ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან 2018 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N601, 2017 წლის 29 დეკემბერი, ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 08.01.2018წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N11 2018 წლის 15 იანვარი ქ. თბილისი. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 15.01.2018წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-17/ო 18.01.2018წ. „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესისა და რეგისტრაციისთვის საჭირო განაცხადის ფორმის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი - 24.01.2018წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-81/ო 4 აპრილი 2018 წელი. ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ვაუჩერისა და საგზურის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 20 თებერვლის N01-51/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 04.04.2018წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“. განთავსების თარიღი - 20.04.2018წ.
საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ. 2005 წლის 23 დეკემბერი N2442-რს. განთავსების თარიღი - 23.04.2018წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“. განთავსების თარიღი - 12.06.2018წ.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-69/ო 21 აგვისტო 2018 წელი. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი დაწესებულებებისათვის საქმისწარმოების (მათ შორის ელექტრონული სისტემის საშუალებით) განხორციელების უზრუნველყოფის შესახებ. განთავსების თარიღი - 30.08.2018წ.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-101/ო 31 აგვისტო 2018 წელი. ,,ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 22 აგვისტოს N01-73/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი - 3.08.2018წ.
საქართველოს კანონი სოციალური დახმარების შესახებ. განთავსების თარიღი - 10.07.2018წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169. 2015 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 31.08.2018წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N671, 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 9.10.2018წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N517, 2018 წლის 31 ოქტომბერი, ქ. თბილისი. მრავალშვილიანი მშობლის სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის წესისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 07.11.2018წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N601, 2017 წლის 29 დეკემბერი, ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 13.11.2018წ.

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ