ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან 2017 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 46/ნ 2006 წლის 10 თებერვალი ქ. თბილისი სახელმწიფო პენსიის/საპენსიო პაკეტისა და სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისა და გაცემის წესების დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი - 18.01.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №604, 2016 წლის 29 დეკემბერი ქ. თბილისი „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცებამდე და ამ პროგრამით „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად შესაბამისი მიმწოდებლის გამოვლენამდე, 2016 წლის შესაბამისი პროგრამით გათვალისწინებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის (კომპონენტის, ღონისძიების) უწყვეტი განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროსა და პირობების განსაზღვრის შესახებ. განთავსების თარიღი - 20.01.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N758 2014 წლის 31 დეკემბერი ქ.თბილისი სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 20.01.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N660, 2015 წლის 30 დეკემბერი, ქ. თბილისი. 2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 20.01.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 25.01.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №333, 2016 წლის 18 ივლისი ქ. თბილისი. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 25.01.2017წ.
საქართველოს კანონი სოციალური დახმარების შესახებ. 2006 წლის 29 დეკემბერი N4289-რს. განთავსების თარიღი - 26.01.2017წ.
საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ. განთავსების თარიღი - 31.01.2017წ.
საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ. 2005 წლის 23 დეკემბერი N2442-რს. განთავსების თარიღი - 31.01.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N279, 2012 წლის 23 ივლისი, ქ. თბილისი, სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ. განთავსების თარიღი - 31.01.2017წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-54/ნ 2014 წლის 23 ივლისი ქ. თბილისი. " სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა მომსახურების მინიმალური სტანდარტების დამტკიცების შესახებ". განთავსების თარიღი - 31.01.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №51 2017 წლის 27 იანვარი ქ. თბილისი „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 31.01.2017წ.
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ. განთავსების თარიღი - 31.01.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N68, 2016 წლის 11 თებერვალი, ქ. თბილისი. შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 31.01.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N19, 2016 წლის 18 იანვარი, ქ. თბილისი. შრომის პირობების ინსპექტირების 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 31.01.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N627, 2016 წლის 29 დეკემბერი, ქ. თბილისი. შრომის პირობების ინსპექტირების 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განტავსების თარიღი - 31.01.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №758 2014 წლის 31 დეკემბერი ქ.თბილისი. ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ". განთავსების თარიღი - 31.01.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N102, 2016 წლის 26 თებერვალი ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 31.01.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №51,2017 წლის 27 იანვარი ქ. თბილისი.„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 17.02.2017წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“. განთავსების თარიღი - 17.02.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 17.02.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N279, 2012 წლის 23 ივლისი, ქ. თბილისი, სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ. განთავსების თარიღი - 24.02.2017წ.
საქართველოს მთავრობის N381 დადგენილება 2015 წლის 30 ივლისი. ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირების შესახებ". განთავსების თარიღი - 24.02.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N92, 2017 წლის 20 თებერვალი, ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის N638 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 24.02.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N103, 2017 წლის 22 თებერვალი, ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის N638 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 27.02.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N102, 2017 წლის 22 თებერვალი, ქ. თბილისი. საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთავსების თარიღი - 27.02.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 27.02.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 02.03.2017წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“. განთავსების თარიღი - 02.03.2017წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-58/ნ, 2015 წლის 22 დეკემბერი, ქ. თბილისი. საჯარიმო ქვითრის ფორმის, მისი შევსებისა და წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 02.03.2017წ.
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 23 თებერვლის №335 დადგენილება, ქ. თბილისი. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ. განთავსების თარიღი - 02.03.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 14.03.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №121, 2017 წლის 9 მარტი, ქ. თბილისი. სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 14.03.2017წ.
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N838, 2017 წლის 28 აპრილი, ქ. თბილისი. 9 მაისის - ფაშიზმზე გამარჯვების 72-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 08.05.2017წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N52/ნ 2010 წლის 26 თებერვალი. სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 10.05.2017წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“. განთავსების თარიღი - 10.05.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169. 2015 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 10.05.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N418, 2016 წლის 25 აგვისტო, ქ. თბილისი. აბონენტების მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის ანაზღაურების შესახებ. განთავსების თარიღი - 10.05.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N137, 2017 წლის 23 მარტი, ქ. თბილისი. დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 10.05.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 10.05.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 10.05.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 10.05.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №139, 2014 წლის 12 თებერვალი ქ. თბილისი. თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება. განთავსების თარიღი - 15.05.2017წ.
საქართველოს კანონი. საჯარო სამსახურის შესახებ. განთავსების თარიღი - 15.05.2017წ.
საქართველოს კანონი. ნორმატიული აქტების შესახებ. განთავსების თარიღი - 15.05.2017წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-58/ნ. 2015 წლის 22 დეკემბერი, ქ. თბილისი. საჯარიმო ქვითრის ფორმის, მისი შევსებისა და წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 16.05.2017წ.
საქართველოს კანონი. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. განთავსების თარიღი - 16.05.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169. 2015 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 16.05.2017წ.
საქართველოს კანონი სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ. განთავსების თარიღი - 16.05.2017წ.
საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ. 2005 წლის 23 დეკემბერი N2442-რს. განთავსების თარიღი - 16.05.2017წ.
საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ. განთავსების თარიღი - 16.05.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N4. 2007 წლის 11 იანვარი, ქ. თბილისი. სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ. განთავსების თარიღი - 16.05.2017წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N87/ნ, 2009 წლის 20 თებერვალი, ქ. თბილისი. დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი - 16.05.2017წ.
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N756, 2017 წლის 13 აპრილი, ქ. თბილისი. იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის-დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 დეკემბრის N2721 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. განთავსების თარიღი - 16.05.2017წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 225/ნ 2006 წლის 22 აგვისტო ქ. თბილისი მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 05.06.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N264 2016 წლის 14 ივნისი ქ. თბილისი. მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირებისა და მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული/დაკონტრაქტებული სამედიცინო პერსონალისათვის დანამატის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ. განთავსების თარიღი - 9.06.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N126 2010 წლის 24 აპრილი ქ. თბილისი ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ. განთავსების თარიღი - 14.06.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169. 2015 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 19.06.2017წ.
საქართველოს კანონი შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ. N746-IIს 04.05.2017წ. განთავსების თარიღი - 19.06.2017წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 141/ნ 2010 წლის 20 მაისი ქ. თბილისი სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი - 19.06.2017წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №87/ნ 2009 წლის 20 თებერვალი ქ. თბილისი დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი - 19.06.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 26.06.2017წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N231/ნ 2006 წლის 25 აგვისტო ქ. თბილისი,,ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებების ანაზღაურების წესის“ დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი - 3.07.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N167, 2016 წლის4 აპრილი. ქ. თბილისი. შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის სტრატეგიისა და მისი განხორციელების 2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 17.07.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N733, 2014 წლის 26 დეკემბერი, ქ. თბილისი. შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების კონცეფციისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 24.07.2017წ.
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ. განთავსების თარიღი - 27.07.2017წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-176/ო 2017 წლის 7 აგვისტო. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს თანამშრომელთა და სამინისტროს სისტემის ზოგიერთი თანამდებობის პირთა მივლინების წესის განსაზღვრის შესახებ. განთავსების თარიღი - 09.08.2017წ.
საქართველოს მთავრობის N381 დადგენილება 2015 წლის 30 ივლისი. ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირების შესახებ". განთავსების თარიღი - 21.08.2017წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N52/ნ. 2010 წლის 26 თებერვალი ქ. თბილისი. სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 21.08.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 21.08.2017წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“. განთავსების თარიღი - 21.08.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N264 2016 წლის 14 ივნისი ქ. თბილისი. მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირებისა და მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული/დაკონტრაქტებული სამედიცინო პერსონალისათვის დანამატის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ. განთავსების თარიღი - 21.08.2017წ.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“. განთავსების თარიღი - 06.11.2017წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-238/ო. 2017 წლის 7 ნოემბერი ქ. თბილისი. მინდობით აღზრდის მომსახურების სტანდარტების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 09.11.2017წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-64/ნ. 2017 წლის 10 ნოემბერი ქ. თბილისი. კრიზისული ცენტრის მოწყობისა და ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი მინიმალური სტანდარტების დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი - 15.11.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N490, 2017 წლის 2 ნოემბერი, ქ. თბილისი. საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფციის 2017-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი - 16.11.2017წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 141/ნ 2010 წლის 20 მაისი ქ. თბილისი სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე. განთავსების თარიღი - 20.12.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №638, 2016 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი. 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 20.12.2017წ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N169. 2015 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი. C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ. განთავსების თარიღი - 20.12.2017წ.

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ