პროგრამასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-19/ნ 2014 წლის 17 მარტი. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაზე მოსარგებლის თანხმობის ფორმის, მისი გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-77/ნ 2014 წლის 30 ოქტომბერი. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაზე მოსარგებლის თანხმობის ფორმის, მისი გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 17 მარტის N01-19/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება N04-76/ო, 2014 წლის 31 მარტი.,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაზე მოსარგებლის თანხმობის ფორმების მიღება-გაცემასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ორგანიზაციული საკითხის მოწესრიგების თაობაზე"

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება N04-79/ო, 2014 წლის 31 მარტი. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 31 მარტის N04-76/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-240/ო 06 აგვისტო, 2014 წელი. ,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაზე მოსარგებლის თანხმობის ფორმების მიღება-გაცემასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ორგანიზაციული საკითხის მოწესრიგების თაობაზე" სსიპ-სოციაური მომსახურების სააგენტოს 2014 წლის 31 მარტის N04-76/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება N04-71/ო, 2014 წლის 28 მარტი.,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაზე მოსარგებლის თანხმობის ფორმების მიღება ჩაბარების, შენახვისა და მათი მოძრაობის ორგანიზების წესის დამტკიცების შესახებ"

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-69/ო 14 თებერვალი 2017 წელი. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების პირობების განსაზღვრისა და სააგენტოს ზოგიერთი ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-420/ო 8 ოქტომბერი 2013 წელი.„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით" სარგებლობისათვის მიმართვის დამადასტურებელი ცნობის, მატერიალიზებული ვაუჩერების ფორმებისა და მათი შევსება/გამოყენების წესის დამტკიცების თაობაზე 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-429/ო 24 ოქტომბერი 2013 წელი„2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში, ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების დაჯგუფების შესახებ 

„2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის " ფარგლებში, ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების დაჯგუფების შესახებ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 24 ოქტომბრის №04-429/ო ბრძანებაში ცვლილებების და დამატების შეტანის თაობაზე. "

„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების დაჯგუფების შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 24 ოქტომბრის №04-429/ობრძანებაში ცვლილებების და დამატების შეტანის თაობაზე."

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება N04-368/ო. 7 დეკემბერი, 2014 წელი. „2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის “ფარგლებში, ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების და ჯგუფების შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 24 ოქტომბრის №04-429/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე."

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-197/ო 13 ივლისი 2015 წელი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის "ფარგლებში,ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების დაჯგუფების შესახებ "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 24 ოქტომბრის №04-429/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-209/ო 22 ივლისი 2015 წელი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის "ფარგლებში, ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების და ჯგუფების შესახებ "სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 24 ოქტომბრის N04-429/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე'"

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-92/ო  31 მარტი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის  სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში, კრიტიკული მდგომარეობების/ინტენსიური თერაპიის ტარიფების დამტკიცების შესახებ"

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-419/ო 20 ნოემბერი, 2015 წელი. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, კარდიოქირურგიული მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-144/ო 29 მარტი 2016 წელი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, კარდიოქირურგიული „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, კარდიოქირურგიული მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 20 ნოემბრის N04-419/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე    

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-420/ო 20 ნოემბერი, 2015 წელი. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, გადაუდებელი თარაპიის ტარიფების დამტკიცების შესახებ.

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-153/ო 31 მარტი 2016 წელი„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, გადაუდებელი მდგომარეობების (გარდა გადაუდებელი თერაპიისა) მომსახურებებისათვისტარიფების დამტკიცების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-381/ო 07 ივლისი 2016 წელი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის გადაუდებელი სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის კომპონენტით გათვალისწინებული ნოზოლოგიებისა და მდგომარეობების ღირებულებების განსაზღვრისა და წარმოდგენის ღონისძიებების თაობაზე“ სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 27 თებერვლის N04-72/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე      

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება 04-590/ო 1 დეკემბერი2016 წელი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, გადაუდებელი მდგომარეობების (გარდა გადაუდებელი თერაპიისა) მომსახურებებისათვის ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ სააგენტოს დირექტორის 2016 წლის 31 მარტის № 04-153/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-185/ო 12 აპრილი, 2013 წელი. ,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ელექტრონული ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოცუიალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება N04-430/ო 2013 წლის 24 ოქტომბერი.,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ელექტრონული ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ" სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 12 აპრილის №04-185/ო ბრძანებაში ცვლილების და დამატებების შეტანის თაობაზე"           

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-353/ო 19 ნოემბერი, 2014 წელი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ელექტრონული ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ სააგენტოს 2013 წლის 12 აპრილის N04–185/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება N04-72/ო 2013 წლის 27 თებერვალი. „2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის გადაუდებელი სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის კომპონენტით გათვალისწინებული ნოზოლოგიებისა და მდგომარეობების ღირებულებების განსაზღვრისა და წარმოდგენის ღონისძიებების თაობაზე" 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო ბრძანება № 04-399/ო 31 დეკემბერი, 2014 წელი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, გადაუდებელი ამბულატორული მომსახურების ტარიფების დადგენის შესახებ."

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-101/ო 24 თებერვალი 2017 წელი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურების ტარიფების დადგენის შესახებ“ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2014 წლის 31 დეკებრის № 04-399/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-255/ო 27 აპრილი 2017 წელი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ადმინისტრირების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 18 აგვისტოს №04-241/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-383/ო 7 ივნისი 2017 წელი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ელექტრონული ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ სააგენტოს 2013 წლის 12 აპრილის N04-185/ო ბრძანებაში ცვლილების თაობაზე 

მიმაგრებული დოკუმენტები :
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება N04-477/ო 19 სექტემბერი 2016 წელი. ,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ადმინისტრირების წესის დამტკიცების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-98/ო 24 თებერვალი 2017 წელი.„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის გადაუდებელი სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის კომპონენტით გათვალისწინებული ნოზოლოგიებისა და მდგომარეობების ღირებულებების განსაზღვრისა და წარმოდგენის ღონისძიებების თაობაზე“ სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 27 თებერვლის N04-72/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2017 წლის 24 თებერვლის N04-98/ო ბრძანების დანართი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-193/ო 7 აპრილი 2017 წელი. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამ(ებ)ის ფარგლებში განსახორციელებელი კონტროლის მიზნებისათვის, შემოწმების აქტის ფორმის დამტკიცებისა და მასზე ხელმოწერის უფლების განსაზღვრის შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება N04-209/ო 2018 წლის 30 მარტი. სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2017 წლის 7 აპრილის № 04-193/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
შემოწმების აქტის ფორმა
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-206/ო 11 აპრილი 2017 წელი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში საჯარიმო სანქციების გადახდის ადმინისტრირების ინსტრუქციის და განაწილვადების შეთანხმების ნიმუშის დამტკიცების შესახებ.
საჯარიმო სანქციების განაწილვადების შეთანხმების ფორმა
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-213/ო 11 აპრილი 2017 წელი. „2013 წლის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებლად რეგისტრაციის განაცხადის ფორმისა და მისი შევსების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 26 თებერვლის № 04-68/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
განაცხადი - შევსების წესი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-263/ო 28 აპრილი 2017 წელი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში კრიტიკული მდგომარეობების/ ინტენსიური თერაპიის ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 31 მარტის N04-92/ო ბრძანებაში ცვლილებების თაობაზე
დანართი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-264/ო 28 აპრილი 2017 წელი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის გადაუდებელი სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის კომპონენტით გათვალისწინებული ნოზოლოგიებისა და მდგომარეობების ღირებულებების განსაზღვრისა და წარმოდგენის ღონისძიებების თაობაზე“ სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 27 თებერვლის N04-72/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დანართი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება N04-789/ო 2017 წლის 31 ოქტომბერი „საყოველთაო ჯანმრთლობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ გადაუდებელი სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის კომპონენტით გათვალისწინებული ნოზოლოგიებისა და მდგომარეობების წარმოდგენის ღონისძიებათა თაობაზე
დანართი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება N04-60/ო 2018 წლის 24 იანვარი. „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ადმინისტრირების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 18 აგვისტოს №04-241/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება N04-62/ო 2018 წლის 24 იანვარი.„საყოველთაო ჯანმრთლობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ გადაუდებელი სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის კომპონენტით გათვალისწინებული ნოზოლოგიებისა და მდგომარეობების წარმოდგენის ღონისძიებათა თაობაზე” სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2017 წლის 31 ოქტომბრის N04-789/ო ბრძანებაში ცვლილების შესახებ
დანართი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №338/ნ 2007 წლის 9 აგვისტო ქ. თბილისი. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის შევსების წესისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის ფორმის დამტკიცების შესახებ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 53/ნ 2010 წლის 26 თებერვალი ქ. თბილისი ,,ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში სადაზღვევო ვაუჩერის პირობებით გათვალისწინებული სამკურნალო საშუალებების ნუსხისა და ამ სამკურნალო საშუალებების ექიმის დანიშნულებით ბენეფიციარისათვის მიწოდების ფორმატის დამტკიცების შესახებ”
დანართი - 1.1
დანართი - 1.3
დანართი - 1.4
კრიტიკული და გადაუდებელი მდგომარეობების ნუსხა
სისხლის აღება, ალიქვოტების მომზადება, ტრანსპორტირება
პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება და შემთხვევის ღირებულებები
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-419/ო 20 ივნისი 2017 წელი.„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების დაჯგუფების შესახებ“ სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 24 ოქტომბრის N04-429/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
დანართი
დანართი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო-ბრძანება N04-378/ო 25 ივნისი 2018 წელი. ,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ელექტრონული ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"სააგენტოს 2013 წლის 12 აპრილის N04-185/ო ბრძანებაში ცვლილების თაობაზე
დანართი - 1
დანართი - 1.1
დანართი - 3
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება N04-379/ო 25 ივნისი 2018 წელი. ,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში, ზოგიერთი მომსახურების ღირებულების დაჯგუფების შესახებ" სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 24 ოქტომბრის N04-429/ო ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
დანართი - N8 AMB
გრიპის ვირუსი
კალკულაციის შაბლონი
EHR სამედიცინო დაწესებულებებს
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2017 წლის 31 ოქტომბრის N04-789/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანისა და სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 20 ნოემბრის N04-419/ობრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.
დანართი_N1_(ხელოვნური_კოდები_2019)
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება N04-248/ო 2020 წლის 14 მაისი.„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებლად რეგისტრაციის განაცხადის ფორმისა და მისი შევსების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 26 თებერვლის N 04-68/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
განაცხადის ფორმა
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბრძანება N04-385/ო 2020 წლის 09 აგვისტო. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში, ანგარიშგებისა და შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ
დანართი N1
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-422/ო, 2020 წლის 25 აგვისტო. ,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის" სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ონკოლოგიურ პაციენტთა სამკურნალოდ გათვალისწინებული სიმსივნის საწინააღმდეგო მედიკამენტების (მონოკლონური ანტისხეულები, პროტეინ კინაზას ინჰიბიტორები და ბისფოსფორატები) ნუსხის დამტკიცების შესახებ

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ