ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესაებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2019 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
ინფორმაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ (შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.04.2019) მდგომარეობით. I კვარტალი. განთავსების თარიღი-24.04.2019 წელი
ინფორმაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ (შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.07.2019) მდგომარეობით. II კვარტალი. განთავსების თარიღი-23.07.2019 წელი
ინფორმაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ (შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.10.2019) მდგომარეობით. III კვარტალი. განთავსების თარიღი-31.10.2019 წელი
ინფორმაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ (შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.01.2020) მდგომარეობით. IV კვარტალი. განთავსების თარიღი-03.02.2020 წელი

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ