canli bahis siteleri canli bahis siteleri
სოციალური მომსახურების სააგენტო - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება - გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა

  სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება - გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა

რას ითვალისწინებს პროგრამა

 • შრომის ბაზრის  მოთხოვნის  კვლევის საფუძველზე გამოვლენილ მოთხოვნად პროფესიებში (პროფესიათა ჩამონათვალი იხილეთ აქ) სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიულ მომზადება-გადამზადებას.
 • სამუშაოს მაძიებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ვაკანტური სამუშაოა ადგილების არსებობის შემთხვევაში რეალურ სამუშაო გარემოში სწავლების (სტაჟირების) ორგანიზებას.

პროგრამით დაფინანსდება:

 • პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების (დაწესებულებათა ჩამონათვალი იხილეთ  აქ) მიერ მომზადებული მოთხოვნადი პროფესიების შესაბამისი მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება-გადამზადების ერთი კურსი, რომლის ხანგრძლივობა შეადგენს 2-დან 4 თვემდე პერიოდს.
 • სტიპენდია სტაჟირების გასავლელად დაინტერესებულ დამსაქმებლებთან სტიპენდიის ოდენობა შეადგენს თვეში 150 ლარს, ხოლო სტაჟირების მაქსიმალური ხანგრძლივობა 3 თვეა.

პროგრამით სარგებლობის უფლება

პროგრამით სარგებლობის უფლება აქვთ  16 წლის ასაკს გადაცილებულ შრომითი ქმედუნარიანობის მქონე საქართველოს მოქალაქეებს, საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირებს, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებს. პროგრამაში ჩართვით დაინტერესებული კანდიდატი დარეგისტრირებული უნდა იყოს სამუშაოს მაძიებლად შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემაში www.worknet.gov.ge.

სხვა თანაბარი პირობების არსებობის შემთხვევაში პროგრამით სარგებლობის უპირატესი უფლება აქვთ:

 • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებს, რაც დასტურდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნით,
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რაც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტით;
 • იძულებით გადაადგილებულ პირებს - დევნილებს,
 • სოციალურად დაუცველ პირებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს,
 • დაბრუნებულ მიგრანტებს, რომელთა დაბრუნებიდან არ არის გასული ერთ წელზე მეტი,
 • პენიტენციური  დაწესებულებებიდან გათავისუფლებულ ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამაში ჩართულ  პირებს,
 • პრობაციონერებს,
 • როგორც სახელმწიფო ზრუნვიდან გამოსულ პირებს, ასევე  სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ 16-დან 18 წლის ასაკამდე მყოფ პირებს,
 • „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს,
 • ქალებს,
 • ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებს,
 • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ პროფესიული კვალიფიკაცია.

პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მისაღებად

დაინტერესებული სამუშაოს მაძიებელი ვალდებულია, პირადად გამოცხადდეს 25 ივლისიდან 28 ივლისის ჩათვლით სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულში და გაიაროს რეგისტრაცია პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად (სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მისამართები იხილეთ აქ) ამ დროს, სამუშაოს მაძიებელმა თან უნდა იქონიოს:

 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი,
 • ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის დამადასტურებელი დოკუმენტი,
 • პროგრამით უპირატესი უფლებით სარგებლობისათვის შესაბამისი სამიზნე ჯგუფის მიკუთვნებულობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

შენიშვნა: დაინტერესებული სამუშაოს მაძიებელი თავისუფლდება ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულებისაგან თუ იგი არის შეზღუდული შესაძლებლობის ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირი ან არის პენიტენციური დაწესებულებებიდან გათავისუფლებული და ჩართულია სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის  პროგრამაში ან არის ქალი, რომელმაც ზოგადი  განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევა ვერ შეძლო ადრეული ქორწინების გამო.

ინფორმაცია 2017 წელს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამებისა და მათი განმახორციელებელი პროფესიული სასწავლებლების შესახებ იხილეთ აქ.

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ

deneme bonusu veren bahis canli bahis sitesi sohbet hatlari dikmen escort adiyaman tutunu murat altındere sohbet hatlari sohbet hatlari