კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

სათაური

ნომერი

თარიღი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება ¨სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის დანიშვნისა და გაცემის წესების¨ დამტკიცების თაობაზე

46/ნ

10.02.2006წ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება სოციალური დახმარების შესახებ

145

28.07.2006წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

225/ნ

22.08.2006წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება «ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურების წესის» დამტკიცების თაობაზე

231/ნ

25.08.2006წ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ

4

11.01.2007წ.

შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე

№45

01.03.2013წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ

190/ნ

27.06/2007წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება დროებითი შრომისუუნარობის ექსპერტიზის ჩატარების და საავადმყოფო ფურცლის გაცემის წესის შესახებ

281/ნ

25.09.2007წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე

87/ნ

20.02.2009წ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ჯანმრთელობის ნებაყოფლობითი დაზღვევით მოსახლეობის დაფარვის ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

33

26.02.2009წ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მო­სახ­ლე­ობის ჯან­მრ­თე­ლობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღო­ნისძიე­ბე­ბისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსა­ზ­ღ­ვ­რის შესახებ

218

09.12.2009წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება სახელმწიფო დახმარების ადმინისტრირების წესის დამტკიცების თაობაზე

4/ნ

11.01.2010წ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსების დაფინანსების (თანადაფინანსების) წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

22

27.01.2010წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება შვილად აყვანის პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ

50/ნ

26.02.2010წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება მინდობით აღზრდის პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ

51/ნ

26.02.2010წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

52/ნ

26.02.2010წ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ

93

30.03.2010წ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ

126

24.04.2010წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციასთან, რეგისტრაციის გაუქმებასთან და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის განმეორებით შეფასებასთან (გადამოწმებასთან) დაკავშირებული განაცხადის ფორმის, მისი მიღებისა და აღრიცხვის წესის დამტკიცების თაობაზე

140/ნ

20.05.2010წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე

141/ნ

20.05.2010წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების შესახებ

152/ნ-496-45/ნ

31.05.2010წ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ბავშვზე ზრუნვის ალტერნატიული ფორმების განვითარების მხარდაჭერის შესახებ

373

08.12.2010წ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება "2011 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ"

77

15.02.2011წ.

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2012 წლის სახელმწიფო პროგრამის ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე

№ 04-67/ო

31.01.2012წ.

2012 წლის ჯანმრთელობის დაცვის ვაუჩერული პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებებისა და გარდამავალ პერიოდში ამ კუთხით დასარეგულირებელი ზოგიერთი საკითხის თაობაზე

№ 04-160/ო

20.03.2012წ.

ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ №165 07.05.2012წ.
სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის" 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამისა და სამედიცინო-სოციალურ ექსპერტიზაზე კონტროლის" 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცებამდე და ამ პროგრამებით ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე 2012 წლის შესაბამისი პროგრამებით გათვალისწინებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის (კომპონენტის, ღონისძიების) უწყვეტი განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროსა და პირობების განსაზღვრის შესახებ №486 28.12.2012წ.
სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში სამედიცინო და სადაზღვევო მომსახურების მიწოდების წესების დამტკიცების შესახებ №177 14.05.2012წ.
იმ სახელმწიფო პროგრამების/მათი ღონისძიებების/მოცულობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განხორციელებაც სახელმწიფოს მიერ 2012 წელს ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად უწყვეტად გაგრძელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2013 წლის შესაბამისი ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე ან/და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე, ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე და ჯანმრთელობის საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის ამოქმედებამდე №482 28.12.2012წ.
შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის20 13 წლის 1 მარტის N45 დადგენილებით გათვალისწინებული ზოგიერთი ღონისძიების განსაზღვრის შესახებ
№04-101/ო 18.03.2013წ
სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვთა ზრუმნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ №74 28.03.2013წ
"სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვთა ზრუმნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის #74 დადგენილებით ,,დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე
№04-177/ო 10.03.2013წ
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის" ,,მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების განსაზღვრის თაობაზე №04-186/ო 28.03.2013წ
სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის201 3 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის2013 წლის28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული"სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე №04-189/ო 12.04.2013წ
სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის" ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე №04-208/ო 23.04.2013წ
სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზეზრუნვის 2013 წლის სახელმ წიფო პროგრამის" სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის" ფარგლებში მიმწოდებლებთან ანგარიშგების ზოგიერთი საკითხის დაზუსტებისა და სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 12 აპრილის N04-189/ო ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე №04-221/ო 26.04.2013წ
სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის" ,,მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის" ფარგლებში მიმწოდებლებთან ანგარიშგების ზოგიერთი საკითხის დაზუსტებისა და სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 12 აპრილის N04-186/ო ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე №04-186/ო 26.04.2013წ
სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე №04-217/ო 26.04.2013წ
სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული “დღის ცენტრების ქვეპროგრამის“ ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე №04-223/ო 29.04.2013წ
სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული "ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე №04-222/ო 29.04.2013წ
სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე №04-224/ო 29.04.2013წ
,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ' საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებაში ცვლილსების შეტანის თაობაზე №88 25.04.2013წ
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №279 2012 წლის 23 ივლისი ქ. თბილისი სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ
№279 23.07.2012წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება N04-305/ო 02.07.2013 წელი. ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული ,,დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 10 აპრილის N04-177/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N04-305/ო 02.07.2013წ.
2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებლად რეგისტრაციის განაცხადის ფორმისა და მისი შევსების წესის დამტკიცების თაობაზე" სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 26 თებერვლის N04-68/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე " N04-380/ო 29.08.2013წ.
სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ " საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის " ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე " სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 23 აპრილის N04- 208 /ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე " N04-383/ო 02.09.2013წ.
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების ქვეკომპონენტის ფარგლებში, სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების შესახებ" N04-375/ო 23.08.2013წ.
სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2012 წლის 30 მარტის N04-183/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" N04-392/ო 11.09.2013წ.
საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით" სარგებლობისათვის მიმართვის
დამადასტურებელი ცნობის, მატერიალიზებული ვაუჩერების ფორმებისა და მათი შევსება/გამოყენების წესის დამტკიცების თაობაზე "
N04-420/ო 08.10.2013წ.
2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში, ზოგიერთი
მომსახურების ღირებულების დაჯგუფების შესახებ
N04-429/ო 24.10.2013წ.
,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ელექტრონული ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ" სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 12 აპრილის №04-185/ო ბრძანებაში ცვლილების და დამატებების შეტანის თაობაზე" N04-430/ო 24.10.2013წ.
,,ჯანმრთელობის დაცვის ვაუჩერული პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების თაობაზე" N04-437/ო 01.11.2013წ.
,,ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შერჩევითი შემოწმების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ" N04-446/ო 15.11.2013წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N22 2010 წლის 27 იანვარი ქ. თბილისი. სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსების დაფინანსების (თანადაფინანსების) წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ N22 27.01.2010წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N52/ნ. 2010 წლის 26 თებერვალი ქ. თბილისი. სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ N52/ნ 26.02.2010წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №74 2013 წლის 28 მარტი ქ. თბილისი სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N74 28.03.2013წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N199, 2013 წლის 2 აგვისტო ქ. თბილისი. საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიისა და საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიის რეალიზაციის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ N199 02.08.2013წ.
სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის" ,,მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის" ფარგლებში მიმწოდებლებთან ანგარიშგების ზოგიერთი საკითხის დაზუსტებისა და სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 12 აპრილის N04-186/ო ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე " N04-220/ო 26.04.2013წ.
,,შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" N04-491/ო 20.12.2013წ.
2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის " ფარგლებში, ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების დაჯგუფების შესახებ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 24 ოქტომბრის №04-429/ ო ბრძანებაში ცვლილებების და დამატების შეტანის თაობაზე. " N04-483/ო 17.12.2013წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №396 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N396 31.12.2013წ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №395 2013 წლის 31 დეკემბერი ქ. თბილისი ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის №165 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N395 31.12.2013წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №398 დადგენილება, სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N398 31.12.2013წ.
საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე". საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ. N1896-რს 27.12.2013წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N378 2013 წლის 26 დეკემბერი, ქ. თბილისი. ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის" 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცებამდე და ამ პროგრამით ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათაშესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე 2013 წლის შესაბამისი პროგრამებით გათვალისწინებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის (კომპონენტის, ღონისძიების) უწყვეტი განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროსა და პირობების განსაზღვრის შესახებ N378 26.12.2013წ.
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N76 2014 წლის 20 იანვარი, ქ. თბილისი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. N76 20.01.2014წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-14/ო, 24 იანვარი 2014 წელი. ,,C ჰეპატიტის დაავადებული პირებისათვის C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ". N01-14/ო 24.01.2014წ.
,,საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების ქვეკომპონენტის ფარგლებში, სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების შესახებ" N04-25/ო 03.02.2014წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N279, 2012 წლის 23 ივლისი, ქ. თბილისი. სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ. N279 23.07.2012წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 126 2010 წლის 24 აპრილი ქ. თბილისი ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ. N126 24.04.2010წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N4 2007 წლის 11 იანვარი ქ. თბილისი სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ N4 11.01.2007წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N93 2010 წლის 30 მარტი ქ. თბილისი სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ N93 30.03.2010წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N145 2006 წლის 28 ივლისი ქ. თბილისი სოციალური დახმარების შესახებ N145 28.07.2006წ.
,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერის ფორმის და მისი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" N04-84/ო 02.04.2014წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N218 2009 წლის 9 დეკემბერი სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ N218 09.12.2009წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ N36 21.02.2013წ.
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილება სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N291 14.04.2014წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-27/ნ 2014 წლის 29 აპრილი. სრულწლოვანზე ოჯახური მზრუნველობის ანაზღაურების დანიშვნის, შეჩერების, განახლებისა და შეწყვეტის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე N01-27/ნ 29.04.2014წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N397, 2013 წლის 31 დეკემბერი, ქ. თბილისი. იმ სახელმწიფო პროგრამების/მათი ღონისძიებების/მოცულობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განხორციელებაც სახელმწიფოს მიერ 2013 წელს ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად უწყვეტად გაგრძელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2014 წლის შესაბამისი ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე ან/და ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე, ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე N397 31.12.2013წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-26/ნ 2014 წლის 29 აპრილი. ,,სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოტავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის N52/ნ ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე N01-26/ნ 29.04.2014წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 46/ნ 2006 წლის 10 თებერვალი ქ. თბილისი სახელმწიფო პენსიის/საპენსიო პაკეტისა და სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისა და გაცემის წესების დამტკიცების თაობაზე N46/ნ 10.02.2006წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-31/ნ 2014 წლის 19 მაისი. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში ფულადი დახმარების დანიშვნის, შეჩერების, განახლებისა და შეწყვეტის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ 01-31/ნ 19.05.2014წ.
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 მარტის №262 დადგენილება.დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N262 31.03.2014წ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N758 2014 წლის 31 დეკემბერი ქ.თბილისი სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ

N758 31.12.2014წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №707. 2014 წლის 25 დეკემბერი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცებამდე და ამ პროგრამით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, 2014 წლის შესაბამისი პროგრამებით გათვალისწინებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის (კომპონენტის, ღონისძიების) უწყვეტი განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროსა და პირობების განსაზღვრის შესახებ N707 25.12.2014წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №13. 2015 წლის 29 იანვარი. ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის" 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამკიცებამდე და ამ პროგრამით ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, 2014 წლის შესაბამისი პროგრამებით გათვალისწინებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის (კომპონენტის, ღონისძიების) უწყვეტი განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროსა და პირობების განსაზღვრის შესახებ 'საქარველოს მთავრობის 2014 წლის 25 დეკემბრის N707დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. N13 29.01.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №671. 2014 წლის 09 დეკემბერი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის №291 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 28 ნოემბრის №641 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N671 09.12.2014წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-19/ნ 2014 წლის 17 მარტი. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაზე მოსარგებლის თანხმობის ფორმის, მისი გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ N01-19/ნ 17.03.2014წ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №758 2014 წლის 31 დეკემბერი ქ.თბილისი სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ

N758 31.12.2014წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №138. 2015 წლის 30 მარტი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N138 30.03.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169 2015 წლის 20 აპრილი ქ. თბილისი. ,,C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ' N169 20.04.2015წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-14/ნ 2015 წლის 22 მაისი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. N01-14/ნ 22.05.2015წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-15/ნ 2015 წლის 22 მაისი მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 22 აგვისტოს №225/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. N01-15/ნ 22.05.2015წ.
საქართველოს მთავრობის N308 დადგენილება 2015 წლის 30 ივნისი. 2015 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. N308 30.06.2015წ.
საქართველოს მთავრობის N381 დადგენილება 2015 წლის 30 ივლისი. ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირების შესახებ". N381 30.07.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №758 2014 წლის 31 დეკემბერი ქ.თბილისი. ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ". N758 31.12.2014წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-52/ნ 2012 წლის 10 აგვისტო ქ. თბილისი. მშვილებელ/მიმღებ ოჯახად რეგისტრაციის/აღრიცხვის შესახებ” განაცხადის ფორმის დამტკიცების თაობაზე". 01-52/ნ 10.08.2012წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის N01-276/ო ბრძანება 17 სექტემბერი 2015 წელი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესისა და რეგისტრაციისთვის საჭირო განაცხადის ფორმის დამტკიცების თაობაზე. 01-276/ო 17.09.2015წ.
საქართველოს მთავრობის N494 დადგენილება 2015 წლის 23 სექტემბერი. ,, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის საფასურის, მისი გადახდის, გადახდილი საფასურის დაბრუნებისა და საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლების წესის დამტკიცების შესახებ. N494 23.09.2015წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-54/ნ 2014 წლის 23 ივლისი ქ. თბილისი. " სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა მომსახურების მინიმალური სტანდარტების დამტკიცების შესახებ". N01-54/ნ 23.07.2014წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 140/ნ 2010 წლის 20 მაისი ქ. თბილისი. 'სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციასთან, რეგისტრაციის გაუქმებასთან და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის განმეორებით შეფასებასთან (გადამოწმებასთან) დაკავშირებული განაცხადის ფორმის, მისი მიღებისა და აღრიცხვის წესის დამტკიცების თაობაზე". N140/ნ 20.05.2010წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 141/ნ 2010 წლის 20 მაისი ქ. თბილისი სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე. N141/ნ 20.05.2010წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N145 2006 წლის 28 ივლისი ქ. თბილისი. სოციალური დახმარების შესახებ. N145 28.07.2006წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №169 2015 წლის 20 აპრილი ქ. თბილისი. ,,C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ'. N169 20.04.2015წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 225/ნ 2006 წლის 22 აგვისტო ქ. თბილისი მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ N225/ნ 22.08.2006წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №279 2012 წლის 23 ივლისი ქ. თბილისი სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ N279 23.07.2012წ.
საქართველოს მთავრობის N308 დადგენილება 2015 წლის 30 ივნისი. 2015 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. N308 30.06.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №45 2013 წლის 1 მარტი ქ.თბილისი. შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე. N45 01.03.2013წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N758 2014 წლის 31 დეკემბერი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ. N758 31.12.2014წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N519 2015 წლის 7 ოქტომბერი ქ. თბილისი. შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 1 მარტის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. N519 07.10.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N518; 2015 წლის 7 ოქტომბერი ქ. თბილისი. ,,საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ' საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის N249 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. N518 07.10.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N308; 2015 წლის 30 ივნისი ქ. თბილისი. 2015 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. N308 30.06.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №36. 2013 წლის 21 თებერვალი. საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ. N36 21.02.2013წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N536; 2015 წლის 19 ოქტომბერი ქ.თბილისი. მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ N536 19.10.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N451; 2015 წლის 31 აგვისტო ქ.თბილისი. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N451 31.08.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N385; 2010 წლის 17 დეკემბერი ქ.თბილისი. სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე. N385 17.12.2010წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N279; 2012 წლის 23 ივლისი ქ.თბილისი. სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ. N279 23.07.2012წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N248; 2015 წლის 2 ივნისი ქ.თბილისი. შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N248 02.06.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N45; 2013 წლის 1 მარტი ქ.თბილისი. შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე. N45 01.03.2013წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N38; 2015 წლის 5 თებერვალი ქ.თბილისი. შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N38 05.02.2015წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრბრძანება N01-52/ნ; 3 ნოემბერი 2015 წ. ქ. თბილისი. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გამოსაყენებელი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის დამტკიცების შესახებ. N01-52/ნ

03.11.2015წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრბრძანება N01-54/ნ; 4 ნოემბერი 2015 წ. ქ. თბილისი. ადგილობრივი დამსაქმებლის მიერ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელბადა სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის საქართველოში კანონიერად მყოფი იმიგრანტის დასაქმების შესახებ შეტყობინების წესის შესახებ. N01-54/ნ 04.11.2015წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრბრძანება N381; 30 ივლისი 2015 წ. ქ. თბილისი. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირების შესახებ. N381 30.07.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N245; 2015 წლის 2 ივნისი ქ.თბილისი.,,დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ". N245 02.06.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N591, 2015 წლის 19 ნოემბერი, ქ. თბილისი. მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ. N591 19.11.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N647, 2015 წელი 25 დეკემბერი, ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცებამდე და ამ პროგრამით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, 2015 წლის შესაბამისი პროგრამით გათვალისწინებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის კომპონენტის, ღონისძიების უწყვეტი განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროსა და პირობების განსაზღვრის შესახებ. N647 25.12.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N670, 2015 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 მარტის N262 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. N670 30.12.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N660, 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. 2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. N660 30.12.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N674, 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 24 აპრილის N126 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. N674 30.12.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N1, 2016 წლის 11 იანვარი, ქ. თბილისი. სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N1 11.01.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N19, 2016 წლის 18 იანვარი, ქ. თბილისი. შრომის პირობების ინსპექტირების 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N19 18.01.2016წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N64/ნ, 2007 წლის 27 თებერვალი. ქ. თბილისი. სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისთვის საჭირო ფორმების დამტკიცების შესახებ. N64/ნ 27.02.2007წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N671, 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ. N671 30.12.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N262, 2014 წლის 31 მარტი, ქ. თბილისი. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N262 31.03.2014წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N46/ნ, 2006 წლის 10 თებერვალი. ქ. თბილისი. სახელმწიფო პენსიის/საპენსიო პაკეტისა და სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისა და გაცემის წესების დამტკიცების თაობაზე. N46/ნ 10.02.2006წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N102, 2016 წლის 26 თებერვალი ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N102 26.02.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N381, 2015 წლის 30 ივლისი, ქ. თბილისი. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივ სუბსიდირების შესახებ N381 30.07.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N758, 2014 წლის 31 დეკემბერი, ქ. თბილისი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ N758 31.12.2014წ.
 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-264/ო, 23.12.2013წ. სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით საექიმო და საექთნო პუნქტების რაოდენობისა და ექიმის ჩანთის განსაზღვრის შესახებ  N01-264/ო 23.12.2013წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-34/ო, 09.02.2015წ. სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით საექიმო და საექთნო პუნქტების რაოდენობისა და ექიმის ჩანთის განსაზღვრის შესახებ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 23 დეკემბრის N01-264/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.  N01-34/ო 09.02.2015წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-227/ო, 15.07.2015წ. სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით საექიმო და საექთნო პუნქტების რაოდენობისა და ექიმის ჩანთის განსაზღვრის შესახებ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 23 დეკემბრის N01-264/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.  N01-227/ო 15.07.2015წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-324/ო, 25.11.2015წ. სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით საექიმო და საექთნო პუნქტების რაოდენობისა და ექიმის ჩანთის განსაზღვრის შესახებ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 23 დეკემბრის N01-264/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.  N01-324/ო 25.11.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N145 სოციალური დახმარების შესახებ N145 28.07.2006წ.
შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე N45 01.03.2013წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება მინდობით აღზრდის პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ N51/ნ 26.02.2010წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ N36 21.02.2013წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N660. 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. 2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. N660 30.12.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169. 2015 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N169 20.04.2015წ.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4  აპრილის N167 დადგენილება ,,შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის სტრატეგიისა და მისი განხორციელების 2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ”. N167 04.04.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N93, 2010 წლის 30 მარტი, ქ. თბილისი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ N93 30.03.2010წ. 
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 15 აპრილის   აპრილის N171 დადგენილება ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიოასაკის მოსახლეობა), სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ N171 15.04.2016წ.
საქართველოს  მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის  N698 განკარგულება ,,9 მაისის – ფაშიზმზე გამარჯვების  71–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედი გეგმის დამტკიცების შესახებ”. N698 22.04.2016წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ. N52/ნ 26.02.2010წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-103/ო, 28.04.2016წ. სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევით მოსარგებლე სააღმზრდელო საქმიანობის განმახორციელებელი დაწესებულებების, დედათა და ბავშვთა თავშესაფრებისა და სათემო ორგანიზაციების ბენეფიციარების განსაზღვრის თაობაზე N01-103/ო 28.04.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N660, 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. 2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. N660 30.12.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N238, 2016 წლის 2 ივნისი, ქ. თბილისი. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N238 02.06.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N268 2016 წლის 17 ივნისი ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის N102 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. N268 17.06.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N264 2016 წლის 14 ივნისი ქ. თბილისი. მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირებისა და მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული/დაკონტრაქტებული სამედიცინო პერსონალისათვის დანამატის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ.  N264 14.06.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N272, 2016 წლის 17 ივნისი ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N272 17.06.2016წ.
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1159 2016 წლის 17 ივნისი, ქ. თბილისი. ,,საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის N177 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N1159 17.06.2016წ.
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრისა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება N92 N01-26/ნ. 2016 წლის 14 ივლისი, ქ. თბილისი. პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში ოპიოდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანაცვლებითიმკურნალობის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ. N92 N01-26/ნ 14.07.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N671, 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ.  N671 30.12.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N102, 2016 წლის 26 თებერვალი, ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N102 26.02.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N333, 2016 წლის 18 ივლისი, ქ. თბილისი. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N333 18.07.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N165, 2012 წლის 7 მაისი. ქ. თბილისი. ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ N165 07.05.2012წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N304, 2016 წლის 1 ივლისი, ქ. თბილისი. პრეკურსორების იმპორტის ან ექსპორტის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე N304 01.07.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N279, 2012 წლის 23 ივლისი, ქ. თბილისი, სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ N279 23.07.2012წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N22, 2010 წლის 27 იანვარი, ქ. თბილისი. სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსების დაფინანსების (თანადაფინანსების) წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ N22 27.01.2010წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N146, 2014 წლის 13 თებერვალი, ქ. თბილისი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დებულების დამტკიცების შესახებ N146 13.02.2014წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ. N36 21.02.2013წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის დანიშვნისა და გაცემის წესების დამტკიცების თაობაზე N46/ნ 10.02.2006წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-177/ო, 02.08.2016წ. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებებისა და ამ დაწესებულებების მიერ განხორციელებადი მოკლევადიანი სასწავლო პროგრამების რეესტრის დამტკიცების შესახებ N01-177/ო 02.08.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N660, 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. 2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. N660 30.12.2015წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 141/ნ 2010 წლის 20 მაისი ქ. თბილისი სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე. N141/ნ 20.05.2010წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ. N36 21.02.2013წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169. 2015 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N169 20.04.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N102, 2016 წლის 26 თებერვალი ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N102 26.02.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169. 2015 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N169 20.04.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N238, 2016 წლის 2 ივნისი, ქ. თბილისი. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N238 02.06.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N68, 2016 წლის 11 თებერვალი, ქ. თბილისი. შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N68 11.02.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N19, 2016 წლის 18 იანვარი, ქ. თბილისი. შრომის პირობების ინსპექტირების 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N19 18.01.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N333, 2016 წლის 18 ივლისი, ქ. თბილისი. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N333 18.07.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N660, 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. 2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. N660 30.12.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N541, 2016 წლის 9 დეკემბერი, ქ. თბილისი. მოსახლეობის სოციალური დაცვის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ N541 9.12.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N633, 2016 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. ,,C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N633 30.12.2016წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 46/ნ 2006 წლის 10 თებერვალი ქ. თბილისი სახელმწიფო პენსიის/საპენსიო პაკეტისა და სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისა და გაცემის წესების დამტკიცების თაობაზე N46/ნ 10.02.2006წ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №604, 2016 წლის 29 დეკემბერი ქ. თბილისი „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცებამდე და ამ პროგრამით „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად შესაბამისი მიმწოდებლის გამოვლენამდე, 2016 წლის შესაბამისი პროგრამით გათვალისწინებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის (კომპონენტის, ღონისძიების) უწყვეტი განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროსა და პირობების განსაზღვრის შესახებ

N604 29.12.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N758 2014 წლის 31 დეკემბერი ქ.თბილისი სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ N758 31.12.2014წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N660, 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. 2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. N660 30.12.2015წ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

N638 30.12.2016წ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №333, 2016 წლის 18 ივლისი ქ. თბილისი. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

N333 18.07.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N279, 2012 წლის 23 ივლისი, ქ. თბილისი, სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ N279 23.07.2012წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-54/ნ 2014 წლის 23 ივლისი ქ. თბილისი. " სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა მომსახურების მინიმალური სტანდარტების დამტკიცების შესახებ". N01-54/ნ 23.07.2014წ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №51,2017 წლის 27 იანვარი ქ. თბილისი.„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N51 27.01.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N68, 2016 წლის 11 თებერვალი, ქ. თბილისი. შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N68 11.02.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N19, 2016 წლის 18 იანვარი, ქ. თბილისი. შრომის პირობების ინსპექტირების 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N19 18.01.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N627, 2016 წლის 29 დეკემბერი, ქ. თბილისი. შრომის პირობების ინსპექტირების 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N627 29.12.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №758 2014 წლის 31 დეკემბერი ქ.თბილისი. ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ". N758 31.12.2014წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N102, 2016 წლის 26 თებერვალი ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N102 26.02.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №51,2017 წლის 27 იანვარი ქ. თბილისი.„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N51 27.01.2017წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ N36 21.02.2013წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ N638 30.12.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N279, 2012 წლის 23 ივლისი, ქ. თბილისი, სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ N279 23.07.2012წ.
საქართველოს მთავრობის N381 დადგენილება 2015 წლის 30 ივლისი. ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირების შესახებ". N381 30.07.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N92, 2017 წლის 20 თებერვალი, ქ. თბილისი. ,,2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის N638 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N92 20.02.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N103, 2017 წლის 22 თებერვალი, ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის N638 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N103 22.02.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N102, 2017 წლის 22 თებერვალი, ქ. თბილისი. საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N102 22.02.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ N638 30.12.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ N638 30.12.2016წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ N36 21.02.2013წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-58/ნ, 2015 წლის 22 დეკემბერი, ქ. თბილისი. საჯარიმო ქვითრის ფორმის, მისი შევსებისა და წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ N01-58/ნ 22.12.2015წ.
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 23 თებერვლის №335 დადგენილება, ქ. თბილისი. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ N335 23.02.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ N638 30.12.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №121, 2017 წლის 9 მარტი, ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N121 9.03.2017წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ N52/ნ 26.02.2010წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ N36 21.02.2013წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169. 2015 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N169 20.04.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N418, 2016 წლის 25 აგვისტო, ქ. თბილისი. აბონენტების მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის ანაზღაურების შესახებ. N418 25.08.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N137, 2017 წლის 23 მარტი, ქ. თბილისი. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ.  N137 23.03.2017წ.
 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. N638 30.12.2016წ.
 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. N638 30.12.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. N638 30.12.2017წ.
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N838, 2017 წლის 28 აპრილი, ქ. თბილისი. 9 მაისის - ფაშიზმზე გამარჯვების 72-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ N838 28.04.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №139, 2014 წლის 12 თებერვალი ქ. თბილისი. თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება N139 12.02.2014წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-58/ნ. 2015 წლის 22 დეკემბერი, ქ. თბილისი. საჯარიმო ქვითრის ფორმის, მისი შევსებისა და წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ. N01-58/ნ 22.10.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169. 2015 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N169 20.04.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N4. 2007 წლის 11 იანვარი, ქ. თბილისი. სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ N4 11.01.2007წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N87/ნ, 2009 წლის 20 თებერვალი, ქ. თბილისი. დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე N87/ნ 20.02.2009წ.
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N756, 2017 წლის 13 აპრილი, ქ. თბილისი. იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის-დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 დეკემბრის N2721 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. N756 13.04.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169. 2015 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N169 20.04.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N218 2009 წლის 9 დეკემბერი სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ N218 9.12.2009წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 225/ნ 2006 წლის 22 აგვისტო ქ. თბილისი მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ N225/ნ 22.08.2006წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 141/ნ 2010 წლის 20 მაისი ქ. თბილისი სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე. N141/ნ 20.05.2010წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ N638 30.12.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N126 2010 წლის 24 აპრილი ქ. თბილისი ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ. N126 24.04.2010წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N264 2016 წლის 14 ივნისი ქ. თბილისი. მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირებისა და მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული/დაკონტრაქტებული სამედიცინო პერსონალისათვის დანამატის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ.  N264 14.06.2016წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N231/ნ 2006 წლის 25 აგვისტო . თბილისი,,ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებების ანაზღაურების წესის დამტკიცების თაობაზე

N231/ნ 25.08.2006წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №87/ნ 2009 წლის 20 თებერვალი ქ. თბილისი დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე

N87/ნ 20.02.2009წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-176/ო 2017 წლის 7 აგვისტო. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს თანამშრომელთა და სამინისტროს სისტემის ზოგიერთი თანამდებობის პირთა მივლინების წესის განსაზღვრის შესახებ N01-176/ო 07.08.2017წ.
საქართველოს მთავრობის N381 დადგენილება 2015 წლის 30 ივლისი. ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირების შესახებ". N381 30.07.2015წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N52/ნ. 2010 წლის 26 თებერვალი ქ. თბილისი. სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ N52/ნ 26.02.2010წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ N638 30.12.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N733, 2014 წლის 26 დეკემბერი, ქ. თბილისი. შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების კონცეფციისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. N733 26.12.2014წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ N36 21.02.2013წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N167, 2016 წლის4 აპრილი. ქ. თბილისი. შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის სტრატეგიისა და მისი განხორციელების 2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. N167 4.04.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N264 2016 წლის 14 ივნისი ქ. თბილისი. მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირებისა და მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული/დაკონტრაქტებული სამედიცინო პერსონალისათვის დანამატის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ.  N264 14.06.2016წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ N36 21.02.2013წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-238/ო. 2017 წლის 7 ნოემბერი ქ. თბილისი. მინდობით აღზრდის მომსახურების სტანდარტების დამტკიცების შესახებ N01-238/ო 07.11.2017წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-64/ნ. 2017 წლის 10 ნოემბერი ქ. თბილისი. კრიზისული ცენტრის მოწყობისა და ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი მინიმალური სტანდარტების დამტკიცების თაობაზე N01-64/ნ 10.11.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169. 2015 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N169 20.04.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N490, 2017 წლის 2 ნოემბერი, ქ. თბილისი. საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფციის 2017-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე. N490 02.11.2017წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 141/ნ 2010 წლის 20 მაისი ქ. თბილისი სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე. N141/ნ 20.05.2010წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ N638 30.12.2016წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169. 2015 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N169 20.04.2015წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-8/ო 2018 წლის 11 იანვარი. „სოფლის ექიმის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით საექიმო და საექთნო პუნქტების რაოდენობისა და ,,ექიმის ჩანთის“ განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 23 დეკემბრის N01-264/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N01-8/ო 11.01.2018წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N11 2018 წლის 15 იანვარი ქ. თბილისი. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N11 15.01.2018წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-17/ო 18.01.2018წ. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესისა და რეგისტრაციისთვის საჭირო განაცხადის ფორმის დამტკიცების თაობაზე N01-17/ო 18.01.2018წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N601, 2017 წლის 29 დეკემბერი, ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N601 29.12.2017წ.
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 იანვრის №22 დადგენილება „სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსების დაფინანსების (თანადაფინანსების) წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ" N22 27.01.2010წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-81/ო 4 აპრილი 2018 წელი. ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ვაუჩერისა და საგზურის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 20 თებერვლის N01-51/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N01-81/ო 04.04.2018წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ N36 21.02.2013წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ N36 21.02.2013წ.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-69/ო 21 აგვისტო 2018 წელი. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი დაწესებულებებისათვის საქმისწარმოების (მათ შორის ელექტრონული სისტემის საშუალებით) განხორციელების უზრუნველყოფის შესახებ  № 01-69/ო 21.08.2018წ.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-101/ო 31 აგვისტო 2018 წელი. ,,ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის" განხორციელების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 22 აგვისტოს N01-73/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N01-101/ო 31.08.2018წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169. 2015 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N169 20.04.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N671, 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ.  N671 30.12.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N517, 2018 წლის 31 ოქტომბერი, ქ. თბილისი. მრავალშვილიანი მშობლის სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის წესისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე. N517 31.10.2018წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N601, 2017 წლის 29 დეკემბერი, ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N601 29.12.2017წ.
 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-2/ო, 2019 წლის 4 იანვარი.„ ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის“ განხორციელების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 22 აგვისტოს N 01 - 73/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.  N01-2/ო 04.01.2019წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N693, 2018 წლის 31 დეკემბერი, ქ. თბილისი. 2019 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N693 31.12.2018წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N279, 2012 წლის 23 ივლისი, ქ. თბილისი. სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ. N279 23.07.2012წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N665, 2018 წლის 28 დეკემბერი, ქ. თბილისი. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N665 28.12.2018წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N145 სოციალური დახმარების შესახებ N145 28.07.2006წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N225/ნ 2006 წლის 22 აგვისტო ქ. თბილისი მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ N225/ნ 22.08.2006წ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N684, 2018 წლის 31 დეკემბრის ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ.

N684 31.12.2018წ.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-65/ო, 2019 წლის 12 თებერვალი. ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში დაავადებათა ჩამონათვალისა და მედიკამენტების გაცემის წესის განსაზღვრის შესახებ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017 წლის 8 აგვისტოს N01-177/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.  N01-65/ო 12.02.2019წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-31/ნ 2014 წლის 19 მაისი. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში ფულადი დახმარების დანიშვნის, შეჩერების, განახლებისა და შეწყვეტის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ N01-31/ნ 19.05.2014წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N262, 2014 წლის 31 მარტი, ქ. თბილისი. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N262 31.03.2014წ.
საქართველოს მთავრობის N381 დადგენილება 2015 წლის 30 ივლისი. ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირების შესახებ". N381 30.07.2015წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №758 2014 წლის 31 დეკემბერი ქ.თბილისი. ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ". N758 31.12.2014წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N225/ნ 2006 წლის 22 აგვისტო ქ. თბილისი მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ N225/ნ 22.08.2006წ.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-176/, 2019 წლის 21 მაისი.„ ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამისგანხორციელების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებსაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 22 აგვისტოს N 01 - 73/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. - (ფასი საპენსიო ასაკისთვის და შშმ პირისთვის).  N01-176/ო 21.05.2019წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ N36 21.02.2013წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N693, 2018 წლის 31 დეკემბერი, ქ. თბილისი. 2019 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N693 31.12.2018წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ N36 21.02.2013წ.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-34/ო, 2020 წლის 31 იანვარი. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციების შეუფერხებელი განხორციელების მიზნით გასატარებელ დროებით ღონისძიებათა შესახებ №01-34/ო 31.01.2020წ.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-43/ო, 2020 წლის 7 თებერვალი. ,,მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ფუნქციების შეუფერხებელი განხორციელების მიზნით გასატარებელ დროებით ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 31 იანვრის №01-34/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №01-43/ო 07.02.2020წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N176, 2020 წლის 17 მარტი. ქ. თბილისი. ,,2020 წლის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N674 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. N176 17.03.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N184 დადგენილებას „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში საჯარო სერვისებისა და ადმინისტრაციული საქმისწარმოების განხორციელების განსხვავებული წესების დადგენის შესახებ“. N184 23.03.2020წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N509, 2020 წლის 17 აგვისტო, თბილისი. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დაფუძნების შესახებ N509 17.08.2020წ.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-91/ნ, 2020 წლის 18 აგვისტო. სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ №01-91/ნ 18.08.2020წ.

სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დებულება

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ N36 21.02.2013წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169. 2015 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ N169 20.04.2015წ.
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N674 დადგენილება ,,2020 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" . 2020 წლის 8 სექტემბრის მდგომარეობით. N674 31.12.2019წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ N36 21.02.2020წ.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-133/ნ, 2020 წლის 29 დეკემბერი. ,,ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებების ანაზღაურების წესის" დამტკიცების თაობაზე. N01-133/ნ 29.12.2020წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N145 სოციალური დახმარების შესახებ, 2006 წლის 28 ივლისი. N145 28.07.2006წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N126, 2010 წლის 24 აპრილი ქ. თბილისი ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ. N126 24.04.2010წ.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-101/ო, 2021 წლის 31 მარტი. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლისთვის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. N01-101/ო 31.03.2021წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N81, ქ. თბილისი, 2022 წლის 17 თებერვალი. დასაქმების ხელშეწყობის 2022 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. N81 17.02.2022წ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №80. 2022 წლის 17 თებერვალი, ქ. თბილისი. სოციალური დახმარების შესახებ. საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის N145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

N80 17.02.2022წ.

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ