ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით) 2020 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
ინფორმაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.04.2020) მდგომარეობით. I კვარტალი. განთავსების თარიღი-30.04.2020 წელი
ინფორმაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.07.2020) მდგომარეობით. II კვარტალი. განთავსების თარიღი-30.07.2020 წელი
ინფორმაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.10.2020) მდგომარეობით. III კვარტალი. განთავსების თარიღი-30.10.2020 წელი
ინფორმაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.01.2021) მდგომარეობით. IV კვარტალი. განთავსების თარიღი-31.01.2021 წელი

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ