ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ­ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გა­რეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით) 2017 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
ინფორმაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.04.2017) მდგომარეობით. I კვარტალი. განთავსების თარიღი-28.04.2017 წელი
ინფორმაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.07.2017) მდგომარეობით. II კვარტალი. განთავსების თარიღი-28.07.2017 წელი
ინფორმაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.10.2017) მდგომარეობით. III კვარტალი. განთავსების თარიღი-27.10.2017 წელი
ინფორმაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.01.2018) მდგომარეობით. IV კვარტალი. განთავსების თარიღი-31.01.2018 წელი
ინფორმაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.01.2018) მდგომარეობით. განთავსების თარიღი-30.03.2018 წელი

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ