სტატისტიკური მონაცემები სახელმწიფო პენსიის შესახებ 2010

1.1 სახელმწიფო პენსიის მიმღებთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.2 სახელმწიფო პენსიისათვის საჭირო თანხა თვეში კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.3 დევნილის სტატუსის მქონე პენსიის მიმღებთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.4 დევნილის სტატუსის მქონე პირებისათვის გასაცემი პენსიის ჯამური თანხა თვეში კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.5 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა სქესის მიხედვით
EXEL

 

1.6 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა სქესის მიხედვით კატეგორიების ჭრილში
EXEL

 

1.7 საანგარიშო თვეში შეწყვეტილი(შეჩერებული) პენსიების რაოდენობა შეწყვეტის(შეჩერების) მიზეზების მიხედვით
EXEL

 

1.8 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა რაიონებისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
EXEL

 

1.9 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფებისა და კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.10 პენსიონერთა რაოდენობა კატეგორიისა და პენსიის ოდენობის მიხედვით
EXEL

 

1.11 პენსიონერთა რაოდენობა რაიონებისა და პენსიის ოდენობის მიხედვით
EXEL

 

1.12 სახელმწიფო პენსიის მიმღებთა რაოდენობა პენსიის ოდენობის მიხედვით ასაკობრივ ჯგუფებში
EXEL

 

1.14 საოჯახო დახმარების მიმღები ოჯახების რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.15 თვეში საოჯახო დახმარების მიმღებ ოჯახებზე გადარიცხული თანხა
EXEL

 

1.16 საოჯახო დახმარების მიმღები ოჯახების რაოდენობა გადარიცხვის პერიოდის მიხედვით
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ