ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან 2019 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-2/ო, 2019 წლის 4 იანვარი.„ ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის“ განხორციელების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 22 აგვისტოს N 01 - 73/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 11.01.2019წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N693, 2018 წლის 31 დეკემბერი, ქ. თბილისი. 2019 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 23.01.2019წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N279, 2012 წლის 23 ივლისი, ქ. თბილისი. სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ.განთავსების თარიღი - 23.01.2019წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N665, 2018 წლის 28 დეკემბერი, ქ. თბილისი. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 28.01.2019წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N145 სოციალური დახმარების შესახებ. განთავსების თარიღი - 31.01.2019წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N225/ნ 2006 წლის 22 აგვისტო ქ. თბილისი მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 31.01.2019წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N684, 2018 წლის 31 დეკემბრის ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 05.02.2019წ.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-65/ო, 2019 წლის 12 თებერვალი. ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში დაავადებათა ჩამონათვალისა და მედიკამენტების გაცემის წესის განსაზღვრის შესახებ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017 წლის 8 აგვისტოს N01-177/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი - 13.02.2019წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-31/ნ 2014 წლის 19 მაისი. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში ფულადი დახმარების დანიშვნის, შეჩერების, განახლებისა და შეწყვეტის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 20.02.2019წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N262, 2014 წლის 31 მარტი, ქ. თბილისი. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 20.02.2019წ.
საქართველოს მთავრობის N381 დადგენილება 2015 წლის 30 ივლისი. ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირების შესახებ". განთავსების თარიღი - 20.02.2019წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №758 2014 წლის 31 დეკემბერი ქ.თბილისი. ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ". განთავსების თარიღი - 21.02.2019წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N225/ნ 2006 წლის 22 აგვისტო ქ. თბილისი მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 21.02.2019წ.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-176/ო, 2019 წლის 21 მაისი.„ ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის“ განხორციელების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 22 აგვისტოს N 01 - 73/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - განთავსების თარიღი - 22.05.2019წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“. განთავსების თარიღი - 20.06.2019წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N693, 2018 წლის 31 დეკემბერი, ქ. თბილისი. 2019 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 21.06.2019წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“. განთავსების თარიღი - 10.12.2019წ.

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ