ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა 2018 წელი

2018 წელში სააგენტოს მიერ არ მომხდარა გრანტების გაცემა

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ