ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა

თარიღი: 10.07.2018წ.

რა არის ,,ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობის" სახელმწიფო პროგრამის მიზანი?

პროგრამის მიზანია ინკურაბელური პაციენტების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება პალიატიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით და სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

ვინ არის პროგრამის მოსარგებლე?

ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობის კომპონენტის შემთხვევაში - ქ.თბილისის, ქ.ქუთაისის, ქ.ოზურგეთის, ქ.გორის, ქ.თელავისა და ქ.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე ინკურაბელური პაციენტები, რომელთაც სიცოცხლის დასასრულს ესაჭიროებათ სპეციალიზებული პალიატიური მზრუნველობა:

  • მე-4 კლინიკური ჯგუფის ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულნი;
  • ტერმინალურ სტადიაში მყოფი შიდსით დაავადებულნი;
  • არაონკოლოგიური ქრონიკული მოპროგრესირე სენით დაავადებულნი ტერმინალურ სტადიაში.

ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარულ-პალიატიური მზრუნველობისა და სიმპტომური მკურნალობის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შემთხვევაში:

  • საქართველოს მოქალაქეები, გარდა ტუბერკულოზით დაავადებული ინკურაბელური პაციენტებისა;
  • საქართველოს მოქალაქე შიდსით დაავადებული ინკურაბელური პაციენტები.

ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის მოსარგებლეები არიან საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირები.

რას მოიცავს პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება?

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობის სახელმწიფო პროგრამა მოიცავს:

  • ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიულ პალიატიურ მზრუნველობას, რომელიც გულისხმობს ქ. თბილისის, ქ. ქუთაისის, თელავის, ზუგდიდის, ოზურგეთისა და გორის მუნიციპალიტეტში ინკურაბელურ პაციენტთა ბინაზე ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობის განხორციელებას შესაბამისი მობილური გუნდის მიერ. მომსახურების მოცულობა მოიცავს თვეში არაუმეტეს 8 ვიზიტს პაციენტთან. მომსახურება მიეწოდება არაუმეტეს 6 თვის ვადით.
  • ინკურაბელურ და აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულ ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარულ პალიატიურ მზრუნველობას;
  • ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

ვის უნდა მიმართოთ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად?

სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისათვის, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა მიმართოთ იმ დაწესებულებას, რომელიც ახორციელებს აღნიშნულ პროგრამას.

როგორ ხდება ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობის სახელმწიფო პროგრამის  ანაზღაურება (არის თუ არა თანაგადახდა და როგორ)?

პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების დაფინანსება და ანაზღაურების წესი განისაზღვრება შემდეგი პირობების შესაბამისად:
• ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობის სრული (100%-იანი) დაფინანსება ხდება სახელმწიფოს მხრიდან;
• ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით გათვალისწინებული მომსახურების ანაზღაურების ერთეულია საწოლდღე, რომლის მაქსიმალური ღირებულება შეადგენს 75 ლარს. პროგრამით იფარება მომსახურების ფაქტობრივი ხარჯის 70%, ხოლო მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 30%-ს; ამასთან, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებით დამტკიცებული დანართი N1-ის (საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა) მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ" ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის - მომსახურების ფაქტობრივი ხარჯის 80%, მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 20%-ს, ხოლო საპენსიო ასაკის პირებისთვის პროგრამით იფარება მომსახურების ფაქტობრივი ხარჯის 90%. მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 10%-ს.

თანაგადახდას არ ექვემდებარება:

საქართველოს  მთავრობის  2013  წლის  21  თებერვლის  №36  დადგენილებით  დამტკიცებული  დანართი N1-ის (საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა) მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის: „ა" ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის;

,,ბ" ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებიდან: 0-5 წლის ჩათვლით ასაკის მოსარგებლეებისა და შშმ ბავშვებისათვის;

ასაკით პენსიონერი ვეტერანებისა და მკვეთრად გამოხატული შშმ ვეტერანებისათვის;

შიდსით დაავადებული პირებისათვის.

პროგრამის მოსარგებლეთათვის  აღნიშნული  მედიკამენტებით  უზრუნველყოფა  ხდება უსასყიდლოდ  (თანაგადახდის  გარეშე).

,,2018 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის N592 დადგენილება

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ