სტატისტიკური ინფორმაცია

სატისტიკური მონაცემების გრაფიკული წარმოდგენა

 

111

 

     სტატისტიკური ინფორმაცია

 

სახელმწიფო პენსია – 2012 წლის 1 სექტემბრამდე

სახელმწიფო პენსია არის ყოველთვიური სახელმწიფო გასაცემელი, რომელსაც ღებულობს საქართველოს ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეთა, ასევე, ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს ტერიტორიაზე, კანონიერ საფუძველზე, მუდმივად მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე პირების გარკვეული კატეგორია, საპენსიო ასაკის, შესაძლებლობის შეზღუდვისა და მარჩენალის დაკარგვის გამო, მათი მინიმალური საარსებო საშუალებით უზრუნველყოფის მიზნით.

სტატისტიკური მონაცემები:  2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

 

 

პენსია – 2012 წლის 1 სექტემბრიდან

პენსია არის ყოველთვიური სახელმწიფო გასაცემელი, რომელსაც ღებულობს საქართველოს ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეთა, ასევე, ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს ტერიტორიაზე, კანონიერ საფუძველზე, მუდმივად მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე საპენსიო ასაკის პირები, მათი მინიმალური საარსებო საშუალებით უზრუნველყოფის მიზნით.

სტატისტიკური მონაცემები: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 2012 

 

სოციალური პაკეტი – 2012 წლის 1 სექტემბრიდან

სოციალური პაკეტი არის ყოველთვიური სახელმწიფო გასაცემელი, რომელსაც ღებულობს საქართველოს მოქალაქეთა გარკვეული კატეგორია, კანონით განსაზღვრული შესაბამისი საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში.

სტატისტიკური მონაცემები: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

 

შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების სოციალური დახმარება

ფულადი სოციალური დახმარება, რომელიც ენიშნება საქართველოს მოქალაქეთა კატეგორიას, რომლებსაც დადგენილი აქვთ პროფესიული დაავადება ან დამსაქმებლის ბრალეულობით შრომითი მოვალეობის სესრულებისას მათ ჯანმრთელობას მიადგა ზიანი.

სტატისტიკური მონაცემები: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

 

სახელმწიფო კომპენსაცია და აკადემიური სტიპენდია

სახელმწიფო კომპენსაცია და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდია არის ყოველთვიური სახელმწიფო გასაცემელი, რომელსაც ღებულობს საქართველოს მოქალაქეთა გარკვეული კატეგორია, კანონით განსაზღვრული შესაბამისი საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში.

სტატისტიკური მონაცემები: 2022 | 2021 2020 2019 2018 2017 | 2016 | 2015 | 2014 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

 

 

საყოფაცხოვრებო სუბსიდია

ფულადი სოციალური დახმარება, რომელიც განკუთვნილია საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ, სოციალურ კატეგორიას მიკუთვნებულ პირთათვის გათვალისწინებული საყოფაცხოვრებო-კომუნალური მომსახურებისა და სხვა ხარჯების ასანაზღაურებლად.

სტატისტიკური მონაცემები: 2022 2021 | 2020 2019 2018 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 

 


მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ბაზა

სოციალური დახმარების მიზანმიმართულებისა და ეფექტიანობის გაზრდის, თანამედროვე გამოცდილების დანერგვის მიზნით, ქვეყანაში შეიქმნა ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა". მონაცემთა ბაზა გამოიყენება სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, აგრეთვე სოციალური დახმარების უზრუნველმყოფი სხვა ორგანიზაციების მიერ, სოციალური დახმარების დასაგეგმად საჭირო ინფორმაციის სწრაფი მოძიებისა და სოციალური დახმარების პროგრამების მონაწილეთა შერჩევისათვის.

სტატისტიკური მონაცემები: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

 

 

საარსებო შემწეობა

მიზნობრივი სოციალური დახმარება (საარსებო შემწეობა) არის ფულადი სახის გასაცემელი, რომლის მიზანია შეფასების სისტემით იდენტიფიცირებული ღატაკი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირება ან/და მისი პრევენცია.

სტატისტიკური მონაცემები: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

 

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა

სტატისტიკური მონაცემები:  20222021 2020 2019 2018 2017 | 2016 | 2015 | 2014

 

5.2

სტატისტიკური მონაცემები: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 | 2016

 

ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა

ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიის ჯანმრთელობა დაზღვეულია სხვადასხვა კერძო სადაზღვევო კომპანიაში. აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარნი არიან: სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობა, კომპაქტურ დასახლებებში მყოფი იძულებით გადაადგილებული პირები, მზრუნველობამოკლებული ბავშვები, სახალხო არტისტები, სახალხო მხატვრები და რუსთაველის პრემიის ლაურეატები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა სახლების ბენეფიციარები, სკოლა-პანსიონების ბენეფიციარები, პედაგოგები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა, სათემო ორგანიზაციების ბენეფიციარები.

სტატისტიკური მონაცემები:   2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

 


სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის მიზანია საქართველოში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შემდგომში - შშმ) პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, ძალადობის მსხვერპლ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

სტატისტიკური მონაცემები:  2019 2018 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 

 

სტატისტიკური მონაცემები:   2020 | 2019 2018 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

 

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების მიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ფინანსური გარანტიების შექმნა, სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულების უზრუნველყოფა.

სტატისტიკური მონაცემები:  2018 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

 

 

სტატისტიკური მონაცემები: 2020 2019 2018 2017


იძულებით გადაადგილებული პირები და ლტოლვილები

იძულებით გადადგილებული პირი (დევნილი) არის საქართველოს მოქალაქე ან საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირი, რომელიც იძულებული გახდა, დაეტოვებინა თავისი მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი და გადაადგილებულიყო საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში იმ მიზეზით, რომ საფრთხე შეექმნა მის ან მასთან მცხოვრები ოჯახის წევრის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან თავისუფლებას, უცხო ქვეყნის აგრესიის, შიდა კონფლიქტის ან ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევის გამო.
ლტოლვილი არის საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირი, რომლისთვისაც საქართველო არ არის მისი წარმოშობის ქვეყანა და რომელიც იძულებული გახდა, დაეტოვებინა თავისი მოქალაქეობის ან მუდმივად საცხოვრებელი ქვეყანა, რადგანაც იდევნებოდა რასის, რელიგიის, ეროვნული კუთვნილების, რომელიმე სოციალური ჯგუფის წევრობის ან პოლიტიკური შეხედულების გამო და არ შეუძლია, ან არ სურს ისარგებლოს იმ ქვეყნის მფარველობით, ასეთი საშიშროების გამო.

სტატისტიკური მონაცემები: 2022 | 2021 2020 2019 2018 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

 

 

ორსულობის, მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის დახმარება

„საქართველოს შრომის კოდექსით" და „საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონებით განსაზღვრული ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომელიც გაიცემა ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდზე გაანგარიშებით და მისი მაქსიმალური ოდენობა არ აღემატება 1000 ლარს.

სტატისტიკური მონაცემები: 2022  2021 2020 2019 2018 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

 

 

 10.1

სტატისტიკური მონაცემები:  2019 2018 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

 

 

 10.2

სტატისტიკური მონაცემები:  2019 2018 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

 

 

სტატისტიკური მონაცემები: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 | 2016 | 2015

 

ფინანსური ინფორმაცია

ფინანსური ინფორმაცია მოიცავს მონაცემებს სააგენტოს წლიური ბიუჯეტის შესახებ და ასევე ინფორმაციას სააგენტოს ადმინისტრირებად სოციალურ პროგრამებზე გაწეული ფაქტიური ხარჯების შესახებ.

სტატისტიკური მონაცემები:   2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

 

 

 სოციალური მომსახურების სააგენტოს წლიური ანგარიში

 

სტატისტიკური მონაცემები:  2019 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ