კანონმდებლობა

                                                   საკანონმდებლო ნორმატიული აქტები

სახელმწიფო გასაცემლების მარეგულირებელი აქტები

საქართველოს კანონი "სახელმწიფო პენსიის შესახებ"

საქართველოს კანონი "სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ"

სოციალური დახმარების პროგრამების მარეგულირებელი აქტები

საქართველოს კანონი "სოციალური დახმარების შესახებ"

 

                                                 კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

სახელმწიფო გასაცემლების მარეგულირებელი აქტები

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 10 თებერვლის #46/ნ- ბრძანება - " სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის დანიშვნისა და გაცემის წესების" დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 29 აგვისტოს #181 დადგენილება - "შრომითი სტაჟის მიხედვით საპენსიო ასაკის საფუძვლით დანიშნული სახელმწიფო პენსიის დანამატის განსაზღვრის შესახებ"

საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის #4 დადგენილება -  სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ

საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 24 მარტის #53 დადგენილება - შრომითი მოვალეობის შესრულებისას მუშაკის ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესის შესახებ

საქართველოს  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 25 აგვისტოს #231/ნ ბრძანება - "ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურების წესის" დამტკიცების თაობაზე

სოციალური დახმარების პროგრამების მარეგულირებელი აქტები

საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 17 მარტის #51 დადგენილება - ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ

საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 4 აგვისტოს #126 დადგენილება - "სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2005 წლის 27 აპრილის 120/ნ ბრძანება - "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოსახვედრად განაცხადის ფორმის და მისი მიღების, აღრიცხვისა და დამუშავების შესახებ" ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2005 წლის 29 სექტემბრის  #1-1/1024 ბრძანება - "სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 3 თებერვლის #34/ნ ბრძანება - "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის მოწმობის ფორმისა და მისი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ"


საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წელი  15 თებერვალი #47/ნ ბრძანება - "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის განმეორებითი შეფასების განაცხადის ფორმის და მისი მიღების, აღრიცხვისა და დამუშავების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე"

საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის N145 დადგენილება -  სოციალური დახმარების შესახებ


საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 22 აგვისტოს N225/ნ ბრძანება - "მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის  30 იანვრის #35/ნ ბრძანება - "უმწეო მდგომარეობაში  მყოფ ოჯახებზე დანიშნული სოციალური დახმარების გაცემისა და ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს მთავრობის დადგენილება  #264     2007 წლის    01 დეკემბრეი   ქ. თბილისი სამუშაო ადგილებზე პროფესიული მომზადების (გადამზადების) მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N279, 2012 წლის 23 ივლისი, ქ. თბილისი, ,,სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ".

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ