ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 2017 წელი

 

8.2.1 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამაში საანგარიშო თვეში: დარეგისტრირებული პირების რეაოდენობა, იმ პირების რაოდენობა, ვინც ისარგებლა პროგრამით (გაიტანა წამალი), გაცემული მედიკამენტების რაოდენობა, გაცემული მედიკამენტების ღირებულება და ბენეფიციარის მიერ გადახდილი თანხა კატეგორიების მიხედვით.
EXEL

 

8.2.2 პირების რაოდენობა, რომელთაც ისარგებლეს (გაიტანეს წამალი) "ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის"  პროგრამით საანგარიშგებო თვეში კომპონენტების მიხედვით  EXEL

 

8.2.3 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის  პროგრამის ფარგლებში საანგარიშგებო თვეში გაცემული მედიკამენტების ღირებულება (ლარი) EXEL

 

8.2.4 იმ პირების რაოდენობა, რომელთაც საანგარიშგებო თვეში ისარგებლეს "ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის"  პროგრამით. გაცემული მედიკამენტების რაოდენობა და ღირებულება (მედიკამენტებისა და კომპონენტების მიხედვით) EXEL

 

8.2.5 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის  პროგრამაში საანგარიშგებო თვეში დარეგისტრირებული პირების განაწილება სქესობრივ-ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით EXEL

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ