იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა

რა არის სახელმწიფო პროგრამა იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა?

  პროგრამის მიზანია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

რას მოიცავს სახელმწიფო პროგრამა?

- იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება ;
-იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული 18 წლამსე ასაკის ბავსვთა სტაციონარული მომსახურება ;
-ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზარდილთა ამბულატორიულ და სტაციონარული მომსახურება .

ვინ არის პროგრამის მოსარგებლე?

-იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურების და იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული 18 წლამსე ასაკის ბავსვთა სტაციონარული მომსახურების კომპონენტების მოსარგებლეები არიან 18 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეები (დაზღვევის მიუხედავად).
-ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზარდილთა ამბულატორიულ და სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირები ან საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები (დაზღვევის მიუხედავად) .

 

 იშვიათი დაავადებების ამბულატორიული მეთვალყურეობა

 

1

მწვავე ინტერმიტირებადი პორფირია

E80.2

2

ადისონის დაავადება

E27.1

3

ალსტრიომის სინდრომი

E66.0

4

ბარტერის სინდრომი

E26.8

5

ბეხჩეტის სინდრომი

M35.2

6

უიპლის დაავადება

K90.8

7

ბილიარული ატრეზია

Q 44.2

8

კონის სინდრომი

E26.0

9

კრონკჰაიტ-კანადას დაავადება

D12.6

10

გარდნერის სინდრომი

D69.2

11

გლუკოზა-6-ფოსფატდეჰიდროგენაზას დეფიციტი

D55.0

12

ჰემოქრომატოზი

E83.1

13

ინსულინომა

E16.1

14

ლაიმის დაავადება

A 69.2

15

ფენილკეტონურია

E70.1

16

ჰომოცისტინურია

E72.1

17

ფეოქრომოციტომა

C74

18

ვილმსის სიმსივნე

C64

19

ვულგარული იქთიოზი

Q 80.0

20

ჰიპოფიზარული ნანიზმი

E23.0

21

ცისტური ფიბროზი (მუკოვისციდოზი)

E84

22

ბარძაყის ძვლის თავის იუვენილური ოსტეოქონდროზი (ლეგ-კალვე-პერტესის დაავადება)

M91.1

23

მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინემია (ბრუტონის დაავადება)

D80.0

24

ტერნერის სინდრომი

Q 96.

 

 იშვიათი და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების სტაციონარული მომსახურება

 

დასახელება

კოდი

(ICD-10)

ერთეულის ღირებულება (ლარებით)

მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები

1

რეგიონული ენტერიტი

K50

214

2

მალაბსორბცია გამოწვეული ტოლერანტობის დარღვევით

K90.4

214

3

ცელიაკია

K90.0

214

4

იუვენილური დერმატომიოზიტი

M33.0

246

5

იუვენილური მაანკილოზირებელი სპონდილიტი (ბეხტერევის დაავადება)

M08.1

368

6

რეიტერის დაავადება

M02.3

246

7

სისტემური სკლეროზი (სკლეროდერმია)

M34

246

8

სისტემური წითელი მგლურა

M32

246

9

იუვენილური პოლიარტერიტი, ვეგნერის გრანულომატოზი, კან-ლორწოვან-ლიმფური კვანძების სინდრომი

M31.3

246

10

შაქრიანი დიაბეტი კომის გარეშე

E10

315

11

შაქრიანი დიაბეტი კომით

E10

1234

12

არასრული ოსტეოგენეზი

Q78.0

609

13

ლულოვანი ძვლების ქრონიკული ოსტეომიელიტის გამწვავება, კონსერვატიული მკურნალობა

M86

415

14

ქრონიკული ოსტეომიელიტი-სეკვესტრექტომია

M86.6

1816

15

მინკოვსკი-შოფარის ჰემოლიზური ანემია

D58

280

16

დიდი თალასემია (ჰემოლიზური კრიზით)

D56.0

280

17

ანემია გამოწვეული ფერმენტული დარღვევებით

D55

280

18

მედიკამენტოზური ჰემოლიზი

D59.8

280

19

შონლაინ-ჰენოხის დაავადება

D69.0

280

20

იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა

D69.0

280

21

იუვენილური რევმატოიდული ართრიტი

M08.0

368

22

ჰიპერთირეოიდიზმი ჩიყვით და ჩიყვის გარეშე

E05

315

იშვიათი დაავადებები

23

მწვავე ინტერმიტირებადი პორფირია

E80.2

280

24

ადისონის დაავადება

E27.1

315

25

ალსტრიომის სინდრომი

E66.0

315

26

ბარტერის სინდრომი

E26.8

315

27

ბეხჩეტის სინდრომი

M35.2

246

28

უიპლის დაავადება

K90.8

246

29

ბილიარული ატრეზია (ქირურგიული მკურნალობა)

Q44.2

2170

30

კონის სინდრომი

E26.0

315

31

კრონკჰაიტ-კანადას დაავადება

D12.6

246

32

გარდნერის სინდრომი

D69.2

280

33

გლუკოზა-6-ფოსფატდეჰიდროგენაზას დეფიციტი

D55.0

280

34

ჰემოქრომატოზი

E83.1

315

35

ინსულინომა

E16.1

315

36

ლაიმის დაავადება

A 69.2

214

37

ფენილკეტონურია

E70.1

315

38

ჰომოცისტინურია

E72.1

315

39

ფეოქრომოციტომა (ქირურგიული მკურნალობა)

C74

1816

40

ვილმსის სიმსივნე (ქირურგიული მკურნალობა)

C64

1377

41

ვულგარული იქთიოზი

Q 80.0

210

42

ჰიპოფიზარული ნანიზმი

E23.0

315

43

ცისტური ფიბროზი (მუკოვისციდოზი)

E84

200

44

ბარძაყის ძვლის თავის იუვენილური ოსტეოქონდროზი (ლეგ-კალვე-პერტესის დაავადება) (ქირურგიული მკურნალობა)

M91.1

1202

45

მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინემია (ბრუტონის დაავადება)

D80.0

280.

 

 

 

ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების
მოცულობა და ნოზოლოგიური ჯგუფები

- მომსახურების მოცულობა:
• ამბულატორიული მომსახურება:
• ჰემატოლოგის და სხვა სპეციალისტების კონსულტაცია;
• სისხლდენებისა და სისხლჩაქცევების დროს სისხლის კომპონენტების, ჰემოსტატიკების და ფაქტორების ტრანსფუზია;
• კლინიკო-ლაბორატორიული გამოკვლევები (მათ შორის, გამოკვლევები სწრაფი ტესტებით B და C ჰეპატიტებსა და აივ-ინფექციაზე);
• სისხლის შედედების ფაქტორების გამოკვლევა;
• თრომბოციტების ფუნქციური გამოკვლევა.
- სტაციონარული მომსახურება:
• ჰემორაგიული დიათეზის შემთხვევებში ჰოსპიტალური მომსახურება;
• ჰემოფილური ართროპათიით გამოწვეული ორთოპედიული მომსახურება.
- იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში შეძენილი ანტიჰემოფილური ფაქტორ კონცენტრატების, XIII ფაქტორის და ანტიინჰიბიტორული პროთრომბინ კომპლექსის ბენეფიციართათვის მიწოდება (მათ შორის, გართულებულ შემთხვევებში და ჰოსპიტალიზაციების დროს). ამ მედიკამენტების ბენეფიციარებისთვის მიწოდებას უზრუნველყოფს ამ კომპონენტის მიმწოდებელი დაწესებულება. ანტიჰემოფილური ფაქტორ-კონცენტრატებისა და ანტიინჰიბიტორული პროთრომბინ-კომპლექსის გამოყენება-განაწილების ინსტრუქცია განისაზღვრება მინისტრის შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

-სისხლის შედედების მემკვიდრული პათოლოგიები:
• D66 VIII ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი (ჰემოფილია A);
• D67 IX ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი (ჰემოფილია B);
• D68.0 ფონ ვილებრანდის დაავადება (VWD);
• D68.1 XI ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი;
• D68.2 სისხლის შედედების სხვა ფაქტორების მემკვიდრული დეფიციტი:
• I (ფიბრინოგენი);
• II (პროთრომბინი);
• V (ლაბილური ფაქტორი, ანუ პროაქცელერინი);
• VII (სტაბილური, ანუ პროკონვერტინი);
• X (სტიუარტ პრაუერი);
• XII (ჰაგემანი);
• XIII (ფიბრინ მასტაბილიზირებელი);
• D69.1 თრომბოციტების თვისობრივი დეფექტები.


გასათვალისწინებელია :

  თუ „იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობის" სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ამ დადგენილებით განსაზღვრული სამედიცინო დაწესებულება ასევე არის „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებით განსაზღვრული პროგრამის მიმწოდებელი, 2013 წლის 28 თებერვლიდან დაწყებული სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურება, რომელსაც ითვალისწინებს "საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება, განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილების ფარგლებში.


ვის უნდა მიმართოთ მომსახურების მისაღებად?


  მომსახურების მისაღებად უნდა მიაკითხოთ პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებას. (იხ.http://www.cloud.moh.gov.ge/).


როგორ ხდება სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსება (არის თუ არა თანაგადახდა და როგორ)?

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება სრულად და პაციენტის მხრიდან თანაგადახდას არ ითვალისწინებს.

  საკითხთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე (1505) ან/და სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში.

 

,,2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N660 დადგენილება

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ

sohbet hatti sohbet hatlari sohbet telefonlari sohbet telefonlari sex hatlari canli sohbet hatlari canli sohbet hatti