ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობა

რა მომსახურებას ითვალისწინებს ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა?

 აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამიზნე ჯგუფის - საქართველოში მცხოვრები ყრუ-მუნჯების სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობას, სურდოთარჯიმნების მომსახურების უზრუნველყოფის გზით.

ქვეპროგრამის ღონისძიებებია:

• საქართველოს რეგიონების (თბილისის გარდა) სურდოთარჯიმნებით უზრუნველყოფა მინიმუმ რვა რეგიონში. (თითოეულ რეგიონში მინიმუმ 1 სურდოთარჯიმანი);
• აღნიშნული სურდოთარჯიმნების მომსახურების შესახებ ინფორმაციის განთავსება ძირითად საჯარო დაწესებულებებში (ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, საქართველოს რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოსა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ორგანოებში);
• სურდოთარჯიმნის მეშვეობით, ყრუ-მუნჯი პირების სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილი სხვადასხვა მომსახურებების შესახებ ინფორმირება.

ვის შეუძლია ისარგებლოს ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით?

 აღნიშნული მომსახურებით სარგებლობა შეუძლიათ საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ ყრუ-მუნჯ პირებს შემდეგ რეგიონებში: იმერეთში, გურიაში, აჭარაში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში, შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში, კახეთსა და მცხეთა-მთიანეთში.

როგორ ფინანსდება ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება?

 მომსახურების მიმწოდებელი - საქართველოს ყრუთა კავშირი ყოველთვიურად წარმოადგენს შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშს მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე, სადაც ფიქსირდება სურდოთარჯიმნების მიერ გაწეული მომსახურების ჩამონათვალი და სამიზნე ჯგუფის სახელობითი სია (პირადი რეკვიზიტებით). სურდოთარჯიმნების მიერ გაწეული მომსახურების ხარჯი ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.

 

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვთა ზრუმნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 


 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ