პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის მომსახურება

თარიღი: 23.05.2018წ.

პროფესიული კონსულტირება და კარიერის დაგეგმვა არის პროცესი, რომელიც ხელს უწყობს სამუშაოს მაძიებელს, პროფესიის არჩევაში ან შეცვლაში და არჩეულ პროფესიაში კარიერული წარმატების მისაღწევად საჭირო უნარ-ჩვევების შეძენაში.

კარიერის დაგეგმვა ეხმარება პიროვნებას, გააკეთოს არჩევანი განათლების, ტრენინგისა და დასაქმების საკითხებთან დაკავშირებით. პროცესი ეფუძნება თითოეული მომხმარებლის ინდივიდუალურ მდგომარეობას, როგორც ფსიქოლოგიურ, ასევე, ფიზიკურ შესაძლებლობებს, ინტერესებს, მოტივაციას, სხვადასხვა ფასეულობას და ა.შ. ის ითვალისწინებს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს და საგანმანათლებლო შესაძლებლობებს, რომელთა მეშვეობით სამუშაოს მაძიებელი იძენს შრომის ბაზარზე საჭირო ცოდნას.

პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტი ეხმარება სამუშაოს მაძიებელს, ამა თუ იმ პროფესიასთან მიმართებაში საკუთარი სასტარტო პოზიციის გააზრებაში, მომავალი მიზნების განსაზღვრაში და ამ მიზნების მისაღწევად საჭირო რესურსების მოპოვებაში.

კერძოდ, კარიერის  დაგეგმვის  სპეციალისტი: 

  • ახორციელებს კლიენტის მუდმივ მხარდაჭერას კარიერის დაგეგმვის მთლიანი პროცესის განმავლობაში
  • ეხმარება კლიენტს საკუთარი შესაძლებლობების სწორად შეფასებაში
  • ახორციელებს მის მხარდაჭერას კარიერული გადაწყვეტილების მიღების დროს

კარიერის დაგეგმვა არის მრავალჯერადი პროცესი და ითვალისწინებს სხვადასხვა ეტაპს. მომსახურება მოიცავს სამ ძირითად ელემენტს:

  • კარიერულ ინფორმაციას
  • კარიერულ განათლებას
  • კარიერულ კონსულტირებას

ამჟამად პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის სერვისი ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით თბილისსა და ხუთ რეგიონში: ქვემო ქართლში, მცხეთა-მთიანეთში, კახეთში, იმერეთსა და აჭარაში.

 

 

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ