მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ბაზა 2022 წელი

4.1 მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული და საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა 
EXEL

 

4.2 მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ პირთა განაწილება ასაკობრივ ჯგუფებში 
EXEL

 

4.3 მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების განაწილება წევრთა რაოდენობის მიხედვით 
EXEL

 

4.4 მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების რაოდენობა სარეიტინგო ქულის სხვადასხვა ჯგუფებში 
EXEL

 

4.5 მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული მოსახლეობის რაოდენობა სარეიტინგო ქულის სხვადასხვა ჯგუფებში 
EXEL

 

4.6 მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული მოსახლეობის განაწილება სქესობრივ ჭრილში 
EXEL

 

4.7 მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (შშმპ) რაოდენობა 
EXEL

 

4.8 მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისა და მოსახლეობის რაოდენობა რეგისტრაციის პერიოდის მიხედვით 
EXEL

 

4.9 მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახებში შევსებული დეკლარაციების რაოდენობა დეკლარაციის შევსების პერიოდის მიხედვით 
EXEL

 

4.10 მოსახლეობის განაწილება ასაკობრივ ჯგუფებში რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70000-ს 
EXEL

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ