canli bahis siteleri canli bahis siteleri
სოციალური მომსახურების სააგენტო - მთავარი-7.3-2015

  „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ პირობების შესრულების კონტროლის შედეგებზე მიმწოდებლების მხრიდან წარმოდგენილი ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვის მდგომარეობის თაობაზე 2015-2017 წლები

  •  ქვემოთ მოყვანილი ადმინისტრაციული საჩივრები განიხილება კოლეგიური წესით, სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 4 ივნისის № 04-156/ო ბრძანებით შექმნილი სათათბირო ორგანოს (კომისია) მიერ.
  •  კომისიის სხდომები დახურულია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 28-ე, 32-ე და 34-ე მუხლების გათვალისწინებით, რამდენადაც კომისიის მიერ განსახილველი საკითხები, ყველა შემთხვევაში, მოიცავენ კანონით დადგენილ კონფიდენციალურ ინფორმაციას, მათ შორის, პროგრამის მოსარგებლეების (პაციენტები) მონაცემებს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.
  • კომისიის სხდომის დახურვის ან ადმინისტრაციულ საჩივარზე მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია  სასარჩელო განცხადებით, ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი N6), მისი ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში.

1. შპს„ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკის" 2015 წლის 15 აპრილის  N33623   ადმინისტრაციული  საჩივარი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

2. შპს „პანაცეას" 2015 წლის 20 აპრილის  N35017 ადმინისტრაციული საჩივარი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

3. შპს  „ჯეო ჰოსპიტალს"-ის  გურჯაანის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი, 2015   წლის 30 აპრილის  N38952 ადმინისტრაციული საჩივრი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

4. შპს „უნიმედი კახეთი"-ს თელავის რეფერალური საავადმყოფო, 2015 წლის 30 აპრილის  N38910  ადმინისტრაციული საჩივარი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

 

5. შპს „უნიმედი კახეთი"-ს ახმეტის რაიონულ ისაავადმყოფო, 2015 წლის 30 აპრილის  N39021  ადმინისტრაციული საჩივარი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

 

6. შპს „უნიმედი კახეთი"-ს ყვარლის რაიონული საავადმყოფო, 2015 წლის 30 აპრილის  N39026  ადმინისტრაციული საჩივარი

არ დაკმაყოფილდა;

7.  შპს  „არქიმედეს კლინიკა" ლაგოდეხის/სიღნაღი  საავადმყოფო, 2015 წლის 4 მაისის N39611 და 39602 ადმინისტრაციული საჩივრები

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

8. შპს „კლინიკა LIFE"-ს 2015 წლის 6 მაისის N40889 ადმინისტრაციული საჩივარი

არ დაკმაყოფილდა;

 

9. შპს „ჯეო ჰოსპიტალს"-ის საგარეჯოს მრავალპროფილური საავადმყოფო, 2015 წლის 11 მაისის N42677 ადმინისტრაციული საჩივარი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

10. შპს „მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკის" 2015 წლის 12 ივნისის N55437 ადმინისტრაციული საჩივარი 

შეწყდა საქმისწარმოება დავის სასამართლოში გაგრძელების გამო;

11. ააიპ სამედიცინო ცენტრი „კახეთი-იონი" 2015 წლის 29 აპრილის  N38205 ადმინისტრაციული საჩივარი

არ დაკმაყოფილდა; 

12. ამხანაგობა „რადიოთერაპია ბათუმი"-ს 2015 წლის 8 აგვისტოს N76504 ადმინისტრაციული საჩივარი 

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

 

13. შპს „აჭარის ა.რ. ონკოლოგიის ცენტრის" 2015 წლის 8 აგვისტოს N76512 ადმინისტრაციული საჩივარი 

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

14. შპს „უნიმედი აჭარა"-ს 2015 წლის 17 აგვისტოს N78863, N79194 და N79210 ადმინისტრაციული საჩივრები

N79194 და N79210 დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, N78863 არ დაკმაყოფილდა

15. შპს ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს  2015 წლის 17 აგვისტოს N78943 ადმინისტრაციული საჩივარი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

16. სს „მეზღვაურთა სამედიცინო ცენტრი 2010"-ს 2015 წლის 23 სექტემბრის N787/01-02 (სააგენტოში რეგისტრირებულია 24.09.2015, N92826) ადმინისტრაციული საჩივარი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

17. შპს  „ირის ბორჩაშვილის სახელობის ჯანმრთელობის ცენტრი მედინა“-ს 2015 წლის 14 აგვისტოს N78477 ადმინისტრაციული საჩივარი 

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

18. შპს ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფოს 2015 წლის 7 ოქტომბრის  N98811 ადმინისტრაციული საჩივარი

დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

19. სს სამედიცინო კორპორაცია ევექსი-ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი 2015 წლის 30 ოქტომბრის N107005 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
20. შპსაკ. . ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრის 2015 წლის 19 ნოემბრის N01/826 (19.11.2015, N114876) და 2016 წლის 27 იანვრის N01/42 (28.01.2016, N9008) ადმინისტრაციულ საჩივრებ დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
21. შპსჯეო ჰოსპიტალს“-ის 2015 წლის 27 ნოემბრის N117430 და 28 დეკემბრის N128774, N128780 (დუშეთი, თიანეთი, ყაზბეგი) ადმინისტრაციული საჩივრები დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
22. შპს “მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს“ 2016 წლის 30 ივნისის N991/02 ადმინისტრაციული საჩივარი   დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ
23. შპს ,,ჰერას" 2015 წლის 21 აპრილის N35532 ადმინისტრაციული საჩივარი   შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება
24. შპს ,,ახალციხის კლინიკა იმედის" 2016 წლის 29 აგვისტოს N89256 ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა
25. შპს ,,თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს"  2016 წლის 16 მარტის N16-0181 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
26. შპს; აკად.ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული;ცენტრის" 2016 წლის 27 იანვრის N01/42 და 2016 წლის 28 იანვრის N8971 ადმინისტრაციული საჩივრები დაკმაყფილდა ნაწილობრივ;
27. შპს ,,ავერსის კლინიკის" 2016 წლის 27 სექტემბრის N100322 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
28. შპს ,,ადიკის" 2016 წლის 25 მარტის N33003 ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა;
29. შპს ,,ადიკის" 2016 წლის 9 სექტემბრის N94070 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
30. შპს ,,დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრ-ცხუმის" 2016 წლის 21 ნოემბრის N33 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
31. შპს ,,მანგლისის საავადმყოფო პოლიკლინიკის" 2016 წლის 9 ნოემბრის N114843 ადმინისტრაციული საჩივარი განხილვაზე უარი (საჩივარი წარდგენილია არაუფლებამოსილი ;პირის მიერ
32. შპს ,,მარნეკორის" 2016 წლის 15 ნოემბრის N116740 ადმინისტრაციული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა;
33. შპს ,,ტერმინალი"-ს 2017 წლის 13 იანვრის N4330 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
34. შპს ,,უნიმედი აჭარა-შუახევის სამედიცინო ცენტრის" 2016 წლის 29 დეკემბრის N132886 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
35. შპს ,,ზუგდიდის ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური გაერთიანების" 2016 წლის 27 დეკემბრის N131963 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
36. შპს ,,მარნეულის პედიატრიული კლინიკის" 2016 წლის 26 აგვისტოს N89192 ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;
37. სს ,,საზღვაო ჰოსპიტალის" 2016 წლის 28 იანვრის N20 მომართვა დარჩა განუხილველი
38. სს ;სამედიცინო კორპორაცია ევექსი-ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის“ 2017 წლის 25 იანვრის N7988 ადმინისტრაციული საჩივარი;

სხდომა დაგეგმილია 2017 წლის 22 თებერვალს;

39. სს ;სამედიცინო კორპორაცია ევექსი-ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის“ 2017 წლის 16 თებერვლის N16696 ადმინისტრაციული საჩივარი;

სხდომა დაგეგმილია 2017 წლის 22 თებერვალს;

40. შპს ; ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინისა და საოჯახო მედიცინის რეგიონალური სასწავლო ცეტრის 03.02.2017, N11688 ადმინისტრაციული საჩივარი სხდომა დაგეგმილია 2017 წლის 28 თებერვალს;
41. შპს ;ჯეო ჰოსპიტალსის“ (თეთრიწყაროს კლინიკა) 2017 წლის 26 იანვრის N8551; ადმინისტრაციული საჩივარი; სხდომა დაგეგმილია 2017 წლის 7 მარტს;
42. შპს ;ჯეო ჰოსპიტალსის“ (თეთრიწყაროს კლინიკა) 2017 წლის 26 იანვრის N8552; ადმინისტრაციული საჩივარი; სხდომა დაგეგმილია 2017 წლის 7 მარტს;
43. შპს ;რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“-ს 2017 წლის 30 იანვრის N13/83; ადმინისტრაციული საჩივარი სხდომა დაგეგმილია 2017 წლის 13 მარტს (2 აქტი);
<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ

deneme bonusu veren bahis canli bahis sitesi sohbet hatları dikmen escort