრივი კავშირი ომთან; (2.11.2007 #306/ნ)
ვ) ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული პირებს პენსიის დანიშვნის შემთხვევაში _ პირადობის მოწმობა, ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტის მიერ გაცემული ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ზ) "ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე და სხვა სამხედრო ან სამოქალაქო დანიშნულების ბირთვულ ობიექტებზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეებისა და მათი ოჯახის წევრების სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის თანახმად შეზღუდული შესაძლებლობის გამო პენსიის დანიშვნის შემთხვევაში _ პირადობის მოწმობა, შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი, სადაც დაფიქსირებულია სათანადო მიზეზობრივი კავშირი, მისი ამ ობიექტებზე ყოფნის დამადასტურებელი საბუთი (სამხედრო კომისარიატი, ან ორგანიზაცია რომლიდანაც იქნა მივლინებული); (2.11.2007 #306/ნ)
ზ.ა. `ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე და სხვა სამხედრო ან სამოქალაქო დანიშნულების ბირთულ ობიექტებზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეებისა და მათი ოჯახის წევრების სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის თანახმად მონაწილეობის გამო პენსიის დანიშვნის შემთხვევაში _ პირადობის მოწმობა, მისი ამ ობიექტებზე ყოფნის დამადასტურებელი საბუთი (სამხედრო კომისარიატი ან ორგანიზაცია რომლიდანაც იქნა მივლინებული);
თ) "ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა აღიარებისა და მათი სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის "ბ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებულმა შესაძლებლობის შეზღუდვის გამო პენსიის დანიშვნის შემთხვევაში _ პირადობის მოწმობა, შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამოწმებული "9 აპრილის" მონაწილის საბუთი; (2.11.2007 #306/ნ)
თ.ა. `ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა აღიარებისა და მათი სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის `გ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებულმა პირებმა _ პირადობის მოწმობა, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამოწმებული `9 აპრილის" მონაწილის საბუთი.
ი) `საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებისა და რეპრესირებულთა სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებულმა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების გამო პენსიის დანიშვნის შემთხვევაში _ პირადობის მოწმობა, სასამართლოს გადაწყვეტილება პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების შესახებ.
ი.ა) "საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებისა და რეპრესირებულთა სოციალური დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებულმა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირის გარდაცვლების გამო მისი ოჯახის შრომისუუნარო წევრისათვის პენსიის დანიშვნის შემთხვევაში:  მშობლებმა _ პირადობის მოწმობა, გარდაცვლილი პირის დაბადებისა და გარდაცვალების მოწმობები, სასამართლოს გადაწყვეტილება პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების შესახებ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი. მეუღლეებმა _ პირადობის მოწმობა, ქორწინების მოწმობა, მარჩენალის გარდაცვალების მოწმობა, სასამართლოს გადაწყვეტილება პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების შესახებ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი; შვილმა (ნაშვილებმა) _ პირადობის მოწმობა, საჭიროების შემთხვევაში ერთ-ერთი მშობლის ან მეურვის პირადობის მოწმობა, მარჩენალის გარდაცვალების მოწმობა, დაბადების მოწმობა, გარდაცვლილი მარჩენალის პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილება, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი; (2.11.2007 #306/ნ)
4. საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირმა, პენსიის დანიშვნისათვის, საჭირო საბუთებთან ერთად დამატებით უნდა წარმოადგინოს ცნობა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროდან მისი საქართველოს ტერიტორიაზე ბოლო 10 წლის მანძილზე კანონიერად ცხოვრების შესახებ (აღნიშნული არ ვრცელდება მარჩენალის გარდაცვალების გამო პენსიის დანიშვნის შემთხვევაში, მშობელზე (მეურვეზე) საპენსიო საქმის გახსნისათვის). ხოლო ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირმა უნდა წარმოადგინოს ცნობა იმის შესახებ, რომ ის არ იღებს არანაირ პენსიას ან სოციალურ დახმარებას იმ ქვეყნიდან, რომლის მოქალაქადაც იგი ითვლება.
5. სახელმწიფო პენსიის დანიშვნის დროს პირს, რომელსაც სახელმწიფო პენსიის დანიშვნისათვის წარსადგენ პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაში არ აქვს დაფიქსირებული რეგისტრაციის ადგილი, სახელმწიფო პენსია ენიშნება პირადობის მოწმობის გაცემის ადსმინისტრაციულ-ტერიტორიული მდებარეობის მიხედვით. (15.09.2006 #249/ნ)

მუხლი 16. განცხადების განხილვა და პენსიის დანიშვნა
1. პენსიის დანიშვნის საკითხს სააგენტო იხილავს განცხადებისა და ყველა საჭირო დოკუმენტის სრულყოფილად წარდგენიდან არაუგვიანეს 10 დღის ვადაში. (27.06.2007 #193/ნ)
2. შეზღუდული შესაძლებლობის და საპენსიო ასაკის გამო პენსია ინიშნება განცხადებისა წარდგენის დღიდან.
3. მარჩენალის გარდაცვალების საფუძვლით პენსია ინიშნება მარჩენალის გარდაცვალების დღიდან, თუ განცხადება კომპეტენტურ ორგანოში წარდგენილია ამ საფუძვლის წარმოშობიდან 3 თვის ვადაში. ამ ვადის გასვლის შემთხვევაში პენსია ინიშნება განცხადების წარდგენის დღიდან. 

მუხლი 17. პენსიის გაცემა
1. პენსია გაიცემა საქართველოს ტერიტორიაზე.
2. მოქალაქეს უფლება აქვს მოითხოვოს პენსიის მიღება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მისი რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. მიმდინარე თვის პენსიის გაცემა წარმოებს იმავე თვეში, ხოლო ადგილზე  მიტანა მომდევნო თვის ბოლომდე. პენსიის გაცემის კონკრეტული ვადები რეგულირდება სააგენტოსა და პენსიის გამცემ ორგანიზაციას შორის დადებული შეთანხმების საფუძველზე. (27.06.2007 #193/ნ)
3. პენსიონერისათვის პენსიის მიტანა ბინაზე ხორციელდება განსაკუთრებულ შემთხვევებში პენსიონერის წერილობითი განცხადების საფუძველზე.
4. პენსიის მიმღების გარდაცვალების შემთხვევაში გარდაცვალებამდე კუთვნილი (მიუღებელი) საპენსიო თანხები გაიცემა პრველი რიგის კანონით მემკვიდრეებზე (შვილები, მშობლები, მეუღლე), ან სამკვივდრო მოწმობის მფლობელზე (ანდერძით ან კანონით მემკვიდრე). პირველი რიგის მემკვიდრის გარდაცვლილის კუთვნილი საპენსიო თანხები მიეცემა განცხადების საფუძველზე იმ პირობით, რომ გაცემული თანხა სამკვიდროს გაყოფამდე ერთიანი  ქონების სახით ეკუთვნის ყველა თანამემკვიდრეს. (18.12.2006N#321/ნ)
41  `სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის შესახებ" საქართველოს კანონის 88-ე მუხლის თანახმად, გარდაცვალების განცხადებაზე ვალდებული პირები (გარდაცვლილის მეუღლე, ოჯახის სხვა წევრები, ახლო ნათესავები ან სხვა დაინტერესებული პირები და ა.შ.) ვალდებულნი არიან დროულად წარუდგინონ კომპეტენტურ ორგანოს პენსიონერის გარდაცვალების მოწმობა. გარდაცვლილი პენსიონერის პირად ანგარიშზე გარდაცვალების შემდეგ ჩარიცხული ან/და გაცემული თანხები ექვემდებარება დაბრუნებას ამ თანხის მიმღები ან გარდაცვლილი პენსიონერის მემკვიდრის მხრიდან სამოქალაქო კანონმდებლობით დადგენილი წესით. (15.09.2006N#249/ნ)

მუხლი 18. პენსიის შეჩერება
პენსიის შეჩერების საფუძველია შემდეგი გარემოებები:
ა) საქართველოს მოქალაქის მიერ პენსიის ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში მიუღებლობა, ანუ როდესაც არ ხდება მისი კუთვნილი საბანკო ანგარიშიდან თანხის გატანა ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში. ასევე, იმ გარემოების არსებობა, როდესაც საპენსიო ანგარიშებიდან თანხები გაიცემა მინდობილობით და მინდობილობის გაცემიდან 6 თვის გასვლის შემდეგ არ მომხდარა მინდობილობის განახლება. აგრეთვე, ისეთი გარემოების არსებობა, როდესაც პირი ახორციელებს პენსიის დეპოზიტზე გადატანას და 6 თვის გასვლის შემდეგ პირადად, არ მიუმართავს პენსიის გამცემი მომსახურე დაწესებულებისათვის შესაბამისი განცხადებით. 
ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში დადგენილ ვადაში გადამოწმებაზე საპატიო მიზეზით (საავადმყოფოში, სანატორიუმში ან სხვა სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებაში ყოფნის გამო) გამოუცხადებლობა. სხვა საპატიო მიზეზებად ჩაითვლება: შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მუშაობის გრაფიკის დარღვევა ან ფორს-მაჟორული მდგომარეობა (სტიქიური უბედურება, დაუძლეველი ძალა, საგანგებო ან საომარი მდგომარეობა). შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განმეორებითი დადგენის შემთხვევაში პენსიის გაცემა განახლდება ასეთი სტატუსის დადგენის დღიდან და მიეცემა ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პერიოდისთვისაც, მაგრამ არაუმეტეს ერთი წლისა. (2.11.2007 #306/ნ)

მუხლი 19. პენსიის შეწყვეტა
1. `სახელმწიფო პენსიების შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, პენსიის შეწყვეტის საფუძვლებს წარმოადგენს შემდეგი გარემოებები:
ა) პენსიონერის გარდაცვალება;
ბ) საჯარო საქმიანობის განხორციელება; აღნიშნული შეზღუდვა ვრცელდება ყველა კატეგორიის პენსიონერზე მიუხედავად პენსიის მიღების უფლების მოპოვების ვადისა, გარდა მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული პირებისა;
გ) პირის საქართველოდან მუდივად საცხოვრებლად წასვლა;
დ) მარჩენალდაკარგული პირ(ებ)ის 18 წლის ასაკის მიღწევისას. 18 წელს გადაცილებულ პირებს, რომლებსაც 2006 წლის 1 იანვრამდე დანიშნული აქვთ "მარჩენალის შრომის პენსია" უგრძელდებათ პენსიის გაცემა 23 წლის ასაკამდე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გამო, თუ არ დადგა ამ "სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული პენსიის შეწყვეტის საფუძველი;
ე) უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და მოქალაქეობის არმქონე პირის საქართველოდან გაძევება;
ვ) სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის ძალაში შესვლა, როცა პირს შეეფარდა თავისუფლების აღკვეთა.
ზ) შეზღუდული შესაძლებლობის გამო პენსიის დანიშვნისათვის საჭირო შესაბამისი სტატუსის დაკარგვა;
თ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში დადგენილ ვადაში გადამოწმებაზე გამოუცხადებლობა, თუ არ არსებობს ამ წესით გათვალისიწნებული საპატიო მიზეზი; (2.11.2007 #306/ნ)
ი) ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის (გარდა ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ან/და ამ წესის IV თავით გათვალისწინებულ კატეგორიას მიკუთვნებული პირისა) დადგენილ ვადაში გადამოწმების შემდგომ იგივე სტატუსის მინიჭება;
კ) შეჩერებული პენსიების შეწყვეტა მოხდება შეჩერებიდან 3 წლის ვადის გასვლის შემდგომ.
ლ) პირადი განცხადება;
`მ) სრულ სახელმწიფო კმაყოფაზე ყოფნა, გარდა წინასწარი პატიმრობისა, (სადაც პენსიონერს ეძლევა კუთვნილი პენსიის 20%) და ხანდაზმულთა თავშესაფარში ყოფნისა.~ (08.06.2009 #199/ნ)
ნ) საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლა ან საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვა. 
2. აღნიშნული გარემოებებით პენსიის შეწყვეტის შემთხვევაში პენსიის გაცემა შეწყდება ამ გარემოებების დადგომის მომდევნო თვიდან (სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის არსებობისას _ განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლის დღიდან) და განახლდება წერილობითი განცხადებისა და საჭირო დოკუმენტის წარდგენის დღიდან.

მუხლი 20. პენსიის განახლება-ახლის დანიშვნა
1. შეჩერებული პენსიის განახლება ხდება პენსიონერის მიერ სააგენტოში პენსიის განახლების თაობაზე განცხადების შეტანიდან მომდევნო თვეს და ანაზღაურდება პენსიონერის მიერ მიუღებელი თანხა წარსული დროისათვის, მაგრამ არაუმეტეს ერთი წლისა პენსიის შეჩერების დღიდან. (27.06.2007 #193/ნ)
2. შეწყვეტილი პენსიის განახლება ხდება შეწყვეტის მიზეზების აღმოფხვრის შემდეგ, დანიშნული პენსიის ოდენობის შესაბამისად, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

მუხლი 21. პენსიის გადაანგარიშება
დანიშნული პენსიების ოდენობების გადაანგარიშება მოხდება შემდეგი წესით:
ა) კანონით განსაზღვრული საპენსიო ოდენობების ცვლილებების შემთხვევაში, გადაანგარიშება განხორციელდება ავტომატურად სააგენტოს მიერ; (27.06.2007 #193/ნ)
ბ) თუ ხელახალი შემოწმების დროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი გადაყვანილია შესაძლებლობის შეზღუდვის სხვა კატეგორიაში, ახალი სტატუსის შესაბამისად პენსიის გადაანგარიშება მოხდება მომდევნო თვიდან.
გ) თუ მარჩენალდაკარგულ პირს პენსია დანიშნული აქვს ერთ-ერთი მშობლის გარდაცვალების გამო, მეორე მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში პენსია გადაუანგარიშდება ამ წესის მე-16 მუხლი მე-3 პუნქტის შესაბამისად. 

თავი VI. გარდამავალი დებულებები

მუხლი 22. გარდამავალი დებულება
1. ნებისმიერ პენსიის მიმღებ პირს, რომელიც 2006 წლის 1 იანვრიდან არ არის გათვალისწინებული პენსიის მიმღებ კატეგორიად უნარჩუნდება პენსიის მიღება ძველი კანონმდებლობით პენსიის მიღების უფლების შეწყვეტის საფუძვლის წარმოშობამდე და "სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საერთო საფუძვლების შესაბამისად, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული გამონაკლისისა.
2. ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს დანიშნული პენსიის მიღება უგრძელდებათ შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენილ ვადაში მორიგ გადამოწმებამდე. გადამოწმების შედეგად ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის ხელახლა დადგენის შემთხვევაში უწყდებათ პენსიის მიღება გარდა ამ წესის მე-13 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. (2.11.2007 #306/ნ)
3. ამოღებულია (27.06.2007 #193/ნ)
4. პენსიები, რომლის ოდენობაც `სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ოდენობაზე მეტია რჩება უცვლელი და მისი გაცემა გაგრძლედება საერთო წესით.
5. იმ პირებს, რომლებსაც 2006 წლის პირველ იანვრამდე ერთდროულად დანიშნული აქვთ ორი ან მეტი სახეობის პენსია, გაუგრძელდებათ მისი მიღება ერთი მთლიანი ოდენობით `სახელმწიფო პენსიის შესახებ" ან `სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" საქართველოს კანონების რეგულირების სფეროს მიუხედავად.
6. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებს, რომლებიც საჭიროებენ სხვა პირის მუდმივ დახმარებას, "სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული პენსია ენიშნებათ შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში ხელახალი გადამოწმებისას ასეთი დახმარების საჭიროების დადგენიდან. (2.11.2007 #306/ნ)

   
                                                                                       დანართი N2

სახელმწიფო კომპენსაციის და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიების
დანიშვნისა და გაცემის წესი

თავი I. ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. რეგულირების სფერო და მიზანი
1. ეს წესი განსაზღვრავს "სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს ტერიტორიაზე სახელმწიფო კომპენსაციისა (შემდგომში - კოპენსაცია) და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის (შემდგომში _ სტიპენდია) დანიშვნისა და გაცემის წესსა და პირობებს, რაც გულისხმობს კომპენსაციის/სტიპენდიის დანიშვნა-გაცემისათვის საჭირო მთელი ორგანიზაციულ ციკლის რეგულირებას, ადგენს კომპენსაციის/სტიპენდიის ადმინისტრირების კომპეტენტურ ორგანოს, არეგულირებს კომპენსაციის/სტიპენდიის მიღებასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს.
2. წინამდებარე წესის შემოღების მიზანია საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების სოციალური დაცვის გარანტიების უზრუნველსაყოფად გამართული სისტემის ჩამოყალიბება.

მუხლი 2. კომპენსაციის/სტიპენდიის ადმინისტრირების
         კომპეტენტური  ორგანო (31.12.2008 #301/ნ)
`კომპენსაციის/სტიპენდიის ადმინისტრირების კომპეტენტური ორგანოა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი _ სოციალური მომსახურების სააგენტო (შემდგომში _ სააგენტო), რომელიც ახდენს კომპენსაციის/სტიპენდიის დანიშვნას, გაცემას, შეჩერებას, განახლებას, გადაანგარიშებასა და შეწყვეტას, აგრეთვე კომპენსაციის/სტიპენდიის მიღებასთან დაკავშირებული სხვა ურთიერთობების რეგულირებას და "სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" საქართველოს კანონით კომპეტენტური ორგანოსათვის განსაზღვრული უფლება-მოვალეობების განხროციელებას მოქმედი კანონმდებლობითა და ამ წესით დადგენილი პირობების შესაბამისად.~ (31.12.2008 #301/ნ) /ძალაშია 01.01.2009 წ-იდან

მუხლი 3. ტერმინთა განმარტება
1. ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ იგივე მნიშვნელობა, როგორიც `სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ"  საქართველოს კანონის მე-4 მუხლშია მოცემული, თუ ამ წესში სხვა რამ არ არის მითითებული.
2. ამ წესში გამოყენებულ სხვა ტერმინთა მნიშვნელობებია:
ა) კანონი _ `სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" საქართველოს კანონი.
ბ) სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმიანობა _ სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმიანობა _ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ (სახელმწიფო) აგრეთვე, ლიცენზირებულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირ - (ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული, უმაღლესი, სკოლის გარეშე), აგრეთვე იურიდიულ პირ - სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებაში პედაგოგიურ, სამეცნიერო, აკადემიურ ან სამეცნიერო-პედაგოგიურ თანამდებობაზე მუშაობა.

თავი II. კომპენსაციის/ სტიპენდიის დანიშვნა

მუხლი 4. კომპენსაციის/სტიპენდიის დანიშვნის ძირითადი საფუძვლები
კომპენსაციის/სტიპენდიის დანიშვნის ძირითადი საფუძვლებია ამ მუხლით გათვალისწინებული რომელიმე პირობის დადგომა, სახელდობრ:
ა) კანონით დადგენილი ნამსახურების ვადის ამოწურვა:
ბ) 65 წლის ასაკის მიღწევა;
გ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენა;
დ) მარჩენალის გარდაცვალება.

მუხლი 5. კომპენსაციის/სტიპენდიის მიღების უფლება
1. პირს კომპენსაციის/სტიპენდიის მიღების უფლება აქვს დანიშვნის რომელიმე საფუძვლის არსებობისას, თუ იგი არ ეწევა საჯარო საქმიანობას.
2. კომპენსაციის/სტიპენდიის მიღების უფლება წყდება საჯარო საქმიანობის განხორციელების პერიოდში.
3. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსისა და მხედველობის გამო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს ენიშნებათ და დანიშნული კომპენსაციის/სტიპენდიის მიღება უგრძელდება საჯარო საქმიანობის განხორციელების მიუხედავად.
4. დაუშვებელია ორი ან მეტი საფუძვლით კომპენსაციის/სტიპენდიის ერთდოულად მიღება. აგრეთვე, კომპენსაციის/სტიპენდიასთან ერთად სახელმწიფო პენსიის მიღება.
5. ორი ან მეტი საფუძვლით კომპენსაციის/სტიპენდიის მიღების უფლების არსებობისას, აგრეთვე კომპენსაციის/სტიპენდიის და "სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, სახელმწიფო პენსიის ერთდროულად მიღების უფლების არსებობისას, პირს შეუძლია აირჩიოს მხოლოდ ერთ-ერთი საფუძვლით და ერთ-ერთი კანონით მინიჭებული სარგებლის მიღების უფლება წერილობითი განცხადების შესაბამისად. ასეთივე უფლებით სარგებლობენ პენსიონერებიც.
 
თავი III.
კომპენსაციისა და სტიპენდიის ოდენობები

მუხლი 6. კომპენსაციის/სტიპენდიის მაქსიმალური ოდენობა
1. ამ წესითა და კანონით გათვალისწინებული გაანგარიშების მიუხედავად, დანიშნული კომპენსაციის/სტიპენდიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამისი საკანონმდებლო აქტით დადგენილ მაქსიმალურ ზღვარს.
2. კანონით დადგენილი მაქსიმალური ზღვარი ვრცელდება კომპენსაციის მიმღებ ყველა პირზე დანიშვნის ვადის მიუხედავად, გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებისა, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა და საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების გარდაცვალების გამო დანიშნული კომპენსაციებსა.
3. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებისა და  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა კომპენსაციის მაქსიმალურ ზღვარი განისაზღვრება შესაბამისი საკანონმდებლო აქტით და 2006 წლის 1 იანვრიდან ვრცელდება მის მიმღებ ყველა პირზე კომპენსაციის ვადის მიუხედავად. 
4. საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების გარდაცვალების გამო გასაცემი თანხის ოდენობა განისაზღვრება `საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ოჯახის წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ" საქართველოს კანონით. 
თავი IV.
კომპენსაცია/სტიპენდია ნამსახურობის ვადის ამოწურვის ან ასაკის მიღწევის გამო

მუხლი 7. კომპენსაცია ნამსახურობის ვადის ამოწურვის გამო
1. ნამსახურობის ვადის ამოწურვის გამო კომპენსაციით უზრუნველყოფას ექვემდებარებიან სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილი, აგრეთვე მათთან გათანაბრებული შემდეგი პირები:
ა) ოფიცრები, ზევადიან, ნებაყოფლობით სამხედრო სამსახურში და სამხედრო რეზერვის პირველ თანრიგში ხელშეკრულებით (კონტრაქტით) მიღებული სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც მსახურობდნენ საქართველოს სამხედრო ძალებში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგან ჯარებში, სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტის სასაზღვრო ძალებში, სახელმწიფო უშიშროების ორგანოებში, დაზვერვის სახელმწიფო დეპარტამენტში;
ბ) სპეციალური წოდების მქონე პირები, რომლებიც მსახურობდნენ სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში; 
გ) ოფიცრები, მათ შორის სამხედრო პროკურატურის, ყოფილი სამხედრო ტრიბუნალის, სამხედრო სასამართლოს ოფიცრები, ზევადიანი, ნებაყოფლობით სამხედრო სამსახურში ხელშეკრულებით (კონტრაქტით) მიღებული სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც მსახურობდნენ ყოფილ სსრ კავშირის და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ სახელმწიფოთა შეიარაღებულ ძალებში, შინაგან, სასაზღვრო, სარკინიგზო, სამთავრობო კავშირგაბმულობის, სამოქალაქო თავდაცვის, სამხედრო - სამშენებლო ჯარებში, სახელმწიფო უშიშროების, საგარეო დაზვერვის, იუსტიციის ორგანოებში სამხედრო ხაზით, სხვა კანონიერ სამხედრო ფორმირებებში, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ-სახელმწიფოთა შეიარაღებულ ძალებში და მათი ოჯახების წევრები თუ ამ პირთა საპენსიო უზრუნველყოფის საკითხი სხვაგვარად არ არის დადგენილი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით ან შეთანხმებით;
დ) რიგითი და უფროსი შემადგენლობის პირები, რომლებიც მსახურობდნენ საქართველოს შინაგან საქმეთა ორგანოებში, ყოფილი სსრ კავშირის და საქართველოს სსრ-ს, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობისა და თანამეგობრობაში შეუსვლელი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა ორგანოებში, თუ ამ პირთა საპენსიო უზრუნველყოფის საკითხი სხვაგვარად არ არის დადგენილი საქართველოსა და ყოფილი სსრ კავშირში შემავალ მოკავშირე რესპუბლიკების, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობისა და თანამეგობრობაში შეუსვლელ სახელმწიფოებს შორის დადებულ ხელშეკრულებით (შეთანხმებით);        
ე) პარტიზანები, მოხალისეები, პარტიზანული და მოხალისეთა რაზმების მეთაურები, რომელთა თანამდებობები შეესაბამებოდა ოფიცერთა თანამდებობებს;
ვ) ყოფილი სსრ კავშირის შეიარარებული ძალების შინაგან საქმეთა და სახელმწიფო უშიშროების ორგანოების, სასაზღვრო ჯარების, სხვა კანონიერი სამხედრო სამსახურებიდან დათხოვნილი პენსიონერები, რომლებიც შემდგომ ჩაირიცხნენ საქართველოს სამხედრო ძალების კადრის სამხედრო სამსახურში.
2. კომპენსაციის დანიშვნის პირობები:
ა) ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ პირებს კომპენსაცია დაენიშნებათ, თუ სამხედრო სამსახურიდან დათხოვნის დღეს აქვთ წელთა ნამსახურობის 20 და მეტი კალენდარული წელი.
ბ) იმ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც იძულებით იყვნენ დათხოვნილი 1956 წელს ქართული სამხედრო შენაერთის (დივიზიის) დაშლის დროს და აქვთ შეიარაღებულ ძალებში წელთა ნამსახურობის 10 და მეტი კალენდარული წელი და შრომის საერთო სტაჟი 20 და მეტი კალენდარული წელი;
გ) საქართველოს შეიარაღებული ძალების იმ მოსამსახურეებს, რომლებიც შევიდნენ სამხედრო სამსახურში 1991-დან 1995 წლამდე და დათხოვნილნი იქნენ ზღვრული ასაკის გამო, აქვთ შეიარაღებულ ძალებში წელთა ნამსახურობის 10 კალენდარული წელი მაინც და შრომის საერთო სტჟი 20 და მეტი კალენდარული წელი.
დ) იმ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო საჭიროების გამო გაწვეულ იქნენ სამხედრო სამსახურში, საპენსიო ასაკის მიღევის დღისათვის იმყოფებიან სამხედრო სამსახურში და აქვთ სამხედრო ძალებში წელთა ნამსახურობის 10 წელი.
3. ნამსახურობის ვადის ამოწურვის გამო კომპენსაციით უზრუნველყოფას ექვემდებარებიან აგრეთვე ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის იმ თანამდებობებიდან გათავისუფლებული პირები, რომლებიც განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, თუ მათ აქვთ ნამსახურობის არანაკლებ 20 კალენდარული წელი (მათ შორის, არანაკლებ 2 წელი ფინანსურ პოლიციაში ან/და საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ საგადასახადო/საბაჟო ორგანოების თანამდებობებზე). საგადასახადო/საბაჟო ორგანოებში ნამსახურობის მიზნებისათვის გათვალისწინებული იქნება მხოლოდ 2007 წლის 1 იანვრიდან ნამსახურები წლები. (2.11.2007 #306/ნ)
4. ამ მუხლის  პირველი პუნქტის პირველი და მე-3 პუნქტებში ჩამოთვლილ პირებს, დადგენილი წელთა ნამსახურობის გამო, კომპენსაცია განესაზღვრებათ შემდეგი ოდენობებით:
ა) 55 წლამდე დანიშვნის შემთხვევაში _ დათხოვნის მომენტისათვის მისი ხელფასის 0.75% ნამრავლი ზემოხსენებულ ორგანოებში მუშაობის სტაჟზე;
ბ) 55-დან 60 წლამდე დანიშვნის შემთხვევაში _ დათხოვნის მომენტისათვის მისი ხელფასის 1%-ის ნამრავლი ზემოხსენებულ ორგანოებში მუშაობის სტაჟზე;
გ) 60-დან 65 წლამდე დანიშვნის შემთხვევაში _ დათხოვნის მომენტისათვის მისი ხელფასის 1.25%-ის ნამრავლი ზემოხსენებულ ორგანოებში მუშაობის სტაჟზე;
დ) 65 წლის ასაკიდან დანიშვნის შემთხვევაში _ დათხოვნის მომენტისათვის მისი ხელფასის 1.5%-ის ნამრავლი ზემოხსენებულ ორგანოებში მუშაობის სტაჟზე;
5. პირს შეუძლია აირჩიოს ამ მუხლის მე-4 პუნქტის "ა-დ" ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული კომპენსაციის დანიშვნის უფლება. აღნიშნული არჩევანი შემდგომ გადასინჯვას არ ექვემდებარება.

მუხლი 71.  კომპენსაცია ასაკის გამო (15.09.2006 #249/ნ)
1. პროკურატურის იმ მუშაკებს, რომლებმაც პროკურატურის სისტემაში იმსახურეს 4 წელი მაინც, გააჩნიათ  შინაგან საქმეთა, იუსტიციის, სახელმწიფო უშიშროების და სასამართლო ხელისუფლების ორგანებში სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 25 წლის სტაჟი და არიან პროკურატურიდან დათხოვნილი საპენსიო ასაკის გამო, მათი კომპენსაციის ოდენობა შეადგენს დათხოვნის მომენტისათვის მათი თანამდებობრივი სარგოს 1.5% ნამრავლს ზემოხსენებულ ორგანოებში მუშაობის სტაჟზე.
2. გენერალურ პროკურორს და მის მოადგილეებს მიუხედავად პროკურატურის სისტემაში  მუშაობის ვადისა, თუ მათ აქვთ არანაკლებ 25 წლის შრომის საერთო სტაჟი და განთავისუფლდნენ პროკურატურის ორგანოებიდან გენერალური პროკურორის უფლებაბამოსილების შეწყვეტის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარსების, მძიმე დასახიჩრების ან ქრონიკული დაავადების გამო, დანიშვნის აგრეთვე, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის გასვლის, საკუთარი ნებასურვილით, ან საპენსიო ასაკის გამო, მათი კომპენსაციის ოდენობა შეადგენს თანამდებობრივი სარგოს 1.5%-ის ნამრავლს შრომის საერთო სტაჟზე.
3. პარლამენტის წევრის კომპენსაცია ენიშნება პირს 65 წლის ასაკის მიღწევისას ან არანაკლებ 25 წლის ასაკის შრომის საერთო სტაჟის შემთხვევაში, თუ იგი საპარლამენტო ვადის არანაკლებ 6 თვისა იყო პარლამენტის წევრი და მისი უფლებამოსილება ვადაზე ადრე არ შეწყვეტილა "საქართველოს პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით. ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება პარლამენტის წევრზე, რომელსაც ვადამდე შეუწყდა უფლებამოსილება პარლამენტის წევრის სტატუსთან შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავების გამო, თუ ამ თანამდებობაზე იგი დაინიშნა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ, აირჩია, დანიშნა ან დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა ანდა დაინიშნა საქართველოს პარლამენტის თანხმობით ან დაინიშნა საჯარო სამსახურში შეუთავსებელ თანამდებობაზე. ეს შეზღუდვა აგრეთვე არ ვრცელდება პარლამენტის წევრზე, რომელსაც უფლებამოსილება შეუწყდა ავადმყოფობის ან ჯანმრთელობის გაუარესების გამო პირადი განცხადების საფუძველზე. აღნიშნული პირობებით კომპენსაცია ენიშნებათ 1990 წელს კომუნისტური პარტიიდან მაჟორიტარული ან პროპორციული წესით არჩეულ ყოფილ უზენაესი საბჭოს წევრებს, თუ მათ სადეპუტატო უფლებამოსილება შეუწყდათ კომუნისტური პარტიის აკრძალვის გამო, ან კანონის დარღვევით დეპუტატის სტატუსთან მისი საქმიანობის შეუთავსებლობის გამო. (2.11.2007 #306/ნ)
4. 1990 წელს არჩეულ ყოფილი უზენაესი საბჭოს წევრებს კომპენსაცია ენიშნაბათ 65 წლის ასაკის მიღწევის ან 25 წლის შრომის საერთო სტაჟის შემთხვევაში, მიუხედავად მათი სადეპუტატო უფლებამოსილების ვადისა.   
5. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით განსაზღვრულ პირთა წრის კომპენსაცია შეადგენს დანიშვნის მომენტისათვის მოქმედი პარლამენტის წევრის ხელფასის მესამედს.
6. ყოფილი პარლამენტის (უზენაესი საბჭოს) წევრს, რომელსაც შეუსრულდა 65 წლის ასაკი ან აქვს 25 წლის შრომის საერთო სტაჟი და იგი ეწევა საჯარო საქმიანობას, მისი საშუალო თვიური ანაზღაურების შევსება მოხდება კანონით დადგენილ კომპენსაციის მაქსიმალურ ზღვრამდე.
7. პარლამენტის აპარატის მოხელეს, რომელსაც 65 წლის მიღწევისას გააჩნია 25 წლის შრომის საერთო სტაჟი და მათ შორის  პარლამენტის აპარატში მუშაობის 8 წლის სტაჟი,  კომპენსაცია დაენიშნება იგივე თანამდებობაზე მყოფი პარლამენტის აპარატის მოხელის ხელფასის მესამედის ოდენობით.
8. უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მქონე პირს (საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი, საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი)  65 წლის ასაკის მიღწევისას კომპენსაცია დაენიშნება დათხოვნის მომენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე მისი ხელფასის მესამედის ოდენობით.
9. საერთო სასამართლოს მოსამართლეს კომპენსაცია ენიშნება 65 წლის ასაკის მიღწევიდან თუ უფლებამოსილების ვადა დაუმთავრდა ან უფლებამოსილება შეუწყდა სასამართლო წყობილების შეცვლასთან დაკავშირებით სასამართლოს ლიკვიდაციის შემთხვევაში. ასევე 1999 წლის 15 მაისიდან სასამართლო უფლებამოსილება შეუწყდა მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გასვლის, სასამართლოს ლიკვიდაციის, მოსამართლის თანამდებობის შემცირების, ან საკვალიფიკაციო ატესტაციის გაუვლელობის გამო და აქვს მოსამართლედ მუშაობის არანაკლებ 10 წლის სტაჟი, აგრეთვე აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პენსიაში გასულ მოსამართლეებს, რომელთაც უფლებამოსილების ვადა გაუგრძელდათ 1999 წლის 15 მაისიდან კომპენსაციის ოდენობა განესაზღვრება მოქმედი მოსამართლისათვის განსაზღვრული თანამდებობრივი სარგოს 3%-ის ნამრავლით საერთო სასამართლოს მოსამართლედ მუშაობის სტაჟზე. (2.11.2007 #306/ნ)
10. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის კომპენსაციის დანიშვნის საფუძვლები და ოდენობა განისაზღვრება `საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად.
11. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრის კომპენსაციის დანიშვნის საფუძვლები და ოდენობა განისაზღვრება "საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად.
12. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურეს, რომელიც დაფრინავდა სახელმწიფო კომპანიებში და დათხოვნილ იქნა 2005 წლის 1 იანვრამდე, კომპენსაცია ენიშნება 50 წლის ასაკის მიღწევისას. თუ: მამაკაცს აქვს - ავიაციაში მუშაობის თორმეტი წელი და ექვსი თვე და ნაფრენი არანაკლებ 6000 საათისა, ან ნაფრენი 6000 საათზე მეტი; ქალს - ავიაციაში მუშაობის ათი წელი და ნაფრენი არანაკლებ 4800 საათისა, ან ნაფრენი 4 800 საათზე მეტი. (15.09.2006 #249/ნ)
ა) საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურის სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობა განისაზღვრება საჯარო მოხელის მინიმალური თანამდებობრივი სარგოს:
ა.ა. 100%-ის ოდენობით - ხომალდის მეთაურისათვის;
ა.ბ. 80%-ის ოდენობით - მეორე პილოტისათვის, შტურმანისათვის, ბორტმექანიკოს-ინჟინრისათვის, `ან-2"ის მეთაურისათვის;
ა.გ. 70%-ის ოდენობით - ბორტგამცილებლისათვის, ბორტრადისტისათვის, ბორტაეროლოგისათვის, საჰაერო მოძრაობის მეთვალყურისათვის, საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების პერსონალისათვის;
ბ) საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მომსახურის სახელმწიფო კომპენსაცია განისაზღვროს დათხოვნის მომენტისათვის მისი თანამდებობის შესაბამისად.
13. საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარეს და მის მოადგილეს (მოადგილეებს) კომპენსაცია ენიშნებათ 65 წლის ასაკის მიღწევის ან არანაკლებ 25 წლის შრომის საერთო სტაჟის შემთხვევაში, კონტროლის პალატის თავმჯდომარეს - უფლებამოსილების ვადის გასვლის შემდეგ, მის მოადგილეს (მოადგილეებს)- არანაკლებ 5 წლით სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებისას, შესაბამისად, საქართველოს კონტროლის პალატის მოქმედი თავმჯდომარისა და მისი მოადგილის (მოადგილეების) თანამდებობრივი სარგოების მესამედის ოდენობით. (2.11.2007 #306/ნ)

მუხლი 8. სტიპენდია ასაკის მიღწევის გამო
1. სტიპენდია ასაკის მიღწევის გამო ენიშნება პირს, რომელსაც შეუსრულდა 50 წელი და აქვს 20 წლის სამეცნიერო ან პედაგოგიური მუშაობის სტაჟი. ამასთან, დასაქმებული იყო საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროფესორ-მასწავლებლის ან დამხმარე თანამდებობაზე, ან სახელმწიფო სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებაში სამეცნიერო ან დამხმარე თანამდებობაზე (დანართიN#1-ის შესაბამისად) და 2005 წლის 1 ივნისიდან 2007 წლის 31 დეკემბრამდე გათავისუფლდნენ შესაბამისი თანამდებობიდან პირადი სურვილით ან შტატების შემცირებასთან დაკავშირებით. (2.11.2007 #306/ნ)
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ პირს, პირადი ნებასურვილით განთავისუფლების შემთხვევაში უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 5 წლის მუშაობის სტაჟი დაწესებულებაში, რომლიდანაც იგი განთავისუფლდა.
3. აღნიშნულ პირთათვის სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდია განისაზღვრება საჯარო მოხელის მინიმალური თანამდებობრივი სარგოს:
ა) 80%-ის ოდენობით - მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხის მქონე პირთათვის და უმაღლეს სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროფესორის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდების მქონე პირთათვის; (2.11.2007 #306/ნ)
ბ) 60%-ის ოდენობით - მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მქონე პირთათვის და უმაღლეს სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დოცენტის სამეცნიერო- პედაგოგიური წოდების მქონე პირთათვის"; (2.11.2007 #306/ნ)
გ) 40% ოდენობით _ სამეცნიერო ხარისხის არ მქონე პირზე.


თავი V.
კომპენსაცია შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის გამო

მუხლი 9. კომპენსაციის დანიშვნა შეზღუდული შესაძლებლობის
          სტატუსის დადგენის გამო
1. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის გამო კომპენსაცია ენიშნებათ მხოლოდ:
ა) სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურიდან და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირებს, აგრეთვე ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის იმ თანამდებობებიდან განთავისუფლებულ პირებს, რომლებიც განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით; (2.11.2007 #306/ნ)
ბ) პროკურატურის სისტემიდან დათხოვნილ პირებს;
გ) პარლამენტის წევრებს (ყოფილ წევრებს);
დ) სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურეებს; (2.11.2007 #306/ნ)
ე) საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარეს და მის მოადგილეს (მოადგილეებს). (2.11.2007 #306/ნ)
2. შეზღუდული შესაძლებლობის გამო კომპენსაცია ინიშნება იმ შემთხვევაში, თუ შესაძლებლობის შეზღუდვა დაკავშირებულია სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებასთან (შრომითი დასახიჩრება).
3. სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების, ფინანსური პოლიციის და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურებიდან თადარიგში დათხოვნილ პირებსა და პროკურატურის სისტემიდან დათხოვნილ პირებს:
ა) მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის შემთხვევაში კომპესაცია შეადგენს სტატუსის დადგენის მომენტისათვის მისი თანამდებობრივი სარგოს 1.5%-ის ნამრავლს ნამსახურობის 20 წელზე, ნამსახურობის სტაჟის მიუხედავად.
ბ) მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის შემთხვევაში კომპესაცია შეადგენს მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის შემთხვევაში დადგენილი კომპესაციის 125%-ს.
4. პარლამენტის წევრებს (ყოფილი წევრები) კომპენსაციისას გასათვალისწინებელია შემდეგი გარემოებები;
ა) პარლამენტის წევრებს უფლებამოსილების განხორციელების პერიოდში შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენისას ენიშნებათ კომპენსაცია პარლამენტის წევრის კომპენსაციის 100%-ის ოდენობით.
ბ) პარლამენტის ყოფილ წევრებს სადეპუტატო უფლებამოსილების განხორციელების შემდგომ მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის დადგენისას _ პარლამენტარის კომპენსაციის 100%-ის ოდენობით, მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის შემთხვევაში _ პარლამენტარის კომპენსაციის 50%.
 5. სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურეებისათვის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის გამო კომპენსაციის ოდენობა შეადგენს: (15.09.2006 #249/ნ)
ა) მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენისას ამ წესის მე-7 მუხლის მე-12 პუნქტით განსაზღვრული შესაბამისი კატეგორიებისათვის დადგენილი სახელმწიფო კომპენსაციის 70%-ს;
ბ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენისას ამ წესის მე-7 მუხლის მე-12 პუნქტით განსაზღვრული შესაბამისი კატეგორიებისათვის დადგენილი სახელმწიფო კომპენსაციის 80%-ს.

თავი V.
კომპენსაცია მარჩენალის გარდაცვალების გამო

მუხლი 10. კომპენსაცია მარჩენალის გარდაცვალების გამო
1. ამ თავის შესაბამისად, მარჩენალის გარდაცვალების გამო დანიშნული კომპენსაცია წარმოადგენს ოჯახისათვის განკუთვნილ სარგებელს, რომელიც გულისხმობს კომპენსაციის პროპორციულ განაწილებას ოჯახის მარჩენალდაკარგულ წევრებს შორის.
11. ამ თავის შესაბამისად, კომპენსაცია მარჩენალის გარდაცვალების გამო ენიშნება ოჯახის შრომისუუნარო იმ წევრებს, რომლებსაც შრომისუუნარობა დაუდგინდათ მარჩენალის გარდაცვალებამდე. (15.09.2006 #249/ნ)
2. ერთი და იგივე პირის გარდაცვალების გამო ინიშნება ან კომპენსაცია ან სახელმწიფო პენსია. დაუშვებელია მარჩენალის გარდაცვალების გამო კომპენსაციის დანიშვნისას, გარდაცვლილის ოჯახის რომელიმე წევრისათვის მარჩენალის გარდაცვალების საფუძვლით სახელმწიფო პენსიის დანიშვნა.
3. იმ შემთხვევაში, თუ კომპენსაციის ოდენობა ნაკლებია მთელი ოჯახისათვის `სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად დასანიშნი სარგებლის ოდენობის ჯამისა, ოჯახს უფლება აქვს აირჩიოს ამ წესის ან `სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონით ოჯახისათვის განსაზღვრული სარგებლის მიღების უფლება.
4. კანონითა და წინამდებარე წესის V თავით გათვალისწინებული უფლებები ვრცელდება მშვილებლებზე თანაბრად მშობლებისა და ნაშვილებ ბავშვებზე თანაბრად შვილებისა.

მუხლი 11. კომპენსაცია ძალოვან სტრუქტურაში მომუშავე და მასთან
      ათანაბრებული მუშაკის გარდაცვალების გამო
1. სამსახურებრივი უფლებამოსილების პერიოდში გარდაცვლილი მარჩენალის გამო, კომპენსაცია ენიშნებათ შემდეგ პირებს კანონითა და ამ მუხლით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად:
ა) კომპენსაცია სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში მომუშავე მოსამსახურეთა გარდაცვალების გამო ენიშნებათ გარდაცვლილის შვილებს 18 წლის ასაკის მიღწევამდე, შრომისუუნარო მშობლებს, მეუღლეს და შვილებს, თუ მარჩენალი გარდაიცვალა სამხედრო სამსახურის დროს, ან არა უგვიანეს სამი თვისა სამხედრო სამსახურიდან გასვლის შემდეგ, ან ამ ვადაზე უფრო გვიან სხვა დაავადებით, რომელიც სამხედრო მოსამსახურემ მიიღო სამხედრო სამსახურის ან ოპერატიული მუშაობის დროს. ასეთივე უფლებით სარგებლობენ ყოფილი სამხედრო ტყვეების ოჯახის წევრები, რომლებიც ნებაყოფლობით არ ჩაბარდნენ ტყვედ და ტყვეობაში ყოფნის დროს არ ჩაიდინეს სამშობლოს წინააღმდეგ მიმართული ქმედება და სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე საომარი მოქმედების დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგული სამხედრო მოსამსახურის ოჯახი უთანაბრდება ომში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის ოჯახს.
ბ) სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის იმ თანამდებობებზე მყოფი პირების, რომლებიც განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, გარდაცვალების შემთხვევაში კომპენსაცია ენიშნებათ გარდაცვლილის შვილებს 18 წლის ასაკის მიღწევამდე და შრომისუუნარო მეუღლეს. (2.11.2007 #306/ნ)
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის `ა~ და `ბ~ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ პირთა წრისათვის კომპენსაციის ოდენობა შეადგენს გარდაცვლილი პირის ხელფასის 1.5%-ის შესაბამის ორგანოში ნამსახურებ წლებზე ნამრავლის 75%-ს. ამასთან გარდაცვლილის ნამსახურების მიმინიმალური სტაჟი უთანაბრდება 20 წელს. Mმიუხედავად გარდაცვლილის მიერ თადარიგში დათხოვნისათვის ასეთი კომპენსაციის მიღების უფლების მოპოვებისა.
3. ამოღებულია (2.11.2007 #306/ნ)

მუხლი 12. კომპენსაცია მოსამართლის გარდაცვალების გამო
საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის (ყოფილი წევრის), უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის და საერთო სასამართლოს მოსამართლის გარდაცვალების შემთხვევაში კომპენსაცია ენიშნებათ შვილებს 18 წლის ასაკის მიღწევამდე, შრომისუუნარო მეუღლეს და შვილებს (ასაკის მიუხედავად). აღნიშნულ პირებზე კომპენსაციის ოდენობა შეადგენს გარდაცვლილი მოსამართლის კომპენსაციის 75%-ს, მიუხედავად გარდაცვლილი მოსამართლის კომპენსაციის მიღების უფლების მოპოვებისა. ამასთან გარდაცვლილი საერთო სასამართლოს მოსამართლის ნამსახურების მინიმალური სტაჟი უთანაბრდება 10 წელს.

მუხლი 13. კომპენსაცია პარლამენტის წევრის (ყოფილი წევრის)
          გარდაცვალების გამო
პარლამენტის წევრის (ყოფილი წევრის) გარდაცვალების შემთხვევაში კომპენსაცია ენიშნებათ შვილებს 18 წლის ასაკის მიღწევამდე, შრომისუუნარო მეუღლეს და შვილებს (ასაკის მიუხედავად). მათი კომპენსაციის ოდენობა შეადგენს პარლამენტის წევრის კომპენსაციის 75% მიუხედავად გარდაცვლილი პარლამენტის წევრის კომპენსაციის მიღების უფლების მოპოვებისა.

მუხლი 14. საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური
           თანამდებობის პირის სოციალური დაცვა
საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების გარდაცვალების შემთხვევაში მისი ოჯახის წევრთა სოციალური დაცვა რეგულირდება "საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ოჯახის წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ" საქართველოს კანონით დადგენილი წესითა და პირობებით.

თავი VI. კომპენსაციის/სტიპენდიის დასანიშნად მიმართვა და საჭირო დოკუმენტები

მუხლი 15. კომპენსაციის/სტიპენდიის დასანიშნად მიმართვა და საჭირო
      ოკუმენტები
1. კომპენსაციას და სტიპენდიას, შესაბამისი განცხადების საფუძველზე  ნიშნავს სააგენტო. განაცხადს თან უნდა ერთვოდეს შესაბამისი უწყების წარდგინება, რომელიც მზადდება კანონით გათვალისწინებული პირობების დაკმაყოფილების საფუძველზე და თან ერთვის ყველა საჭირო დოკუმენტი. (27.06.2007 #193/ნ)
2. პირის მიერ ამ წესით განსაზღვრული კომპენსაციის/სტიპენდიის დანიშვნის საფუძვლის წარმოშობისას განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი სახის დოკუმენტები:
ა) სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების, ფინანსური პოლიციის და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურებიდან თადარიგში დათხოვნილ პირებზე ნამსახურობის ვადის ამოწურვის გამო  კომპენსაციის დანიშვნისათვის _ განცხადება, პირადობის მოწმობა, წელთა ნამსახურობის ნუსხა, ბრძანება სამხედრო ძალების რიგებიდან დათხოვნის შესახებ, ფულადი ატესტატი (ფორმა #1).
ა.ა. სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების, ფინანსური პოლიციის და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურებიდან თადარიგში დათხოვნილ პირმა შეზღუდული შესაძლებლობის გამო კომპენსაციის დანიშვნისათვის _ განცხადება, პირადობის მოწმობა, წელთა ნამსახურობის ნუსხა, ბრძანება სამხედრო ძალების რიგებიდან დათხოვნის შესახებ, ცნობა სამხედრო სამსახურიდან დათხოვნის დღისათვის მისი თანამდებობრივი სარგოს შესახებ ან ფულადი ატესტატი (ფორმა 1), შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი; (2.11.2007 #306/ნ)
ა.ბ. სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების,  ფინანსური პოლიციის და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურებიდან თადარიგში დათხოვნილი პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, ოჯახის წევრებზე კომპენსაციის დანიშვნისათვის - განცხადება, პირადობის მოწმობა, წელთა ნამსახურობის ნუსხა, ბრძანება სამხედრო ძალების რიგებიდან დათხოვნის შესახებ, ფულადი ატესტატი (ფორმაN#1), გარდაცვალების მოწმობა, საჭიროების შემთხვევაში შრომიისუუნარობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან მეურვის პირადობის მოწმობა. ამასთან დამატებით მშობლებზე-გარდაცვლილის დაბადების მოწმობა, მეუღლეზე- ქორწინების მოწმობა, შვილ(ებ)ზე-დაბადების მოწმობა.
ბ) პროკურატურის მუშაკებზე 65 წლის ასაკის მიღწევის შემთხვევაში  კომპენსაციის დანიშვნისათვის _ განცხადება, პირადობის მოწმობა, წელთა ნამსახურობის ნუსხა, ბრძანება პროკურატურიდან დათხოვნის შესახებ, ცნობა თანამდებობრივი სარგოს შესახებ;
ბ.ა) პროკურატურის მუშაკზე შეზღუდული შესაძლებლობის გამო კომპენსაციის დანიშვნისათვის _ განცხადება, პირადობის მოწმობა, წელთა ნამსახურობის ნუსხა, ბრძანება პროკურატურიდან დათხოვნის შესახებ, ცნობა თანამდებობრივი სარგოს შესახებ, შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი; (2.11.2007 #306/ნ) 
ბ.ბ. ამოღებულია (2.11.2007 #306/ნ) 
გ) პარლამენტის წერზე (ყოფილ წევრზე) კომპენსაციის დანიშვნისათვის _განცხადება, პირადობის მოწმობა, პარლამენტის წევრობის (ყოფილი უზენაესი საბჭოს წევრებმა უზენაესი საბჭოს წევრობის) დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო 65 წლის ასაკის შესრულებამდე, შრომის საერთო სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ცნობა პარლამენტის წევრის ხელფასის შესახებ, იმ შემთხვევაში თუ იგი ეწევა საჯარო საქმიანობას და ამავე დროს აკმაყოფილებს კომპენსაციის დანიშვნის პირობებს ცნობა ხელფასის შესახებ, ცნობა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.
გ.ა) პარლამენტის წევრზე (ყოფილ წევრზე) შესაძლებლობის შეზღუდვის გამო კომპენსაციის დანიშვნისათვის _ განცხადება, პირადობის მოწმობა, პარლამენტის წევრობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ცნობა პარლამენტის წევრის ხელფასის შესახებ, იმ შემთხვევაში თუ იგი ეწევა საჯარო საქმიანობას და ამავე დროს აკმაყოფილებს კომპენსაციის დანიშვნის პირობებს, ცნობა ხელფასის შესახებ, შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი; (2.11.2007 #306/ნ)
გ.ბ. პარლამენტის წევრის (ყოფილი წევრის) გარდაცვალების შემთხვევაში, ოჯახის წევრებზე კომპენსაციის დანიშვნისათვის - განცხადება, პირადობის მოწმობა, გარდაცვალების მოწმობა, ცნობა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ, ცნობა პარლამენტის წევრის ხელფასის შესახებ, საჭიროების შემთხვევაში შრომისუუნარობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან მეურვის პირადობის მოწმობა. ამსთან დამატებით მეუღლეზე - ქორწინების მოწმობა. შვილ(ებ)ზე - დაბადების მოწმობა. 
დ) პარლამენტის აპარატის მოხელეზე კომპენსაციის დანიშვნისათვის _ განცხადება, პირადობის მოწმობა,  შრომის საერთო სტაჟისა და მისი პარლამეტში მინიმუმ 8 წლიანი მუშაობის დამადასტურებელი  დოკუმენტი, ცნობა, იგივე თანამდებობაზე მყოფი მოხელის მიდინარე საშუალო ხელფასის შესახებ.
ე) უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მქონე პირზე კომპენსაციის დანიშვნისათვის _ განცხადება, პირადობის მოწმობა,  საგარეო საქმეთა მინისტრის 2005 წლის 7 ივლისის N93 `საქართველოს დიპლომატიურ სამსახურში დიპლომატიური რანგების მინიჭების შესახებ დებულების დამტკიცების შესახებ~ ბრძანების თანახმად, საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მინიჭებული უმაღლესი დიპლომატიური რანგის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ცნობა დათხოვნის მომენტისათვის  მისი საქართველოს ტერიტორიაზე შესაბამისი ხელფასის შესახებ.
ვ) საერთო სასამართლოს მოსამართლეზე კომპენსაციის დანიშვნისათვის _ განცხადება, პირადობის მოწმობა, ცნობა უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ, ცნობა შესაბამის ორგანოში  უფლებამოსილების შეწყვეტის მომენტისათვის თანამდებობრივი სარგოს შესახებ, თუ მოსამართლის უფლებამოსილების შეწყვეტა არ არის დაკავშირებული სამოსამართლეო უფლებამოსილების ვადის გასვლასთან ან სასამართლო წყობილების შეცვლასთან დაკავშირებით სასამართლოს ლიკვიდაციასთან _ საერთო სასამართლოს მოსამართლედ მუშაობის არანაკლებ 10 წლის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
ვ.ა. საერთო სასამართლოს მოსამართლის გარდაცვალების შემთხვევაში მარჩენალდაკარგული ოჯახის წევრებზე კომპენსაციის დანიშვნისათვის _ განცხადება, პირადობის მოწმობა, გარდაცვალების მოწმობა, ცნობა  უფლებამოსილების შეწყვეტის მომენტისათვის თანამდებობრივი სარგოს შესახებ, საჭიროების შემთხვევაში შრომისუუნარობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან მეურვის პირადობის მოწმობა. ამასთან დამატებით მეუღლეზე _ ქორწინების მოწმობა. შვილ(ებ)ზე- დაბადების მოწმობა.  
ზ) უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეზე კომპენსაციის დანიშვნისათვის _ განცხადება, პირადობის მოწმობა, ცნობა შესაბამის ორგანოში  უფლებამოსილების შეწყვეტის მომენტისათვის თანამდებობრივი სარგოს შესახებ, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ მუშაობის უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველი.
ზ.ა. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის გარდაცვალების შემთხვევაში მარჩენალდაკარგულ ოჯახის წევრებზე კომპენსაციის დანიშვნისათვის _ განცხადება, პირადობის მოწმობა, გარდაცვალების მოწმობა, ცნობა შესაბამის ორგანოში  უფლებამოსილების შეწყვეტის მომენტისათვის თანამდებობრივი სარგოს შესახებ, საჭიროების შემთხვევაში შრომისუუნარობის დამადასტურებელი დოკუნებტი ან მეურვის პირადობის მოწმობა. ამასთან დამატებით მეუღლეზე _ ქორწინების მოწმობა. შვილ(ებ)ზე _ დაბადების მოწმობა.
თ) საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრზე კომპენსაციის დანიშვნისათვის _ განცხადება, პირადობის მოწმობა, ცნობა შესაბამის ორგანოში  უფლებამოსილების შეწყვეტის მომენტისათვის თანამდებობრივი სარგოს შესახებ, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ მუშაობის უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველი.
თ.ა. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში მარჩენალდაკარგულ ოჯახის წევრებზე კომპენსაციის დანიშვნისათვის _ განცხადება, პირადობის მოწმობა, გარდაცვალების მოწმობა, ცნობა შესაბამის ორგანოში  უფლებამოსილების შეწყვეტის მომენტისათვის თანამდებობრივი სარგოს შესახებ, საჭიროების შემთხვევაში შრომისუუნარობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან მეურვის პირადობის მოწმობა. ამასთან დამატებით მეუღლეზე _ ქორწინების მოწმობა. შვილ(ებ)ზე _ დაბადების მოწმობა.
ი) სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის მიმღებ პირზე კომპენსაციის დანიშვნისათვის _ განცხადება, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან, საიდანაც დასტურდება საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ან სახელმწიფო სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებაში მუშაობის არანაკლებ 20 წლის სტაჟი, პირადი სურვილის ან შტატების შემცირების საფუძველზე გამოცემული დამსაქმებლის ბრძანება დანართი N1-ით გათვალისწინებულ რომელიმე თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ, ასევე სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი. პირადი სურვილით პირის გათავისუფლებლის შემთხვევაში, შრომის წიგნაკის ამონაწერიდან უნდა დასტურდებოდეს აგრეთვე, რომ პირს აქვს არა ნაკლებ 5 წლის სამუშაო სტაჟი იმ დაწესებულებაში, საიდანაც განთავისუფლდა.
კ) საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურეზე კომპენსაციის დანიშვნისათვის - განცხადება, პირადობის მოწმობა, ცნობა საქართველოს ტრანპორტის მარეგულირებელი კომისიიდან წელთა ნამსახურობისა და ნაფრენი საათების დადასტურების შესახებ; (15.09.2006 #249/ნ)
ლ) საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურეზე შესაძლებლობის შეზღუდვის გამო კომპენსაციის დანიშვნისათვის - განცხადება, პირადობის მოწმობა, ცნობა საქართველოს ტრანსპორტის მარეგულირებელი კომისიიდან წელთა ნამსახურობისა და ნაფრენი საათების დადასტურების შესახებ და შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი. (2.11.2007 #306/ნ)

მუხლი 16. კომპენსაციის/სტიპენდიის დანიშვნის ვადები
1. კომპენსაციის/სტიპენდიების დანიშვნის თაობაზე საკითხს სააგენტო განიხილავს, განცხადებისა და ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენიდან, არაუგვიანეს 15 დღის ვადაში. (27.06.2007 #193/ნ)
2. მარჩენალის გარდაცვლების გამო კომპენსაცია ინიშნება მარჩენალის გარდაცვალების დღიდან, თუ განცხადება (და ყველა საჭირო დოკუმენტი) სააგენტოს წარედგინება ამ საფუძვლის წარმოშობიდან 3 თვის ვადაში. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ კომპენსაცია დაინიშნება განცხადების წარდგინების დღიდან. (27.06.2007 #193/ნ)  
3. ახალი სტიპენდიები დაინიშნება ამ წესის შესაბამისად, ჩვეულებრივი წესით, ხოლო კანონის ამოქმედებამდე დანიშნული სტიპენდიების გაცემა გაგრძლედება კანონის ამოქმედების დღიდან.

მუხლი 17. კომპენსაციის/სტიპენდიის გაცემა
1. კანონისა და ამ წესის თანახმად, კომპენსაციის/სტიპენდიის გაცემა ხორციელდება მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე. მოქალაქეს უფლება აქვს მოითხოვოს კომპენსაციის/სტიპენდიის მიღება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მისი რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად.
2. მიმდინარე თვის კომპენსაციის გაცემა წარმოებს იმავე თვეში, ხოლო ადგილზე მიტანა მომდევნო თვის ბოლომდე. აღნიშნული პერიოდი არის მაქსიმალურად დასაშვები ვადა სააგენტოსა და კომპენსაციის გამცემ ორგანიზაციას შორის დადებული შეთანხმების საფუძველზე. (27.06.2007 #193/ნ)
3. კომპენსაციის/სტიპენდიის მიტანა ბინაზე ხორციელდება მისი მიმღები პირის წერილობითი განცხადების საფუძველზე, აღნიშნულის საჭიროების დასაბუთების მითითებით.
4. კომპენსაციის მიმღები პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, მასზე რიცხული კომპენსაციის/სტიპენდიის თანხების გაცემა ხდება მის მემკიდრეებზე, თუ  მათი მომართვა განხორციელდა ერთი წლის  განმავლობაში, ასევე, მიუღებელი თანხები მემკვიდრეებს შორის გადანაწილდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.   
5. სტიპენდიის გაცემის მაქსიმალური ვადაა პირის განთავისუფლებიდან 5 წლის  განმავლობაში. 

მუხლი 18. კომპენსაციის/სტიპენდიის გაცემის შეჩერება
1. კანონისა და ამ წესის თანახმად, კომპენსაციის/სტიპენდიის შეჩერების საფუძველია შემდეგი გარემოებები:
ა) პირის მიერ კომპენსაციის/სტიპენდიის ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში მიუღებლობა, ანუ როდესაც ამ პირის მიერ არ ხდება მისი კუთვნილი ანგარიშიდან თანხის მოძრაობა 6 თვის განმავლობაში. ასევე, იმ გარემოების არსებობა, როდესაც საპენსიო ანგარიშებიდან თანხები გაიცემა მინდობილობით და მინდობილობის გაცემიდან 6 თვის გასვლის შემდეგ არ მომხდარა მინდობილობის განახლება. აგრეთვე, ისეთი გარემოების არსებობა, როდესაც პირი ახორციელებს პენსიის დეპოზიტზე გადატანას და 6 თვის გასვლის შემდეგ პირადად, არ მიუმართავს პენსიის გამცემი მომსახურე დაწესებულებისათვის შესაბამისი განცხადებით.  
ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში დადგენილ ვადაში გადამოწმებაზე საპატიო მიზეზით (საავადმყოფოში, სანატორიუმში ან სხვა სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებაში ყოფნის გამო) გამოუცხადებლობისას. სხვა საპატიო მიზეზებად ჩაითვლება: შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მუშაობის გრაფიკის დარღვევა ან ფორს-მაჟორული მდგომარეობა (სტიქიური უბედურება, დაუძლეველი ძალა, საგანგებო ან საომარი მდგომარეობა). (2.11.2007 #306/ნ)
2. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განმეორებითი დადგენის შემთხვევაში პენსიის გაცემა განახლდება ასეთი სტატუსის დადგენის დღიდან და მიეცემა წარსული დროისთვისაც, მაგრამ არაუმეტეს ერთი წლისა  კომპენსაციის/სტიპენდიის გაცემის შეჩერების დღიდან.

მუხლი 19. კომპენსაციის/სტიპენდიის გაცემის შეწყვეტა
1. კანონის თანახმად კომპენსაციის/სტიპენდიის შეწყვეტის საფუძვლებს შეიძლება წარმოადგენდეს შემდეგი გარემოებები:
ა) კომპენსაციის/სტიპენდიის  მიმღები პირის გარდაცვალება;
ბ) საჯარო საქმიანობის განხორციელება (გარდა ყოფილი პარლამენტის (უზენაესი საბჭოს) წევრის მიერ საჯარო საქმიანობის განხორციელებისა, რომლის დროსაც კომპენსაცია გაიცება მისი საშუალო თვიური ანაზღაურების პარლამენტის (უზენასი საბჭოს) წევრისათვის კანონით განსაზღვრული კომპენსაციის ოდენობამდე შევსების პრინციპით);
გ) პირის საქართველოდან მუდმივ საცხოვრებლად წასვლა;
დ) მარჩენალდაკარგული პირ(ებ)ის 18 წლის ასაკის მიღწევისას. პირებს, რომლებსაც სკოლის შემდგომ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გამო 2006 წლის 1 იანვრამდე დანიშნული აქვთ კომპენსაცია მარჩენალის გარდაცვალების გამო უგრძელდებათ მისი მიღება 23 წლის ასაკამდე, თუ არ დადგდა `სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ~ საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული პენსიის შეწყვეტის საფუძველი. გარდა, `სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ~ საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის პირველი პუნქტის `დ~ ქვეპუნქტისა. კომპენსაციის გაცემა ხდება ყოველი სასწავლო წლის პირველ თვეში წარმოდგენილი სწავლის შესახებ ცნობის საფუძველზე. მოცემულ ვადაში აღნიშნული ცნობის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში კომპენსაციის გაცემა შეჩერდება და განახლდება ამ წესით განსაზღვრული პირობებით. (15.09.2006 #249/ნ)
ე) სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის ძალაში შესვლა, რომლითაც პირს შეეფარდა თავისუფლების აღკვეთა.
ვ) კანონით გათვალისწინებული საფუძვლით კომპესაციის დანიშვნისათვის საჭირო შესაბამისი შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დაკარგვა.;
ზ) პირადი განცხადება;
თ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში დადგენილ ვადაში გადამოწმებაზე გამოუცხადებლობა, თუ არ არსებობს ამ წესით გათვალისწინებული საპატიო მიზეზი; (2.11.2007 #306/ნ)
ი) სახელმწიფო პენსიის დანიშვნა;
კ) უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და მოქალაქეობის არმქონე პირის საქართველოდან გაძევება;
ლ) საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლა ან საქართველოს მოქალაქოების დაკარგვა.
2. შეჩერებული კომპენსაცია/სტიპენდიების შეწყვეტა მოხდება შეჩერებიდან 3 წლის ვადის გასვლის შემდგომ.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებებით კომპენსაციის/სტიპენდიის გაცემა შეწყდება ამ გარემოებების დადგომის მომდევნო თვიდან (სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის არსებობისას _ განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლის დღიდან) და განახლდება წერილობითი განცხადებისა და საჭირო დოკუმენტის წარდგენის დღიდან.

მუხლი 20. კომპენსაციის/სტიპენდიების აღდგენა-განახლება
1. შეჩერებული კომპენსაციის/სტიპენდიის განახლება მოხდება: კომპენსაციის/სტიპენდიის მიმღები პირის მიერ სააგენტოში კომპენსაციის განახლების თაობაზე განცხადების შეტანიდან მომდევნო თვეს და ანაზღაურდება წარსული დროისათვის, მაგრამ არაუმეტეს ერთი წლისა კომპენსაციის/სტიპენდიის შეჩერების დღიდან. (27.06.2007 #193/ნ)
2. შეწყვეტილი კომპენსაციის/სტიპენდიის აღდგენა (განახლება) მოხდება კომპენსაციის/სტიპენდიის განახლებისათვის საჭირო წერილობითი განცხადებისა და საჭირო დოკუმენტების სააგენტოში წარდგენის დღიდან, კანონითა და ამ წესით დადგენილი პირობების შესაბამისად, თუ არ არსებობს ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოება. (27.06.2007 #193/ნ)
3. იმ შემთხვევაში, თუ ყოფილი კომპენსაციის/სტიპენდიის მიმღებს კომპენსაციის/სტიპენდიის შეწყვეტის შემდეგ წარმოეშვება კომპენსაციის/სტიპენდიის დანიშვნის ახალი საფუძველი, შესაძლებელია განხორციელდეს ადრე დანიშნული კომპენსაციის/სტიპენდიის აღდგენა ან ახლის დანიშვნა კანონით დადგენილი პირობების შესაბამისად. ასეთი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, კომპენსაციის/სტიპენდიის მიღება ხორციელდება პირის არჩევანის საფუძველზე.

მუხლი 21. კომპენსაციის/სტიპენდიის გადაანგარიშება
1. კანონის თანახმად, განსაზღვრული კომპენსაციის/სტიპენდიის ოდენობების გადაანგარიშება მოხდება შემდეგი სახით:
ა) კანონით, `საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შესახებ~ საქართველოს ორგანული კანონითა და `საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ~ საქართველოს კანონით განსაზღვრული საკომპენსაციო თანხების მაქსიმალური ოდენობების გადაანგარიშება განხორციელდება ავტომატურად, 2006 წლის 1 იანვრიდან.
ბ) თუ ხელახალი შემოწმების დროს პირი გადაყვანილია შესაძლებლობის შეზღუდვის სხვა კატეგორიაში, ამ შემთხვევაში პენსიის გადაანგარიშება ახალი სტატუსის შესაბამისად მოხდება მომდევნო თვიდან.
2. კანონით დადგენილი კომპენსაციის/სტიპენდიის მაქსიმალური ზღვარი არ ვრცელდება `საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ოჯახის წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ~ საქართველოს კანონით დანიშნულ ოდენობებზე.

თავი VI.
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები

მუხლი 22. გარდამავალი დებულებები
1. `სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ~ საქართველოს კანონის მიღებამდე, ამავე კანონის 36-ე მუხლში ჩამოთვლილი საკანონმდებლო აქტებით დანიშნული კომპენსაციებზე ვრცელდება მხოლოდ შესაბამისი კანონით განსაზღვრული მაქსიმალური ზღვარი
2. კანონის ამოქმედებამდე კანონის 36-ე მუხლში ჩამოთვლილი საკანონმდებლო აქტებით დანიშნული კომპენსაციების გაცემა, რომელთა მიღებას არ ითვალისწინებს ეს კანონი, კერძოდ შესაძლებლობის შეზღუდვის იმ მიზეზობრივი კავშირის დროს, როდესაც შესაძლებლობის  შეზღუდვა არ არის დაკავშირებული სამხედრო სამსახურის მოვალეობის დროს მიღებულ ტრამვასთან ან დაავადებასთან, მარჩენალდაკარგულის კომპენსაციის მიღებისას 14 წლის ასაკამდე შვილის მოვლისათვის, 18 წლის ასაკის ზემოთ სწავლის შემთხვევაში, გარდაცვლილი სამხედრო პენსიონერების მარჩენალდაკარგული ოჯახის წევრები და ასევე, ზომიერად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები გაგრძელდეს ძველი კანონმდებლობით მისი მიღების შეწყვეტის საფუძვლების წარმოშობამდე.
3. `სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ~ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის ნებისმიერ ორგანიზაციასა და დაწესებულებაში, მათი სამართლებრივი სტატუსის მიუხედავად, პირის მიერ ანაზღაურებად სამუშაოზე მუშაობა ჩაითვლება საერთო შრომის სტაჟად, ამასთან საერთო შრომით სტაჟში ჩაითვლება სწავლის პერიოდი იმ შემთხვევაში, თუ პირი უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხვამდე ეწეოდა შრომით საქმიანობას და სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლის პერიოდი.
4. საერთო შრომითი სტაჟის დამადასტურებელ დოკუმენტად ჩაითვლება:
ა) შრომის წიგნაკი;
ბ) სამუშაო ადგილიდან გაცემული ცნობები, მოწმობები, შრომითი ხელშეკრულებები;
გ) იმ სისტემის ზემდგომ დაწესებულებათა ცნობები, რომელშიც მუშაობდა ესა თუ ის პირი;
დ) საარქივო დაწესებულებებიდან გაცემული ცნობები;
ე) შემოქმედებითი კავშირების გამგეობათა სამდივნოების და არასამთავრობი ორგანიზაციების დადგენილებები პირის სტაჟის დადასტურების შესახებ;
ვ) ცნობა სავალდებულო სამხედრო ან მასთან გათანაბრებულ სხვა სამსახურში ყოფნის პერიოდზე;
ზ) ცნობა დროებითი შრომისუუნარობის დროს შესაბამისი დახმარების მიღების შესახებ;
თ) ცნობა პირთა უსაფუძვლოდ დაპატიმრების და სისხლის სამარტლის პასუხისგებაში უსაფუძვლოდ მიცემის პერიოდზე, ასევე ამ პირთა მიერ თავისუფლების არკვეთის ადგილებში სასჯელის მოხდის იმ პერიოდზე, რომელიც არემატება საქმის გადასინჯვის შედეგად დანიშნულ თავისუფლების აღკვეთის პერიოდს.
ი) დავის არსებობის შემთხვევასი საკითხი წყდება სასამართლო წესით.
5. `პოლიციის შესახებ~ და "ფინანსური პოლიციის შესახებ~ საქართველოს კანონების თანახმად, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან და ფინანსური პოლიციის რიგებიდან დათხოვნილ პირთათვის კომპენსაციების გაანგარიშებისათვის საჭირო ხელფასის ოდენობა შეადგენს თანამდებობრივი სარგოსა და სამხედრო ან სპეციალური წოდებისათვის დადგენილი სარგოების ჯამს. ასეთივე წესით გაანგარიშდება ხელფასი საზღვრის დაცვის, სასჯელაღსრულების და სხვა ძალოვანი სტრუქტურის მუშაკთა კომპენსაციის ოდენობის დააგნარიშებისას, გარდა ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული გამონაკლისისა.  (15.09.2006 #249/ნ)
6. თავდაცვის სამინისტროს რიგებიდან დათხოვნილ პირთათვის კომპენსაციების გაანგარიშებისათვის საჭირო ხელფასის ოდენობა შეადგენს: თანამდებობრივი სარგოს, წელთა ნამსახურობის პროცენტული დანამატის სარგოს და სამხედრო წოდებისათვის დადგენილი სარგოების ჯამს. (15.09.2006 #249/ნ)
`7. სახელმწიფო პენსია 70 ლარის ოდენობით 2008 წლის 1 აპრილიდან ავტომატურად გადაუანგარიშდებათ იმ პენსიონერებს, რომელთა სახელმწიფო პენსიის დანიშვნის საფუძველია საპენსიო ასაკის მიღწევა (სპეციალური სტატუსის ან კატეგორიის მიუხედავად) და სახელმწიფო პენსიის ოდენობა ნაკლებია 70 ლარზე. (01.04.2008 #79/ნ)
8. სახელმწიფო პენსიის მიმღებ სხვა პირებს, საპენსიო ასაკის მიღწევის გამო სახელმწიფო პენსია 70 ლარის ოდენობით მიეცემათ საპენსიო ასაკის საფუძვლით სახელმწიფო პენსიის დანიშვნის თაობაზე განცხადების შეტანის შემთხვევაში, ამ წესის მე-15 და მე-16 მუხლების შესაბამისად.~ (01.04.2008 #79/ნ)
 
                                                                        დანართი N1 (15.09.2006 #249/ნ)

აკადემიური, სამეცნიერო და დამხმარე თანამდებობების ჩამონათვალი

1. პროფესორი;
2. დოცენტი;
3. კონსულტანტი;
4. მთავარი კონსულტანტი;
5. უმცროსი მასწავლებელი;
6. მასწავლებელი;
7. უფროსი მასწავლებელი;
8. ლაბორანტი;
9. უფროსი ლაბორანტი;
10. სტაჟიორი-მკვლევარი;
11. ასისტენტი;
12. უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი,
13. მეცნიერი თანამშრომელი;
14. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
15. წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი;
16. მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
17. მეცნიერი კონსულტანტი;
18. მთავარი მეცნიერი კონსულტანტი;
19. საპატიო დოქტორი;
20. სამეცნიერო/სასწავლო განყოფილების (ლაბორატორიის, ცენტრის, სექტორის) გამგე/უფროსი;
21. სწავლული მდივანი;
22. ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო მუშაობის დარგში;
23. ინსტიტუტის დირექტორი;
24. ინჟინერი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
25. უფროსი ინჟინერი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
26. წამყვანი ინჟინერი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
27. პროგრამისტი (შესაბამის პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
28. ინჟინერი პროგრამისტი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
29. უფროსი ინჟინერი პროგრამისტი; (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში)
30. ტექნიკოსი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
31. მთარგმნელი/თარჯიმანი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
32. ელექტრიკოსი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
33. მეთევზე (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
34. მყვინთავი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
35. ზოოტექნიკოსი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
36. უფროსი ზოოტექნიკოსი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
37. ვეტ. ექიმი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
38. უფროსი ვეტექიმი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
39. ტექნოლოგი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
40. უფროსი ტექნოლოგი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
41. უფროსი ქიმიკოსი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
42. აგრონომი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
43. უფროსი აგრონომი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
44. მიკრობიოლოგი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
45. უფროსი მიკრობიოლოგი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
46. ბიბლითეკის/ფონეტიკის თანამშრომელი (მათ შორის ბიბლიოთეკის არქივარიუსი);
47. სეისმური ქსელის უფროსი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
48. მთავარი გეოფიზიკოსი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
49. წამყვანი გეოფიზიკოსი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
50. გეოფიზიკოსი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში);
51. მეტყევე (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში); (2.11.2007 #306/ნ)
52. მეთოდისტი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში); (2.11.2007 #306/ნ)
53. კაბინეტის გამგე (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში); (2.11.2007 #306/ნ)
 54. სასწავლო ნაწილის წამყვანი და უფროსი სპეციალისტები (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში); (2.11.2007 #306/ნ)
 55. ბიოლოგი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში); (2.11.2007 #306/ნ)
56. პროზექტორი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში); (2.11.2007 #306/ნ)
 57. რენტგენოლოგი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში); (2.11.2007 #306/ნ)
 58. ორდინატორი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში); (2.11.2007 #306/ნ)
 59. მთავარი ბაქტერიოლოგი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში); (2.11.2007 #306/ნ)
 60. ბაქტერიოლოგი (შესაბამისი პროფილის სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულში). (2.11.2007 #306/ნ)

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ