ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია

თარიღი: 11.02.2019წ.

რას ითვალისწინებს ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია?

ღონისძიებების ამოცანებია სამიზნე ჯგუფის ბავშვთა სპეციფიკური რეაბილიტაცია, აბილიტაცია, ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ადაპტაციური შესაძლებლობების გაძლიერება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის ღონისძიებებში შედის:

  • ინდივიდუალური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის წლიური გეგმის შედგენა შესაბამის სპეციალისტთა ინტერდისციპლინური გუნდის მიერ;
  • თერაპიული ინტერვენცია, რომელიც მოიცავს ფიზიკური თერაპიის, ოკუპაციური თერაპიის, მეტყველებისა და ენის თერაპიის, ფსიქოლოგიური კორექციის, ქცევითი თერაპიის, აგრეთვე მშობელთა, მინდობით აღმზრდელთა, სააღმზრდელო დაწესებულების უფლებამოსილ პირთა ან კანონიერ წარმომადგენელთა განათლებისა და ტრენინგის სეანსებს;
  • ექიმის მეთვალყურეობა (სეანსი), რაც მოიცავს ბავშვთა ნევროლოგიურ გასინჯვას, სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოებას, ინტერდისციპლინური გუნდის მუშაობის კოორდინაციას;
  • საჭიროების შემთხვევაში - ბავშვის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის ფსიქოლოგიური დახმარება (სეანსი).

ვის შეუძლია ისარგებლოს ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის სერვისით?

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფია: ბავშვთა ცერებრული დამბლის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთების პირველადი დაზიანების, ჰემი-, პარა- და ტეტრაპლეგიის, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი დაავადებების შედეგების, ანთებითი პოლინეიროპათიების, პერიფერიული ნერვული სისტემის სამშობიარო ტრავმის შედეგების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები;

შენიშვნა: ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის სერვისით სარგებლობა ეზღუდება ბენეფიციარს, რომლებსაც აქვთ განვითარების ეტაპის დაყოვნება და ჩართულია ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამაში.

რა დოკუმენტებია საჭირო მომსახურების მისაღებად?

  • ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელის, ან მინდობით აღმზრდელის ან სააღმზრდელო დაწესებულების უფლებამოსილი პირის განცხადება,
  • კანონიერი წარმომადგენლის, ან მინდობით აღმზრდელის, ან სააღმზრდელო დაწესებულების უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი;
  • კანონიერი წარმომადგენლობის შემთხვევაში - დამადასტურებელი საბუთი და მისი ასლი, მინდობით აღმზრდელის შემთხვევაში - მინდობით აღზრდის ხელშეკრულების ასლი, სააღმზრდელო დაწესებულების უფლებამოსილი პირის შემთხვევაში - დაწესებულების ხელმძღვანელის წერილობითი მიმართვა;
  • დაბადების მოწმობის (პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი;
  • ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა), გაცემული ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის გაცემაზე უფლებამოსილი ნებისმიერი სამედიცინო დაწესებულების მიერ (დაწესებულების ორგანიზაციულ-სამართლებრივი და საკუთრების ფორმის მიუხედავად), გარდა იმ სამედიცინო დაწესებულებისა, რომელიც აწვდის რეაბილიტაცია/აბილიტაციის მომსახურებას ბენეფიციარს;
  • შშმ ბავშვის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა და მისი ასლი, თუ ბავშვი შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონეა.

პირის კანონიერი წარმომადგენლის, ან მინდობით აღმზრდელის, ან სააღმზრდელო დაწესებულების უფლებამოსილი პირის მიერ სააგენტოსადმი მიმართვისა და ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტის ჩაბარებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში, სააგენტო დოკუმენტაციის საფუძველზე განსაზღვრავს პირის მომსახურებაში ჩართვის მიზანშეწონილობას და იღებს გადაწყვეტილებას პროგრამაში ჩართვის შესახებ, რეესტრის რიგითობის მიხედვით.

როგორ ხორციელდება ბენეფიციარების დაფინანსება?

განსაზღვრული ღონისძიებების შესაბამისი მომსახურების (ათდღიანი კურსის) ღირებულების ასანაზღაურებლად გამოიყენება არამატერიალიზებული ვაუჩერი, რომელიც ანაზღაურდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს 330 ლარის ოდენობით განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში. წლის განმავლობაში ერთ ბენეფიციარზე ფინანსდება არაუმეტეს 8 კურსისა. ათდღიანი კურსი უნდა შედგებოდეს ჯამში არანაკლებ 22 სეანსისგან; 30 კალენდარული დღის განმავლობაში უნდა ჩატარდეს ერთი ათდღიანი კურსი და კურსებს შორის შუალედი უნდა იყოს არანაკლებ 10 კალენდარული დღე (გარდა გადაუდებელი საჭიროების მქონე ბავშვებისა (მაგ, პოსტოპერაციული პერიოდი, პირველადი მიმართვა, რომელიც არ უნდა სცდებოდეს 1 წელს), რაც დასტურდება ინტერდისციპლინური გუნდის დასკვნით). წინააღმდეგ შემთხვევაში ვაუჩერი ანაზღაურებას არ ექვემდებარება.

შენიშვნა: ბენეფიციარის მომსახურებაში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილება უქმდება დაგეგმილ კურსზე ბენეფიციარის მიერ ნებისმიერი მიზეზით ზედიზედ 30 კალენდარული დღის ვადაში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ბენეფიციარის პროგრამაში ხელახლა ჩართვა ყველა აუცილებელი პროცედურის გავლით.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N684, 2018 წლის 31 დეკემბრის ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ.

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ