სტატისტიკური მონაცემები სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის შესახებ 2011

7.1 "სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის" სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა
EXEL

 

7.2 "სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის" სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადარიცხული თანხა
EXEL

 

7.3 სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის რეგიონული საბჭოების აქტივობები
EXEL

 

7.4 სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მიერ მეურვეობა-მზრუნველობის კუთხით განხილული შემთხვევები
EXEL

 

7.5 "მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციის და დეინსტიტუციონალიზაციის" ქვეპროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა რაიონების მიხედვით
EXEL

 

7.6 "მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციის და დეინსტიტუციონალიზაციის" ქვეპროგრამაში ჩართული ბავშვებზე გადარიცხული თანხების ოდენობა რაიონების მიხედვით
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ