სააგენტოს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები არქივი 2016 წლამდე

 

 

სათაური                                      

 

ნომერი

 

 

თარიღი

 


   
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-488/ო 25 დეკემბერი 2015 წელი. ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალური აპარატის სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების დებულებების დამტკიცების თაობაზე". სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2009 წლის 31 დეკემბრის N01/474-ო ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 04-488/ო 25.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-487/ო 24 დეკემბერი 2015 წელი. 2016 წლის 20 დეკემბრამდე სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურ აგენტთა ყოველდღიურად შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის განსაზღვრის შესახებ 04-487/ო 24.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-486/ო 24 დეკემბერი 2015 წელი. ,,მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების ტიპიური დებულებისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ". საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 23 სექტემბრის N04-404/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 04-486/ო 24.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-495/ო 30 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 04-495/ო 30.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-490/ო 28 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2016 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 19 ნოემბრის №04-417/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 04-490/ო 28.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-489/ო 28 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 04-489/ო 28.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-485/ო 24 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 04-485/ო 24.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-484/ო 24 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2016 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 19 ნოემბრის №04-417/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 04-484/ო 24.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-473/ო 18 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 04-473/ო 18.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-455/ო 11 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 04-455/ო 11.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-454/ო 11 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 04-454/ო 11.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-444/ო 7 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 04-444/ო 07.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-443/ო 4 დეკემბერი 2015 წელი. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ზოგიერთი ტერიტორიული ერთეულის ორგანიზაციული ცვლილების და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალური აპარატის სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების დებულებების დამტკიცების თაობაზე" - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2009 წლის 31 დეკემბრის N01/474 - ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ .  04-443/ო  04.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-440/ო 3 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2016 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 19 ნოემბრის №04-417/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 04-440/ო 03.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-438/ო 2 დეკემბერი 2015 წელი. სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს რაიონული (საქალაქო) განყოფილებების უფროსების, ბათუმის სოციალური მომსახურების ცენტრის უფროსის და მისი მოადგილის კვალიფიკაციის და პროფესიული უნარ-ჩვევების დაკავებული თანამდებობის მოთხოვნებთან/შესასრულებელ სამუშაოსთან შესაბამისობის შეფასების ღონისძიებების შესახებ 04-438/ო 02.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-437/ო 2 დეკემბერი 2015 წელი. სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 14 სექტემბრის N04-266/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 04-437/ო 02.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-434/ო 1 დეკემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 04-434/ო 01.12.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-419/ო 20 ნოემბერი, 2015 წელი. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, კარდიოქირურგიული მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ 04-419/ო 20.11.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-420/ო 20 ნოემბერი, 2015 წელი. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, გადაუდებელი თარაპიის ტარიფების დამტკიცების შესახებ. 04-420/ო 20.11.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-430/ო 30 ნოემბერი, 2015 წელი. შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიებს, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით, თვისებრივი კვარტალური კვლევების განხორციელებისათვის საჭირო ღონისძიებების თაობაზე.  04-430/ო  30.11.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-418/ო 20 ნოემბერი, 2015 წელი.სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 6 აგვისტოს №04-224/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 04-418/ო 20.11.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-407/ო 15 ნოემბერი, 2015 წელი. „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის "ფარგლებში პროფესიული მომზადება-გადამზადების ანგარიშგების ფორმის, ფორმის შევსების და წარმოდგენის წესის დამტკიცების შესახებ" 04-407/ო 15.11.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-417/ო 19 ნოემბერი, 2015 წელი. ,,სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2016 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" 04-417/ო 19.11.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-389/ო 5 ნოემბერი 2015 წელი. ,,სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 4 ივნისის № 04-156/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 04-389/ო 05.11.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-384/ო 4 ნოემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.  04-384/ო  04.11.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-371/ო 30 ოქტომბერი 2015 წელი. ,,სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 20 აგვისტოს № 04-247/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"
04-371/ო 30.10.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  სოციალური მომსახურების სააგენტო - ბრძანება N04-368/ო 29 ოქტომბერი 2015 წელი. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ "საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის №138 დადგენილებით და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის 52/ნ ბრძანებით დამტკიცებული, „სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესი და პირობებით" (დანართი N1) გათვალისწინებული საკითხების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე" სააგენტო დირექტორის 2015 წლის 21 მაისის N04-149/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
04-368/ო 29.10.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-366/ო 28 ოქტომბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 04-366/ო 28.10.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-365/ო 28 ოქტომბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში საკუთარი შემოსავლებიდან განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №04-338/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 04-365/ო 28.10.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-357/ო 27 ოქტომბერი 2015 წელი. ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" განმეორებით რეგისტრაციასთან დაკავშირებულიზოგიერთი საკითხის დარეგულირების შესახებ 04-357/ო 27.10.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-342/ო 21 ოქტომბერი 2015 წელი. სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 6 აგვისტოს
№ 04-224/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

04-342/ო 21.10.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-339/ო 19 ოქტომბერი 2015 წელი. ''ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მომსახურების ანაზღაურებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებების გაფორმების თაობაზე,,
04-339/ო 19.10.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-338/ო 19 ოქტომბერი 2015 წელი. "სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში საკუთარი შემოსავლებიდან განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ,,
04-338/ო 19.10.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-332/ო 15ოქტომბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 04-332/ო 15.10.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-327/ო 12 ოქტომბერი 2015 წელი. სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 20 აგვისტოს
№04-247/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

04-327/ო 12.10.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-325/ო 09 ოქტომბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 04-325/ო 09.10.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-293/ო 01 ოქტომბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 04-293/ო 01.10.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-288/ო 29 სექტემბერი 2015 წელი. „დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამის" „ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვისა და მიწოდების" კომპონენტის ფარგლებში გამოსაყენებელი ხარჯთაღრიცხვის ფორმების დამტკიცების შესახებ". 04-288/ო 29.09.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-285/ო 25 სექტემბერი 2015 წელი. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის N138 დადგენილებით დამტკიცებული „მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით გამოსაყენებელი ფორმების დამტკიცების და ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე"
04-285/ო 25.09.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-280/ო 24 სექტემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 04-280/ო 24.09.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-278/ო 21 სექტემბერი 2015 წელი. "სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 20 აგვისტოს №04-247/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე,,
04-278/ო 21.09.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-273/ო 18 სექტემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 04-273/ო 18.09.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-271/ო 17 სექტემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 04-271/ო 17.09.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-168/ო 14 სექტემბერი 2015 წელი. სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 29 მაისის  № 04-153/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 04-268/ო 14.09.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-267/ო 14 სექტემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 04-267/ო 14.09.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-266/ო 14 სექტემბერი 2015 წელი. „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ'' 04-266/ო 14.09.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-264/ო 11 სექტემბერი 2015 წელი. ,,სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 16 თებერვლის № 04-48/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"
04-264/ო 11.09.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-260/ო 8 სექტემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 04-260/ო 08.09.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-258/ო 2 სექტემბერი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 04-258/ო 02.09.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-256/ო 31 აგვისტო 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 04-256/ო 31.08.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-251/ო 24 აგვისტო 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ'' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 04-251/ო 24.08.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო – ბრძანება N04–247/ო 20 აგვისტო 2015 წელი. ჰემოდიალიზით, პერიტონეული დიალიზით  და ჰემოდიალიზზე მყოფ პაციენტთა სისხლძარღვოვანი მიდგომით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოების და მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებ 04-247/ო 20.08.2015წ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-241/ო 18 აგვისტო 2015 წელი. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ადმინისტრირების წესის დამტკიცების თაობზე

04-241/ო 18.08.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-238/ო 14 აგვისტო 2015 წელი.„სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ'' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 04-238/ო 14.08.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-230/ო 10 აგვისტო 2015 წელი. „ნარკომანიის" სახელმწიფო პროგრამის „სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის" ფარგლებში მოსარგებლის რეგისტრაციის წესის განსაზღვრის შესახებ"სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 17 ივლისის№04-204/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
04-230/ო 10.08.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-225/ო 6 აგვისტო 2015 წელი.„სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ'' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" 04-225/ო 06.08.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-224/ო 6 აგვისტო 2015 წელი. ,,ნარკომანიის სახელმწიფო პროგრამის ,,სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის" და ,,ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელების  და ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის მიწოდების'' ეფექტურობის შეფასების კომპონენტის ფარგლებში, ერთიანი სტატისტიკური ინფორმაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ''
04-224/ო 06.08.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-218/ო 3 აგვისტო 2015 წელი. ,,ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"
04-218/ო 03.08.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-215/ო 27ივლისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ'' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" 04-215/ო 27.07.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-210/ო 22 ივლისი 2015 წელი. „ნარკომანიის" სახელმწიფო პროგრამის „სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის" ფარგლებში მოსარგებლის რეგისტრაციის წესის განსაზღვრის შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 17 ივლისის № 04-204/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
04-213/ო 24.07.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-210/ო 22 ივლისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ "სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"
04-210/ო 22.07.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-209/ო 22 ივლისი 2015 წელი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის "ფარგლებში, ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების და ჯგუფების შესახებ "სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 24 ოქტომბრის N04-429/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე'"
04-209/ო 22.07.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-205/ო 17ივლისი 2015 წელი. ,,ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში დამდგარი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი მონიტორინგის წესის შესახებ"  04-205/ო  17.07.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-204/ო 17ივლისი 2015 წელი. „ნარკომანიის" სახელმწიფო პროგრამის „სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის" ფარგლებში მოსარგებლის რეგისტრაციის წესის განსაზღვრის შესახებ"
04-204/ო 17.07.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-203/ო 17ივლისი 2015 წელი. „დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის" სახელმწიფო პროგრამის „ანტენატალური მეთვალყურეობის" კომპონენტის რეალიზაციასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" 04-203/ო 17.07.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-197/ო 13 ივლისი 2015 წელი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის "ფარგლებში,ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების დაჯგუფების შესახებ "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 24 ოქტომბრის №04-429/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"  04-197/ო  13.07.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-191/ო 08 ივლისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ'' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" 04-191/ო 08.07.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-189/ო 06 ივლისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ'' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" 04-189/ო 06.07.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-185/ო 2 ივლისი 2015 წელი. ,,ჯანმრთელობის დაცვის ვაუჩერული პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების თაობაზე"   04-185/ო   02.07.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-177/ო 26 ივნისი 2015 წელი. ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ “საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის N138 დადგენილებით დამტკიცებული "სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის ''ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამით" და "დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით" გათვალისწინებული ზოგიერთი კომპონენტის ფარგლებში გაფორმებული/გასაფორმებელი სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებების შესრულების ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ"  04-177/ო  26.06.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-175/ო 25 ივნისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ'' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" 04-175/ო 25.06.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-173/ო 23 ივნისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ'' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" 04-173/ო 23.06.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-172/ო 19 ივნისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ'' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" 04-172/ო 19.06.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-168/ო 16 ივნისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ'' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"  04-168/ო  16.06.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-163/ო 10 ივნისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ'' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"  04-163/ო  10.06.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-160/ო 8 ივნისი 2015 წელი. ,,ფსიქოსოციალური საჭიროებიდან გამომდინარე ექსპერტიზის ჩატარების წესისა და სტანდარტების დამტკიცების თაობაზე "საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 29 მაისისN01-16/ნ ბრძანებით გათვალისწინებული საკითხების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიებების თაობაზე"  04-160/ო  08.06.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-156/ო 4 ივნისი 2015 წელი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის "პირობების შესრულების კონტროლის  შედეგებზე მიმწოდებლების მხრიდან წარმოდგენილი ადმინისტრაციული საჩივრების განმხილველი სათათბირო ორგანოს შექმნისა და მისი საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ" 04-156/ო 04.06.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-155/ო 2 ივნისი 2015 წელი.სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფლებამოსილი პირის მიერ ოჯახებ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე 04-155/ო 02.06.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-153/ო 29 მაისი 2015 წელი. „C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის" „C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის" კომპონენტის ფარგლებში დამდგარი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი მონიტორინგის ინსტრუქციისა და შემთხვევის ანაზღაურებაზე უარის თქმის შესახებ ოქმის ფორმის დამტკიცების შესახებ" 04-153/ო 29.05.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-152/ო 28 მაისი 2015 წელი. "C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმ(ებ)ის დამტკიცების შესახებ"
04-152/ო 28.05.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-151/ო 22 მაისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ'' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" 04-151/ო 22.05.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  სოციალური მომსახურების სააგენტო - ბრძანება N04-149/ო 21მაისი 2015 წელი. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ "საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის №138 დადგენილებით და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის 52/ნ ბრძანებით დამტკიცებული, „სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესი და პირობებით" (დანართი N1) გათვალისწინებული საკითხების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე" 04-149/ო 21.05.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  სოციალური მომსახურების სააგენტო - ბრძანება N04-145/ო 19 მაისი 2015 წელი. ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ “საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის N138 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის ”ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე" 04-145/ო 19.05.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  სოციალური მომსახურების სააგენტო - ბრძანება N04-143/ო 18 მაისი 2015 წელი. “სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის” ფარგლებში მოსარგებლის რეგისტრაციის წესის განსაზღვრის შესახებ “სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 23 თებერვლის N04-54/ო  ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე" 04-143/ო 18.05.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  სოციალური მომსახურების სააგენტო - ბრძანება N04-142/ო 18 მაისი 2015 წელი. ,,სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 16 თებერვლის № 04-48/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზ" 04-142/ო 18.05.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-141/ო 15 მაისი 2015 წელი., ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ “საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის N138 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის ”ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე" 04-141/ო 15.05.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-138/ო 8 მაისი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ'' სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" 04-138/ო 08.05.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-137/ო 07 მაისი 2015 წელი. ,,სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 17 დეკემბრის  N04-377/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"
04-137/ო 07.05.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-125/ო 29 აპრილი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ 'სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ,, 04-125/ო 29.04.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-123/ო 27 აპრილი 2015 წელი. „ სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის და მტკიცების შესახებ “საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის N138 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის ”დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული კომისიის შექმნის, მისი საქმიანობის პრინციპებისა და პროცედურების დამტკიცების თაობაზე' 04-123/ო 27.04.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-120/ო 27აპრილი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ 'სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ,, 04-120/ო 27.04.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-119/ო 23 აპრილი 2015 წელი. „C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის" "C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის" კომპონენტის მიმწოდებელთა რეგისტრაციის განაცხადის ფორმის და რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე
04-119/ო 23.04.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-118/ო 23 აპრილი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ "სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" 04-118/ო 23.04.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-115/ო 21 აპრილი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ "სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" 04-115/ო 21.04.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-113/ო 17 აპრილი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ "სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" 04-113/ო 17.04.2015წ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-111/ო 15 აპრილი 2015 წელი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ "სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
04-111/ო 15.04.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-105/ო 8 აპრილი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ "სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" 04-105/ო 08.04.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-107/ო  10 აპრილი. „ ბავშვთა ადრეული განვითარების", „დღის ცენტრების" ,,სათემო ორგანიზაციების" ქვეპროგრამების და ხანდაზმულთა და შშმ პირთა პანსიონატების მომსახურებაში მოსათავსებელი მაძიებლების რეესტრისა და მისი წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე"
04-107/ო 10.04.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-99/ო  3 აპრილი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ "სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
04-99/ო 03.04.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-92/ო  31 მარტი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის  სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში, კრიტიკული მდგომარეობების/ინტენსიური თერაპიის ტარიფების დამტკიცების შესახებ"
04-92/ო 31.03.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-83/ო  17 მარტი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" 04-83/ო 17.03.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-79/ო  11 მარტი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
04-79/ო 11.03.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-75/ო  10 მარტი. ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ “საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის” დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული კომისიის შექმნის, მისი საქმიანობის პრინციპებისა და პროცედურების დამტკიცების თაობაზე“ სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 23 აპრილის N04–118/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ'' 04-75/ო 10.03.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-61/ო  27 თებერვალი. „სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“  სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ'' 04-61/ო 27.02.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-54/ო  23 თებერვალი. "სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის"ფარგლებში მოსარგებლის რეგისტრაციის წესის განსაზღვრის შესახებ" 04-54/ო 23.02.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-50/ო  17 თებერვალი. ,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ადმინისტრირების დამატებითი პირობების განსაზღვრის და ანაზღაურების შემდგომი, შემთხვევის შემოწმების აქტის ფორმის დამტკიცების შესახებ" 04-50/ო 17.02.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-48/ო  16 თებერვალი. ,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაზე მოსარგებლის თანხმობის  ფორმების მიღება-გაცემასთან დაკავშირებით, ზოგიერთი ორგანიზაციული  საკითხის მოწესრიგების თაობაზე" 04-48/ო 16.02.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-44/  12 თებერვალი. „სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" 04-44/ო 12.02.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-43/  11 თებერვალი. „დიალიზის მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოებისა და დიალიზით მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის შესახებ" სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 17 დეკემბრის N04-377/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
04-43/ო 11.02.2015წ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-35/  3 თებერვალი. „სსიპსოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი  სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებსსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."

04-35/ო 03.02.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-26/ო 30 იანვარი. ,,სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 17 დეკემბრის N04-377/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 04-26/ო 30.01.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-30/ო 30 იანვარი. ,,სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ზოგიერთი ტერიტორიული ერთეულის რეორგანიზაციისა (ორგანიზაციული ცვლილებები) და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალური აპარატის სტრუქტურული და ტერიტორიული ერთეულების დებულებების დამტკიცების თაობაზე"-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2009 წლის 31 დეკემბრის N01/474-ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ." 04-30/ო 30.01.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-20/ო 26 იანვარი, „სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ." 04-20/ო 26.01.2015წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-24/ო 29 იანვარი, 2015 წელი. „ სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ "სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 19 ნოემბრის №04-354/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
04-24/ო 29.01.2015წ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-399/ო 31 დეკემბერი, 2014 წელი.საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამისფარგლებში, გადაუდებელი ამბულატორული მომსახურების ტარიფების დადგენის შესახებ."

04-399/ო 31.12.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-377/ო 17 დეკემბერი 2014 წ. ,,დიალიზის მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოებისა და დიალიზით მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის შესახებ." 04-377/ო 17.12.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-384/ო 19 დეკემბერი, 2014 წელი. ,,დათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ანტენატალური მეთვალყურეობის მომსახურების რეალიზაციასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ"

 

04-384/ო 19.12.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-374/ო 13 დეკემბერი, 2014 წელი. ,,ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში დამდგარი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი შემოწმების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ" 04-374/ო 13.12.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-373/ო 10 დეკემბერი, 2014 წელი. 2014 წლის ,,ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ" 04-373/ო 10.12.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება N04-368/ო. 7 დეკემბერი, 2014 წელი. „2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის “ფარგლებში, ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების და ჯგუფების შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 24 ოქტომბრის №04-429/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე."
04-368/ო 07.12.2014წ
"ჯანმრთელობის დაცვის ვაუჩერული პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების თაობაზე" სააგენტოს 2013 წლის 1 ნოემბრის N04–237/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
04–366/ო 04.12.2014წ.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება N04-365/ო 3 დეკემბერი, 2014 წელი. ,,სამუშაოს მაძიებელთათვის შრომის ბაზარზე ქცევის წესების გაცნობისა და კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად "სამუშაოს მაძიებელთა ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტირებისთვის" საჭირო მეთოდური გზამკვლევის დამტკიცების შესახებ." 04-365/ო 03.12.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-353/ო 19 ნოემბერი, 2014 წელი. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ელექტრონული ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებსააგენტოს 2013 წლის 12 აპრილის N04–185/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." 04-353/ო 19.11.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-354/ო 19 ნოემბერი, 2014 წელი. ,,სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 2015 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ" 04-354/ო 19.11.2014წ
სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ 04-295/ო 19.09.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-279/ო 3 სექტემბერი, 2014 წელი. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის "დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული კომისიის შექმნის, მისი საქმიანობის პრინციპებისა და პროცედურების და მტკიცების თაობაზე "სსიპ -სოციალურ  მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 23 აპრილის N04 - 118/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ''  №04-279/ო  03.09.2014წ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-277/ო 27 აგვისტო, 2014 წელი. "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერის ფორმის და მისი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 02 აპრილის N04/84/ო ბრძანებაში შესატანი ცვლილებისა და დამატებების თაობაზე."

 

№04-277/ო 27.08.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-273/ო 25 აგვისტო, 2014 წელი. ,,სპეციალიზებული დაწესებულებიდან გასაყვანი სრულწლოვანის მზრუნველად დარეგისტრირების თაობაზე განაცხადისა და სრულწლოვანზე ოჯახური მზრუნველობის ანაზღაურების ხელშეკრულების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

 

№04-273/ო 25.08.2014წ

„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების დაჯგუფების შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 24 ოქტომბრის №04-429/ო ბრძანებაში ცვლილებების და დამატების შეტანის თაობაზე."

 

№04-243/ო 09.08.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-240/ო 06 აგვისტო, 2014 წელი. ,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაზე მოსარგებლის თანხმობის ფორმების მიღება-გაცემასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ორგანიზაციული საკითხის მოწესრიგების თაობაზე" სსიპ-სოციაური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 31 მარტის N04-76/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
№04-240/ო 06.08.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-222/ო 24 ივლისი, 2014 წელი. „2013 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 25 ნოემბრის N04–463/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
№04-236/ო 04.08.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-222/ო 24 ივლისი, 2014 წელი. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის N52/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ,,სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესი და პირობებით“ (დანართი №1) გათვალისწინებული საკითხების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე, 'სააგენტოს დირექტრის 2014 წლის 02 მაისის №04-130/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ." №04-222/ო 24.07.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება №04-156/ო 07 ივლისი, 2014 წელი. „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, განცხადების ფორმისა და ბენეფიციართა რეესტრის ფორმირების ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ”, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 27 მაისის N04-156/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." №04-209/ო 07.07.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება №04-173/ო 15 ივნისი, 2014 წ. საზოგადოებრივ მისაღებში დოკუმენტბრუნვის ზოგადი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ. №04-173/ო 16.06.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება №04-160/ო 4 ივნისი, 2014 წ.  „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის N52/ ნ ბრძანებით დამტკიცებული ,,სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესი და პირობებით“ (დანართი № 1) გათვალისწინებული საკითხების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 02 მაისის № 04-130 /ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ." №04-160/ო 04.06.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-156/ო 27 მაისი 2014 წ. „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, განცხადების ფორმისა და ბენეფიციართა რეეტრის ფორმირების ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ ." №04-156/ო 27.05.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება №04-137/ო 07 მაისი, 2014 წ. „სოფლის ექიმის" სახელმწიფო პროგრამის მიმწოდებელთათვის კომპიუტერული ტექნიკის დროებით სარგებლობაში გადაცემისა და სააგენტოს 2012 წლის 21 მაისის №04-327/ო ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე." №04-137/ო 
07.05.2014წ 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება №04-130/ო 02 მაისი, 2014 წ. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ "საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის N52/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ,,სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესი და პირობებით " (დანართი №1) გათვალისწინებული საკითხების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე." №04-130/ო
02.05.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება №04-128/ო 01 მაისი, 2014 წ. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული „ბავშვთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამის "ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით გამოსაყენებელი ფორმების და ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე." №04-128/ო
 01.05.2014წ 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება №04-127/ო 28 აპრილი, 2014 წ. "დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ანტენატალური მეთვალყურეობის მომსახურების რეალიზაციასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 15 ნოემბრის №04-447/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანისა და სააგენტოს დირექტორის 2011 წლის 24 მარტის №04-17/ო ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე." №04-127/ო  
28.04.2014წ  
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება №04-126/ო 28 აპრილი, 2014 წ. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის " ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მოწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე სსიპ - სოციალური მომსახურებს სააგენტოს 2014 წლის 22 აპრილის N04-110/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. "
№04-126/ო 
28.04.2014წ 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება №04-110/ო 22 აპრილი, 2014 წ. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ"საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის " ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე." №04-110/ო
22.04.2014წ
№ 04-117/ო 22/აპრილი/2014 წ. "სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული "სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით, ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე." №04-117/ო
22.04.2014წ 
№ 04-116/ო 22/აპრილი/2014 წ. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის" ,,მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის" ფარგლებში, მიმწოდებლებთან ანგარიშგების ზოგიერთი საკითხის დაზუსტებისა და სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 26 აპრილის N04-200/ო ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე. №04-116/ო
22.04.2014წ
№ 04-118/ო 23/აპრილი/2014 წ. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის" დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული კომისიის შექმნის, მისი საქმიანობის პრინციპებისა და პროცედურების დამტკიცების თაობაზე." №04-118/ო
24.04.2013წ 
№ 04-119/ო 24/აპრილი/2014 წ. ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე." №04-119/ო
24.04.2014წ
№ 04-121/ო 24/აპრილი/2014 წ. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის" ,,ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების განსაზღვრის თაობაზე." №04-121/ო
24.04.2014წ
№ 04-114/ო 22/აპრილი/2014 წ. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დამტკიცებული "დღის ცენტრების ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე."  №04-114/ო 22.04.2014წ
№ 04-120/ო 24/აპრილი/2014 წ. ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული ''დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე." №04-120/ო
24.04.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება №04-111/ო 22 აპრილი, 2014წ. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული ,,დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასათან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე."
№04-111/ო 22.04.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება №04-115/ო 22 აპრილი, 2014წ. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული "ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე."
№04-115/ო
24.04.2014წ 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება №04-121/ო 24  აპრილი, 2014 წ. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის" ,,ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების განსაზღვრის თაობაზე."  №04-121/ო 24.04.2014წ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება №04-119/ო 24  აპრილი,  2014 წ. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N291 დადგენილებით დამტკიცებული მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე."  №04-119/ო 24.04.2014წ 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება №04-110/ო 22  აპრილი, 2014 წ. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ "საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის N-291 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის" ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე."  №04-110/ო  22.04.2014წ

„შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2013 წლის 20 დეკემბრის N04-491/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."

N04-87/ო 03.04.2014წ
,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერის ფორმის და მისი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ"
N04-84/ო 02.04.2014წ
„სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2012 წლის 30 მარტის N04-183/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"
N04-19/ო 31.01.2014წ
,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაზე მოსარგებლის თანხმობის ფორმების მიღება-გაცემასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ორგანიზაციული საკითხის მოწესრიგების თაობაზე"
N04-76/ო 31.03.2014წ
,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაზე მოსარგებლის თანხმობის ფორმების მიღება ჩაბარების, შენახვისა და მათი მოძრაობის ორგანიზების წესის დამტკიცების შესახებ"
N04-71/ო 28.03.2014წ
,,სააგენტოს დირექტორის 2009 წლის 22 მაისის N01/174- ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანისა და „სოფლის ექიმის " სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, საანგარიშგებო დოკუმენტაციის აღრიცხვის ღონისძიებების თაობაზე"
N04-68/ო 24.03.2014წ.
,,ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ" სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 25 ნოემბრის N04-463/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"
N04-55/ო 07.03.2014წ.
,,სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2012 წლის 30 მარტის N04-183/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"
N04-45/ო 27.02.2014წ.
,,ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ" სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 25 ნოემბრის N04-463/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"
N04-31/ო 10.02.2014წ.
,,საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების ქვეკომპონენტის ფარგლებში, სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების შესახებ"  N04-25/ო 03.02.2014წ.
,,სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა საჯარო კონკურსით შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ"  N04-13/ო 25.01.2014წ.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-404/ო  23 სექტემბერი. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების ტიპიური დებულებისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ." N04-404/ო 23.09.2013წ.
,,შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" N04-491/ო 20.12.2013წ.
„2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის " ფარგლებში, ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების დაჯგუფების შესახებ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 24 ოქტომბრის №04-42 / ო
ბრძანებაში ცვლილებების და დამატების შეტანის თაობაზე. "
N04-483/ო 17.12.2013წ.
,,2013 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"  N04-463/ო 17.11.2013წ.
,,ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შერჩევითი შემოწმების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ"  04-446/ო 15.11.2013წ.
,,დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ანტენატალური
მეთვალყურეობის მომსახურების რეალიზაციასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" 
N04-447/ო 15.11.2013წ.
,,დიალიზის მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოებისა და დიალიზით მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის შესახებ"  N04-444/ო 14.11.2013წ.
,,ჯანმრთელობის დაცვის ვაუჩერული პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების თაობაზე"  N04-437/ო 01.11.2013წ.
,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ელექტრონული
ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ" სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 12 აპრილის №04-185/ო ბრძანებაში ცვლილების და დამატებების შეტანის თაობაზე"
 
N04-430/ო 24.10.2013წ.
„2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში, ზოგიერთი
მომსახურების ღირებულების დაჯგუფების შესახებ 
N04-429/ო 24.10.2013წ.
„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით" სარგებლობისათვის მიმართვის
დამადასტურებელი ცნობის, მატერიალიზებული ვაუჩერების ფორმებისა და მათი შევსება/გამოყენების წესის დამტკიცების თაობაზე "
N04-420/ო 08.10.2013წ.
„სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2012 წლის 30 მარტის N04-183/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"  N04-392/ო 11.09.2013წ.
„ სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ " საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული „ სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის " ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე " სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 23 აპრილის N04- 208 /ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე " N04-383/ო 02.09.2013წ.
„2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებლად რეგისტრაციის განაცხადის ფორმისა და მისი შევსების წესის დამტკიცების თაობაზე" სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 26 თებერვლის N04-68/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე " N04-380/ო 29.08.2013წ.
„საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების ქვეკომპონენტის ფარგლებში, სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების შესახებ"  N04-375/ო 23.08.2013წ.
„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული ,,დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე,  სსიპ- სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 10 აპრილის N04 -177/ ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. "
N04-305/ო 02.07.2013წ.
„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ " საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული "დღის ცენტრების ქვეპროგრამის "ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე"  N04-223/ო 29.04.2013წ.
„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ " საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული "ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის " ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე" N04-222/ო 29.04.2013წ.
სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული „დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე" N04-217/ო 26.04.2013წ
„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ " საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე"  N04-224/ო 30.04.2013წ.
„სააგენტოში დაცული საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესახებ"  N04-278/ო 30.04.2013წ.
„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის " ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე. "
N04-208/ო 23.04.2013წ.
„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის" „სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის" ფარგლებში, მიმწოდებლებთან ანგარიშგების ზოგიერთი საკითხის დაზუსტებისა და სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 12 აპრილის N04-189/ო ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე."
N04-221/ო 26.04.2013წ.
„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის" ,,მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის" ფარგლებში მიმწოდებლებთან ანგარიშგების ზოგიერთი საკითხის დაზუსტებისა და სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 12 აპრილის N04-186/ო ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე " N04-220/ო 26.04.2013წ.
„2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტით მოსარგებლეთა რეგისტრაციისათვის საჭირო თანხმობის ფორმისა და მისი შევსების წესის დამტკიცების თაობაზე"
N04-69/ო 26.02.2013წ.
„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული „დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიებების თაობაზე." N04-177/ო 10.04.2013წ.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-185/ო 12 აპრილი, 2013 წელი. ,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ელექტრონული ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ" N04-185/ო 12.04.2013წ
„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული "სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე.''
N04-189/ო 12.04.2013წ.
„2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის გადაუდებელი სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის კომპონენტით გათვალისწინებული ნოზოლოგიებისა და მდგომარეობების ღირებულებების განსაზღვრისა და წარმოდგენის ღონისძიებების თაობაზე"  N04-72/ო 27.02.2013წ.
„შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 1 მარტის N45 დადგენილებით გათვალისწინებული ზოგიერთი ღონისძიების განსაზღვრის შესახებ."
N04-101/ო 18.03.2013წ.
„2012 წლის ჯანმრთელობის დაცვის ვაუჩერული პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებებისა და გარდამავალ პერიოდში ამ კუთხით დასარეგულირებელი ზოგიერთი საკითხის თაობაზე „
N04-160/ო 20.03.2012წ.

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-67/  31 იანვარი. "სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2012 წლის სახელმწიფო პროგრამის ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე,,

N04-67/ო 31.01.2012წ
„სააგენტოს დირექტორის 2011 წლის 30 აპრილის № 04-81/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"  N04-115/ო 28.02.2012წ.
„სსიპ-ალ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის" მიერ შეძენილი და სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის გადმოცემული კომპიუტერული ტექნიკის განაწილების შესახებ."
N04-265/ო 16.08.2011წ.
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის - „სოფლის ექიმი" ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ''
N04-81/ო 30.04.2011წ.
<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ