ბაზრის კვლევა

ჯანმრთელობის დაცვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მომსახურების შესყიდვა

თარიღი: 2018-01-24

მიმაგრებული დოკუმენტები :
ჯანმრთელობის დაცვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მომსახურების შესყიდვა
„ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების“ მომსახურების კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების (აღმოსავლეთ საქართველოში) შესყიდვა
„ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების“ მომსახურების კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების (დასავლეთ საქართველოში) შესყიდვა
„ფსიქიკური ჯანმრთელობის“ 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის, „ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის“ კომპონენტით განსაზღვრული მომსახურების შესყიდვა
„იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურების“ კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვა
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების/კომპონენტების/ქვეკომპონენტების ფარგლებში შესყიდული/შესასყიდი მედიკამენტების საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე გაფორმების, ტრანსპორტირების, შენახვისა და გაცემის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის „სამედიცინო მომსახურება სიფილისზე ეჭვის შემთხვევაში“ კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვა
გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის კომპონენტის ფარგლებში განსახორციელებელი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა
ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების შესყიდვა
'ფსიქიკური ჯანმრთელობის' სახელმწიფო პროგრამის, 'ფსიქიკური დარღვევების მქონე შშმ პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის' კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვა
ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელება და ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის მიწოდების (ტრანსპორტირება, ბადრაგირება) უზრუნველყოფა ქ. თბილისსა და რეგიონებში, მათ შორის, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა
„ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების“ სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა
'ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე' კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვა

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ