იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა

თარიღი: 27.07.2018წ.

რა არის სახელმწიფო პროგრამა იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა?

პროგრამის მიზანია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

რას მოიცავს სახელმწიფო პროგრამა?

 • იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება;
 • იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება;
 • ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება.

ვინ არის პროგრამის მოსარგებლე?

 • იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურების და იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურების კომპონენტების მოსარგებლეები არიან 18 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეები (დაზღვევის მიუხედავად).
 • ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზარდილთა ამბულატორიულ და სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირები ან საქართველოში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები (დაზღვევის მიუხედავად).

იშვიათი დაავადებების ამბულატორიული მეთვალყურეობა

 

დასახელება

კოდი

(ICD-10)

1

მწვავე ინტერმიტირებადი პორფირია

E80.2

2

ადისონის დაავადება

E27.1

3

ალსტრიომის სინდრომი

E66.0

4

ბარტერის სინდრომი

E26.8

5

ბეხჩეტის სინდრომი

M35.2

6

უიპლის დაავადება

K90.8

7

ბილიარული ატრეზია

Q44.2

8

კონის სინდრომი

E26.0

9

კრონკჰაიტ-კანადას დაავადება

D12.6

10

გარდნერის სინდრომი

D69.2

11

გლუკო%ა-6-ფოსფატდეჰიდროგენაზას დეფიციტი

D55.0

12

ჰემოქრომატოზი

E83.1

13

ინსულინომა

E16.1

14

ლაიმის დაავადება

A 69.2

15

ჰომოცისტინურია

E72.1

16

ფეოქრომოციტომა

C74

17

ვილმსის სიმსივნე

C64

18

ვულგარული იქთიოზი

Q 80.0

19

ჰიპოფიზარული ნანიზმი

E23.0

20

ცისტური ფიბროზი (მუკოვისციდოზი)

E84

21

ბარძაყის ძვლის თავის იუვენილური ოსტეოქონდროზი (ლეგ-კალკვე-პერტესის დაავადება)

M91.1

22

მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინემია (ბრუტონის დაავადება)

D80.0

23

ტერ-ნერის სინდრომი

Q 96

24

ბულოზური ეპიდერმოლიზი

Q 81.9

25

გლუტენის ავადმვოფობა (ცელიაკია)

K90.0

26

გენერალიზებული ეპილეფსიისა და ეპილეფსიური სინდრომების სხვა ფორმები - დრავეს სინდრომი

G40.4

27

მუკოპოლისაქარიდოზი I და II ტიპი

E76.0 E76.1

28

იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა

D69.3

29

ჰიპერიმუნოგლობულინ E სინდრომი

D82.4

30

თანდაყოლილი ანომალიების სინდრომები დაკავშირებული უპირატესად ქონდარა ზრდასთან - პრადერ-ვილის სინდრომი

Q 87.1

31

ფოსფორის მეტაბოლიზმის დარღვევები

E83.3

 

 იშვიათი და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების სტაციონარული მომსახურება

 

დასახელება

კოდი

(ICD-10)

ერთეულის ღირებულება (ლარი)

 

მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები

 

 

1

რეგიონული ენტერიტი

K50

214

2

მალაბსორბცია გამოწვეული ტოლერანტობის დარღვევით

K90.4

214

3

ცელიაკია

K90.0

214

4

იუვენილური დერმატომიოზიტი

M33.0

246

5

იუვენილური მაანკილოზირებელი სპონდილიტი (ბეხტერევის დაავადება)

M08.1

368

6

რეიტერის დაავადება

M02.3

246

7

სისტემური სკლეროზი (სკლეროდერმია)

M34

246

8

სისტემური წითელი მგლურა

M32

246

9

იუვენილური პოლიარტერიტი, ვეგნერის გრანულომატოზი, კან-ლორწოვან-ლიმფური კვანძების სინდრომი

M31.3

246

10

შაქრიანი დიაბეტი კომის გარეშე

Е10

506

11

არასრული ოსტეოგენეზი

Q78.0

609

12

ლულოვანი ძვლების ქრონიკული ოსტეომიელიტის გამწვავება, კონსერვატიული მკურნალობა

M86

415

13

ქრონიკული ოსტეომიელიტი-სეკვესტრექტომია

M86.6

1816

14

მინკოვსკი-შოფარის ჰემოლიზური ანემია

D58

280

15

დიდი თალასემია (ჰემოლიზური კრიზით)

D56.1

280

16

ანემია გამოწვეული ფერმენტული დარღვევებით

D55

280

17

მედიკამენტოზური ჰემოლიზი

D59.8

280

18

შონლაინ-ჰენოსის დაავადება

D69.0

280

19

იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა

D69.3

280

20

იუვენილური რევმატოიდული ართრიტი

M08.0

368

21

ჰიპერთირეოიდიზმი ჩიყვით და ჩიყვის გარეშე

E05

315

 

იშვიათი დაავადებები

 

 

22

მწვავე ინტერმიტირებადი პორფირია

E80.2

280

23

ადისონის დაავადება

E27.1

315

24

ალსტრიომის სინდრომი

E66.0

315

25

ბარტერის სინდრომი

E26.8

315

26

ბეხჩეტის სინდრომი

M35.2

246

27

უიპლის დაავადება

K90.8

246

28

ბილიარული ატრეზია (ქირურგიული მკურნალობა)

Q44.2

2170

29

კონის სინდრომი

E26.0

315

30

კრონკჰაიტ-კანადას დაავადება

D12.6

246

31

გარდნერის სინდრომი

D69.2

280

32

გლუკოზა-6-ფოსფატდეჰიდროგენაზას დეფიციტი

D55.0

280

33

ჰემოქრომატოზი

E83.1

315

34

ინსულინომა

E16.1

315

35

ლაიმის დაავადება

A 69.2

214

36

ფენილკეტონურია

E70.1

315

37

ჰომოცისტინურია

E72.1

315

38

ფეოქრომოციტომა (ქირურგიული მკურნალობა)

C74

1816

39

ვილმსის სიმსივნე (ქირურგიული მკურნალობა)

C64

1377

40

ვულგარული იქთიოზი

Q80.0

210

41

ჰიპოფიზარული ნანიზმი

E23.0

315

42

ცისტური ფიბროზი (მუკოვისციდოზი)

E84

200

43

ბარძაყის ძვლის თავის იუვენილური ოსტეოქონდროზი ლეკ-კალვე-პერტესის დაავადება) (ქირურგიული მკურნალობა)

M91.1

1202

44

მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინემია (ბრუტონის დაავადება)

D80.0

280

 

ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მოცულობა და ნოზოლოგიური ჯგუფები

ამბულატორიული მომსახურება:

 • ჰემატოლოგის და სხვა სპეციალისტების კონსულტაცია;
 • სისხლდენებისა და სისხლჩაქცევების დროს სისხლის კომპონენტების, ჰემოსტატიკების და ფაქტორების ტრანსფუზია;
 • კლინიკო-ლაბორატორიული გამოკვლევები (მათ შორის, გამოკვლევები სწრაფი ტესტებით В და C ჰეპატიტებსა და აივ-ინფექციაზე);
 • სისხლის შედედების ფაქტორების გამოკვლევა;
 • თრომბოციტების ფუნქციური გამოკვლევა;
 • ფიზიოთერაპიული მომსახურება (ფიზიოთერაპიული ვარჯიშები).

სტაციონარული მომსახურება:

 • ჰემორაგიული დიათეზის შემთხვევებში ჰოსპიტალური მომსახურება;
 • ჰემოფილური ართროპათიით გამოწვეული ორთოპედიული მომსახურება.

იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში შეძენილი ანტიჰემოფილური ფაქტორ-კონცენტრატების - VIII, IX, XIII ფაქტორების, ანტიინჰიბიტორული პროთრომბინ-კომპლექსის, ანტიინჰიბიტორული VII ფაქტორის და ანტიინჰიბიტორული აქტივირებული კოაგულაციური კომპლექსის ბენეფიციართათვის მიწოდება (მათ შორის, გართულებულ შემთხვევებში და ჰოსპიტალიზაციების დროს). ამ მედიკამენტების ბენეფიციარებისთვის მიწოდებას უზრუნველყოფს ამ კომპონენტის მიმწოდებელი დაწესებულება. ანტიჰემოფილური ფაქტორ-კონცენტრატების გამოყენება-განაწილების ინსტრუქცია განისაზღვრება მინისტრის შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

სისხლის შედედების მემკვიდრული პათოლოგიები:

 • D66-VIII ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი (ჰემოფილია А);
 • D67-IX ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი (ჰემოფილია В);
 • D68.0 -ფონ-ვილებრანდის დაავადება (VWD);
 • D68.1 - XI ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი;
 • D68.2 - სისხლის შედედების სხვა ფაქტორების მემკვიდრული დეფიციტი:

o   I (ფიბრინოგენი);

o   II (პროთრომბინი);

o   V (ლაბილური ფაქტორი, ანუ პროაქცელერინი);

o   VII (სტაბილური, ანუ პროკონვერტინი);

o   X (სტიუარტ-პრაუერი);

o   XII (ჰაგემანი);

o   XIII (ფიბრინ-მასტაბილიზირებელი).

 • D69.1 -თრომბოციტების თვისობრივი დეფექტები.

გასათვალისწინებელია :

თუ ამ დადგენილებით დამტკიცებული „იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობის" სახელმწიფო პროგრამის მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულება, ასევე არის საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებით განსაზღვრული პროგრამის მიმწოდებელი, სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურება, რომელიც მოიცავს პაციენტის კრიტიკული მდგომარეობების მართვასა და ინტენსიურ თერაპიას და რომელსაც ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილება, განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილების ფარგლებში.

ვის უნდა მიმართოთ მომსახურების მისაღებად?

 • მომსახურების მისაღებად უნდა მიაკითხოთ პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებას.

როგორ ხდება სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსება (არის თუ არა თანაგადახდა და როგორ)?

 • პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება სრულად და პაციენტის მხრიდან თანაგადახდას არ ითვალისწინებს.

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე (1505) ან/და სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში.

 

,,2018 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის N592 დადგენილება

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ