ბავშვთა დაცვა ძალადობისგან

თარიღი: 07.02.2019წ.

ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების მიზანია ბავშვის დაცვა ძალადობის ყველა ფორმისგან ოჯახში და მის გარეთ.

რა არის ძალადობა?

ნებისმიერი ქმედება, რომელიც აკნინებს ან დაზიანებით ემუქრება ბავშვის ფსიქიკურ და ფიზიკურ კეთილდღეობას, საფრთხეს უქმნის მის ჯანმრთელობასა და განვითარებას.

ბავშვზე ძალადობის ფორმებია:

 • ფიზიკური ძალადობა;
 • სექსუალური ძალადობა;
 • ფსიქოლოგიური ძალადობა;
 • ეკონომიკური ძალადობა;
 • იძულება;
 • უგულებელყოფა.

ვინ არის მიუსაფარი ბავშვი?

ქუჩაში მცხოვრები და/ან მომუშავე არასრულწლოვანი.

ვინ არიან რეფერირების პროცედურებში ჩართული სუბიექტები?

 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
 • საქართველოს პროკურატურა;
 • სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი;
 • საბავშვო ბაღები;
 • სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულებების მანდატურის სამსახური;
 • საგანმანათლებლო და სკოლისგარეშე სახელოვნებო ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
 • ბავშვთა სპეციალიზებული დაწესებულებები და თავშესაფრები;
 • სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლები (მათ შორის, სოფლის ექიმები);
 • მუნიციპალიტეტების გამგეობა/მერია;
 • საქართველოს განათლების სამინისტროსა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შესაბამისი დაწესებულებები და ამ სამინისტროთა სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული/მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები.
 • სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო.

როდის ხდება რეფერირება?

რეფერირებაში ჩართული ყველა სუბიექტი ვალდებულია ბავშვზე ძალადობის ეჭვის გაჩენისას, ადგილზე  გააანალიზოს შემთხვევა და საფუძვლიანი ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში დაუყონებლივ უზრუნველყოს სააგენტოსა და პოლიციის ინფორმირება.

ვის ევალება ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა?

რეფერირების პროცედურებში ჩართულ ყველა დაწესებულებასა და ორგანოს,რომელსაც შეხება აქვს ბავშვებთან ან/და მათ ოჯახებთან ან იმ გარემოსთან, სადაც ბავშვი იმყოფება.

რას მოიცავს ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) სისტემა?

 • ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის გამოვლენას;
 • ბავშვზე მდგომარეობის შეფასებას;
 • ბავშვზე ძალადობის შემთხვევის შესახებ შესაბამისი ორგანოების ინფორმირებას;
 • საჭიროების შემთხვევაში, ბავშვის განცალკევებასა და განთავსებას უსაფრთხო გარემოში;
 • ძალადობის შემთხვევაზე ზედამხედველობას.

რა არის გადაუდებელი შემთხვევა?

მდგომარეობა, რომელიც საფრთხეს უქმნის ბავშვის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას ან შეიძლება გამოიწვიოს მისი სიკვდილი ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესება მომდევნო 24 საათის განმავლობაში.

რას გამოიწვევს ბავშვზე ძალადობის გამოვლენისა და შესაბამისი ინფორმაციის უფლებამოსილი ორგანოსთვის მიწოდების ვალდებულების შეუსრულებლობა?

ფიზიკური პირის გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 50 ლარიდან 100 ლარამდე ოდენობით, შესაბამისი დაწესებულების (იურიდიული პირის) დაჯარიმებას 100 ლარიდან 200 ლარამდე ოდენობით.

 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12 სექტემბრის N437 დადგენილება   ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების დამტკიცების შესახებ".

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2016 წლის 11 ოქტომბრის N04-519/ო ბრძანება  „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებში სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამოქმედო ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე".   

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის სამინისტრო „ცხელი ხაზი" - 15 05;

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა  საკონსულტაციო „ცხელი ხაზი" -  116 -006;

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა საკონსულტაციო „ცხელი ხაზი' - 2 100 229;

საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ნომერი - 112

 

 

 

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ