სასარგებლო ბმულები

საქართველოს პრეზიდენტი

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

საქართველოს გენერალური პროკურატურა

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საქართველოს კონტროლის პალატა

საქართველოს ეროვნული ბანკი

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

სამოქალაქო რეესტრი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

იურიდიული დახმარების სამსახური

www.unicef.org

www.georgia.usaid.gov

www.cog.ge

www.caritas.ge

www.firststepgeorgia.org

www.towarzystwonaszdom.pl

www.everychild.ge

www.sos-childrensvillages.ge

www.childandenvironment.org.ge

www.worldvision.org

www.gasw.org

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ