მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლა

თარიღი: 04.05.2018წ.

მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის მიზანია ბავშვთა რეაბილიტაცია და ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

რას ითვალისწინებს ბინაზე მოვლის მომსახურება?

 • მომსახურება ითვალისიწნებს მუშაობის ინდივიდუალური გეგმის (გრძელვადიანი და მოკლევადიანი გაზომვადი მიზნებით) შედგენას, რომელიც უნდა მოიცავდეს ბენეფიციარისთვის /მშობლისათვის მორალური, ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევას, სოციალური, თვითმოვლის და კომუნიკაციური უნარების გაძლიერებას, ასევე, სოციალურ ინტეგრაციაში ხელშეწყობას.
 • ბავშვის შეფასებას და მომსახურების მიწოდებას ბინაზე ან საჭიროების შემთხვევაში, სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებაში, რომელიც ითვალისწინებს ინდივიდუალური მომსახურების გეგმის შესაბამისად მომვლელის - განვითარების სპეციალისტის - და მულტიდისციპლინური გუნდის სათანადო სპეციალისტ(ებ)ის (ოკუპაციური თერაპევტი, მეტყველების სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, პედიატრი, სოციალური მუშაკი) - მომსახურებას სულ თვეში არანაკლებ 44 საათისა. ამასთან, მომსახურებაში შედის:
 1. ბენეფიციარის შეფასება და ინდივიდუალური მომსახურების გეგმის შემუშავება/განხორციელება,
 2. ბენეფიციართა ვერბალური/ალტერნატიული კომუნიკაციის განვითარების ხელშეწყობა,
 3. ბენეფიციარის მოვლა და დახმარება კვების, საპირფარეშოს, პირადი ჰიგიენის დაცვის პროცესში,
 4. ბენეფიციარის და ოჯახის წევრებისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების მიწოდება და მხარდაჭერა,
 5. ბავშვის დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საჭირო უნარების განვითარება,
 6. ბავშვის პოზიტიური ქცევის მხარდაჭერა,
 7. ბავშვის და ოჯახის წევრების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა,
 8. ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი.

ვის შეუძლია მომსახურების მიღება?

მომსახურების მიღება შეუძლიათ 7-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვს, რომლებიც საჭიროებენ სხვა პირის მუდმივ დახმარებას და ჯანმრთელობის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, შეუძლებელია/შეუსაბამოა მისი სკოლაში და/ან დღის ცენტრის მომსახურებაში ჩართვა.

მომსახურების მისაღებად ბავშვის კანონიერმა წარმომადგენელმა განცხადებით უნდა მიმართოს მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციას (ორგანიზაციების ჩმონათვალი იხილეთ ბმულში). განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს:

 • კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი,
 • კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი,
 • ბავშვის დაბადების მოწმობის, ან პირადობის მოწმობის, ან პასპორტის ასლი,
 • შშმ ბავშვის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი,
 • ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა - №IV- 50/2).

სოციალური მომსახურების სააგენტო უზრუნველყოფს, მიმწოდებლის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის გათვალისწინებით და სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე, ბავშვის პროგრამაში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას.

შენიშვნა: პროგრამაში ჩართვის უპირატესობით სარგებლობენ მომსახურების მაძიებლები შემდეგი თანმიმდევრობით:

 • რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღები ოჯახების ბავშვები,
 • განცხადების თარიღის რიგითობის მიხედვით,
 • განცხადების წარდგენის დღისთვის „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების ბავშვები,
 • მინდობით აღზრდაში მყოფი ბავშვები.

 

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ