საკანონმდებლო ნორმატიული აქტები

სათაური

ნომერი

თარიღი

საქართველოს კანონი, საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ. თავი I, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები 4641-Iს 11.12.2015 წ.

საქართველოს კანონი ,,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალური დაცვის შესახებ"

 3951-რს  08.07.2015 წ.
საქართველოს კანონი ,,საექიმო საქმიანობის შესახებ" 4042-რს 16.07.2015 წ.
საქართველოს კანონი ,,მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ"  4036-რს  16.05.2015 წ.
საქართველოს კანონი ,,ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ" 1814-სსმ

04.03.1997წ.

საქართველოს კანონი ,,ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ"

1139 -Iს

10.12.1997წ.

საქართველოს კანონი ,,საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებისა და რეპრესირებულთა სოციალური დაცვის შესახებ"

1160 - Iს

11.12.1997წ.

საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო პენსიის შესახებ"

2442 - რს

23.12.2005წ.

საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ"

2549 - რს

27.12.2005წ.

საქართველოს კანონი ,,ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ"

3143-Iს

25.05.2006წ.

საქართველოს კანონი ,,სოციალური დახმარების შესახებ"

4289 - რს

29.12.2006წ.

საქართველოს კანონი ,,შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ"

2381 - IIს

18.12.2009წ.

საქართველოს კანონი სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ
 N 2459  23.12.2005წ.
საქართველოს კანონი ,,ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ" N3143-Iს 25.05.2006წ.
საქართველოს კანონი N5376-IIს 8 ივნისი 2016 წ. ,,სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. N5376-IIს 8.06.2016წ.
საქართველოს კანონი N5018-IIს 2016 წლის 27 აპრილი. ,,სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. N5018-IIს 27.04.2016წ.
საქართველოს კანონი N5366-IIს, 2016 წლის 8 ივნისი, ქ. ქუთაისი, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ. N5366-IIს 08.06.2016წ.
საქართველოს კანონი N3143-Iს, 2006 წლის 25 მაისი. ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ. N3143-Iს 25.05.2006წ.
საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ. 2005 წლის 23 დეკემბერი N2442-რს N2442-რს 23.12.2005წ.
საქართველოს კანონი სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ. N2549-რს 27.12.2005 წელი. N2549-რს 27.12.2005წ.
საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ. 14.06.1995წ. N756-IIს N756-IIს 14.06.1995წ. 
საქართველოს კანონი სოციალური დახმარების შესახებ. 2006 წლის 29 დეკემბერი N4289-რს N4289-რს 29.12.2006წ.
საქართველოს კანონი საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ N323-IIს 27.06.1996წ.
საქართველოს კანონი სოციალური დახმარების შესახებ. 2006 წლის 29 დეკემბერი N4289-რს N4289-რს 29.12.2006წ.
საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" N2549-რს 27.12.2005წ.
საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ. 2005 წლის 23 დეკემბერი N2442-რს N2442-რს 23.12.2005წ.

საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ".

N4346-Iს 27.10.2015წ.
საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ". N4346-Iს 27.10.2015წ.
საქართველოს კანონი. ნორმატიული აქტების შესახებ N1876-IIს 22.10.2009წ.
საქართველოს კანონი. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ N5669-რს 28.12.2011წ.
საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ" N2549-რს 27.12.2005წ.
საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ. 2005 წლის 23 დეკემბერი N2442-რს N2442-რს 23.12.2005წ.
საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ N756-IIს 14.06.1995წ.
საქართველოს კანონი შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ N746-IIს 4.05.2017წ.
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ N4346-Iს 27.10.2015წ.
საქართველოს ორგანული კანონი. საქართველოს შრომის კოდექსი.  N4113-რს 17.12.2010წ.
საქართველოს კანონი ,,სოციალური დახმარების შესახებ" N4289-რს 29.12.2006წ.
საქართველოს კანონი ,,ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ" N3143-Iს 25.05.2006წ.
საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ. 2005 წლის 23 დეკემბერი N2442-რს N2442-რს 23.12.2005წ.
საქართველოს კანონი ,,სოციალური დახმარების შესახებ" N4289-რს 29.12.2006წ.
 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ