„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ პირობების შესრულების კონტროლის შედეგებზე მიმწოდებლების მხრიდან წარმოდგენილი ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვის მდგომარეობის თაობაზე 2015-2018 წლები

  •  ქვემოთ მოყვანილი ადმინისტრაციული საჩივრები განიხილება კოლეგიური წესით, სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 4 ივნისის № 04-156/ო ბრძანებით შექმნილი სათათბირო ორგანოს (კომისია) მიერ.
  •  კომისიის სხდომები დახურულია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 28-ე, 32-ე და 34-ე მუხლების გათვალისწინებით, რამდენადაც კომისიის მიერ განსახილველი საკითხები, ყველა შემთხვევაში, მოიცავენ კანონით დადგენილ კონფიდენციალურ ინფორმაციას, მათ შორის, პროგრამის მოსარგებლეების (პაციენტები) მონაცემებს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.
  • კომისიის სხდომის დახურვის ან ადმინისტრაციულ საჩივარზე მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია  სასარჩელო განცხადებით, ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი N6), მისი ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში.

1. შპს„ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკის" 2015 წლის 15 აპრილის  N33623   ადმინისტრაციული  საჩივარი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

2. შპს „პანაცეას" 2015 წლის 20 აპრილის  N35017 ადმინისტრაციული საჩივარი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

3. შპს  „ჯეო ჰოსპიტალს"-ის  გურჯაანის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი, 2015   წლის 30 აპრილის  N38952 ადმინისტრაციული საჩივრი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

4. შპს „უნიმედი კახეთი"-ს თელავის რეფერალური საავადმყოფო, 2015 წლის 30 აპრილის  N38910  ადმინისტრაციული საჩივარი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

 

5. შპს „უნიმედი კახეთი"-ს ახმეტის რაიონულ ისაავადმყოფო, 2015 წლის 30 აპრილის  N39021  ადმინისტრაციული საჩივარი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

 

6. შპს „უნიმედი კახეთი"-ს ყვარლის რაიონული საავადმყოფო, 2015 წლის 30 აპრილის  N39026  ადმინისტრაციული საჩივარი

არ დაკმაყოფილდა;

7.  შპს  „არქიმედეს კლინიკა" ლაგოდეხის/სიღნაღი  საავადმყოფო, 2015 წლის 4 მაისის N39611 და 39602 ადმინისტრაციული საჩივრები

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

8. შპს „კლინიკა LIFE"-ს 2015 წლის 6 მაისის N40889 ადმინისტრაციული საჩივარი      

არ დაკმაყოფილდა;

 

9. შპს „ჯეო ჰოსპიტალს"-ის საგარეჯოს მრავალპროფილური საავადმყოფო, 2015 წლის 11 მაისის N42677 ადმინისტრაციული საჩივარი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

10. შპს „მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკის" 2015 წლის 12 ივნისის N55437 ადმინისტრაციული საჩივარი 

შეწყდა საქმისწარმოება დავის სასამართლოში გაგრძელების გამო;

11. ააიპ სამედიცინო ცენტრი „კახეთი-იონი" 2015 წლის 29 აპრილის  N38205 ადმინისტრაციული საჩივარი

არ დაკმაყოფილდა; 

12. ამხანაგობა „რადიოთერაპია ბათუმი"-ს 2015 წლის 8 აგვისტოს N76504 ადმინისტრაციული საჩივარი 

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

 

13. შპს „აჭარის ა.რ. ონკოლოგიის ცენტრის" 2015 წლის 8 აგვისტოს N76512 ადმინისტრაციული საჩივარი 

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

14. შპს „უნიმედი აჭარა"-ს 2015 წლის 17 აგვისტოს N78863, N79194 და N79210 ადმინისტრაციული საჩივრები

N79194 და N79210 დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, N78863 არ დაკმაყოფილდა

15. შპს ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს  2015 წლის 17 აგვისტოს N78943 ადმინისტრაციული საჩივარი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

16. სს „მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი 2010"-ს 2015 წლის 23 სექტემბრის N787/01-02 (სააგენტოში რეგისტრირებულია 24.09.2015, N92826) ადმინისტრაციული საჩივარი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

17. შპს  „ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა“-ს 2015 წლის 14 აგვისტოს N78477 ადმინისტრაციული საჩივარი 

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

18. შპს ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფოს 2015 წლის 7 ოქტომბრის  N98811 ადმინისტრაციული საჩივარი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

19. სს სამედიცინო კორპორაცია ევექსი-ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი 2015 წლის 30 ოქტომბრის N107005 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
20. შპსაკ. . ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრის 2015 წლის 19 ნოემბრის N01/826 (19.11.2015, N114876) და 2016 წლის 27 იანვრის N01/42 (28.01.2016, N9008) ადმინისტრაციულ საჩივრებ დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
21. შპსჯეო ჰოსპიტალს“-ის 2015 წლის 27 ნოემბრის N117430 და 28 დეკემბრის N128774, N128780 (დუშეთი, თიანეთი, ყაზბეგი) ადმინისტრაციული საჩივრები დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
22. შპს “მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს“ 2016 წლის 30 ივნისის N991/02 ადმინისტრაციული საჩივარი   დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
23. შპს ,,ჰერას" 2015 წლის 21 აპრილის N35532 ადმინისტრაციული საჩივარი   შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება
24. შპს ,,ახალციხის კლინიკა იმედის" 2016 წლის 29 აგვისტოს N89256 ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
25. შპს ,,თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს"  2016 წლის 16 მარტის N16-0181 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
26. შპს; აკად.ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული;ცენტრის" 2016 წლის 27 იანვრის N01/42 და 2016 წლის 28 იანვრის N8971 ადმინისტრაციული საჩივრები დაკმაყფილდა ნაწილობრივ;
27. შპს ,,ავერსის კლინიკის" 2016 წლის 27 სექტემბრის N100322 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
28. შპს ,,ადიკის" 2016 წლის 25 მარტის N33003 ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა;
29. შპს ,,ადიკის" 2016 წლის 9 სექტემბრის N94070 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
30. შპს ,,დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრ-ცხუმის" 2016 წლის 21 ნოემბრის N33 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
31. შპს ,,მანგლისის საავადმყოფო პოლიკლინიკის" 2016 წლის 9 ნოემბრის N114843 ადმინისტრაციული საჩივარი განხილვაზე უარი (საჩივარი წარდგენილია არაუფლებამოსილი ;პირის მიერ
32. შპს ,,მარნეკორის" 2016 წლის 15 ნოემბრის N116740 ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა;
33. შპს ,,ტერმინალი"-ს 2017 წლის 13 იანვრის N4330 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
34. შპს ,,უნიმედი აჭარა-შუახევის სამედიცინო ცენტრის" 2016 წლის 29 დეკემბრის N132886 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
35. შპს ,,ზუგდიდის ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური გაერთიანების" 2016 წლის 27 დეკემბრის N131963 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
36. შპს ,,მარნეულის პედიატრიული კლინიკის" 2016 წლის 26 აგვისტოს N89192 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
37. სს ,,საზღვაო ჰოსპიტალის" 2016 წლის 28 იანვრის N20 მომართვა დარჩა განუხილველი
38. სს ;სამედიცინო კორპორაცია ევექსი-ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის“ 2017 წლის 25 იანვრის N7988 ადმინისტრაციული საჩივარი;

არ დაკმაყოფილდა;

39. სს ;სამედიცინო კორპორაცია ევექსი-ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის“ 2017 წლის 16 თებერვლის N16696 ადმინისტრაციული საჩივარი;

არ დაკმაყოფილდა;

40. შპს ; ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინისა და საოჯახო მედიცინის რეგიონალური სასწავლო ცეტრის 03.02.2017, N11688 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
41. შპს ;ჯეო ჰოსპიტალსის“ (თეთრიწყაროს კლინიკა) 2017 წლის 26 იანვრის N8551; ადმინისტრაციული საჩივარი; დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
42. შპს ;ჯეო ჰოსპიტალსის“ (თეთრიწყაროს კლინიკა) 2017 წლის 26 იანვრის N8552; ადმინისტრაციული საჩივარი; დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
43. შპს ;რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“-ს 2017 წლის 30 იანვრის N13/83; ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
44. შპს „ჯეო ჰოსპიტალსის“ (თეთრიწყარო) 2017 წლის 26 იანვრის N17-003-72  ადმინისტრაციული საჩივარი  არ დაკმაყოფილდა;
45. შპს „ჯეო ჰოსპიტალსის“ 2017 წლის 26 იანვრის N17-003-73 ადმინისტრაციული საჩივარი  დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
46. შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ 2017 წლის 10 თებერვლის  N13/144  ადმინისტრაციული საჩივარი  დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
47. შპს „ნიუ ჰოსპიტალსის“ 2017 წლის 19 აპრილის NH-01/246 ადმინისტრაციული საჩივარი 

არ დაკმაყოფილდა;

48. სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსის“ (მარტვილის ჰოსპიტალი) 2017 წლის 19 აპრილის N39494 ადმინისტრაციული საჩივარი  არ დაკმაყოფილდა;
49. შპს „ჯეო ჰოსპიტალსის“  (გარდაბნის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი) 2017 წლის 21 აპრილის N 17-003-289 ადმინისტრაციული საჩივარი  არ დაკმაყოფილდა;
50. შპს „ავერსის კლინიკა“-ს 2017 წლის 19 მაისის N52209 ადმინისტრაციული საჩივარი 

არ დაკმაყოფილდა;

51. შპს ,,ბათუმის სამშობიარო სახლის’’ 2017 წლის 27 აპრილის N44118 ადმინისტრაციული საჩივარი  არ დაკმაყოფილდა;
52. სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსის“ (აბაშის ჰოსპიტალი) 2017 წლის 2 ივნისის N57401 ადმინისტრაციული საჩივარი  არ დაკმაყოფილდა;
53. შპს „მედX“-ის 2017 წლის 29 მაისის N27 ადმინისტრაციული საჩივარი  არ დაკმაყოფილდა;
54. შპს „21-ე ბავშვთა პოლიკლინიკის“- 2017 წლის 05 ივნისის N58068  ადმინისტრაციული საჩივარი  დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
55. სს ,,ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური  იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი“-ს 2017 წლის 10 ივლისის N01-18/594 ადმინისტრაციული საჩივარი  დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
56. შპს „უნიმედ კახეთის“ 2017 წლის 1 მაისის N45258 ადმინისტრაციული საჩივარი 

არ იქნა მიღებული წარმოებაში.

57. შპს “კლინიკა რუსთავის“ 2017 წლის 10 ივლისის N72411/02 ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
58. შპს „ჯეო ჰოსპიტალსის“  (გარდაბანი, მარნეული) 2017 წლის 14 ივნისის N61809 და N61822 ადმინისტრაციული საჩივრები; არ დაკმაყოფილდა
59. შპს „მად ი მედი“-ს 2017 წლის 13 ივნისის N61222 ადმინიატრაციული საჩივარი; დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
60. შპს „ქართული ფოლადის სამკურნალო ცენტრის“ 2017 წლის 15 ივნისის N104 (62577) ადმინისტრაციული საჩივარი; დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
61. შპს „ჩვენი კლინიკა+ონკოლოგიური დისპანსერის“ 2017 წლის 16 ივნისის N62917 ადმინისტრაციული საჩივარი; არ დაკმაყოფილდა
62. შპს „ისნის რაიონის N5 პოლიკლინიკის“ 2017 წლის 16 ივნისის N62926 ადმინისტრაციული საჩივარი; არ დაკმაყოფილდა
63. შპს „ჯეო ჰოსპიტალსის“ (სადახლოს ამბულატორია) 2017 წლის 23 ივნისის N17-003-500 ადმინისტრაციული საჩივარი; არ დაკმაყოფილდა
64. შპს „ვარკეთილის სამკურნალო ცენტრის“ 2017 წლის 28 ივლისის N397/17 ადმინისტრაციული საჩივარი; შეწყდა წარმოება
65. შპს „ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკის“ 2017 წლის 1 აგვისტოს N79184 ადმინისტრაციული საჩივარი; არ დაკმაყოფილდა
66. „შპს ,,აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკის‘’ 2017 წლის 20 ივლისის N144/02 (N75746) ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
67. ინდმეწარმე "ნინო შავლაყაძე" - ს 2017 წლის 18 ივლისის N74702 ადმინისტრაციული საჩივარი; დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
68. შპს „ულტრამედის“  2017 წლის 8 აგვისტოს N81792 ადმინისტრაციული საჩივარი. არ დაკმაყოფილდა
69. შპს "ნიკემედის" 2017 წლის 25 ივლისის N77047 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა
70. შპს სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრი ინტერმედის  2017 წლის 4 ოქტომბრის N98666 ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
71. შპს „ზუგდიდის ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური გაერთიანების“ 2017 წლის 14 აგვისტოს N83564 და 30 აგვისტოს N87366 ადმინისტრაციული საჩივრები სასამართლოში მიმდინარე წარმოების გამო, განხილვაზე ეთქვა უარი
72. შპს „მედალფას“ 2017 წლის 10 ოქტომბრის N101516, N101509 და N101496 ადმინისტრაციული საჩივრები; დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
73. პს „საგზაო პოლიკლინიკა+საოჯახო მედიცინის ცენტრი დიდუბე“-ს 2017 წლის 17 ოქტომბრის N104059 ადმინისტრაციული საჩივარი  დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
74. სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსის“ 2017 წლის 26 ოქტომბრის N107332 ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
75. შპს „ჯეო ჰოსპიტალსის“ 2017 წლის 26 ოქტომბრის N107519 ადმინისტრაციული საჩივარი განხილვაზე უარი
76. შპს „სამედიცინო ცენტრი-ქირონის“ 2017 წლის 26 ოქტომბრის N107505 ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
77. შპს „მედიკორის“ 2017 წლის 1 ნოემბრის N109518 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
78. შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“-ს (ცაგერი, ამბროლაური, ლენტეხი, ონი) 2017 წლის 3 ნოემბრის (სააგენტოში რეგისტრირებული N110242; N110245; N110246; N110250) ადმინისტრაციული საჩივრები დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
79. შპს „ჯეო ჰოსპიტალსის“ 2017 წლის 6 ნოემბრის (სააგენტოში რეგისტრირებული N111005) ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
80. შპს ამბულატორიული კლინიკის  2017 წლის 3 ნოემბრის N110139 ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
81. შპს „მედიკორის“ (ს/კ 204556541) 2017 წლის 1 ნოემბრის N109518 და 17 ნოემბრის N115349 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
82. შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“-ს (ქ. წალკა) 2017 წლის 30 ნოემბრის (სააგენტოში რეგისტრირებული N118922) ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
83. „შპს „ჯეო  ჰოსპიტალსის“ (დუშეთის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი) 2017 წლის 29 ნოემბრის (სააგენტოში რეგისტრირებული N118499) ადმინისტრაციული საჩივარი  უარი განხილვაზე
84. სს „ქ. რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს“ 2017 წლის 29 ნოემბრის N413 (N118554) ადმინისტრაციული საჩივარი  დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
85. შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“-ს 2017 წლის 20 ნოემბრის (სააგენტოში რეგისტრირებული N115782) ადმინისტრაციულ საჩივარი  დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
86. თელავის შპს „ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი“-ს 2017 წლის 30 ნოემბრის N176 (სააგენტოში რეგისტრირებული N119056) ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
87. შპს "საგიტარიუსი მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრის”  ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
88. სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსის“ (ხობის ჰოსპიტალი)  2017 წლის 30 ნოემბრის (სააგენტოში რეგისტრირებული N119807, 04.12.2017) ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
89. შპს „უნიმედ კახეთის“ (თელავის ამბულატორიული ცენტრი) 2017 წლის 30 ნოემბრის (სააგენტოში რეგისტრირებული N119842, 04.12.2017) ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
90. შპს „კლინიკა რუსთავის“ 2017 წლის 5 დეკემბრის (სააგენტოში რეგისტრირებული N120751) ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
91. შპს ამბულატორიული კლინიკის (ს/კ 417875375)  2017 წლის 10 ნოემბრის N112505 ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
92. შპს „ჯეო ჰოსპიტალსის“  2017 წლის 6 ნოემბრის ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
93. შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“-ს 2017 წლის 8 დეკემბრის N122054 ადმინისტრაციული საჩივარი (სტეფანნწმინდა) დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
94. შპს „ჯეო ჰოსპიტალსის“ 2017 წლის 11 დეკემბრის (სააგენტოში რეგისტრირებული N122863) ადმინისტრაციული საჩივარი (თიანეთი) უარი განხილვაზე
95. შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“-ს 2017 წლის 8 დეკემბრის (სააგენტოში რეგისტრირებული N122054) ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
96. სს „ქ. რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს“ 2017 წლის 29 ნოემბრის N413 (N118554) ადმინისტრაციული საჩივარი  დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
97. შპს „ჯეო ჰოსპიტალსის“დუშეთის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის 2017 წლის 29 ნოემბრის N118499 ადმინისტრაციული საჩივარი უარი განხილვაზე
98. „შპს „ჯეო  ჰოსპიტალსის“ თიანეთის მრავალპროფილური ცენტრის 2017 წლის 11 დეკემბრის N122863 ადმინისტრაციული საჩივარი უარი განხილვაზე
99. შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“-ს 2017 წლის 15 დეკემბრის  N124664 ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
100. შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“-ს 2017 წლის 14 დეკემბრის  N124275 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
101. შპს „მახინჯაურის მრავალპროფილიანი პოლიკლინიკის“ 2017 წლის 20 დეკემბრის N126168 ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
102. შპს „ავერსის კლინიკა“ -ს (გორის N1 ფილიალი) 20.12.2017, N125797  ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
103. შპს „სენაკის დევნილთა პოლიკლინიკის“  2017 წლის 21 დეკემბრის N54 (სააგენტოში რეგისტრიორებულია 22.12.2017; N126795) ადმინისტრაციული საჩივარი  არ დაკმაყოფილდა
104. შპს „უნიმედ აჭარა“ ჩაქვის 2017 წლის 22 დეკემბრის N126936  ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
105. დ. კაზრეთის შპს „საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანების“  2017 წლის 18 დეკემბრის N123 (სააგენტოში რეგისტრირებული 25.12.2017, N127649) ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
106. შპს „ჰაიმედის“ 2018 წლის 4 იანვრის N419 ადმინისტრაციულo საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
107. შპს „დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრ - ბიჭვინთას” 2017 წლის 27 დეკემბრის N61 (სააგენტოში რეგისტრირებული - 28.12.2017 წლის N128849) ადმინისტრაციული საჩივარი დასრულებული, დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
108. შპს „მცხეთის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი-ჯანმრთელი თაობის“  2017 წლის 28 დეკემბრის N61, N128854 ადმინისტრაციული საჩივარი ავტორის შუამდგომლობით შეჩერდა/არ განხილულა
109. შპს „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის პოლიკლინიკის“  2018 წლის 4 იანვრის N662 ადმინისტრაციულ საჩივარზე დადგენილია ხარვეზი
110. ააიპ რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრი „თანაზიარი“-ს 2018 წლის 15 იანვრის (სააგენტოში რეგისტრირებული N3870) ადმინისტრაციული საჩივარი  

დასრულებული, დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ 

111. სამედიცინო კორპორაცია ევექსი ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალის 2018 წლის 17 იანვრის (სააგენტოში რეგისტრირებული N4900) ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
112. სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსის“ (ხონი) 2018 წლის 8 იანვრის (სააგენტოში რეგისტრირებული N1229) ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
113. ბოლნისის რაიონის შპს „ქვეშის საექიმო ამბულატორიის“ 2018 წლის 22 იანვრის N2 (სააგენტოში რეგისტრირებული N5711) ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
114. შპს ,,აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის პოლიკლინიკის" 2018 წლის 29 იანვრის N8256 ადმინისტრაციული საჩივარი დასრულებული, არ დაკმაყოფილდა
115.  სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ჩხოროწყუს ჰოსპიტალის" 2018 წლის 30 იანვრის N9109 ადმინისტრაციული საჩივარი  დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
116. შპს „უნიმედი კახეთის“ ბავშვთა ახალი კლინიკის 17.01.2018 წელი, N4906 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა
117. შპს „მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს“ 2018 წლის 24 იანვრის N72/02 (N6888) ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
118. შპს „აკად. ო ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრის“ 2018 წლის 23 იანვრის N116/1 (სააგენტოში რეგისტრირებული N6543) ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
119.  შპს ,,აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკის‘’ 2018 წლის 30 იანვრის N37/02 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
120. სს „ვერე XXI“-ს  2018 წლის 18 იანვრის  N4962 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
121. დ. კაზრეთის შპს „საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანების“ 2017 წლის 17 ნოემბრის N108 ადმინისტრაციული საჩივარი  არ დაკმაყოფილდა
122. სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსი -ჩხოროწყუს ჰოსპიტალის“  (ს/კ 4404476205) 2018 წლის 29 იანვრის (სააგენტოში რეგისტრირებული N9109) ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
123. შპს „უნიმედი კახეთი -  ბავშვთა ახალი კლინიკის“ (ს/კ 404865981) 2018 წლის 17 იანვრის N01/47 ადმინისტრაციული საჩივარი (სააგენტოში რეგისტრირებული - 2018 წლის 17 იანვარი, N4906) ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა
124. შპს „აკად.ო.ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრის“ (ს/კ 202193544) 2018 წლის 23 იანვრის N116/1 ადმინისტრაციული საჩივარი (სააგენტოში რეგისტრირებული - 2018 წლის 23 იანვარი, N6543) ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
125. შპს „მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკის“  2018 წლის 5 თებერვლის N01-101 (სააგენტოში რეგისტრირებული - 2018 წლის 7 თებერვალი, N12450) ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
126. შპს „ქ.ბათუმის N1 პოლიკლინიკის“  2018 წლის 25 იანვრის N01-05/97 (სააგენტოში რეგისტრირებული - 26.01.2018 წლის N7867) ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
127. შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“-ს 2018 წლის 7 მარტის N22728 ადმინისტრაციული საჩივარი შეწყდა ადმ. წარმოება ავტ. მოთხოვნით;
128. შპს ,, მალხაზ კაციაშვილის მრავალპროფილური გადაუდებელი დახმარების ცენტრის" 2018 წლის 29 მარტის N42 (სააგენტოში რეგისტრირებული N30483) ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
129. შპს „ჯეო ჰოსპიტალსის“ (ხონის ამბულატორიული ცენტრი) (ს/კ 404907730)  2018 წლის 17 იანვრის  N4825 ადმინისტრაციული საჩივარი 

დასრულებული, დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ

130. შპს „ჯეო ჰოსპიტალსის“ (ზესტაფონის ამბულატორიული ცენტრი) (ს/კ 404907730)  2018 წლის 17 იანვრის  N4851 ადმინისტრაციული საჩივარი  დასრულებული, არ დაკმაყოფილდა
131. შპს ,,ჯეოჰოსპიტალის“ (ყაზბეგი) - ადმინისტრაციული საჩივარი 23 თებერვალი 2018 წელი (სააგენტოში რეგისტრირებული N20420, 28 თებერვალი  არ დაკმაყოფილდა
132. შპს ,,ჯეოჰოსპიტალის“ (ვანი) - ადმინისტრაციული საჩივარი 27 თებერვალი 2018 წელი (სააგენტოში რეგისტრირებული N20414, 28 თებერვალი  არ დაკმაყოფილდა
133. შპს ,,დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრი“ - ადმინისტრაციული საჩივარი 28 თებერვალი 2018 წელი N09 (სააგენტოში რეგისტრირებული 22.02.2018წ. N20415), დაზუსტებული - 2018 წლის 7 მარტი (სააგენტოში რეგისტრირებული 07.03.2018წ. N22873)  არ დაკმაყოფილდა
134. შპს ,,ქ. თბილისის N11 სამკურნალო-პროფილაქტიკური ცენტრი“ -  ადმინისტრაციული საჩივარი 21 მარტი 2018 წელი (სააგენტოში რეგისტრირებული 21.03.2018წ. N27724)  დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
135. შპს ,,ჯეოჰოსპიტალს“ (სართიჭალა) - ადმინისტრაციული საჩივარი 27 მარტი 2018 წელი (სააგენტოში რეგისტრირებული N29734, 27 მარტი  არ დაკმაყოფილდა
136. შპს ,,ჯეოჰოსპიტალს“ (კაჭრეთი): 2018 წლის 13 აპრილის N2018/13/04 თემატური შემოწმების აქტი, 2018 წლის 10 მაისის ადმინისტრაციული საჩივარი (სააგენტოში რეგისტრირებული 10.05.2018; N44992 კორესპონდენციით)

    უარი ეთქვათ განხილვაზე;

137. შპს ,,ჯეოჰოსპიტალს“ (გურჯაანი): 2018 წლის 10 აპრილის N2018/10/04 თემატური შემოწმების აქტი, 2018 წლის 10 მაისის ადმინისტრაციული საჩივარი (სააგენტოში რეგისტრირებული 10.05.2018; N44958 კორესპონდენციით) უარი ეთქვათ განხილვაზე;
138. სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ (ფოთის ამბულატორიული ცენტრი): 2018 წლის პირველი მაისის ადმინისტრაციული საჩივარი (სააგენტოში რეგისტრირებული 02.05.2018; N42380 კორესპონდენციით), 2018 წლის 29 მარტის N2018/29/03 შემოწმების აქტი არ დაკმაყოფილდა
139. შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“: 2018 წლის 9 მარტის N2018/09/03 თემატური შემოწმების აქტი, 2018 წლის 5 აპრილის (სააგენტოში რეგისტრირებული 04.05.2018; N43581 კორენპონდენციით) არ დაკმაყოფილდა
140. შპს „პედიატრია“ (სამტრედია): 2018 წლის 3 აპრილის N2018/03/04 თემატური შემოწმების აქტი, 2018 წლის 3 მარტის ადმინისტაციული საჩივარი (სააგენტოში რეგისტრირებული 8.05.2018; N44326 კორესპონდენციით არ დაკმაყოფილდა
141. შპს ,,ქალთა ჯანმრთელობის ცენტრი ჰერა“ – 2018 წლის 5 აპრილის N13 (სააგენტოში რეგისტრირებული (2018 წლის 10 აპრილი, N33809) ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
142. შპს ,,გორმედი“ – 2018 წლის 27 აპრილის N795  სააგენტოში რეგისტრირებული (N40871, 30 აპრილი 2018 წელი) ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
143.  სს „მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი 2010“-ის 2018 წლის 27 აპრილის N418 ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
144. შპს "ქუთაისის ბავშვთა და მოზრდილთა N 4 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრის" (ს/კ 212688064 ) 2018 წლის 23 მარტის (სააგენტოში რეგისტრირებული N38137) ადმინისტრაციულ საჩივარი  დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
145. შპს სამკურნალო-დიაგნოსტიკურ ცენტრ"ლოკუსი" (/ 200102897) 2018 წლის 04 აპრილის (სააგენტოში რეგისტრირებული N32733) ადმინისტრაციულ საჩივარი   არ დაკმაყოფილდა
146. შპს "უნიმედი კახეთის" (ს/კ 40486598) 2018 წლის 01 მაისის (სააგენტოში რეგისტრირებული N41945) ადმინისტრაციულ საჩივარი   არ დაკმაყოფილდა
147. შპს ,,აფხაზეთიდან  იძულებით გადაადგილებულ პირთა წყალტუბოს პოლიკლინიკის“, N02/27 (სააგენტოში რეგისტრირებული 2018 წლის 22 მაისი N49081) ადმინისტრაციული საჩივარი   არ დაკმაყოფილდა
148. შპს „უნიმედი აჭარა“ (ქობულეთის კლინიკა) 2018 წლის 17 მაისის  ადმინისტრაციული საჩივარი (სააგენტოში რეგისტრირებული N48844)  არ დაკმაყოფილდა
149. შპს „N5 კლინიკური საავადმყოფოს“ 2018 წლის 5 მაისის N250/01 (სააგენტოში რეგისტრირებული N50894) ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
150. შპს „BROTHERS“  2018 წლის 28 მაისის N2275/18 (სააგენტოში რეგისტრირებული 29.05.2018, N51660) ადმინისტრაციული  საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
151. ჯეო ჰოსპიტალსი - 2018 წლის 18 მაისის  N49236 ადმინისტრაციული საჩივარი (მარტყოფის ამბულატორია - სადავო აქტი N2018/23/04 ) არ დაკმაყოფილდა
152. ჯეო ჰოსპიტალსი 2018 წლის 18 მაისის  N4951 ადმინისტრაციული საჩივარი (ველისციხის ამბულატორია - სადავო აქტი N2018/23/04/03) უარი განხილვაზე
153. შპს "ჯეო ჰოსპიტალსი"-ს (სამტრედიის ამბულატორიული ცენტრი)  2018 წლის 05 ივნისის N54227 ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
154. შპს  ,,მედკაპიტალის“ 2018 წლის 7 ივნისის (სააგენტოში რეგისტრირებული 2018 წლის 8 ივნისი N55769), ადმინისტრაციული საჩივარი მიმდინარე
155. შპს ,,წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფოს“ 2018 წლის 8 ივნისის (სააგენტოში რეგისტრირებული N56492), ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
156. რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახლის (/ 216296880; დირექტორი - მანანა ელიაშვილი) 2018 წლის 18  სექტემბრის N253 (სააგენტოში რეგისტრირებული 19.09.2018, N94210) ადმინისტრაციული საჩივარი   დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
157. შპს "უნიმედი კახეთი" (თელავის რეფერალური საავადმყოფო") –  2018 წლის 11 სექტემბრის N91212 ადმინისტრაციული საჩივარი  მიმდინარე
158. შპს „უნიმედი აჭარა“ (ქუთაისის ონკოლოგიური ცენტრი) – 2018 წლის 11 სექტემბრის N91220 ადმინისტრაციული საჩივარი   მიმდინარე
159. შპს „ივანე ბოკერიას სახელობის თბილისის რეფერალური ჰოსპიტალი“ – 2018 წლის 11 სექტემბრის N91211 ადმინისტრაციული საჩივარი 

მიმდინარე

160. შპს „უნიმედი სამცხე“ (ახალციხის სამედიცინო ცენტრი) – 2018 წლის 24 სექტემბრის N96894 ადმინისტრაციული საჩივარი  მიმდინარე
161. შპს „ვია-ვიტა“ – 2018 წლის 26 სექტემბრის N97678 ადმინისტრაციული საჩივარი   მიმდინარე
162. შპს ქუთაისის N3 ბავშვთა პოლიკლინიკის 2018 წლის 16 აგვისტოს (სააგენტოში რეგისტრირებული 22.08.2018წ. N83179) ადმინისტრაციული საჩივარი  არ დაკმაყოფილდა
163. „შპს "გორმედის" (ს/კ 417876711) 30 აპრილის ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
164.სს „ევექსის ჰოსპიტლები“- მ.იაშვილის სახ.ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს 2019 წლის 2 აგვისტოს N864/02 (სააგენტოში რეგისტრირებული - 02.08.2019 წლის N109056) ადმინისტრაციულ საჩივარი. შეჩერდა 15.08. 2019წ. N04-1475 ბრძანებით
165. სს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ თელავის რეფერალური ჰოსპიტალის 2019 წლის 2 აგვისტოს  N1645 (სააგენტოში რეგისტრირებული -  05.08.2019 წლის N109790)  საჩივარი. შეჩერდა 15.08. 2019. N04-1475 ბრძანებით
166. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ - ი.ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკის 2019 წლის 2 აგვისტოს N01/340 (სააგენტოში რეგისტრირებული - 02.08.2019 წლის N109053) ადმინისტრაციული საჩივარი. შეჩერდა 15.08. 2019. N04-1475 ბრძანებით
167. შპს ,,აკადემიკოს ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრის“  2019 წლის 7 აგვისტოს N2236/1 (სააგენტოში რეგისტრირებული - 07.08.2019 წლის     N110856) ადმინისტრაციულ საჩივარი. შეჩერდა 15.08. 2019. N04-1475 ბრძანებით
168. შპს ,,რეგიონული ჰოსპიტალის“  2019 წლის 6 აგვისტოს (სააგენტოში რეგისტრირებული - 07.08.2019 წლის N110737) ადმინისტრაციულ საჩივარი. ადმ. საჩივარი განხილულ იქნა 03.09.2019წ.
169. შპს „ოპტიმალ მედი“ – 2019 წლის 22 ივლისის  (სააგენტოში რეგისტრირებული 23.07.2019; N104093) ადმინისტრაციული საჩივარი მიმდინარე
170. შპს „ნეფროლოგიისა და დიალიზის კლინიკა“ - 2019 წლის 29 ივლისის N129   ადმინისტრაციულ საჩივარი (სააგენტოში რეგისტრირებული - 31.07.2019; N107437 ). მიმდინარე
171. შპს „ვია-ვიტა“ - 2019 წლის 20 ივნისის   ადმინისტრაციულ საჩივრები (სააგენტოში რეგისტრირებული - 25.06.2019; N89869, N89873, N89879, N89886). მიმდინარე
172.შპს „წმინდა პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის კლინიკა“ - 2019 წლის 27 ივნისის (სააგენტოში რეგისტრირებული  01.07.2019; N92278) ადმინისტრაციულ საჩივარი. მიმდინარე
173. შპს „აკად. ნ. ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა - 2019 წლის 28 ივნისის N01-1018/6 (სააგენტოში რეგისტრირებული  28.06.2019; N92105) ადმინისტრაციულ საჩივარი. მიმდინარე
174. შპს „რეფერალური დახმარების ცენტრი“ - 2019 წლის 27 ივნისის  (სააგენტოში რეგისტრირებული  27.06.2019; 91373) ადმინისტრაციულ საჩივარი. მიმდინარე
175. შპს „ბათუმის დიალიზისა და ნეფროლოგიის ცენტრი“ - 2019 წლის 20 ივნისის N45-19 (სააგენტოში რეგისტრირებული 26.06.2019; N90807) ადმინისტრაციულ საჩივარი. მიმდინარე
176. შპს „მეტაკო“ - 2019 წლის 26 ივნისის  (სააგენტოში რეგისტრირებული  26.06.2019; N90804, N90806) ადმინისტრაციულ საჩივარები. მიმდინარე
177. სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ – 2019 წლის 16 ივლისის N100778 დაზუსტებული საჩივარი. მიმდინარე
178. სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი - 2018 წლის 17 იანვრის NMOD4 19 00043643  (სააგენტოში რეგისტრირებული N6108) ადმინისტრაციულ საჩივარი. მიმდინარე
179. შპს გადაუდებელი ქორურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი 2019 წლის 8 აგვისტოს (სააგენტოში რეგისტრირებული 08.08.2019 N111478) ადმინისტრაციულ საჩივარი. შეჩერდა 15.08. 2019წ. N04-1475 ბრძანებით
180. შპს ,,თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“ 2019 წლის 23 აგვისტოს (სააგენტოში რეგისტრირებული 23.08.2019წ. N117873) ადმინისტრაციულ საჩივარი. შეჩერდა 15.08. 2019. N04-1475 ბრძანებით
<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ