სამუშაო ადგილების შრომის ანაზღაურების სუბსიდირება

თარიღი: 28.01.2019წ.

რას გულისხმობს სამუშაო ადგილების შრომის ანაზღაურების სუბსიდირება?

„დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის № 665 დადგენილება დამსაქმებლისთვის ითვალისწინებს ახალ, ან არსებულ თავისუფალ სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულ ბენეფიციართა შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებას 50%-ის ოდენობით, არაუმეტეს თვეში 470 (ოთხას სამოცდაათი) ლარისა, 4 (ოთხი) კალენდარული თვის განმავლობაში.

სოციალური მომსახურების სააგენტო კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს დამსაქმებლის მიერ მიწოდებული ვაკანტური სამუშაო ადგილ(ებ)ის მოთხოვნების შესაბამისად კანდიდატების შერჩევას და დამსაქმებლისათვის წარდგენას.

საბოლოო გადაწყვეტილებას ბენეფიციართან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების  თაობაზე, სააგენტოს შეთავაზების საფუძველზე, იღებს დამსაქმებელი.

სუბსიდირების დასრულების შემდეგ, დამსაქმებელი ვალდებულია გაუგრძელოს შრომითი ხელშეკრულება ბენეფიციარს არანაკლებ 6 თვის ვადით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

ვის შეუძლია ისარგებლოს სამუშაო ადგილების შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებით?

სუბსიდირების კომპონენტით სარგებლობა შეუძლიათ შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემაში (www.worknet.gov.ge) რეგისტრირებულ, სამუშაოს მაძიებელ საქართველოს მოქალაქეებს:

16 წლიდან 29 წლის ჩათვლით ახალგაზრდებს მოწყვლადი ჯგუფებიდან (დევნილები, სოციალურიად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს;  სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი და სახელმწიფო ზრუნვიდან გამოსული პირები; ახალგაზრდები, რომლებმაც სწავლა ნაადრევად შეწყვიტეს თანხის გადაუხდელობის გამო; ოჯახში ძალადობისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლი ახალგაზრდები, ადრეული ასაკიდან ქორწინებაში მყოფი ახალგაზრდა ქალები);

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) პირებს, რომლებიც წარმოადგენენ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდის ან/და ექსპერტთა გუნდის დასკვნას და გამოხატავენ დასაქმების სურვილს.

რა არის საჭირო სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვისა და სამუშაო ადგილების შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების მისაღებად?

დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის, სამუშაო ადგილების შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების კომპონენტში ჩასართავად დაინტერესებულმა დამსაქმებელმა საააგენტოში უნდა წარმოადგინოს განცხადება და სუბსიდირებისთვის განკუთვნილი პოზიციების ნუსხა (წარმოსადგენი დოკუმენტების ფორმები იხილეთ ქვემოთ მიმაგრებულ ფაილებში).

მიმაგრებული დოკუმენტები :
სუბსიდირებისთვის განკუთვნილი პოზიციების (ვაკანსიების) ნუსხა
„დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის“ შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების კომპონენტის მიმწოდებლად რეგისტრირების მსურველი პირის განაცხადი
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N665, 2018 წლის 28 დეკემბერი, ქ. თბილისი. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ.

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ