სოფლის ექიმი

თარიღი: 12.10.2018წ.

რა არის სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამა?

პროგრამის მიზანია სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული არეალისა და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ასევე სპეცდაფინანსებაზე მყოფ დაწესებულებებში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

ვინ არის სოფლის ექიმი?

სოფლის ექიმი არის უმაღლესი სამედიცინო განათლებისა და დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მქონე პირი.

ინ არის სახელმწიფო პროგრამის - „სოფლის ექიმი" მოსარგებლე?

 • პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად კომპონენტის მოსარგებლეები;
 • სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდების კომპონენტის მოსარგებლეები.

რა მომსახურებას ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამა „სოფლის ექიმი"?

პროგრამის ფარგლებში, პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად მოიცავს:

 • ექიმთან/ექთანთან ვიზიტს;
 • იმუნიზაციას იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრის მიხედვით და სამიზნე მოსახლეობის ადეკვატური მოცვას;
 • ჯანმრთელი პირებისა და ახალი პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმებას ქვეყანაში დამტკიცებული გაიდლაინების შესაბამისად;
 • ბავშვებისა და მოზარდების განვითარებაზე მეთვალყურეობას ქვეყანაში დამტკიცებული გაიდლაინების შესაბამისად.
 • ექიმის ან ექთნის ვიზიტს ბინაზე 3 წლამდე ბავშვებში ქვეყანაში დამტკიცებული გაიდლაინების შესაბამისად;
 • ექიმის ან ექთნის ვიზიტს ბინაზე წელიწადში 4-ჯერ მუდმივად მწოლიარე (გადაადგილების უნარს მოკლებულ) პირებთან;
 • ინკურაბელურ პაციენტებთან ბინაზე ვიზიტს საჭიროების შესაბამისად;
 • ქრონიკული (მათ შორის, ჰიპერტონიული დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი, გულის იშემიური დაავადება, ბრონქული ასთმა, ინკურაბელური პაციენტები) და მწვავე დაავადებების: დიაგნოსტიკას კლინიკური სიმპტომო-კომპლექსისა და აუცილებელი, მინიმალური ინსტრუმენტული და ლაბორატორიული კვლევების საფუძველზე; ასევე

მართვას და რეფერალს საჭიროების შესაბამისად;

 • ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ (DOT) მკურნალობის უზრუნველყოფას ექთნის მიერ;
 • სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფას გადაუდებელი მდგომარეობების დროს;
 • ამბულატორიულ დონეზე, სამედიცინო საჭიროებიდან გამომდინარე, სამედიცინო დოკუმენტაციის (მათ შორის, საანგარიშგებო და სტატისტიკური ფორმები) წარმოება, ცნობებისა და რეცეპტების გაცემა (მათ შორის, ინკურაბელური პაციენტებისათვის) (გარდა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობისა - ფორმა №IV-100ა სამსახურის დაწყებასთან დაკავშირებული, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში ავტომობილის მართვის მოწმობისა და იარაღის შეძენის ნებართვის მისაღებად წარსადგენი ცნობებისა).
 • გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველყოფა „ექიმის ჩანთიდან".

სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.

ვის უნდა მიმართოთ მომსახურების მისაღებად?

მომსახურების მისაღებად უნდა მიმართოთ საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით სოფლის ექიმს ან სპეცდაფინანსებაზე მყოფ სამედიცინო დაწესებულებებს. 

როგორ ხდება პროგრამის „სოფლის ექიმი" ანაზღაურება?

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება არ ითვალისწინებს თანაგადახდას პაციენტის მხრიდან.

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე - 1505 ან/და სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში.

სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებები

 

,,2018 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის N592 დადგენილება

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ