ადმინისტრაციული ორგანოს სერვისების შესახებ ინფორმაცია 2013 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
ფულადი სოციალური დახმარება (საარსებო შემწეობა)
ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა
საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა
სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
ტუბერკულოზის მართვა
აივ ინფექცია / შიდსი
დიაბეტის მართვა
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა
სოფლის ექიმის
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება
დედათა და ჩვილ ბავშვთა თავშესაფარი
მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფა
სათემო ორგანიზაციები
ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა
მცირე საოჯახო ტიპის სახლი
სავარძელ – ეტლებით და საპროთეზო – ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყოფა
სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა
კოხლეარული იმპლანტი
ბავშვთა ადრეული განვითარება
ბავშვთა რეაბილიტაცია
დღის ცენტრი
ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობა
ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა
ბავშვის შვილად აყვანა
მეურვეობა მზრუნველობის დაწესება
საერთაშორისო გაშვილება
მინდობით აღზრდა
რეინტეგრაცია
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა
ნარკომანია
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება
რეფერალური მომსახურება
სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება
ფსიქიკური ჯანმრთელობა
ინფექციური დაავადებების მართვა
სახელმწიფო პენსია
სოციალური პაკეტი
სახელმწიფო კომპენსაცია
საყოფაცხოვრებო სუბსიდია
შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემა worknet
ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურება

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ