სტატისტიკური მონაცემები სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის შესახებ 2019 წელი

7.1 მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში ჩართული ბავშვების რაოდენობა რაოდენობა 
EXEL

 

7.2 მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში ჩართულ ბავშვებზე გადარიცხული თანხა 
EXEL

 

7.3 მინდობით აღზრდაში ჩართულ ბავშვთა რაოდენობა შვილობილობის ტიპის მიხედვით მიხედვით 
EXEL

 

7.4 მინდობით აღზრდაში ჩართულ ბავშვებზე გადარიცხული თანხა შვილობილობის ტიპის მიხედვით 
EXEL

 

7.5 მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში ჩართული ოჯახების რაოდენობა
EXEL

 

7.6 რეინტეგრაციასა და მინდობით აღზრდაში ჩართულ ოჯახთა განაწილება მზრუნველობაში მყოფი ბავშვების რაოდენობის მიხედვით
EXEL

 

7.7 სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის არაფულადი ბენეფიტის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა 
EXEL

 

7.8 სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არაფულადი ბენეფიტის მიმღებ ბენეფიციართა დასაფინანსებლად გადარიცხული თანხა 
EXEL

 

7.9 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების ქვეპროგრამის ბენეფიციარ ოჯახთა და მათ მიერ მიღებული დახმარების სახეების რაოდენობრივი განაწილება
EXEL

 

7.10 სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამისა და რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღებ ბენეფიციართა ასაკობრივი სტრუქტურა ქვეპროგრამების მიხედვით
EXEL

 

7.11 სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამისა და რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღებ ბენეფიციართა ასაკობრივი სტრუქტურა
EXEL

 

7.12 სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამისა და რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა სტატუსის მიხედვით
EXEL

 

7.13 სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამისა და რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღებ ბენეფიციართა სქესობრივი სტრუქტურა
EXEL

 

7.14 სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამისა და რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღებ ბენეფიციართა სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურა
EXEL

 

7.15 სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულების მიერ მეურვეობა/მზრუნველობის კუთხით განხილული შემთხვევები
EXEL

 

7.16 სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა/მზრუნველობის რეგიონული საბჭოების ანგარიში
EXEL

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ