ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურება

განახლების თარიღი: 06.05.2021წ.

რა განსხვავებაა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარებასა და  ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურებას შორის?

დახმარება - „საქართველოს შრომის კოდექსი" საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული ორსულობისა და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის ან ახალშობილის შვილად აყვანის გამო ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარება;

შვებულების ანაზღაურება - „საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 64-ე მუხლით გათვალისწინებული ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურება.

ა) დამსაქმებელი - „საქართველოს შრომის კოდექსი" საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ანდა პირთა გაერთიანება, რომლისთვისაც, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე სრულდება გარკვეული სამუშაო;

ბ) დასაქმებული - „საქართველოს შრომის კოდექსი" საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული ფიზიკური პირი, რომელიც შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, დამსაქმებლისათვის ასრულებს გარკვეულ სამუშაოს;

რის გამო მიეცემა დასაქმებულს დახმარება?

ა) ორსულობისა და მშობიარობის გამო;

ბ) ბავშვის მოვლის გამო;

გ) ახალშობილის შვილად აყვანის გამო.

რა პერიოდით შეიძლება ისარგებლოს დასაქმებულმა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებით და მათ შორის რამდენია ანაზღაურებადი?

დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შვებულება 126 კალენდარული დღის ოდენობით, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში - 143 კალენდარული დღის ოდენობით. ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შვებულება  დასაქმებულს თავისი შეხედულებისამებრ შეუძლია გადაანაწილოს ორსულობისა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდებზე.

დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ბავშვის მოვლის გამო შვებულება 604 კალენდარული დღის ოდენობით, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში - 587 კალენდარული დღის ოდენობით. ბავშვის მოვლის გამო შვებულებიდან ანაზღაურებადია 57 კალენდარული დღე. ბავშვის მოვლის გამო შვებულება შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოიყენოს ბავშვის დედამ ან მამამ. ორსულობისა  და მშობიარობის გამო შვებულებით სარგებლობა დედის ექსკლუზიური უფლებაა, თუმცა ბავშვის მამა უფლებამოსილია ისარგებლოს დედის მიერ აღნიშნული შვებულების გამოუყენებელი დღეებით.

იმ შემთვევაში თუ დედას არ გამოუყენებია ანაზღაურებადი შვებულების დღეები ან გამოიყენა ნაწილი 183/200 დღიდან დარჩენილი დღეების გამოყენების უფლება აქვს მამას

ბავშვის მოვლის გამო შვებულების გამოყენებამდე დასაქმებული ვალდებულია 2 კვირით ადრე გააფრთხილოს შესაბამისი დამსაქმებელი.

ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულების და ბავშვის მოვლის გამო შვებულების ანაზღაურებადი ნაწილის გამოყენება ხდება თანმიმდევრობით შესაბამისად 183 ან 200 კალენდარული დღის განმავლობაში.

დასაქმებულს, რომელმაც იშვილა ერთ წლამდე ასაკის ბავშვი, თავისი მოთხოვნის საფუძველზე, ეძლევა შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო ბავშვის დაბადებიდან 550 კალენდარული დღის ოდენობით. ამ შვებულებიდან ანაზღაურებადია 90 კალენდარული დღე.

იმ შემთვევაში თუ დედას არ გამოუყენებია ანაზღაურებადი შვებულების დღეები ან გამოიყენა ნაწილი 90 დღიდან დარჩენილი დღეების გამოყენების უფლება აქვს მამას

რა ოდენობისაა დახმარება და  ანაზღაურების რა პირობებია?

დახმარება გაიცემა სააგენტოს მიერ, მაგრამ ჯამურად არაუმეტეს 1000 ლარისა, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, შემდეგი პრინციპით:

ა) ორივე დასაქმებული მშობლის მიერ შვებულების გამოყენების შემთხვევაში, გამოყენებული დღეების პროპორციულად, მაგრამ ჯამურად არაუმეტეს 1000 ლარისა;

ბ) ერთ-ერთი დასაქმებული მშობლის მიერ შვებულების გამოყენების შემთხვევაში-ჯამურად არაუმეტეს 1000 ლარისა;

გ)  დასაქმებულ მშობელს (მამა) ბავშვის მოვლის გამო შვებულების დახმარება არ მიეცემა, თუ საჯარო მოსამსახურე დედამ სრულად ისარგებლა ორსულობისა და მშობიარობის ან ბავშვის მოვლის გამო შვებულებით ან ნაწილობრივ ისარგებლა და  აუნაზღაურდა არანაკლებ 1000 ლარი. საჯარო მოსამსახურე დედის მიერ შვებულების ნაწილობრივ სარგებლობისას, თუ მიღებული ანაზღაურება 1000 ლარზე ნაკლებია,  დასაქმებული მშობლისთვის (მამასთვის) ბავშვის მოვლის გამო შვებულების დახმარების ოდენობა გაანგარიშდება ორივე მშობლისათვის ჯამურად არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით.

დ) დასაქმებულს, რომელიც იმავდროულად არის საჯარო მოსამსახურე, ორსულობისა და მშობიარობის, ასევე ბავშვის მოვლის გამო, შვებულების დახმარება არ მიეცემა.

 დახმარების მისაღებად რა დოკუმენტების წარდგენაა საჭირო დამსაქმებლისათვის?

დასაქმებული დახმარების მისაღებად წარუდგენს დამსაქმებელს:

1. ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულების შემთხვევაში:

- საავადმყოფო ფურცელს,  

- საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტს დასაქმებულის პირადი საბანკო ანგარიშის შესახებ.

2. ბავშვის მოვლის გამო შვებულების შემთვევაში

- ბავშვის დაბადების მოწმობას;

- შესაბამისი დაწესებულების მიერ გაცემულ ცნობას მეორე მშობლის მიერ ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შვებულების, ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების გამოყენებული დღეების რაოდენობის შესახებ მიღებული დახმარების თანხის მითითებით; (დაუსაქმებელი ერთ-ერთი მშობლის შემთხვევაში ცნობას გასცემს სააგენტო);

- საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტს დასაქმებულის პირადი საბანკო ანგარიშის შესახებ.

3.ახალშობილის შვილად აყვანის შემთხვევაში

- კანონიერ ძალაში შესულ სასამართლო გადაწყვეტილებას, რომელიც ადასტურებს შვილად აყვანის ფაქტს;

- შესაბამისი დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა მეორე მშობლის მიერ ახალშობილის შვილად აყვანის გამო ანაზღაურებადი შვებულების გამოყენებული დღეების რაოდენობის შესახებ მიღებული დახმარების თანხის მითითებით; (დაუსაქმებელი ერთ-ერთი მშობლის შემთხვევაში ცნობას გასცემს სააგენტო);

- საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტს დასაქმებულის პირადი საბანკო ანგარიშის შესახებ.

რა დოკუმენტებს ამზადებს დამსაქმებელი  დასაქმებულისათვის საჭირო დახმარების ასანაზღაურებლად?

1. ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულების დახმარების შემთხვევაში:

- დამსაქმებელი ავსებს საავადმყოფო ფურცლის შესაბამის ნაწილს (არაუმეტეს 126/143 კალენდარული დღისა), ავსებს დაფინანსების განაცხადს, ამზადებს მიმართვას სააგენტოს სახელზე და სხვა საჭირო დოკუმენტებთან ერთად წარადგენს სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ ერთეულში. (იხ.ნიმუში 1)

2. ბავშვის მოვლის გამო შვებულების შემთვევაში

დამსაქმებელი ავსებს დაფინანსების განაცხადს, ამზადებს მიმართვას სააგენტოს სახელზე (იხ.ნიმუში 2) და სხვა საჭირო დოკუმენტებთან ერთად წარადგენს სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ ერთეულში.

3. ახალშობილის შვილად აყვანის შემთხვევაში

დამსაქმებელი ავსებს დაფინანსების განაცხადს, ამზადებს მიმართვას სააგენტოს სახელზე (იხ.ნიმუში 3) და სხვა საჭირო დოკუმენტებთან ერთად წარადგენს სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ ერთეულში.

რა საბუთების წრმოდგენაა საჭირო სააგენტოში ორსულობის, მშობიარობისა და  ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების მისაღებად?

1. ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულების დახმარების შემთხვევაში:

ა) წერილობითი მიმართვა სააგენტოს სახელზე;

ბ) საავადმყოფო ფურცელი (დედნის დაკარგვის შემთხვევაში, მისი დუბლიკატი);

გ) დასაქმებულის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

დ) დაფინანსების განაცხადი (დანართი №3) 2 ეგზემპლარად, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს დამსაქმებლის ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), აგრეთვე ხელმძღვანელისა და ბუღალტრის ხელმოწერებით; იხილეთ მიმაგრებული დოკუმენტი (1.1) და (1.1.1.) 

ე) საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტი დასაქმებულის პირადი საბანკო ანგარიშის შესახებ.

2. ბავშვის მოვლის გამო შვებულების შემთვევაში

ა) წერილობითი მიმართვა სააგენტოს სახელზე;

ბ) ბავშვი დაბადების მოწმობა;

ბ.ა) შესაბამისი დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა მეორე მშობლის მიერ ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შვებულების, ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების გამოყენებული დღეების რაოდენობის შესახებ;

გ) დასაქმებულის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

დ) დაფინანსების განაცხადი (დანართი №3) 2 ეგზემპლარად, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს დამსაქმებლის ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), აგრეთვე ხელმძღვანელისა და ბუღალტრის ხელმოწერებით; (იხილეთ მიმაგრებული დოკუმენტი 2.2)

ე) საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტი დასაქმებულის პირადი საბანკო ანგარიშის შესახებ.

3.ახალშობილის შვილად აყვანის შემთხვევაში

ა) წერილობითი მიმართვა სააგენტოს სახელზე;

ბ) კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილება, შესაბამისი დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა მეორე მშობლის მიერ ახალშობილის შვილად აყვანის გამო ანაზღაურებადი შვებულების გამოყენებული დღეების რაოდენობის შესახე;

გ) დასაქმებულის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

დ) დაფინანსების განაცხადი (დანართი №3) 2 ეგზემპლარად, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს დამსაქმებლის ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), აგრეთვე ხელმძღვანელისა და ბუღალტრის ხელმოწერებით; (იხილეთ მიმაგრებული დოკუმენტი 3.3)

ე) საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტი დასაქმებულის პირადი საბანკო ანგარიშის შესახებ.

რა შემთვევაში არ ანაზაურდება დასაქმებულზე ორსულობისა და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის,  ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულება?

ორსულობისა და მშობიარობის გამო თუ საავადმყოფო ფურცლის დახურვის თარიღიდან გასულია 6 თვე.

ბავშვის მოვლის გამო თუ ბავშვის დაბადების თარიღიდან გასულია 6 თვე.

შვილად აყვანის შემთხვევაში თუ სასამართლო გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან გასულია 6 თვე.

შენიშვნა:

- სააგენტო ამოწმებს  ინფორმაციას იმის შესახებ, არის თუ არა ბავშვის მშობელი, რომელიც ითხოვს დახმარებას, მოქმედი საჯარო მოსამსახურე. ინფორმაციის წყაროს წარმოადგენს სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს საჯარო დაწესებულებების ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემა (eHRMS)."

- სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს საჯარო დაწესებულებების ადამიანური რესურსების მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემიდან ამ წესით გათვალისწინებული ინფორმაციის მიღების მიზნით, პროცესში ჩართული მონაწილე მხარეები უფლებამოსილნი არიან, გაცვალონ და დაამუშაონ მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია, მათ შორის, პირის პერსონალური მონაცემები, იმ მოცულობით, რომელიც აუცილებელია ამ წესით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად, ურთიერთშეთანხმებული ფორმატით;

- საჯარო დაწესებულებები, რომლებიც არ არიან ინტეგრირებულნი სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს საჯარო დაწესებულებების ადამიანური რესურსების მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (eHRMS) და რომლებიც „საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 64-ე მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად გასცემენ ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურებას შესაბამისი საჯარო დაწესებულების ბიუჯეტიდან, ვალდებულნი არიან, წარუდგინონ სააგენტოს არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული თვის პირველი სამუშაო დღისა და სააგენტოს მიერ განსაზღვრული ფორმით, ინფორმაცია იმ პირების შესახებ, რომლებმაც ისარგებლეს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებებითა და შესაბამისი ანაზღაურებით.

„საქართველოს შრომის კოდექსი" საქართველოს ორგანული კანონი

 მუხლი 37. შვებულება ორსულობისა და მშობიარობის გამო, შვებულება ბავშვის მოვლის გამო

1. დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შვებულება 126 კალენდარული დღის ოდენობით, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში - 143 კალენდარული დღის ოდენობით.

2. დასაქმებულს უფლება აქვს, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შვებულება, თავისი შეხედულებისამებრ, გადაანაწილოს ორსულობისა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდებზე.

3. დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ბავშვის მოვლის გამო შვებულება 604 კალენდარული დღის ოდენობით, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში - 587 კალენდარული დღის ოდენობით. ამ შვებულებიდან ანაზღაურებადია 57 კალენდარული დღე.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ბავშვის მოვლის გამო შვებულება შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოიყენოს ბავშვის დედამ ან მამამ. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულებით სარგებლობა ბავშვის დედის ექსკლუზიური უფლებაა, თუმცა ბავშვის მამას უფლება აქვს, ისარგებლოს აღნიშნული შვებულების იმ დღეებით, რომლებიც ბავშვის დედას არ გამოუყენებია.

5. ბავშვის მოვლის გამო შვებულების აღებისას დასაქმებული ვალდებულია 2 კვირით ადრე გააფრთხილოს დამსაქმებელი აღნიშნული შვებულების აღების შესახებ. დასაქმებული ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულებასა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულების ანაზღაურებად ნაწილს იყენებს თანამიმდევრობით, შესაბამისად, 183 ან 200 კალენდარული დღის განმავლობაში.

მუხლი 38. შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დასაქმებულს, რომელმაც იშვილა 1 წლამდე ბავშვი, თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულება ბავშვის დაბადებიდან 550 კალენდარული დღის ოდენობით. ამ შვებულებიდან ანაზღაურებადია 90 კალენდარული დღე.

მუხლი 39. ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულების, ბავშვის მოვლის გამო შვებულებისა და ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურება

ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულება, ბავშვის მოვლის გამო შვებულება და ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულება ანაზღაურდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შვებულებისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარების ჯამური ოდენობაა არაუმეტეს 1 000 ლარისა. დამსაქმებელი და დასაქმებული შეიძლება შეთანხმდნენ აღნიშნული შვებულებების დამატებით ანაზღაურებაზე.

მუხლი 40. დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო

1. დასაქმებულს თავისი თხოვნის საფუძველზე, მთლიანად ან ნაწილ-ნაწილ, მაგრამ არანაკლებ წელიწადში 2 კვირისა, ეძლევა ბავშვის მოვლის გამო დამატებითი, ანაზღაურების გარეშე შვებულება 12 კვირის ოდენობით, სანამ ბავშვს შეუსრულდება 5 წელი.

2. ბავშვის მოვლის გამო დამატებითი შვებულება შეიძლება მიეცეს იმ დასაქმებულს, რომელიც ფაქტობრივად უვლის ბავშვს.

საავადმყოფო ფურცლის გაცემის წესი  (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  მინისტრის2007 წლის 25 სექტემბრის ბრძანება N 281/ნ)

მუხლი 6. საავადმყოფო ფურცლის გაცემა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო

1. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო საავადმყოფო ფურცელი გაიცემა მეანგინეკოლოგის მიერ (თუ ასეთი არ არის - მკურნალი ექიმის მიერ) ერთდროულად 183 კალენდარული დღით.
2. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო საავადმყოფო ფურცელი შეიძლება გაიცეს ორსულობის 26-ე კვირიდან. ნაადრევი მშობიარობის შემთხვევაში საავადმყოფო ფურცელი შეიძლება გაიცეს ორსულობის 26-ე კვირამდეც.
3. გართულებული მშობიარობისას ან ორი და მეტი ბავშვის შობის შემთხვევაში, საავადმყოფო ფურცელი გაიცემა 200 კალენდარული დღის ხანგრძლივობით.
4. გართულებული მშობიარობისას ან ორი და მეტი ბავშვის შობის შემთხვევაში, თუ მშობიარობის მომენტისათვის გახსნილია საავადმყოფო ფურცელი, ის სამედიცინო დაწესებულება, სადაც მოხდა მშობიარობა უზრუნველყოფს საავადმყოფო ფურცლის გაგრძელებას 17 კალენდარული დღით.
5.  თუ მშობიარობის მომენტისათვის არ არის გახსნილი საავადმყოფო ფურცელი, მას გასცემს ის სამედიცინო დაწესებულება, სადაც მოხდა მშობიარობა. საავადმყოფო ფურცელი გაიცემა სამედიცინო დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში - ერთდროულად, სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსების თარიღიდან - 183 კალენდარული დღით, ხოლო გართულებული მშობიარობისას ან ორი და მეტი ბავშვის შობის შემთხვევაში - 200 კალენდარული დღით. გამონაკლისის სახით, საავადმყოფო ფურცელი შესაძლებელია გაიცეს მოგვიანებით, თუ პაციენტის სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსების თარიღიდან არ არის გასული დროებითი შრომისუუნარობის პერიოდი (183 ან 200 კალენდარული დღე).
6. მშობიარობის შემდეგ დედის სიკვდილის შემთხვევაში საავადმყოფო ფურცელი მიეცემა მამას ან ბავშვის უშუალოდ სხვა მომვლელს 183 კალენდარული დღით, გამოყენებული დღეების გამოკლებით.
7. ხელოვნური განაყოფიერების შემთხვევაში, საავადმყოფო ფურცელი გაიცემა სტაციონარის მიერ მოთავსების დღიდან ორსულობის ფაქტის დადგენამდე.
8. საავადმყოფო ფურცელი გაიცემა საერთო წესით შრომისუუნარობის მთელ პერიოდზე პირველი დღიდან ამ წესის მე-5 მუხლში მოცემული წესების მიხედვით:
ა) თვითნებური აბორტის დროს, რომელიც მოხდა ორსულობის 22 კვირის/154 დღის/გასვლამდე;
ბ) ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტის (აბორტის) ოპერაციისას.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-133/ნ, 2020 წლის 29 დეკემბერი. ,,ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებების ანაზღაურების წესის" დამტკიცების თაობაზე.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-34/ნ, 2021 წლის 15 აპრილი. „ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებების ანაზღაურების წესის“ დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 დეკემბრის N01-133/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ