სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება

თარიღი: 12.10.2018წ.

რა არის სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირების სახელმწიფო პროგრამა?

პროგრამის მიზანია გადაუდებელი მდგომარეობების დროს გართულებებისა და ლეტალური გამოსავლის შემცირება, მოსახლეობის უფასო სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფის გზით.

ვინ არის პროგრამის მოსარგებლე?

პროგრამის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირები და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები.

რას მოიცავს პროგრამა?

პროგრამა მოიცავს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების კომპონენტს, რომლის განმახორციელებელია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

მომსახურება ხორციელდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.

  • ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის მიერ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევა სასწრაფო დახმარების ბაზისური მედიკამენტებითა და ბაზისური სამედიცინო დანიშნულების საგნებით; კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტთა ტრანსპორტირებისათვის მინიმალური მოთხოვნების უზრუნველყოფას;
  • საჭიროების შემთხვევაში - სამედიცინო ჩვენებით პაციენტის პოსპიტალიზაციის უზრუნველყოფა შესაბამისი პროფილის უახლოეს კლინიკაში.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება ფინანსდება სრულად, პროგრამის ფარგლებში და არ ითვალისწინებს თანაგადახდას პაციენტის მხრიდან.

ვის უნდა მიმართოთ მომსახურების მისაღებად?

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მომსახურების მისაღებად, საჭიროების შემთხვევაში, გამოძახებული უნდა იქნას სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა.

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე (1505) ან/და სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში.

,,2018 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის N592 დადგენილება

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ