სხვა პროგრამები 2021 წელი

10.3.1 ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფის შედეგად გამოწვეული სუბსიდირების მოსარგებლე  აბონენტთა რაოდენობა და მათზე გადარიცხული თანხა
EXEL

 

10.3.2 მრავალშვილიანი მშობლ(ებ)ისთვის ელექტროენერგიის ღირებულების სუბსიდია, ბენეფიციართა რაოდენობა და გადარიცხული თანხა
EXEL

 

10.3.3 სასმელი წყლის/წყალარინების საფასურის სუბსიდირებით მოსარგებლე აბონენტთა რაოდენობა და მათზე გადარიცხული თანხა EXEL

 

10.3.4 კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის შედეგად მიყენებული ზიანის შესამსუბუქებლად, სოციალურად დაუცველთა და
შშმ პირთათვის დაწესებული კომპენსაცია, ბენეფიციართა რაოდენობა და გადარიცხული თანხა

EXEL

 

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ